Nájdené rozsudky pre výraz: nadobúdanie vlastníctva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
85 dokumentov
2 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 132 Občianskeho zákonníka umožňuje nadobudnutie vlastníctva vzdaním sa veci. Právo opustiť vec je súčasťou obsahu vlastníckeho práva a jeho podstatou je prejav vôle vlastníka nebyť naďalej vlastníkom veci. Právny úkon opustenia veci musí byť urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Opustenie veci jej vlastníkom teda nepochybne zahrňuje vôľovú stránku tohto jednostranného právneho úkonu a musí napĺňať tiež vôľu vzdať sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie (obdobne rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 4 Cdo 48/2008). Prejav vôle o vzdaní sa vlastníckeho práva musí byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 MCdo 5/2013 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenským pozemkovým fondom, so sídlom v Bratislave, Búdkova č. 36, proti žalovaným 1/ E. Š., bývajúcej v B., 2/ T. K., bývajúcej v B.B., obom zastúpeným JUDr. M. V., advokátkou so sídlom v M., za účasti vedľajších účast
Právna veta: Vlastníctvo k veciam tvoriacim nepatrný majetok poručiteľa nenadobúda obstarávateľ pohrebu dedením, ale ich vydaním, pričom k ich vydaniu dochádza na základe rozhodnutia súdu, ktorým sa súčasne konanie o dedičstve zastavuje. Z toho vyplýva, že sa jedná o nadobudnutie vlastníctva k veciam, resp. majetku, nepatrnej hodnoty rozhodnutím štátneho orgánu podľa ust. § 133 Občianskeho zákonníka. 15. Vzhľadom k tomu, že nie je splnená základná procesná podmienka odvolacieho konania, najvyšší súd odvolacie konanie podľa § 63 ods. 1 C. s. p. v spojení s § 378 ods. 1 C. s. p., zastavil.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2XOboE/2/2019 7510210171 30. apríla 2020 JUDr. Beáta Miničová ECLI:SK:NSSR:2020:7510210171.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpenej W.. E. K., poverenou zamestnankyňou, proti povinnému: R. M., zomr. XX.XX.XXXX, naposledy bytom L. X/XX, XXX XX L.
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctvaspracovanie cudzej veci
R 4/2006
Právna veta: Spracovaním (§ 135b ods. 1 Občianskeho zákonníka) nie je možné nadobudnúť vlastníctvo iba časti cudzej veci (stavby).

Úryvok z textu:
Žalobou sa žalobkyňa domáhala, aby súd určil, že je vlastníckou nebyto­ vých priestorov v rodinnom dome s. č. 2957, postaveného na pare. č. 637/2 v katastrálnom území Zlaté Moravce, pozostávajúcich z prístupového scho­ diska, troch kancelárií, vstupnej haly, kuchynského kúta a sociálneho zaria­ denia. Ako rozhodujúce skutočnosti, z ktorých uplatňovaný nárok vyvodzo­ vala, uviedla, že na základe dohody s právnymi predchodcami žalovaných, s ktorými mala uzavretú dohodu o nájme nebytových priestoro
Právna veta: Prijatím veci odovzdanej dobromyseľnému záložnému veriteľovi bez súhlasu vlastníka alebo osoby, ktorá má k veci iné vecné právo, nezlučiteľné so záložným právom, môže vzniknúť záložné právo len k hnuteľnej veci.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom určil, že zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, uzavreté medzi žalovaným 1) a žalovaným 2) 26. mája 1995, sú neplatné. Žalovaným 1) a 2) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi po 1405 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že zmluvy o zriadení záložného práva uzavrel riaditeľ filiálky žalovaného 2) v P., ktorý nekonal v mene podniku v zmysle § 13 ods. 3 Obchodného zákonníka, ale v mene organizačnej zložky, ktorá nemá právnu subjektivitu. V
Právna veta: Podľa § 31a písm. c) katastrálneho zákona, konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh. Podľa § 27 ods. 3 zákona 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKV“), predaj mimo dražby uskutoční správca so súhlasom súdu a za podmienok určených schôdzou konkurzných veriteľov. Majetok možno predať mimo dražby aj za sumu nižšiu ako je určená hodnota, alebo za cenu zistenú podľa cenových p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sž r/25 /2011 Slovenskej r epubliky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu JUDr. J. G. , správca konkurznej podstaty úpadcu P . D. P., N., IČO: X. , zast. advokátom JUDr. R. D. , B. , proti žalovanému: Katastráln y úrad v Nitre , Štefánikova 69, Nitra , o pres
Právna veta: Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý prostredníctvom úkonov rodičov pri správe jeho majetku vstúpil do dobromyseľnej držby a vykonával ju.

