SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1233496
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36337
NSČR: 126323
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427418
Krajské súdy (ČR): 46938
Posledná aktualizácia
29.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: motorové vozidlo


Približný počet výsledkov: 2431 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: motorové vozidlo
  • motorovy nájdené 19742 krát v 3975 dokumentoch
  • vozidlo nájdené 16603 krát v 3173 dokumentochKľúčové slová: účelové prerušenie prepravy, súbor zariadenia domácnosti, zodpovednosť poisťovne, motorové vozidlo, poistná zmluva

Zbierka NS 3/2003
R 44/2003
Rozsudok
Právna veta: Zodpovednosť poisťovne z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia súboru zariadenia domácnosti nie je daná za veci patriace do tohto súboru a prevážané v motorovom vozidle poisteného, ak poistený prerušil prepravu za účelom zábavy.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd Bratislava III rozsudkom z 9. februára 1996, č. k. 7 C 43/94-50, zastavil konanie v časti uplatnenej pohľadávky vo výške 11 193,- Sk a vo zvyšku 18 807,- Sk návrh zamietol. Navrhovateľovi uložil povinnosť nahradiť odporkyni trovy konania v sume 1 200,- Sk do troch dní. V odôvodnení rozsudku v podstate uviedol, že konanie v časti uplatnenej pohľadávky zastavil na základe čiastočného späťvzatia návrhu. Vo zvyšku uplatnenej pohľadávky vo výške 18 807,- Sk návrh zamietol. Uvedená suma .
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o chodcoch , dopravná nehoda , motorové vozidlo

Právna veta: Zákonodarca v citovenej právnej norme ustanovenej v § 53 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. účinného v čase dopravnej nehody, ukladá chodcovi povinnosť presvedčiť sa, či môže vstúpiť na vozovku bez nebezpečenstva, pred vstupom na vozovku a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Skutkové okolnosti daného prípadu však potvrdzujú, že ku kolízii medzi žalobcom a motorovým vozidlom došlo potom ako sa žalobca na prechode pre chodcov už nachádzal, ktorej skutočnosti správne orgány oboch stupňov doposiaľ ani nevenovali ná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členie k senátu JUDr. Ľubici Filovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J.E. , v zastúpení JUDr. Ferdinandom Klinovským, advokátom so sídlom Radlinského 47, Dolný Kubín, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Polic ajného zboru v Žiline , Krajský dopravný inšpektorát, so .
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť za škodu, motorové vozidlo, okolnoti ktoré majú pôvod v prevádzke

Zbierka NS 10/2014
R 135/2014
Stanovisko
Právna veta: Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Úryvok z textu:
Podľa § 428 Občianskeho zákonníka svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať. V niektorých právoplatných rozhodnutiach súdov nižšieho stupňa dochádza k výkladovým rozdielnostiam pri aplikácii uvedeného ustanovenia najmä pri riešení sporov o náhradu škody na čelnom skle motorového vozidla. K .
Právna veta: Malotraktor je motorovým vozidlom v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov. Na vodiča malotraktora, pri splnení podmienok vyplývajúcich z § 1 citovanej vyhlášky, sa vzťahuje zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou, aj keď malotraktor nie je vedený v evidencii motorových vozidiel a nemá pridelenú štátnu poznávaciu značku a keď naň nebol vydaný technický preukaz alebo technické osvedčenie; tr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. Ľ. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 000 Sk s 22 % úrokmi z omeškania od 25. augusta 1995 do 5. októbra 1995 s 19,5 % úrokmi od 6. októbra 1995 do 12. januára 1996 a 17,6 % úrokmi od 13. januára 1996 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň uložil žalovanému povinnosť zaplatiť v rovnakej lehote žalobcovi náhradu trov konania 210 Sk a na účet súdu súdny poplatok za odpor 200 Sk. Takto rozhodol po zistení, že žalovaný nesplnil svoju .
Kľúčové slová: výkon povolania, motorové vozidlo, kategórie vozidiel

