Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
804107
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48166
USSR: 30484
NSČR: 103975
NSSČR: 55879
USČR: 68651
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399371
Krajské súdy (ČR): 29578
Posledná aktualizácia
22.09.2017 06:28

Nájdené rozsudky pre výraz: myšlienkový postup súdu


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: myšlienkový postup súdu
  • myslienkovy nájdené 721 krát v 629 dokumentoch
  • postup nájdené 141650 krát v 32274 dokumentoch
  • sud nájdené 2163766 krát v 48160 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 39 dokumentov


Povinnosť súdu riadne odôvodniť rozhodnutie ako odraz práva účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia súdu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pretože povinnosť súdu riadne odôvodniť rozhodnutie je odrazom práva účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia súdu, ktoré sa vyporiada i so špecifickými námietkami účastníka; porušením uvedeného práva účastníka na jednej strane a povinnosti súdu na druhej strane sa účastníkovi konania (okrem upretia práva dozvedieť sa o príčinách rozhodnutia práve zvoleným spôsobom) odníma možnosť náležite, skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu (v rovine polemiky i s jeho dôvodmi) v rámci využitia prípadne riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov. S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zmena rozhodnutia súdu prvého stupňa odvolacím súdom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Najvyšší súd považoval za potrebné zdôrazniť to, že pri zmene rozhodnutia podľa § 220 O.s.p. odvolací súd nahrádza svojím rozhodnutím rozhodnutie súdu prvého stupňa. Jeho zmeňujúce rozhodnutie musí preto obsahovať úplné a výstižné odôvodnenie (výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozsudku). V odôvodnení svojho rozhodnutia sa preto odvolací súd musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou sa spája univerzálna sukcesia podľa § 460 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Dedičstvo sa síce nadobúda smrťou poručiteľa, avšak princíp ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva sa prejavuje v tom, že dedičstvo musí byť súdom (predtým štátnym notárstvom) prejednané a vyporiadané. Podľa rozhodnutia súdu (štátneho notárstva) o dedičstve sa nadobúda dedičstvo s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. Rozhodnutie štátneho notárstva o tom, ktoré veci a práva prešli z majetku poručiteľa na dediča, má iba deklaratórnu povahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... objektívne nebolo možné vyvodzovať vnútorné presvedčenie právneho predchodcu navrhovateľov 1/ až 3/, že sporné pozemky užíva ako vlastník. Myšlienkový postup súdov, ktorým dospeli k tomuto záveru, je v odôvodneniach rozhodnutí súdov nižších stupňov primerane vysvetlený. Uvedený postup odvolacieho súdu nevykazuje ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že advokát poskytuje právnu pomoc spravidla za odmenu a má právo požadovať na ňu primeraný preddavok (§ 19 ods. 1 zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii). Právny vzťah zastúpenia klienta advokátom sa zakladá zmluvou o poskytnutí právnej pomoci. Pokiaľ v prípade niektorých iných zmlúv je absencia dohody o konkrétnej odplate za poskytnuté plnenie spravidla sankcionovaná neplatnosťou zmluvy, v prípade zmluvy o právnej pomoci je tento následok vylúčený právnou úpravou, ktorá stanovuje nevyvrátiteľnú domnienku dohody o tarifnej odmene advokáta (viď § 2 ods. 2 vyhláš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ne podriadil zistený skutkový stav. 10 3 M Cdo 8/2011 V rozhodnutí súdu musí byť jasne a zrozumiteľne vysvetlený myšlienkový postup súdu vo všetkých, pre posúdenie veci významných, otázkach. Ak rozhodnutie súdu nemá uvedené náležitosti, je nepreskúmateľné. V prejednávanej veci sa navrhovateľ ...
Súvisiace predpisy:
586/2003 - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Merito o vrátenie darov a určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a závetu
... postupu vnucuje podanie novej žaloby, hoci súdom nič nebránilo, aby o tomto práve rozhodli na podklade existujúcej žaloby. Tento nesprávny myšlienkový postup súdov založil dovolací dôvod podľa ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. (tzv. denegatio iustitiae). Žalovaný vo svojom vyjadrení k ...
Súvisiace predpisy:
40/2001, 40/1964, 74/2007, 115/2006
Merito o 33 204,31 eur s prísl.
... § 157 ods. 2 O.s.p. Účelom odôvodnenia rozhodnutia je logicky, vnútorne kompaktne a neprotirečivo vysvetliť dôvody jeho rozhodnutia. Myšlienkový postup súdu musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený s poukazom na právne závery, ktoré prijal. Účelom odôvodnenia rozsudku je predovšetkým preukázať správnosť ...
Súvisiace predpisy:
384/2008, 53/2011, 58/2009, 42/1993, 99/1963, 22/1979, 288/1995, 6/2000, 40/1964, 219/2009, 149/2003, 68/2011, 1/1993, 41/2011, 97/2010, 655/2004, 514/2004, 157/2011, 148/2003, 233/1995, 514/2003, 33/2011, 124/2006
Merito o vydanie bezdôvodného obohatenia
... v prípade, že odvolací súd dospeje k opačnému názoru ako súd prvého stupňa, na nutnosť v odôvodnení rozsudku vysvetliť celý myšlienkový postup súdu, z ktorého musí byť zrejmé, prečo nepovažuje za správny názor súdu prvého stupňa. Nakoľko závery zaujaté dovolacím súdom v tomto ...
Súvisiace predpisy:
162/2009, 99/1963, 43/2003, 1/2003, 36/2005, 117/1999, 282/2006, 84/2007, 102/2004, 165/2003, 67/2003
Merito o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
... to, konkrétne ktorú (z ktorého ustanovenia vyplývajúcu) povinnosť prokurátor nesplnil. Z týchto dôvodov najvyšší súd konštatuje, že myšlienkový postup súdov nie je dostatočne vysvetlený a ich rozhodnutia sú v tomto smere nepreskúmateľné. Súdy v danej veci nepodali ... a prečo pod ne podriadil zistený skutkový stav. V rozhodnutí súdu musí byť jasne a zrozumiteľne vysvetlený myšlienkový postup súdu vo všetkých otázkach, ktoré sú pre posúdenie veci významné. Ak rozhodnutie súdu nemá uvedené náležitosti, je ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964, 111/1998, 415/2002, 18/2011, 87/1950
Merito o určenie pravosti porihlásenej pohľadávky
... posúdenia a spravodlivého rozhodnutia. Právne posúdenie potom spočíva v podriadení zisteného skutkového stavu pod príslušnú normu hmotného práva. Aj tento myšlienkový postup súdu treba bližšie 10 5 Obo 79/2011 odôvodniť a tak vysvetliť jeho správnosť, najmä prečo bola na existujúci skutkový ...
Súvisiace predpisy:
541/2003, 99/1963, 600/1992, 45/2002, 40/1964, 117/2003, 328/1991, 79/2011
Merito rozhodnutie o umiestnení stavby, prekročenie žalobných dôvodov zo strany súdu
... poukázania na 4 5Sžo/146/2010 skutočnosti, ktoré zistil vykonaným dokazovaním a bez poukázania na právne závery, ktoré prijal. Myšlienkový postup súdu nie je vôbec vysvetlený, keď krajský súd nepreukázal a neodôvodnil akékoľvek nedostatočné zistenia skutkového stavu pre posúdenie veci zo strany ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 50/1976
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.