SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187937
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124682
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania


Približný počet výsledkov: 30289 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada trov konania
  • nahrada nájdené 254616 krát v 53051 dokumentoch
  • trov nájdené 180237 krát v 50315 dokumentoch
  • konanie nájdené 1429015 krát v 64071 dokumentochPrávna veta: Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa je správny súd povinný prihliadať na majetkové, sociálne, osobné zárobkové a iné pomery účastníkov konania, a to nielen toho účastníka, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka, ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá. Súčasne si správny súd všíma aj okolnosti, ktoré viedli účastníkov konania k uplatneniu ochrany na správnom súde a ich postoj v konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžk/17/2018 1016200843 11. júna 2019 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2019:1016200843.1 UZNESENIE Najvyšší súd M. republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci sťažovateľa: J. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXX, XXX XX I. Z., zastúpený: JUDr. Ing. Darinou Králikovou, .
Právna veta: Pri rozhodovaní o náhrade trov konania (okrem zákonom stanovených prípadov, kedy je miera úspechu irelevantná) vychádza súd zo zásady zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) alebo zo zásady zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu. Zásada zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) sa uplatňuje pri rozhodovaní o náhrade trov sporového konania (o takéto konanie ide aj v danej veci). Len v sporovom konaní sa totiž dá hovoriť o úspechu, resp. neúspechu účastníka konania. Na základe uvedených teoretických východísk rozhodnutie o trovách konania je neoddeliteľne späté s rozhodnutím vo veci samej. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 437 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J. Š., bytom T. , zastúpenej JUDr. L. S., advokátkou v T. , proti odporcovi P. Š., bytom T. , zastúpeného JUDr. J. G. , advokátom v Z. , o určenie výživného na plnoleté dieťa , ve denej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 17 P 36/2011, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 23. októbra 2012 sp. zn. 9 CoP 29/2012, takto r o z h o d o l : Dovola .
Právna veta: V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu v konaní (§ 142 ods. 1 O. s. p.). Aplikácia citovaného ustanovenia § 150 O. s. p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak súd dôjde k záveru, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať tak v okolnostiach danej veci, ako aj v okolnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného V. K. , býv ajúceho v H. , zastúpeného JUDr. D. S., advokátom, so sídlom v H. , proti povinnému A. , a. s. , so sídlom v B. , o 39 4 435 Sk (13 092 ,84 €) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod s p. zn. 2 Er 1540/2006, Ex X. , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 7. augusta 2008 sp. zn .
Právna veta: Ako je zrejmé zo samotného rozhodnutia súdu druhého stupňa Krajský súd v Prešove pri výpočte trov konania vychádzal zo žalovanej sumy 12,206,86 €, a to z dôvodu, že časť vymáhanej pohľadávky bola pred rozhodnutím súdu navrhovateľovi uhradená. Podľa § 142 ods. 1 OSP účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Podľa § 151 ods. 5 veta prvá OSP trovy konania určí súd podľa sadzobníkov a podľa zásad platných pre náhradu mzdy a hotových výdavkov. Podľa § 10 ods. 1 vyhlášk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/5/2014 8310205788 28. 10. 2015 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2015:8310205788.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom v Bratislave, Košická č. 56, IČO: 35 838 825, zastúpeného advokátskou kanceláriou HMG & PARTNERS, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Štefanovičova č. 12, proti odporcom 1/ Z. K., .
Právna veta: Podľa § 234 ods. 2 O. s. p., ak súd zamieta návrh na obnovu konania preto, že nie je prípustný, alebo preto, že ho podal niekto, kto naň nebol oprávnený, alebo preto, že je zrejme oneskorený, nemusí nariaďovať pojednávanie. Podľa § 229 O. s. p., obnova nie je prípustná proti rozsudkom a) ktorými sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že tu nie je; b) ktorých zrušenie alebo zmenu možno dosiahnuť inak. Z ustanovenia § 234 ods. 2 O. s. p. možno vyvodiť, že o návrhu na obnovu konania rozhoduje súd po nariadení pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Obo 12 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu P. , a. s., P., IČO: X. , proti žalovanému 1/ N. , s. r. o., K. , IČO: X. , 2/ Ing. R. W. , nar. 16. 07. 1952, bytom S. a 3/ RNDr. E. N. , nar. 17. 02. 1954, bytom Š., o zaplatenie 962 623,65 Eur ( 29 000 000 Sk ) s prísl. zo zmenky, o návrhu žalova nej v 2. rade na obnovu konania, o odvolaní žalovanej v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 14Zm 1/08 - .
Právna veta: Aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu; v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia (§ 142 ods. 3 O.s.p.). Toto ustanovenie predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok sporového konania; súd podľa neho prizná účastníkovi konania plnú náhradu trov konania, i keď mal vo veci len čiastočný úspech, v troch prípadoch: 1. ak účastníkov neúspech v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa doc. JUDr. R. F. , CSc. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. Z. K. , PhD., advokátkou so sídlom v B. , proti odporkyni S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 11 C 293/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokur átora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 25. marca 2009 sp. zn. 6 Co .
Právna veta: Ak súd v časti zastaví konanie na základe späťvzatia žaloby, rozhodne o náhrade trov konania v tejto časti podľa § 146 ods. 2 O. s. p.. Nezaplatenie súdneho poplatku nemá vplyv na rozhodnutie o náhrade trov konania.

