Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 616

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

425 dokumentov
5904 dokumentov
2 dokumenty
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, je právom majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje.

Úryvok z textu:
2 Cdo 194 /2011 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Viery Petríkovej v právnej veci žalobkyne A. B. , bývajúcej v M. , zastúpenej JUDr. Ľ. V. , advokátkou v K. , proti žalovanému M. S., so sídlom v M. , zastúpenému JUDr. M. K. , advokátkou v K. , o náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 11 C 75 /200 2, o d
Právna veta: Jednotné právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby je zabezpečované radom čiastkových prostriedkov, na ktoré sa možno pozerať relatívne úplne samostatne. Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ustanovenia § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka predstavuje jedno z parciálnych a relatívne samostatných prostriedkov ochrany jednotného práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Vzniká vtedy, keď morálna satisfakcia ako rýdzo osobné právo, na vyváženie a zmiernenie nepriaznivých následkov protiprávneho zásahu do osobnostných práv nestačí. Napriek tomu, že ide o satisfakciu v oblasti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. Ľ. R. , proti odporkyni JUDr. M. R. , o rozvod manželstva , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 26 C 290/2010 (predtým na Okresnom súde Bratislava III , sp. zn. 44C 13/2010) o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 15. decembra 2010, sp .zn. 11NcC 31/2010, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastní
Právna veta: Podľa § 4 ods. 1 písm. j/ zákona č. 71/1992 od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Oslobodenie od súdnych poplatkov v konaniach o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, realizované novelou zákona č. 71/1992 Zb. vykonanou zákonom č. 531/2003 Z.z. (vtedy ešte pod písm. k/ vyššie citovaného ustanovenia § 4 ods. 1 zákona), mal svoj dôvod v novej úprave konania podľa piatej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, zaradenej do tohto procesného predpisu novelou vykonanou zákonom č. 424/2002 Z.z., teda konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. R. B. , bývajúceho v B. , 2/ JUDr. Š. N. , bývajúceho v B. , 3/ JUDr. R. K. , bývajúceho v N. , zastúpených JUDr. Zuzanou Bejdovou, advokátkou so sídlom v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, o náhradu ne majetkovej ujmy v peniazoch
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku
Právna veta: Zákon č. 71/1992 Zb. v ustanovení § 4 ods. 1 taxatívne vymenúva konania, ktoré sú od súdneho poplatku vecne oslobodené a v ods. 3 a 4 vymenúva osoby, ktoré sú od súdneho poplatku osobne oslobodené. Toto vecné ako aj osobné oslobodenie vyplýva priamo zo zákona č. 71/1992 Zb. alebo iných právnych predpisov a súd o takomto zákonnom oslobodení nevydáva rozhodnutie. (Ne)priznanie individuálneho oslobodenia od súdneho poplatku podľa § 138 O.s.p. nemá vplyv na nárok účastníka na zákonné oslobodenie od súdneho poplatku (porovnaj II. US 180/2010). Z ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. vyplýva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1112203655 Dátum vydania rozhodnutia: 16. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1112203655.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne N. T., bývajúcej v H., zastúpenej Mgr. Andrejom Bartošovičom, advokátom so sídlom v Šali, Pázmáňa č. 2020/30, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č.2, o náh
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 138 upravuje možnosť individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov (niekedy nazývaného aj oslobodením na návrh účastníka, alebo individuálneho osobného oslobodenia). Pri rozhodovaní súdu o žiadosti účastníka o oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p. ide druhovo o úplne odlišné\ oslobodenie (než je vecné oslobodenie konania od súdnych poplatkov podľa zákona o súdnych poplatkoch), pri ktorom súd skúma osobné pomery účastníka, resp. charakter uplatňovaného práva, a na základe týchto (individuálnych) okolností, môže svojím rozhodnutím ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 173/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. A. S., bývajúceho v M. , proti žalovan ej Slovenskej republike , v mene ktorej podľa označenia žalobcu má konať 1/ Národná rada Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1 a 2/ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch , vedenej na
