Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada mzdy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 592

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

585 dokumentov
2786 dokumentov
29 dokumentov
36 dokumentov
6 dokumentov
63 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Náhrada mzdy
R 14/1999
Právna veta: Jestliže zaměstnanec byl z funkce, která se obsazuje jmenováním (§ 27 odst. 4 zák. práce), odvolán nebo se této funkce vzdal, nejde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, ne- koná-li dále pro zaměstnavatele práci proto, že se s ním zaměstnavatel nedohodl na jeho dalším pracovním zařazení na jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci, popřípadě na jinou pro něho vhodnou práci, nebo proto, že zaměstnavatel pro něj takovou práci nemá. Náhrada mzdy ve smyslu ustanovení § 130 odst. 1 zák. práce mu proto nenáleží. Má-li zaměstnavatel pro zaměstnance jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný zaplatil 35 342 Kč s 19% úrokem od 10. 1. 1996 do zaplacení. Žalobu odůvodnil tím, že u žalovaného pracoval jako ředitel gymnázia. Po té, co byl z této funkce ke dni 31.7. 1995 odvolán, mu žalovaný nabídl zařazení na funkci učitele. Vzhledem k tomu, že nabízenou práci nepřijal, byla mu dána podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce výpověď, na základě které skončil pracovní poměr účastníků dnem 31. 12. 1995. Po podání výpovědi bylo mezi účastníky pro
Právna veta: Ak zamestnávateľ so zamestnancom neplatne skončil pracovný pomer okamžite a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, jeho pracovný pomer trvá aj naďalej a zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu náhradu mzdy v prípade, že mu neprideľuje prácu podľa pracovnej zmluvy. Táto náhrada mu patrí vo výške priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo do času, keď skončí pracovný pomer. Táto náhrada nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/36/2019 2116214613 23. mája 2019 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2019:2116214613.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Q. K., bývajúcej v K., zastúpenej Mgr. Vierou Laczovou, advokátkou so sídlom v Trnave, Dolné Bašty č. 25, proti žalovanej K. V., ktorá podniká pod obchodným menom K., zastúpenej JUDr. Michalom Hargašom, advokátom so sídlo
Právna veta: Ustanovenie § 166 O.s.p., ktoré pri rozhodovaní aplikovali súdy, upravuje podmienky nápravy pochybenia súdu, ku ktorému došlo tým, že súd nerozhodol o celej prejednávanej veci alebo o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti. Výsledok úvahy súdu, či rozsudok podľa návrhu účastníka doplní alebo nedoplní, nemá v sporovom konaní povahu rozhodovania o právnom spore účastníkov konania (o veci samej), predmetom ktorého je žalobou uplatnený nárok. Súd, ktorý rozhoduje o takomto návrhu účastníka, posudzuje len to, či svojím rozsudkom vyčerpal predmet konania, prípadne či jeho rozhodnuti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D.., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. S., advokátom so sídlom v S., proti žalovanej U., so sídlom v K., IČO: X., o náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 18 C 881/94, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. januára 2007 sp. zn. 5 Co 474/2006, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalovanej nepriznáva náhrad
Právna veta: K omeškaniu zamestnávateľa so splnením nároku na náhradu mzdy dochádza aj v tomto prípade vtedy, ak nárok včas riadne nesplní. Omeškanie nastáva uplynutím času určeného na plnenie, t. j. ak zamestnávateľ neposkytne plnenie zamestnancovi najneskôr v posledný deň splatnosti nároku. Čas splnenia môže byť predovšetkým dohodnutý účastníkmi; môže však byť ustanovený aj právnym predpisom. Z ustanovenia § 119 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že náhrada mzdy je rovnako ako mzda splatná pozadu za mesačné obdobie (ak v podnikovej kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nebolo dohodnuté iné obdobie), ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1112216252 Dátum vydania rozhodnutia: 28. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1112216252.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I., bývajúceho v I., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Margita Lonská, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Ka linčiakova 25, IČO: 36 862 282, proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave,
