Nájdené rozsudky pre výraz: motorové vozidlo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7405

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1802 dokumentov
33265 dokumentov
315 dokumentov
264 dokumentov
41 dokumentov
161 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Riadenie dopravných motorových prostriedkov je z hľadiska možných následkov na majetku, zdraví a životoch svojou povahou nebezpečnou prevádzkou. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje, ak je vodič pri riadení motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ktorý stav pri známych a dokázaných účinkoch znižuje jeho motorickú, rozpoznávaciu, vôľovú schopnosť a možnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky a včas reagovať na stav a situáciu v premávke. Subjektívny, sebavedomý pocit vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu, že jeho schopnosť nie je ovplyvnená v zmysle zníženia, riziko nebezpečenstva robí vysoko aktuá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister žalovaného rozhodnutím z 28. júna 2002 zamietol rozklad žalobcu a súčasne potvrdil personálny rozkaz z 18. apríla 2002, ktorým podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) prepustil žalobcu zo služobného pomeru, a to na tom skutkovom základe, že dňa 17. marca
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K. , bývajúceho v N. , proti žalovanému Ing. R. F. , bývajúcemu v N. , o vydanie osobných motorových vozidiel , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18 C 83/2008 a na Krajskom súde v Ni tre pod sp. zn. 9 NcC 16/2013 , o návrhu na prikázanie veci Krajskému súdu v Tr nave , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Prevzatie a užívanie osobného motorového vozidla kupujúcim na základe ústne uzavretej kúpnej zmluvy, ktorý odmieta zaplatiť predávajúcemu požadovanú cenu plnenia, nenapĺňa znaky trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249a Trestného zákona, lebo kupujúci sa nezmocnil cudzieho motorového vozidla v úmysle prechodne ho používať, pričom nejde ani o cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené v zmysle § 249a Trestného zákona, ale ide o občianskoprávny vzťah. II. Ak zmluvná strana - kupujúci - na základe ústne uzatvorenej kúpnej zmluvy o predaji osobného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného P. S., vedenej na Okresnej prokuratúre v K. I. pod sp. zn. 1 Pv 534/2000, podľa § 268 ods. 1 Trestného poriadku zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky proti uzneseniu okresného prokurátora z 19. júla 2000, ktorým podľa § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti obvinenému, pre skutok spočívajúci v tom, že v presne nezistenom čase na jeseň roku 1997 po
Kľúčové slová: neoprávnené užívanie cudzej vecispolupáchateľstvo
R 16/1993
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Neoprávnené spoluužívanie cudzieho motorového vozidla, ktorého sa zmocnila za účelom prechodného užívania iná osoba, nezakladá znaky trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 249 ods. 1 Tr. zák. v znení pred novelou č. 557/1991 Zb., hoci ten, kto sa vo vozidle viezol, vedel, že vozidlo bolo odcudzené. Pokiaľ by však spoluužívateľ cudzieho motorového vozidla dal páchateľovi na jeho zmocnenie podnet, resp. by ho v tomto konaní utvrdzoval, prichádzalo by do úvahy jeho účastenstvo na trestnom čine formou návodu alebo pomoci v zmysle § 10 ods. 1 písm. b/, c/ Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR v prospech obvineného M. K., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu Bratislava-vidiek z 13. augusta 1990, sp. zn. 1 T 33/90, okrem iného aj v časti týkajúcej sa tohto obvineného a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava-vidiek z 13. augusta 1990, sp. zn. 1 T 33/90, bol okrem iných obvinený M. K. uznaný za v
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Osobitný charakter výkonu funkcie advokáta v trestnom konaní odôvodňuje použitie vlastného cestného motorového vozidla na cestu za úkonom právnej pomoci do miesta, ktoré nie je totožné so sídlom jeho kancelárie a preto pôjde vždy, bez ohľadu na vzdialenosť, o účelne vynaložené cestovné výdavky v zmysle § 18 písm. a) vyhlášky č. 240/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní právoplatných rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade a aplikácii ust. § 18 písm. a) vyhlášky č. 240/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 240/1990 Zb.“), pri rozhodovaní o náhradách advokátov, ak ide o náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, najmä na cestovné za použitie vlastného cestného motorového vozidla. Jedna časť senátov vyslovila vo sv
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Prisvojením si cudzej veci v zmysle § 247 ods. 1 Tr. zák. sa rozumie získanie možnosti trvalej dispozície s vecou, teda vylúčenie doterajšieho vlastníka alebo faktického držiteľa veci z jej držby, užívania a nakladania s vecou. Pojem „trvalé“ pritom neznamená len navždy, ale aj na dobu neurčitú, teda do času, kým sa páchateľ nerozhodne s vecou naložiť inak (napr. darovať ju, opustiť ju, vrátiť majiteľovi a pod.) alebo kým mu nie je odňatá orgánmi činnými v trestnom konaní. II. Prisvojenie cudzej veci neznamená, že páchateľ sa stáva vlastníkom veci, znamená iba získanie možnosti trvalej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. zamietol sťažnosť odsúdeného D. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 24. júna 1997, sp. zn. Z-2 1 T 29/94, ktorým bol podľa § 283 písm. d) Tr. por. zamietnutý návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania. Z odôvodnenia: Krajský súd v Bratislave uznesením z 24. júna 1997, podľa § 283 písm. d) Tr. por. návrh odsúdeného D. M. na povolenie obnovy konania vo veci vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod číslom Z-2 1 T 29/94 zamietol.
