Nájdené rozsudky pre výraz: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 171

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

183 dokumentov
624 dokumentov
1 dokument
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súhlas príslušných orgánov štátnej správy (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ústavu hygieny a epidemiológie Bratislava) o udelení povolenia k dovozu potravinárskych výrobkov z cudzieho štátu nenahradzuje schválenie výrobku pred jeho uvedením do obehu oprávnenou štátnou skúšobňou. Zanedbanie tejto povinnosti zakladá osobitnú sankciu uvedenú v ustanovení § 29 ods. 2 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 479/1992 Zb..

Úryvok z textu:
Žalobou zo 17. mája 1994 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia z 2. mája 1994, č. 141/1/94, ktorým predseda Úradu pre normalizáciu a meranie Slovenskej republiky ako druhostupňový správny orgán, nevyhovel rozkladu proti rozhodnutiu odboru skúšobníctva úradu pre normalizáciu a meranie SR č. 970/043/94, zo dňa 14. januára 1994 o uložení pokuty vo výške 2,229 989,80 Sk podľa § 29 ods. 2 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 479/ 1992 Zb. za porušenie § 22 ods. 6 citovanéh
Právna veta: Ak je dôvodom neplatnosti právneho úkonu rozpor so zákonom alebo jeho obchádzanie (§ 39 Občianskeho zákonníka), súd v odôvodnení rozsudku musí presne uviesť, v čom tento rozpor (alebo obchádzanie), prejavujúci sa v nedovolenosti konkrétneho dojednania účastníkov, spočíva, inak je jeho rozsudok nepreskúmateľný.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 21.3.2003 č. k. 14 C 79/2002 – 27 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej zaplatenia úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom žalovanej v mesiaci máj 1999; rozhodol tiež o trovách konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že účastníci konania v dodatku k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1/1999 s účinnosťou od 14. január 1999 dohodli úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutú poistencom žalovanej form
Právna veta: Na základe posúdenia napadnutých ustanovení v ich systematickej súvislosti s celkovou právnou úpravou poskytovania zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia zákonodarca tým, že rozsah, podmienky a spôsob úhrady zdravotnej starostlivosti ustanovil zákonom, rešpektoval ústavnú požiadavku zákonnej úpravy medzí základného práva podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky. Spôsob, aký zákonodarca zvolil, zároveň nositeľom predmetného práva zaručuje, že uplatňovanie tohto práva môže podzákonný normotvorca v zákonom ustanovenom rozsahu a za zákonom ustanovených podm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom 2. júla 2008 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Milana Ľalíka, Jána Auxta, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 3 ods. 10 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytov
Právna veta: Námietka žalobcu, že pracovníci krajského inšpektorátu nezistili pri prvej kontrole žiadnu závadu, je právne bezvýznamná, keďže uvedená skutočnosť nevylučuje, že pri opakovanej alebo dôslednejšej kontrole môžu byť zistené nedostatky, ktoré sú dôvodom na uloženie pokuty podľa zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (ďalej len „žalovaná“) rozhodnutím z 26. novembra 1999 zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, Krajského inšpektorátu v B. z 26. mája 1999, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 20 000 Sk, a to za dodávku poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vadnej akosti a za porušenie predpisov o hygienickej ochrane potravinárskych výrobkov v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), pís
Právna veta: Je nepochybné, že zastavujúce rozhodnutie správneho orgánu nie je meritórnym rozhodnutím vo veci, ktorým by došlo k zmene subjektívnych práv žalobkyne v porovnaní so stavom pred začatím predmetného správneho konania (odhliadnuc od objektívnych právnych skutočností ako je plynutie času, resp. zmeny právnej úpravy), žalobkyňa teda nebola týmto rozhodnutím a ani postupom správneho orgánu pri jeho vydaní ukrátená na svojich právach.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžo 35/2008 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobkyne: MUDr. M., bytom K., právne zastúpenej JUDr. I., advokátom v B., proti žalovanému: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. X. zo dňa 2.1.2007, o odvolaní
Právna veta: Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť (ods. 3). V predmetnej právnej veci sa ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžo 35/2008 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobkyne: MUDr. M.T., bytom O., právne zastúpenej JUDr. I., advokátom v Bratislave, K., proti žalovanému: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova č. 69, Nitra, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č
Právna veta: Jasne a jednoznačne odôvodnené meritórne rozhodnutie alebo rozhodnutie procesnej povahy tvorí súčasť základného práva na súdnu ochranu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. marca 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku a zo sudcov Alexandra Brostla a Ľudmily Gajdošíkovej v konaní o sťažnosti spoločnosti s ručením obmedzeným RODENTICA CS Vimperk, Špidrova 104, Česká republika, zastúpenej advokátkou JUDr. D. V., B., vo veci porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Sž 173/01 z 29. apríla 2002 takto
Právna veta: Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach, ktoré mu boli predložené na rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán konal a rozhodol. Nečinnosť môže spočívať v opomenutí správneho orgánu vykonať predpísaný úkon alebo v zbytočných prieťahoch v jeho postupe, ale môže spočívať aj v tom, že namiesto rozhodnutia správny orgán tvrdí nedostatok svojej právomoci a vec vybaví iba listom alebo informáciou, prípadne záznamom v spise. V poslednom prípade musí byť obsahom návrhu na začatie konanie tvrdenie, že v konaní n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky obchodnej spoločnosti B. , s. r. o., so sídlom S., zastúpenej JUDr. M. , advokátkou , so sídlom H. , proti odporkyni Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, so sídlom Botanická 17/45, Bratislava, o návrhu proti nečinnosti odporkyne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky ukladá odporkyni Štátnej veterinárnej a potravinovej správe , so sídlom Bota
Právna veta: Pokiaľ je v súlade so zákonnými podmienkami pred príslušným orgánom začaté konanie, v ktorom bolo vydané zákonom predpokladané rozhodnutie, nie je vydanie takého rozhodnutia neoprávneným zásahom do osobnostných práv účastníka konania (§ U a nasl. Občianskeho zákonníka), a to ani v prípade, že po jeho vydaní sa preukáže, že nebolo vydané dôvodne. Nezákonnosť rozhodnutia súd nemôže posudzovať ako otázku predbežnú.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : W. N., bývajúci v P., občan P. R., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. A. K., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v P., proti žalovanej : V. Z. P., A., M., IČO: X., vo veci týkajúcej sa pobočky v P. B., o náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Považskej Bystrici pod sp.zn. 6 C 129/2004, o dovolaní žalovanej proti roz
MENU