Úryvok z textu:
Uznesením krajský súd konanie v časti zastavil, lebo žalobca vzal čiastočne žalobu späť. Zaviazal žalobcu na náhradu trov konania 5515,60 Sk. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil tým, že žalobca mal úspech do výšky 335 800 Sk, lebo táto čiastka bola zaplatená po podaní žaloby. Táto čiastka predstavuje 24 %-nú úspešnosť. Žalovaný mal úspech do výšky 76 %, lebo pred podaním žaloby zaplatil 1,051 200 Sk, preto má právo na náhradu trov konania v 52 %-tách. Výšku náhrady vypočítal podlá vyhl. č. 240/1990 Zb. .
Právna veta: Ak účastník konania do rozhodnutia, resp. do troch dní od rozhodnutia podal návrh na rozhodnutie o trovách a tie v návrhu špecifikoval, ale v menšom rozsahu než ako mu v skutočnosti patrili, súd prizná trovy len v navrhovanom rozsahu a len v takomto rozsahu v písomnom vyhotovení rozhodnutia tieto trovy určí. Zrieknutie sa práva na náhradu trov konania sa v judikatúre hodnotí ako procesný, aj keď neupravený inštitút. Odlišuje sa od inštitútu vzdania sa práva podľa hmotného práva. Z toho vyplýva, že stačí, ak sa oprávnený účastník zriekne náhrady trov vo vzťahu k súdu, nemusí to tak byť vo vzťah ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: I.. A.. P. , nar. X. , r. č.: X. , bytom L. , O. , zast. JUDr. Mariánom Ďurinom , advokátom, so sídlom v Bratislave, Sibírska č. 4, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 30.09.2014, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 25Sd/343/2014 -51 zo dňa .
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 O SP v spojení s § 246c OSP, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Podľa judikatúry slovenských súdov, ak žalobca vezme žalobu späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta OSP zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť trovy (k tomu pozri bližšie napr. R49/1993).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Bc. M. M. , B. , zastúpenej JUDr. Mgr. A. C. , PhD ., advokátom advokátsk ej kancelári e, C. , proti žalovaným 1. Univerzit e Komenského v Bratislave , Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava, 2. Rektor ovi Univerzity Komenského v Bratislave, doc. PhDr. F. G. , CSc., Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo ŠO 5336/2009 z 10. novembra .
Právna veta: Z uvedeného ust. § 142 ods. 3 O. s. p. vyplývajú tri špeciálne skutkové podstaty, v prípade ktorých musí byť posúdenie náhrady trov konania u účastníka, ktorý mal vo veci iba čiastočný úspech, odlišne od všeobecného pravidla vyplývajúceho z ustanovenia § 142 ods. 2 O. s. p.. Ide o prípady, ak (a) mal účastník neúspech v pomerne nepatrnej časti, (b) rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku, (c) rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu (II. US 82/09-27). Ustanovenie § 142 ods. 3 O. s. p. treba v pomere k ustanoveniu § 142 ods. 2 O. s. p. považovať za lex specia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 39/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. S. A. , právne zast. JUDr. M. B. , PhD., advokátom, S., proti žalovanej: P. J. – I. - S. J. IČO: X. , právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. A. K. s. r. o., F., IČO: X. , v konaní o zaplatenie 5 514,84 Eur s príslušenstvom, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15. júna 2010, č. k. 2Cob/198/2009 -141, takto r o z h o d o l : .
Merito Exekúcia
Právna veta: Skutočnosť, že povinný porušil zákaz nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii, ktorý uložil súdny exekútor v upovedomení o začatí exekúcie [§ 47 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku], nemá za následok neplatnosť právneho úkonu povinného, ktorým tento zákaz porušil, ale vznik práva oprávneného odporovať tomuto právnemu úkonu povinného v zmysle § 42a a 42b Občianskeho zákonníka a domáhať sa určenia, že ide o právny úkon, ktorý je voči oprávnenému neúčinný.