R 8/2021
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ten, kto je v zmysle leasingovej zmluvy nájomcom motorového vozidla s právom odkúpiť ho, stáva sa momentom prevzatia predmetu leasingu prevádzkovateľom prenajatého motorového vozidla, ktorý zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 až 432 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Bratislava III rozsudkom z 2. júna 2015 č. k. 10C/90/2005 - 407 (v poradí druhým) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 440.815,24 eur z titulu mimoriadneho zvýšenia náhrady za bolesť a sťaženia spoločenského uplatnenia. Vychádzal zo zistenia, že žalobca bol dňa 29. 5. 2003 účastníkom dopravnej nehody zavinenej vodičom K. Š., ktorý bol právoplatným rozsudkom Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 4T 93/04 z 10. 11. 2
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Osobitným prípadom riešenia dôsledkov dopravnej nehody je vlečenie dopravnou nehodou poškodeného vozidla či jazdnej súpravy pri splnení podmienok uvedených zákonodarcom v ustanovení § 34 zák. č. 8/2009 Z. z. (viď bod č. 12). Najvyšší súd však na tomto mieste musí zdôrazniť, že žalobca sa mylne domnieva, že zodpovednosť za preverenie splnenia zákonnej podmienky účinného riadenia vlečeného vozidla (v prejednávanej veci jazdnej súpravy) a jej bŕzd ležala v zmysle citovaného ustanovenia na vodičovi ťažného vozidla T.. Naopak, stále vychádzajúc z vyššie citovaného ustanovenia išlo o zodpovednosť ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžd/24/2014 Identifikačné číslo spisu: 8013200770 Dátum vydania rozhodnutia: 25.08.2015 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8013200770.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Malotraktor je motorovým vozidlom v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov. Na vodiča malotraktora, pri splnení podmienok vyplývajúcich z § 1 citovanej vyhlášky, sa vzťahuje zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou, aj keď malotraktor nie je vedený v evidencii motorových vozidiel a nemá pridelenú štátnu poznávaciu značku a keď naň nebol vydaný technický preukaz alebo technické osvedčenie; tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. Ľ. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 000 Sk s 22 % úrokmi z omeškania od 25. augusta 1995 do 5. októbra 1995 s 19,5 % úrokmi od 6. októbra 1995 do 12. januára 1996 a 17,6 % úrokmi od 13. januára 1996 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň uložil žalovanému povinnosť zaplatiť v rovnakej lehote žalobcovi náhradu trov konania 210 Sk a na účet súdu súdny poplatok za odpor 200 Sk. Takto rozhodol po zistení, že žalovaný nesplni
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle zjednocujúceho stanoviska najvyššieho súdu (R 2/2016) prijatého ešte za skoršej právnej úpravy občianskeho súdneho konania „nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O. s. p. (zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30. júna 2016) a výnimočne, keď písomné vyhotovenie rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f/ O. s. p.“. Zmeny v právnej úprave dovolania a dovolacieho konania, ktoré nadobudli ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/31/2020 Identifikačné číslo spisu: 8113215329 Dátum vydania rozhodnutia: 29.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8113215329.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F. O., trvale bytom v K., časť N., K. XXX/XX, zastúpeného JUDr. Mar
MENU