SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nadobúdanie vlastníctva


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nadobúdanie vlastníctva
  • nadobudanie nájdené 124 krát v 80 dokumentoch
  • vlastnictva nájdené 27373 krát v 5988 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 21 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 54 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Podľa § 31a písm. c) katastrálneho zákona, konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh. Podľa § 27 ods. 3 zákona 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKV“), predaj mimo dražby uskutoční správca so súhlasom súdu a za podmienok určených schôdzou konkurzných veriteľov. Majetok možno predať mimo dražby aj za sumu nižšiu ako je určená hodnota, alebo za cenu zistenú podľa cenových p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sž r/25 /2011 Slovenskej r epubliky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu JUDr. J. G. , správca konkurznej podstaty úpadcu P . D. P., N., IČO: X. , zast. advokátom JUDr. R. D. , B. , proti žalovanému: Katastráln y úrad v Nitre , Štefánikova 69, Nitra , o pres kúmanie .
Právna veta: Verejnou dražbou vydražovanej prevádzkovej jednotky možno nadobudnúť vlastnícke právo buď len k samotnej prevádzkovej jednotke (k vnútornému vybaveniu nebytového priestoru) alebo aj k stavbe, ktorá prevádzkovú jednotku tvorí; to závisí od predmetu dražby a jej výsledku, nachádzajúceho sa v zápisnici o dražbe. Určovací výrok rozsudku súdu je verejnou listinou, na základe ktorej sa v zmysle § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov záznamom zapisujú do katastra nehnuteľností pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. n. H. rozsudkom z 29. júla 1999, č. k. 9 C 1350/97-72, po predchádzajúcom zrušení jeho prvšieho rozsudku odvolacím súdom, opätovne zamietol návrh o určenie neplatnosti potvrdenia zo dna 31. júla 1991 o predaji prevádzkovej jednotky dražbou, ktorá sa nachádza v dome č. 404 na parcele č. 651/1, vedenej na LV č. 30 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie vlastníckeho práva k tomuto domu, ako aj o určenie neplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Ž. n. H., odboru katastrálneho, zo dňa 26. februára 1996 č. .
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, záložné právo, konanie podnikateľa, dobromyseľný držiteľ

Zbierka NS 1/1999
R 13/1999
Právna veta: Prijatím veci odovzdanej dobromyseľnému záložnému veriteľovi bez súhlasu vlastníka alebo osoby, ktorá má k veci iné vecné právo, nezlučiteľné so záložným právom, môže vzniknúť záložné právo len k hnuteľnej veci.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom určil, že zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, uzavreté medzi žalovaným 1) a žalovaným 2) 26. mája 1995, sú neplatné. Žalovaným 1) a 2) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi po 1405 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že zmluvy o zriadení záložného práva uzavrel riaditeľ filiálky žalovaného 2) v P., ktorý nekonal v mene podniku v zmysle § 13 ods. 3 Obchodného zákonníka, ale v mene organizačnej zložky, ktorá nemá právnu subjektivitu. V čase .
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, spôsobilosť mať práva a povinnosti ako právnicka osoba, zákonné zastúpenie

Zbierka NS 3/2005
R 27/2005
Právna veta: Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý prostredníctvom úkonov rodičov pri správe jeho majetku vstúpil do dobromyseľnej držby a vykonával ju.

Úryvok z textu:
Okresný sťid Topoľčany rozsudkom z 20. marca 2003, č. k. 4 C 41/01-147, zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že do dedičstva po poručiteľovi MUDr. A. P., zomrelom 27. novembra 1993, patria nehnuteľ­ nosti zapísané v katastri nehnuteľností pre kat. úz. N. na liste vlastníctva č. 371 ako rodinný dom súp. č. 209 a pozemok parcela č. 64/5 - záhrada vo výmere 540 m2 a parcela č. 64/18 - zastavaná plocha vo výmere 309 m2 a polovica nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pre kat. úz. V .
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, spracovanie cudzej veci

Zbierka NS 1/2006
R 4/2006
Právna veta: Spracovaním (§ 135b ods. 1 Občianskeho zákonníka) nie je možné nadobudnúť vlastníctvo iba časti cudzej veci (stavby).

