Nájdené rozsudky pre výraz: náboženské presvedčenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
72 dokumentov
19 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: počítanie lehôtnenastúpenie služby v ozbrojených silách
Zbierka NS 2-3/1998
R 29/1998
Právna veta: Na zachovanie lehoty v zmysle § 60 ods. 4 písm. a/ Tr. por. pri podaní, ktoré je podané na pošte treba, aby bolo adresované súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu, na ktorom má byť podané alebo ktorý má vo veci rozhodnúť (napr. lehoty uvedené v § 143 ods. 1, § 248 ods. 1, § 314g ods. 1 Tr. por..) Ak je podanie adresované inému orgánu činnému v trestnom konaní alebo síce správnemu druhu orgánu, ale miestne či vecne nepríslušnému a v dôsledku toho dôjde (je postúpené) príslušnému orgánu na rozhodnutie po uplynutí zákonnej lehoty, nie je lehota zachovaná ani vtedy, keď bol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd v Trenčíne na základe odvolania obvineného povolanca D. Z., ktoré podal proti rozsudku Vojenského obvodového súdu v Prešove zo 14. novembra 1997, sp. zn. 3 T 245/97, podľa § 258 ods. 1 písm. a) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu. Z odôvodnenia: Napadnutým rozsudkom súdu prvého stupňa bol obvinený povola- nec D. Z. uznaný vinným z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák., pretože dňa 1. júla 1997 do 11.00 hod. nenas
Právna veta: Za oprávnené osoby podľa zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov nemožno považovať zbehov alebo vojnových zajatcov z bývalej maďarskej armády ani vtedy, ak sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú na jej území trvalý pobyt, lebo z terajšieho územia Slovenskej republiky neboli protiprávne a násilne odvlečení jednotkami Ministerstva vnútra bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík alebo štátnou bezpečnosťou na územie bývalého Zväzu sovie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v K. rozsudkom z 2. júna 1999 potvrdil rozhodnutie z 19. marca 1992, ktorým Slovenská správa sociálneho zabezpečenia v Bratislave, právna predchodkyňa odporkyne (ďalej len odporkyňa), zamietla žiadosť navrhovateľa o úpravu dôchodku a o odškodnenie podlá zákona č. 319/1991 Zb o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov (Ďalej len „zákon č. 319/1991 Zb.“
Kľúčové slová: udelenie azylusprávny orgán vyhýbanie sa vojenskej službe
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už v skoršej judikatúre (rozsudok NS SR sp. zn. 1Sža 10/2013 zo dňa 09.04.2013) uviedol, že nie je povinnosťou žiadateľa o azyl, aby prenasledovanie svojej osoby preukazoval inými dôkaznými prostriedkami než vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. Je naopak povinnosťou správneho orgánu, aby v pochybnostiach zhromaždil všetky dostupné dôkazy, ktoré dôveryhodnosť výpovede žiadateľa o azyl vyvracajú alebo spochybňujú. Pokiaľ sa teda žiadateľ o azyl teda po celú dobu konania vo veci medzinárodnej ochrany drží jednej dejovej línie, jeho výpoveď je možné i napriek drobným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sža/19/2016 1016200794 09. 01. 2017 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2017:1016200794.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: O. V., narodeného XX.XX.XXXX, štátneho prí
Právna veta: Podľa § 397 ods. 2 Tr. por. o návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím súdu, rozhoduje iný samosudca alebo iný senát súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že z rozhodovania o návrhu na povolenie obnovy konania sú vylúčení sudcovia, ktorí v pôvodnom konaní rozhodovali na súde prvého stupňa. Zmyslom tohto ustanovenia je zabezpečenie nestrannosti a nezaujatosti sudcov pri rozhodovaní o povolení obnovy konania v súlade s právom obvineného na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru s cieľom, aby v konaní o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí 9. júla 2013 v trestnej veci obvineného J. K. vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3Nt 36/2009, o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhajcu JUDr. Ľ. M. , proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 18. mája 201
Právna veta: Zákonným znakom trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. je cieľ (zámer) konania páchateľa, ako prejav jeho vôle v rámci objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu. Cieľ (zámer) konania páchateľa, ako subjektívny prvok objektívnej stránky trestného činu nie je možné zamieňať so subjektívnou stránkou, ktorá sa týka predovšetkým zavinenia. Týmto cieľom (ktorý musí byť preukázaný) sa trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. odlišuje od rovnako pomenovaného trestného činu podľa § 270 Tr. zák. Pojmo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu SR sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade pojmového znaku trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. „trvalo sa vyhnúť vojenskej službe alebo zvláštnej službe“. íSenáty riešili zhodne otázku, či sa páchateľ po tom, ako bol právoplatným rozsudkom vojenského súdu uznaný za vinného z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. a odsúdený na trest
Kľúčové slová: udelenie azyluobava z nástupu na vojenskú službu
Právna veta: Udelenie azylu je podľa § 8 zákona č. 480/2002 Z.z. viazané na prítomnosť prenasledovania ako skutočnosti, ktorá je bližšie špecifikovaná v § 2 písm. d) zákona č. 480/2002 Z.z. V prípade sťažovateľa však neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by mohli byť subsumované pod pojem prenasledovanie, tak ako to určuje zákon č. 480/2002 Z.z. Zo samotnej podstaty azylového práva vyplýva, že sa jedná o špecifický právny inštitút, na základe ktorého sa poskytne adekvátna ochrana len tej fyzickej osobe, ktorá spĺňa zákonom stanovenej podmienky. Z uvedeného dôvodu odmietnutie nástupu na vojenskú službu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Zuzany Ďurišovej v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): E. K. , narodený X. , štátna príslušnosť: Ukrajina , posledný trvalý pobyt v krajine pôvodu : O. , Ukrajina, aktuáln e s miestom pobytu P., zastúpený: Liga
Právna veta: Podľa ust. § 8 zákona o azyle ministerstvo udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje in ak, žiadateľovi, ktorý a) má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastavania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo b) je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd (...) Prenasledovanie alebo odôvodnený strach z neho, ako dôvod pre poskytnutie medzinárodnej ochrany, je možné považovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7018200068 Dátum vydania rozhodnutia: 28. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7018200068.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): C. K., nar. XX.XX.XXXX, štátna
Kľúčové slová: zákon o azyleudelenie azyluinštitút azylu
Právna veta: Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, prenasledovania za uplatňovanie politických práv a slobôd a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu. V citovanom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžak/17/2019 1019200479 15. 11. 2019 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2019:1019200479.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): V. Y., nar.
Zbierka NS 1/1998
Právna veta: Pojem „ujma na právach“ podľa čl. 12 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky nemožno stotožňovať len s nemožnosťou uplatňovať už nadobudnuté právo. Pod pojmom „ujma na právach“ je preto potrebné chápať aj akékoľvek iné obmedzenie pri nadobúdaní práva, pokiaľ sa prejavilo v porušení ústavnej zásady rovnosti v právach podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ako výlučný a jediný dôsledok predošlého uplatnenia niektorého zo základných práv alebo slobôd. O ujme na práve možno hovoriť tiež vtedy, ak jediným dôvodom vylučujúcim jeho nadobudnutie bolo predošlé uplatnenie niektorého zo základných pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 28.mája 1998 prerokoval návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej komerčným právnikom JUDr. E. B., proti Národnej rade Slovenskej republiky vo veci súladu § 6 ods. 1 písm. i) a § 10 ods. 1 v časti „alebo ak osoba, ktorá podlieha brannej povinnosti, podala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia“ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbrania
MENU