Právna veta: Premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru nezačína plynúť od právoplatnosti rozsudku o určení neplatnosti rozväzovacieho prejavu, ale od splatnosti každej jednotlivej náhrady mzdy za príslušný mesiac, za ktorý sa požaduje (porovnaj tiež uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1 Cdo 180/2009). Správne, zákonu zodpovedajúce sú úvahy odvolacieho súdu, že pre začiatok plynutia premlčacej lehoty práva na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru, je rozhodujúci okamih, kedy nastáva splatnosť náhrady mzdy a ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Ing. J. B. PhD. , bývajúceho v B. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. F. F., advokátom, so sídlom v B. , proti žalovanej OTP Banke Slovensko, a.s. , so sídlom v Bratislave, Štúrova 5, o náhradu mzdy , vedenej na Okr esnom súde Bratislava I po
Právna veta: Rozhodnutím súdu o určení platnosti alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru je súd rozhodujúci o náhrade mzdy viazaný a bez kladného rozhodnutia o neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa nemožno s úspechom domáhať nároku na náhradu mzdy. Rozsah nároku na náhradu mzdy závisí od toho, kedy zamestnanec oznámil zamestnávateľovi svoje rozhodnutie, aby ho ďalej zamestnával. Nárok na náhradu mzdy trvá až do času, kedy mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo keď dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru. Náhrada mzdy podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce sa môže zamestnancovi priznať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu Ing. D. H., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. J. F., advokátom v B., proti žalovanému F. N. M. S. R., D. X, o náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 17 C 19/2000, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 19. jún
Právna veta: Systematickým výkladom ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve v spojení s ustanovením § 3 tohto predpisu ako aj v spojení s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003“) a s §§ 7 ods. 3 a 42 ods. 2 Zákonníka práce možno dospieť k záveru, že vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom ani podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o štátnej správe v školstve v znení do 31. 8. 2008, resp. do 31. 12. 2012 (kedy bola táto otázka jednoznačne novelou zákona vyriešená), nebolo rozhodovaním, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 M Cdo 3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u Mgr. V. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. D. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Z. , so sídlom v O. a 2/ O. , so sídlom v O. , obom zastúpen ým Advokátskou kanceláriou JUDr. A.A. , so sídlom v T. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. A. , o náhradu mzdy a iné , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 15 C 252/2012 , o mimoriadnom dov
Právna veta: Predpokladom vzniku práva na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 Zákonníka práce je neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo v skúšobnej dobe a oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Právo na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru môže preto vzniknúť najskôr odo dňa, keď zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby bol ďalej zamestnávaný. Pri náhrade mzdy ide nepochybne o uspokojenie peňažného nároku, ktorý zaniká splnením, pričom účastník je povinný nárok druhého účastníka uspokojiť včas a riadne. K omeškan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Doc. Ing. P. P. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. Ľubomírom Hlbočanom, advokátom so sídlom v Bratislave, Vajnorská 20 , proti žalovanému Technickej univerzite v Košiciach , so sídlom v Košiciach, Letná 9 , o náhradu mzdy s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16 C 167/2004 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. októbra 200
Právna veta: Zahladenie odsúdenia spojené so zákonnou fikciou neodsúdenia, znamená, okrem iných dôsledkov spojených s bezúhonnosťou určitej osoby, že vo výpise z registra trestov sa jej zahladené odsúdenie už neuvádza. V oblasti trestno-právnej zanikajú nepriaznivé následky spojené s odsúdením páchateľa. Treba vychádzať z toho, že neexistuje odsúdenie, ktoré by bolo dôvodom priťažujúcej okolnosti, alebo recidívy trestnej činnosti. Zahladením odsúdenia s fikciou neodsúdenia môže taká osoba preukazovať stav svojej bezúhonnosti. Nie je už povinná pri rôznych príležitostiach, napr. pri prijímaní do zamestnania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyš ší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne O. S., bytom v P. , v dovolacom konaní zastúpenej Mgr. M. Ž., advokátkou v B. , proti žalovanému O. , so sídlom v P. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou H. , so sídlom v P. , v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. J. H. , o náhradu mzdy s prísl. , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 17 C 123/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešov e z
MENU