Úryvok z textu:
Okresný sťid Topoľčany rozsudkom z 20. marca 2003, č. k. 4 C 41/01-147, zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že do dedičstva po poručiteľovi MUDr. A. P., zomrelom 27. novembra 1993, patria nehnuteľ­ nosti zapísané v katastri nehnuteľností pre kat. úz. N. na liste vlastníctva č. 371 ako rodinný dom súp. č. 209 a pozemok parcela č. 64/5 - záhrada vo výmere 540 m2 a parcela č. 64/18 - zastavaná plocha vo výmere 309 m2 a polovica nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pr
Právna veta: Verejnou dražbou vydražovanej prevádzkovej jednotky možno nadobudnúť vlastnícke právo buď len k samotnej prevádzkovej jednotke (k vnútornému vybaveniu nebytového priestoru) alebo aj k stavbe, ktorá prevádzkovú jednotku tvorí; to závisí od predmetu dražby a jej výsledku, nachádzajúceho sa v zápisnici o dražbe. Určovací výrok rozsudku súdu je verejnou listinou, na základe ktorej sa v zmysle § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov záznamom zapisujú do katastra nehnuteľností pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. n. H. rozsudkom z 29. júla 1999, č. k. 9 C 1350/97-72, po predchádzajúcom zrušení jeho prvšieho rozsudku odvolacím súdom, opätovne zamietol návrh o určenie neplatnosti potvrdenia zo dna 31. júla 1991 o predaji prevádzkovej jednotky dražbou, ktorá sa nachádza v dome č. 404 na parcele č. 651/1, vedenej na LV č. 30 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie vlastníckeho práva k tomuto domu, ako aj o určenie neplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Ž. n. H., odboru katastrálneho, zo dňa 26. febr
Právna veta: Z okruhu osôb oprávnených uplatniť nárok na vyrovnanie dedičských podielov nemožno vylúčiť ani devízového cudzozemca v zmysle ustanovenia § 25 písm. c) zákona č. 528/1990 Zb. [teraz § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 202/1995 Z. z.]. Potvrdenie vlastníctva oprávnenej osobe podľa § 16 ods. 3 zákona č. 293/1992 Zb.; nemožno považovať za prevod vlastníctva podľa § 3 zákona č. 229/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 17. mája 1995, sp. zn. 10 Co 443/94, potvrdil rozsudok Okresného súdu Dunajská Streda zo 16. júla 1993 v časti týkajúcej sa navrhovateľov 1) a 2) a v časti týkajúcej sa navrhovateľa 3/ uvedený rozsudok zmenil tak, že návrh na vyrovnanie dedičského podielu zamietol. O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Zmenu rozhodnutia súdu nižšieho stupňa odvolací súd odôvodnil tým, že navrhovateľ 3) ako devízový c
Právna veta: Ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 27. novembra 1997 žalobca sa domáhal na žalovanom zaplatenia 14 176 Sk s príslušenstvom titulom nedoplatku preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu s. č. 879 v S. Ľ., na O. ulici č. 46 až 56 za mesiace september a október 1997. Uviedol, že na ustanovujúcej schôdzi Spoločenstva vlastníkov bytov L. 2. júna 1997 bol schválený, okrem iného, aj povinný mesačný preddavok do uvedeného fondu vo výške 5 Sk za 1 m2 podlahovej plochy bytu. Žalovaný však napriek to
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Milana Lipovského na verejnom zasadnutí konanom dňa 5 . septembra 2012 v Bratislave prerokoval dovolanie, ktoré podal obvinený Š. P. , prostredníctvom obhajcu JUDr. A. B. , advokáta v Rimavskej Sobote , proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 22. marca 2011, sp. zn. 5To
MENU