Právna veta: Podľa názoru vec prejednávajúceho senátu treba eurokonformným výkladom pojmu škoda na zdraví - pri súčasnom rešpektovaní súvislostí právnych inštitútov - dospieť k záveru, v zmysle ktorého škodou na zdraví (§ 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z.) je aj citová, osobnostná, psychická (teda nemajetková) ujma spôsobená pozostalým po obetiach dopravnej nehody (§ 13 Občianskeho zákonníka). Uvedený výklad pojmu škoda nepovažuje vec prejednávajúci senát za výklad contra legem (výklad proti doslovnému jazykovému zneniu zákona). Zákaz výkladu contra legem vyjadruje (výlučne) zákaz výkladu smernice v zrejmom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2314200969 Dátum vydania rozhodnutia: 17. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2314200969.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ E. U., bývajúcej v A., 2/ R. U., bývajúceho v A., 3/ R. U. ml., bývajúceho v A., 4/ E. U., bývajúcej v H., pr oti žalovaným 1/ K. O., bývajúcemu v L., 2/ spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Grou
Právna veta: Tarifná odmena za úkon právnej služby advokáta zastupujúceho účastníka vo veci súvisiacej s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou aozmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v ktorejžaloba smeruje aj na zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, stanoví sa z tarifnej hodnoty 2000 eur uvedenej v § 10 ods. 8 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Revúca rozsudkom z 8. augusta 2011 č. k. 5C 171/2010-164 zamietol žalobu podanú podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 365/2004 Z.z.“), ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby žalovanej bola súdom uložená povinnosť ospravedlniť sa jej a tiež zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy; rozhodol tiež o trovách konania. V odôvodnení uviedol, že žal
Právna veta: Občiansky zákonník v § 11 priznáva každej fyzickej osobe právo na ochranu proti zásahom do osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Zákon nedefinuje pojem zásah ani nepodáva výpočet konkrétnych foriem zásahov, ktorými môžu byť dotknuté jej osobnostné práva. Je ním však bezpochyby tak aktívne konanie, ako aj pasívne správanie (zdržanie sa konania alebo jeho opomenutie), ktoré má v zákone uvedené znaky. Týmito znakmi je predovšetkým neoprávnenosť zásahu (neoprávneným nie je zásah do osobnostnej sféry, ak sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a členiek senátu JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu P., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. P., advokátom so sídlom v Ž., proti žalovanej S., so sídlom v B., o ochranu osobnosti a náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 9 C 297/2001, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v
Právna veta: V prípade zásahu do práva na súkromie nie je zníženie dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti v značnej miere jedinou relevantnou formou závažnosti ujmy spôsobenej fyzickej osobe na chránených právach. Ak došlo k zásahu do súkromia, nie je procesnou povinnosťou dotknutej osoby preukazovať, že neoprávnený zásah pôsobil difamačne a mal za následok zníženie jej vážnosti a dôstojnosti v spoločnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. J., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni S., s.r.o., P., S., IČO: X., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 11 C 253/2004, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15. novembra 2007 sp. zn. 3 Co 128/2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky Kr
Právna veta: Uplatnenie nároku na nemajetkovú ujmu poškodenou osobou, pozostalou po blízkej osobe, usmrtenej pri dopravnej nehode v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla v trestnom konaní voči osobe, ktorá škodu spôsobila, nemá za následok spočívanie plynutia premlčacej doby počas trvania trestného konania i voči poisťovateľovi osoby, ktorá škodu spôsobila.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1.1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 9. júna 2015 č. k. 5 C 103/2011-62 uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť zaplatiť žalobkyni 1/ sumu 7 000 Eur, žalobcovi 2/ sumu 7 000 Eur a žalobkyni 3/ sumu 7 000 Eur, do troch dní po právoplatnosti rozsudku (prvý výrok). Zároveň vyslovil, že v rozsahu plnenia jedným zo žalovaných zaniká povinnosť druhého zo žalovaných (druhý výrok). V prevyšujúcej časti žalobu zamietol (
MENU