Zbierka NS 1/2001
R 19/2001
Uznesenie
Právna veta: Nezaradenie motorového vozidla do požadovanej kategórie vozidiel vo všeobecnosti nie je skutočnosťou, ktorá by bránila výkonu povolania žalobcu, najmä nie vtedy, ak je žalobca právnickou osobou.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dna 25. novembra 1999 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dna 22. septembra 1999, ktorým bol zamietnutý jeho rozklad a súčasne potvrdené rozhodnutie zo dňa 4. augusta 1999 o zamietnutí jeho žiadosti o vydanie základných technických opisov (2TO) motorového vozidla továrenskej značky CITROEN, typ XSARA ENTERPRISE v kategórii N 1. Uviedol, že toto rozhodnutie žalovaného je zmätočné najmä preto, že nešlo .
Právna veta: Ak obvinený pri dovoze osobného motorového vozidla z cudziny v rámci návrhu na začatie colného konania nepravdivým vyhlásením a predložením fiktívnych dokladov si vytvorí podmienky na oslobodenie od cla a prepustenie motorového vozidla do voľného obehu, v dôsledku čoho ani nedôjde k vyrubeniu dane, resp. dovoznej prirážky, dopúšťa sa trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podlá § 124 ods. 1 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom skrátenia dane podlá § 148 ods. 1 Trestného zákona a s trestným činom skrátenia poplatkov a im podobných dávok podlá § ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní právoplatných rozhodnutí senátov Krajského súdu v Ž. došlo v dvoch odvolacích senátoch k rozdielnemu výkladu možnosti jednočinného súbehu trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podlá §124 ods. 1 Trestného zákona s trestným činom skrátenia dane podlá § 148 ods. 1 Trestného zákona a s trestným činom skrátenia poplatkov a im podobných dávok podlá § 148b Trestného zákona. Jeden odvolací senát potvrdil prvostupňový rozsudok, ktorým bolo takéto konanie právne .
Kľúčové slová: podvod, neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, osobné motorové vozidlo, kúpna zmluva , uviesť niekoho do omylu

Zbierka NS 4/2001
R 65/2001
Uznesenie
Právna veta: I. Prevzatie a užívanie osobného motorového vozidla kupujúcim na základe ústne uzavretej kúpnej zmluvy, ktorý odmieta zaplatiť predávajúcemu požadovanú cenu plnenia, nenapĺňa znaky trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249a Trestného zákona, lebo kupujúci sa nezmocnil cudzieho motorového vozidla v úmysle prechodne ho používať, pričom nejde ani o cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené v zmysle § 249a Trestného zákona, ale ide o občianskoprávny vzťah. II. Ak zmluvná strana - kupujúci - na základe ústne uzatvorenej kúpnej zmluvy o predaji osobného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného P. S., vedenej na Okresnej prokuratúre v K. I. pod sp. zn. 1 Pv 534/2000, podľa § 268 ods. 1 Trestného poriadku zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky proti uzneseniu okresného prokurátora z 19. júla 2000, ktorým podľa § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti obvinenému, pre skutok spočívajúci v tom, že v presne nezistenom čase na jeseň roku 1997 po uzavretí .
Právna veta: Príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v podobe peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť len ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osobe, ktorá spĺňa zákonom stanovenú podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. To znamená, že musí ísť o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do voz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/125/2018 1016201606 20. 02. 2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2019:1016201606.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: mal. F. Z., narodený X. O. XXXX, zastúpený zákonnou .
Kľúčové slová: zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, správa o výsledku objasňovania priestupku, uloženie pokuty v blokovom konaní