Úryvok z textu:
... na pozemku parcela č. X. a X.. Zároveň rozhodol, že žalovaní sú povinní zaplatiť žalobkyni spoločne a nerozdielne náhradu trov konania 1 000,-- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Takto rozhodol poukazujúc na výsledky vykonaného dokazovania, z ktorého ... rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol. Zároveň rozhodol, že žalobkyňa je povinná zaplatiť žalovanému 1/ náhradu trov konania 109 627,-- Sk na účet jeho zástupkyne JUDr. T. T., do troch dní od právoplatnosti rozsudku, a .
Kľúčové slová: vrátenie daru, zrušenie darovacej zmluvy, pozostalý manžel, obnovenie vlastníckeho práva z titulu vrátenia daru, smrť darcu

Zbierka NS 2/2014
R 42/2014
Rozsudok
Právna veta: Vrátenia daru (§ 630 Občianskeho zákonníka), ktorý v čase darovania tvoril predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa po smrti jedného z manželov môže domáhať pozostalý manžel.

Úryvok z textu:
... 1/8 potvrdil. V prevyšujúcej časti ho zmenil a žalobu zamietol. Zároveň vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Žalovaného zaviazal zaplatiť súdny poplatok v sume Odvolací súd sa stotožnil zo zisteniami súdu prvého stupňa o tom, že žalovaný ... Slovenskej republiky rozsudok odvolacieho súdu podľa § 243b ods. 1 O.s.p. v napadnutej časti a vo výroku o náhrade trov konania zrušil a vec mu v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie (§ 243b ods. 2 O.s.p.), pričom právny .
Právna veta: Ak sa nájomca, ktorý má byt vypratať, nachádzal v situácii objektívne mu umožňujúcej prevziať jemu adresovanú zásielku obsahujúcu vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady v zmysle § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, o uložení ktorej bol poštou riadne upovedomený, nastali účinky doručenia tohto vyhlásenia v okamihu, kedy nevyužil možnosť oboznámiť sa s obsahom uloženej zásielky.

