Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov exekúcie oprávneným

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
745 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd môže uložiť oprávnenému povinnosť nahradiť nevyhnutné trovy exekúcie v zmysle § 203 ods. 1 a ods. 2 Exekučného poriadku len v prípade, ak dôjde k zastaveniu exekúcie jeho zavinením, alebo ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Predmetné zákonné ustanovenie upravuje výnimku zo zásady zakotvenej v ustanovení § 197 Exekučného poriadku...Dovolací súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, podľa ktorého, pokiaľ oprávnená podala včas návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia, resp. na vykonanie exekúcie, neprichádza do úvahy jej procesné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej : V. , a. s., M. , IČO: X. , proti povinnej : G. , s. r. o., T. , IČO: X. , o vymoženie 522,37 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 37 Er 11/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 29. novembra 2011 , č. k. 6 CoE 140/2011 -30, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
Právna veta: Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu ustanovenú v § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, t.j. že náklady súdneho exekútora uhrádza povinný a povinnosť nahradiť trovy exekúcie uložiť oprávnenému. Podmienkou takéhoto postupu je určitá forma procesného zavinenia oprávneného (pozri napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 MCdo 3/2013, 3 MCdo 6/2012, sp. zn. 4 MCdo 11/2008, sp. zn. 5 MCdo 20/2011, 6 MCdo 4/2010, 7 MCdo 2/2013 a ďalšie). Pod „zavinením“ oprávneného v zmysle vyššie citovaného ustanovenia treba rozumieť iba také ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej republiky, za ktorú koná M. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnej K. , bývajúcej v B. , pre vymoženie 33,19 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 37 Er 3279/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. januára 2012 sp. zn. 18 CoE 746/2010 a uznese
Právna veta: Právne posúdenie je činnosť súdu, pri ktorej na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Právnym posúdením veci sa nezakladá procesná vada konania v zmysle § 237 O.s.p. (iba výskyt ktorej v konaní na súdoch nižších stupňov by v danej veci mohol založiť prípustnosť dovolania opráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 287 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36 864 421, proti povinn ému F. Š., bývajúce mu v L. , o vymoženie 462,06 € s príslušenstvom , vedenej na Okresno m súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 7 Er 453 /20 06, o dovo
Právna veta: V danom prípade uzavretá rozhodcovská doložka – z dôvodov vysvetlených už súdmi nižších stupňov – je neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka), čo zakladá jej neplatnosť. Neplatná rozhodcovská doložka nemohla založiť právomoc rozhodcovského súdu vydať označený rozhodcovský rozsudok, ktorý vzhľadom na to nie je vykonateľný exekučný titul. V súvislosti s námietkou dovolateľky, že konanie je postihnuté inou vadou, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci treba uviesť, že táto vada je relevantným dovolacím dôvodom (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), av ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 ECdo 179 /201 4 Slovenskej republiky 8 CoE 102 /201 4 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35807598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grö sslingova č. 4, IČO: 36864421, proti povinn ej A. B. , bývajúce j v S., o vymoženie 625 ,36 € s príslušenstvom , vedenej na Okresno m súde Zvolen pod sp. zn. 22 Er 581 /20 09, o o
Meritum pre vymoženie 724,39 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S., so sídlom v R. , proti povinnému T. , so sídlom v R. , pre vymoženie 724,39 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 4 Er 642/2008, o dovolaní súdneho exekútora JUDr. P., so sídlom Exekútorského úradu v R. , proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. septembra 2013 sp. zn. 2 CoE 147/2013, takto r o z h o d o l : Dovolanie súdn
Meritum o vymoženie 271 306,88 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S. a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti povinnému JUDr. D., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu A., s.r.o. v konkurze, so sídlom v P., IČO: X., o vymoženie 271 306,88 € (8 173 391 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 1 Er 1931/2006, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokuráto
Meritum o vymoženie 316,62 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 ECdo 105/20 14 Slovenskej republiky 5 CoE 54/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, proti povinnému J. B. , bývajúcemu v B. , o vymoženie 316,62 € s príslušenstvom , vedenej na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2 Er 813/2009, o odvolaní a dovolan
Meritum vymoženie 72 469,65 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7ECdo/28/2017 5415200902 14.06.2018 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5415200902.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: X.. F. C., bytom Ľ. V. XXXX/XX, D. D., podnikajúci pod obchodným menom X.. F. C. - K., IČO: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. Idou Cabanovou, advokátkou so sídlom Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, proti pov
Meritum pre 113 117,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S., so sídlom v B., proti povinnému E., so sídlom v B., pre 113 117 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. Er 1065/00, o dovolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 16. septembra 2008 sp. zn. 14 CoE 17/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Oprávnenému náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva.
MENU