Zbierka NS 2/2013
R 28/2013
Rozsudok
Právna veta: Okolnosť, či je priestupok spoľahlivo zistený, je daná na posúdenie správnemu orgánu, ktorý v rámci voľnej správnej úvahy posúdi, či sú dané podmienky na uskutočnenie blokového konania, t.j. či bol priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžd/3 3/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu P. J., bytom P., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v P. , proti žalovan ému Krajské mu riaditeľstv u Policajného zboru v Prešove , Krajsk ému dopravnému inšpektorátu, Pionierska ul. č. 33, .
Právna veta: Osobitný charakter výkonu funkcie advokáta v trestnom konaní odôvodňuje použitie vlastného cestného motorového vozidla na cestu za úkonom právnej pomoci do miesta, ktoré nie je totožné so sídlom jeho kancelárie a preto pôjde vždy, bez ohľadu na vzdialenosť, o účelne vynaložené cestovné výdavky v zmysle § 18 písm. a) vyhlášky č. 240/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní právoplatných rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade a aplikácii ust. § 18 písm. a) vyhlášky č. 240/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 240/1990 Zb.“), pri rozhodovaní o náhradách advokátov, ak ide o náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, najmä na cestovné za použitie vlastného cestného motorového vozidla. Jedna časť senátov vyslovila vo svojich .
Právna veta: Riadenie dopravných motorových prostriedkov je z hľadiska možných následkov na majetku, zdraví a životoch svojou povahou nebezpečnou prevádzkou. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje, ak je vodič pri riadení motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ktorý stav pri známych a dokázaných účinkoch znižuje jeho motorickú, rozpoznávaciu, vôľovú schopnosť a možnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky a včas reagovať na stav a situáciu v premávke. Subjektívny, sebavedomý pocit vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu, že jeho schopnosť nie je ovplyvnená v zmysle zníženia, riziko nebezpečenstva robí vysoko aktuá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcu v služobnom pomere bez ujmy na dôležitých záujmoch štátnej služby, lebo žalobca nebol čestný, disciplinovaný, keď riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, v dôsledku čoho spôsobil dopravnú nehodu. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ... , že dňa 17. marca 2002 asi o 17.00 hod. v M. na miestnej komunikácii riadil svoje motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a na križovatke ulíc Štefánikova - Šúrska pri predbiehaní narazil do osobného motorového vozidla odbočujúceho v t .
Kľúčové slová: krádež, prisvojenie si cudzej veci, neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla

Zbierka NS 2-3/1998
R 40/1998
Uznesenie
Právna veta: I. Prisvojením si cudzej veci v zmysle § 247 ods. 1 Tr. zák. sa rozumie získanie možnosti trvalej dispozície s vecou, teda vylúčenie doterajšieho vlastníka alebo faktického držiteľa veci z jej držby, užívania a nakladania s vecou. Pojem „trvalé“ pritom neznamená len navždy, ale aj na dobu neurčitú, teda do času, kým sa páchateľ nerozhodne s vecou naložiť inak (napr. darovať ju, opustiť ju, vrátiť majiteľovi a pod.) alebo kým mu nie je odňatá orgánmi činnými v trestnom konaní. II. Prisvojenie cudzej veci neznamená, že páchateľ sa stáva vlastníkom veci, znamená iba získanie možnosti trvalej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činu krádeže aj konaním uvedeným pod bodom 2/ prvostupňového právoplatného rozsudku, keby ním navrhovaní traja svedkovia potvrdili, že im nechcel motorové vozidlo Favorit predať.
Kľúčové slová: preprava osôb, účastník cestnej premávky, pravidlá cestnej premávky, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Zbierka NS 2-3/1998
R 43/1998
Rozsudok
Právna veta: Z ustanovenia § 39 ods. 1 vyhl. č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách, ktoré zakotvuje povinnosti osôb prepravovaných v motorovom vozidle a z ustanovení § 3 ods. 1 písm. a/, ods. 2, § 5 ods. 1 písm. c/ a § 6 ods. 2 vyhl. č. 99/1989 Zb., o základných povinnostiach účastníka cestnej premávky a vodiča vyplýva, že ak vodič motorového vozidla zistí, že niektorá z prepravovaných osôb ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, najmä tým, že nerešpektuje jeho pokyny na vlastnú bezpečnú prepravu a svojím správaním mu bráni vozidlo bezpečne ovládať, musí vodič tohto motorového vozid ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky nie je však samoúčelné, ale zakotvuje povinnosti osôb prepravovaných v motorovom vozidle, aby svojím správaním neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. Na druhej strane, len vodič motorového vozidla môže vyžadovať od ... odopol aj vodiča (obvineného) a voči nemu viedol a stupňoval verbálne útoky.Správanie sa poškodeného v motorovom vozidle jednoznačne bránilo obvinenému ako vodičovi vozidlo bezpečne ovládať, čo napokon vyústilo do havárie tohto motorového vozidla. So .
Kľúčové slová: poistenie veci, zmluvné poistné podmienky, poistná zmluva, poistenie majetku, nesprávne právne posúdenie veci

