Nájdené rozsudky pre výraz: nadobúdanie vlastníctva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
82 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zásada ne bis in idem, teda právo nebyť súdený alebo potrestaný dvakrát za ten istý skutok, je podľa Trestného poriadku vyjadrená aj v ustanovení § 9 ods. 1 písm. g/ Tr. por., podľa ktorého trestné stíhanie nemožno začať a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, pričom v tomto smere treba vychádzať z čl. 153 a 154 c Ústavy Slovenskej republiky a čl. 4 Protokolu č. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vzhľadom na špecifické ponímanie činu podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd možno zása ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného O. Š., pre zločin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. a iné , prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 20. apríla 2011 v Bratislave dovolanie obvineného O. Š. proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21 . apríla 2009
Právna veta: 1. Ústava Slovenskej republiky čl. 55 ods. 2 nezaručuje právo na hospodársku súťaž ani právo byť účastníkom hospodárskej súťaže. Ustanovením čl. 55 sa formulujú princípy hospodárskej politiky Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj podporovanie a ochrana konkurenčného hospodárskeho prostredia a vytváranie právnych prostriedkov a záruk proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ktoré zákon označí za nedovolené. 2. Slovenská republika čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky prijala záväzok vytvoriť rovnaké právne podmienky na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Článkom 55 ods. 2 Ústavy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 19. júna 1998 prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom Z. K., proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. D. M., o vyslovenie nesúladu § 24 ods. 9 písm. a) až e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení čl. I bod 42 zákona č. 190/1995 Z. z. a čl. I zákona č. 322/1996 Z. z. (úplné znenie č. 326/1997 Z. z.) s čl. 2 ods. 2, čl. 12
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu Ing. E. P., zastúpeného JUDr. G. Z., proti žalovanému KR PZ v K., o návrhu žalobcu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p.: KRP-379-1/PP-2006 zo dňa 25. júla 2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v
Meritum o nahradenie prejavu vôle
Najvyšší súd 6 Cdo 85/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Daniely Švecovej a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalob cov 1/ akad. maliara K. a 2/ Mgr. N. , oboch bývajúcich v B. , M. , zastúpených splnomocnenkyňou S., s. r. o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. F., PhD., LL.M., proti žalovanej
Meritum oprava chyby podľa § 59 ods. 1 písm. a/, ods. 3 zák. č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon)
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v prá vnej veci žalobcu : P.P. a.s. , právne zastúpeného JUDr. J. B. , advokátom, Advokátska kancelária B. & P. s.r.o., proti žalovaným : 1/ Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova č. 69, Nitra, 2/ JUDr. E. R. – H. , advokátka so sídlom N .,
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/9/2010 2307206407 24. 03. 2015 JUDr. Jana Cisárová ECLI:SK:NSSR:2015:2307206407.1 Rozhodnutie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jany Cisárovej a E.. Oľgy Belkovej, v právnej veci žalobkyne Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy, so sídlom v Trnave, Jána Hollého 10, IČO: 00419702
Meritum o určenie vlastníckeho práva
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. J. Kolcuna, v právnej veci žalobcu O. , zastúpeného JUDr. J. S.., advokátom v K. , proti žalovanému S., so sídlom v B. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 10 C 705/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 3. júna 2008, sp. zn. 11 Co 66/2007
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd 7 Cdo 81 /201 3 Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobcu Slovenského Červeného kríža, územný spolok Galanta, so sídlom v Galante, Clementisove sady 908, zastúpeného JUDr. Vladimírom Vágóm , advokátom v Galante, Bratislavská 47/59, proti žalovanému Trnavskému samosprávnemu kraju, so sídlom v Trnave, Starohájska
MENU