Nájdené rozsudky pre výraz: nadobúdanie vlastníctva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
82 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prijatím veci odovzdanej dobromyseľnému záložnému veriteľovi bez súhlasu vlastníka alebo osoby, ktorá má k veci iné vecné právo, nezlučiteľné so záložným právom, môže vzniknúť záložné právo len k hnuteľnej veci.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom určil, že zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, uzavreté medzi žalovaným 1) a žalovaným 2) 26. mája 1995, sú neplatné. Žalovaným 1) a 2) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi po 1405 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že zmluvy o zriadení záložného práva uzavrel riaditeľ filiálky žalovaného 2) v P., ktorý nekonal v mene podniku v zmysle § 13 ods. 3 Obchodného zákonníka, ale v mene organizačnej zložky, ktorá nemá právnu subjektivitu. V
Právna veta: 1. Ústava Slovenskej republiky čl. 55 ods. 2 nezaručuje právo na hospodársku súťaž ani právo byť účastníkom hospodárskej súťaže. Ustanovením čl. 55 sa formulujú princípy hospodárskej politiky Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj podporovanie a ochrana konkurenčného hospodárskeho prostredia a vytváranie právnych prostriedkov a záruk proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ktoré zákon označí za nedovolené. 2. Slovenská republika čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky prijala záväzok vytvoriť rovnaké právne podmienky na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Článkom 55 ods. 2 Ústavy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 19. júna 1998 prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom Z. K., proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. D. M., o vyslovenie nesúladu § 24 ods. 9 písm. a) až e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení čl. I bod 42 zákona č. 190/1995 Z. z. a čl. I zákona č. 322/1996 Z. z. (úplné znenie č. 326/1997 Z. z.) s čl. 2 ods. 2, čl. 12
Právna veta: Ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 27. novembra 1997 žalobca sa domáhal na žalovanom zaplatenia 14 176 Sk s príslušenstvom titulom nedoplatku preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu s. č. 879 v S. Ľ., na O. ulici č. 46 až 56 za mesiace september a október 1997. Uviedol, že na ustanovujúcej schôdzi Spoločenstva vlastníkov bytov L. 2. júna 1997 bol schválený, okrem iného, aj povinný mesačný preddavok do uvedeného fondu vo výške 5 Sk za 1 m2 podlahovej plochy bytu. Žalovaný však napriek to
Právna veta: Verejnou dražbou vydražovanej prevádzkovej jednotky možno nadobudnúť vlastnícke právo buď len k samotnej prevádzkovej jednotke (k vnútornému vybaveniu nebytového priestoru) alebo aj k stavbe, ktorá prevádzkovú jednotku tvorí; to závisí od predmetu dražby a jej výsledku, nachádzajúceho sa v zápisnici o dražbe. Určovací výrok rozsudku súdu je verejnou listinou, na základe ktorej sa v zmysle § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov záznamom zapisujú do katastra nehnuteľností pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. n. H. rozsudkom z 29. júla 1999, č. k. 9 C 1350/97-72, po predchádzajúcom zrušení jeho prvšieho rozsudku odvolacím súdom, opätovne zamietol návrh o určenie neplatnosti potvrdenia zo dna 31. júla 1991 o predaji prevádzkovej jednotky dražbou, ktorá sa nachádza v dome č. 404 na parcele č. 651/1, vedenej na LV č. 30 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie vlastníckeho práva k tomuto domu, ako aj o určenie neplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Ž. n. H., odboru katastrálneho, zo dňa 26. febr
Právna veta: Z okruhu osôb oprávnených uplatniť nárok na vyrovnanie dedičských podielov nemožno vylúčiť ani devízového cudzozemca v zmysle ustanovenia § 25 písm. c) zákona č. 528/1990 Zb. [teraz § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 202/1995 Z. z.]. Potvrdenie vlastníctva oprávnenej osobe podľa § 16 ods. 3 zákona č. 293/1992 Zb.; nemožno považovať za prevod vlastníctva podľa § 3 zákona č. 229/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 17. mája 1995, sp. zn. 10 Co 443/94, potvrdil rozsudok Okresného súdu Dunajská Streda zo 16. júla 1993 v časti týkajúcej sa navrhovateľov 1) a 2) a v časti týkajúcej sa navrhovateľa 3/ uvedený rozsudok zmenil tak, že návrh na vyrovnanie dedičského podielu zamietol. O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Zmenu rozhodnutia súdu nižšieho stupňa odvolací súd odôvodnil tým, že navrhovateľ 3) ako devízový c
Právna veta: Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý prostredníctvom úkonov rodičov pri správe jeho majetku vstúpil do dobromyseľnej držby a vykonával ju.

Úryvok z textu:
Okresný sťid Topoľčany rozsudkom z 20. marca 2003, č. k. 4 C 41/01-147, zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že do dedičstva po poručiteľovi MUDr. A. P., zomrelom 27. novembra 1993, patria nehnuteľ­ nosti zapísané v katastri nehnuteľností pre kat. úz. N. na liste vlastníctva č. 371 ako rodinný dom súp. č. 209 a pozemok parcela č. 64/5 - záhrada vo výmere 540 m2 a parcela č. 64/18 - zastavaná plocha vo výmere 309 m2 a polovica nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pr
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctvaspracovanie cudzej veci
R 4/2006
Právna veta: Spracovaním (§ 135b ods. 1 Občianskeho zákonníka) nie je možné nadobudnúť vlastníctvo iba časti cudzej veci (stavby).

Úryvok z textu:
Žalobou sa žalobkyňa domáhala, aby súd určil, že je vlastníckou nebyto­ vých priestorov v rodinnom dome s. č. 2957, postaveného na pare. č. 637/2 v katastrálnom území Zlaté Moravce, pozostávajúcich z prístupového scho­ diska, troch kancelárií, vstupnej haly, kuchynského kúta a sociálneho zaria­ denia. Ako rozhodujúce skutočnosti, z ktorých uplatňovaný nárok vyvodzo­ vala, uviedla, že na základe dohody s právnymi predchodcami žalovaných, s ktorými mala uzavretú dohodu o nájme nebytových priestoro
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu Ing. E. P., zastúpeného JUDr. G. Z., proti žalovanému KR PZ v K., o návrhu žalobcu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p.: KRP-379-1/PP-2006 zo dňa 25. júla 2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v
Meritum o určenie vlastníckeho práva
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. J. Kolcuna, v právnej veci žalobcu O. , zastúpeného JUDr. J. S.., advokátom v K. , proti žalovanému S., so sídlom v B. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 10 C 705/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 3. júna 2008, sp. zn. 11 Co 66/2007
Právna veta: Zásada ne bis in idem, teda právo nebyť súdený alebo potrestaný dvakrát za ten istý skutok, je podľa Trestného poriadku vyjadrená aj v ustanovení § 9 ods. 1 písm. g/ Tr. por., podľa ktorého trestné stíhanie nemožno začať a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, pričom v tomto smere treba vychádzať z čl. 153 a 154 c Ústavy Slovenskej republiky a čl. 4 Protokolu č. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vzhľadom na špecifické ponímanie činu podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd možno zása ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného O. Š., pre zločin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. a iné , prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 20. apríla 2011 v Bratislave dovolanie obvineného O. Š. proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21 . apríla 2009
MENU