Zbierka NS 4-5/1997
R 55/1997
Rozsudok
Právna veta: Z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia súboru zariadenia domácnosti je daná zodpovednosť poisťovne aj za veci, ktoré nemusia byť trvalé na jednom mieste, ale v súlade s potrebami poisteného sa nachádzajú na rôznych miestach, buď s týmito osobami alebo i nezávisle na nich, ak v dohodnutých zmluvných poistných podmienkach nie je dohodnuté niečo iné. Za Miné obvyklé miesto” možno považovať i osobné motorové vozidlo poisteného, ak si vec patriacu do súboru zariadenia domácnosti v ňom odložil pri krátkodobom a účelovom prerušení jej prepravy späť do bytu uvedeného v poistnej zmluve potom, čo ju ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zariadenia domácností odcudzené z neverejného dopravného prostriedku, za ktoré nepochybne treba považovať osobné ako aj nákladné motorové vozidlo poisteného. Tomuto záveru zodpovedala (a už opätovne zodpovedá) aj doterajšia likvidačná prax poistiteľa, ktorý však ... jednostranne a účelovo (zrejme vzhľadom na narastajúci počet vykradnutých motorových vozidiel) zmenil nesporný a jednoznačný výklad citovaného ustanovenia poistnej zmluvy (§ 8 vyhlášky č. 13/1983 .
Právna veta: Nesplnenie povinnosti vodiča motorového vozidla podrobiť sa po dosiahnutí 60. roku veku povinnej lekárskej prehliadke v zmysle § 6 ods. 4 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch v znení čl. I č. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 3/1072 Zb., hoci vodič vie, že jeho zdravotný stav nie je dobrý a že v minulosti trpel poruchami vedomia, môže byť porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák., ak je medzi týmto opomenutím a následkom dopravnej nehody príčinný vzťah

Úryvok z textu:
... ods. 1 cit. vyhlášky zisťovanie fyzickej a duševnej schopnosti žiadateľov o vodičské oprávnenie a lekárske prehliadky vodičov motorových vozidiel vykonáva podľa osobitných predpisov závodný lekár príslušný podľa pracoviska, v ostatných prípadoch obvodný lekár príslušný podľa miesta ... vychádzal z toho, že keby sa obvinený bol podrobil tomuto špeciálnemu vyšetreniu zameranému práve na schopnosť viesť motorové vozidlo, bol by sa zistil jeho zdravotný stav a vedenie motorového vozidla by mu bolo zakázané. Keďže .
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prena jatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Podľa ... vozidla. Súd mal za preukázané, že 30. apríla 2005 došlo k dopravnej nehode, pri ktorej bolo poškodené nákladné motorové vozidlo S., evidenčné číslo N. s návesom. Majiteľom vozidla je spoločnosť B. . Zo správy o výsledku objasňovania priestupku .
Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stíhanie obvineného M. K. ukončí podmienečným zastavením trestného stíhania v zmysle § 216 Trestného poriadku bez záka zu činnosti vedenia motorových vozidiel, následne zn ížil výšku úplatku na sumu 800 e ur, ďalej obhajcovi uviedol, že vyšetrovateľovi PZ JUDr. O. M. je .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do S. sa k nim pripojil aj obv. P. H. na svojom motorovom vozidle a taktiež M. J. na svojom motorovom vozidle, v ktorom boli okrem neho aj obv. A. T. a Z. ... B. , okolnosť, či obžalovaný A. v roku 2008 priviezol drogy na tom motorovom vozidle, ktoré nadobudol až v roku 2008 alebo inom vozidle tohto typu, alebo či ... vykonaním činu poveril obžalovaný A. Š., poliala zmesou rozpúšťadiel náterových hmôt a následne zapálila motorové vozidlo značky VOLKSWAGEN golf 2.0 TDI Comfortline, ev. č. T. , ktoré používal P .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nárok na jednorazové odškodnenie

Zbierka NS 8/2018
R 61/2018
Rozsudok
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... (v rámci oddielu IX. zákona, nazvaného Zaistenie nárokov tretích osôb na náhradu škôd spôsobených prevádzkou motorových vozidiel) taktiež uzákonená povinnosť držit eľa registrovaného motorového vozidla poistiť sa proti následkom zodpovednosti u niektorej z ... ale na eurokonformnom vý klade vnútroštátnej právnej úpravy povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a závere, že takýto výklad je možný a tiež namieste (správnosť ktorého záveru napokon potvrdil .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.