Úryvok z textu:
... bruára 2010 sp. zn. 17 Co 310/2009 zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalobu zamietol a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. Vychádzal z toho, že žalobkyňa preukázala naliehavý právny záujem na požadovanom určení v zmysle § 80 písm. c/ O.s .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... zastavaná plocha o výmere X. m 2, každý v podiely 10 008/40 680. Žalovaným uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania vo výške 11.234,- Sk. Svoje rozhodnutie vo veci samej odôvodnil tým, že z výsledkov vykonaného dokazovania vyplynul záver, ... k svojmu rodinnému domu až do roku 1984, kedy manžel žalovanej 3/ daroval rodičovský dom žalobkyni. Výrok o práve na náhradu trov konania odôvodnil úspešnosťou žalobkyne v konaní (§ 142 ods. 1 O. s. p. ), a výšku náhrady trov poplatkovou povinnosťou .
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poškodenému v zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. Zároveň súd rozhodol, že žalovanému priznáva plnú náhradu trov konania (100 %), pričom vyslovil, že o výške trov konania bude rozhodnuté samostatným uznesením . V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na § 420 .
Právna veta: Inštitútom odkladu vykonateľnosti (sistáciou) rozhodnutia správny súd v značnom rozsahu zasahuje do účinkov právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... . Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že žaloba žalobcu sa zamieta a žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva. Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalovaného navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok krajského ... súdu podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil a priznal žalobcovi náhradu trov konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako „najvyšší súd“) ako súd odvolací (§ 10 ods. .
Merito Dovolanie
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, neprípustné dovolanie, zmluva o pripojení , nezaplatenie splatnej ceny za služby

Zbierka NS 4/2014
R 63/2014
Uznesenie
Právna veta: Pokiaľ výška peňažného plnenia, o ktorom rozhodoval odvolací súd, neprekročila v určitej veci násobky minimálnej mzdy uvedené v § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu neprípustné, i keď smeruje proti rozhodnutiu uvedenému v § 238 ods. 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... dovolania sa nezaoberal vecnou správnosťou napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu. V dovo lacom konaní úspešn ej žalo vanej vzniklo právo na náhradu trov konania voči žalo bcovi, ktorý úspech nemal (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 .
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
... od 12. februára 2010 do zaplatenia a v rovnakej lehote mu nahradiť 2 trovy konania 964,04 €. ZDRUŽENIU nepri znal náhradu trov konania. V odôvodnení poukázal na výsledky vykonaného dokazovania, ktoré preukázali, že odporca neplnil zmluvné povinnosti, ktoré na seba prevzal uzavretím zmlúv .
Právna veta: V konaní o správnom delikte rovnako ako pri prejednávaní priestupku vystupuje obec v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn. že v konaní o správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, preto o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán štátnej správy.

Úryvok z textu:
... rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP o náhrade trov konania. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši najskôr podaním z 01. februára 2011 vrátil vec späť Krajskému súdu v Žiline .
Právna veta: Nie je vylúčené, že tým istým konaním, ktoré po smrti fyzickej osoby neoprávnene zasiahlo do osobnosti zomrelého (napríklad jeho cti a dobrého mena), došlo zároveň k zásahu aj do osobnosti pozostalej osoby (napríklad do jej práva na súkromie). Podľa okolností, za ktorých k takému konaniu došlo, prichádza do úvahy tak možnosť tzv. postmortálnej ochrany osobnosti zomrelého vzmysle ustanovenia § 15 Občianskeho zákonníka, ako aj možnosť ochrany osobnosti pozostalej osoby v zmysle § 11 až 13 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... náhradu jemu spôsobenej nemaje tkovej ujmy vo výške 30 000 Sk. Návrh vo zvyšku zamietol. Rozhodol tiež o náhrade trov konania. V odôvodnení uvi edol, že na základe výsledkov vykonaného dokazovania dospel k záveru, že navrhovatelia sa opodstatnene ... spôsobenej nemajetkovej uj my záviselo rozhodnutie od úvahy súdu. Na odvolanie navrhovateľov 1/ a 2/ (proti výroku o náhrade trov konania ) a odporcu (proti výroku rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bolo návrhu vyhovené ) Krajský súd v Bratislave rozsudkom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.