Úryvok z textu:
Žalobou sa žalobkyňa domáhala, aby súd určil, že je vlastníckou nebyto­ vých priestorov v rodinnom dome s. č. 2957, postaveného na pare. č. 637/2 v katastrálnom území Zlaté Moravce, pozostávajúcich z prístupového scho­ diska, troch kancelárií, vstupnej haly, kuchynského kúta a sociálneho zaria­ denia. Ako rozhodujúce skutočnosti, z ktorých uplatňovaný nárok vyvodzo­ vala, uviedla, že na základe dohody s právnymi predchodcami žalovaných, s ktorými mala uzavretú dohodu o nájme nebytových priestorov na prízemí .
Právna veta: Vlastníctvo k veciam tvoriacim nepatrný majetok poručiteľa nenadobúda obstarávateľ pohrebu dedením, ale ich vydaním, pričom k ich vydaniu dochádza na základe rozhodnutia súdu, ktorým sa súčasne konanie o dedičstve zastavuje. Z toho vyplýva, že sa jedná o nadobudnutie vlastníctva k veciam, resp. majetku, nepatrnej hodnoty rozhodnutím štátneho orgánu podľa ust. § 133 Občianskeho zákonníka. 15. Vzhľadom k tomu, že nie je splnená základná procesná podmienka odvolacieho konania, najvyšší súd odvolacie konanie podľa § 63 ods. 1 C. s. p. v spojení s § 378 ods. 1 C. s. p., zastavil.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2XOboE/2/2019 7510210171 30. apríla 2020 JUDr. Beáta Miničová ECLI:SK:NSSR:2020:7510210171.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpenej W.. E. K., poverenou zamestnankyňou, proti povinnému: R. M., zomr. XX.XX.XXXX, naposledy bytom L. X/XX, XXX XX L., o .
Právna veta: Ustanovenie § 132 Občianskeho zákonníka umožňuje nadobudnutie vlastníctva vzdaním sa veci. Právo opustiť vec je súčasťou obsahu vlastníckeho práva a jeho podstatou je prejav vôle vlastníka nebyť naďalej vlastníkom veci. Právny úkon opustenia veci musí byť urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Opustenie veci jej vlastníkom teda nepochybne zahrňuje vôľovú stránku tohto jednostranného právneho úkonu a musí napĺňať tiež vôľu vzdať sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie (obdobne rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 4 Cdo 48/2008). Prejav vôle o vzdaní sa vlastníckeho práva musí byť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 MCdo 5/2013 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenským pozemkovým fondom, so sídlom v Bratislave, Búdkova č. 36, proti žalovaným 1/ E. Š., bývajúcej v B., 2/ T. K., bývajúcej v B.B., obom zastúpeným JUDr. M. V., advokátkou so sídlom v M., za účasti vedľajších účastníkov na .
Právna veta: Ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.

Úryvok z textu:
... na nájomnom. Žalobca napokon vyjadril názor, že všeobecná úprava nadobúdania vlastníctva k nehnuteľným veciam obsiahnutá v Občianskom zákonníku sa na nadobúdanie vlastníctva k bytom nevzťahuje, pretože ju ruší osobitná úprava v zákone č. 182/1993 Z. z. Podľa § 4 ods. 1 .
Právna veta: Zásada ne bis in idem, teda právo nebyť súdený alebo potrestaný dvakrát za ten istý skutok, je podľa Trestného poriadku vyjadrená aj v ustanovení § 9 ods. 1 písm. g/ Tr. por., podľa ktorého trestné stíhanie nemožno začať a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, pričom v tomto smere treba vychádzať z čl. 153 a 154 c Ústavy Slovenskej republiky a čl. 4 Protokolu č. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vzhľadom na špecifické ponímanie činu podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd možno zása ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . č. 190/2003 Z . z. o strelných zbraniach a strelive podľa § 2 písm. b/ ide o strelivo, kde na nadobúdanie vlastníctva streliva sa vzťahuje § 8 až § 14, § 27 citovaného zákona, 4/ v čase okolo 16, 00 h od .
Právna veta: Z okruhu osôb oprávnených uplatniť nárok na vyrovnanie dedičských podielov nemožno vylúčiť ani devízového cudzozemca v zmysle ustanovenia § 25 písm. c) zákona č. 528/1990 Zb. [teraz § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 202/1995 Z. z.]. Potvrdenie vlastníctva oprávnenej osobe podľa § 16 ods. 3 zákona č. 293/1992 Zb.; nemožno považovať za prevod vlastníctva podľa § 3 zákona č. 229/1991 Zb.

Úryvok z textu:
... 25 písm. g) devízového zákona č. 528/1990 Zb. platného do 1. októbra 1995]. Neobsahuje totiž žiadne výslovné ustanovenia umožňujúce nadobúdanie vlastníctva devízovým cudzozemcom, aké majú napr. zákon č. 403/1990 Zb., zákon č. 427/1990 Zb. a zákon č. 92/1991 .
Zbierka NS 1/1998
Právna veta: 1. Ústava Slovenskej republiky čl. 55 ods. 2 nezaručuje právo na hospodársku súťaž ani právo byť účastníkom hospodárskej súťaže. Ustanovením čl. 55 sa formulujú princípy hospodárskej politiky Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj podporovanie a ochrana konkurenčného hospodárskeho prostredia a vytváranie právnych prostriedkov a záruk proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ktoré zákon označí za nedovolené. 2. Slovenská republika čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky prijala záväzok vytvoriť rovnaké právne podmienky na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Článkom 55 ods. 2 Ústavy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Právne pomery bytových družstiev sú upravené Obchodným zákonníkom. Na nadobúdanie vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona č. 182/1993 Z. z. sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Právne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.