Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania v sporovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
205 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu argumenty generálneho prokurátora neboli spôsobilé vyvrátiť právny záver súdov v základnom konaní o neúčelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Týkali sa totiž okolností, ktoré súdy v základnom konaní nespochybnili, resp. ktoré boli vo vzťahu k otázke účelnosti vynaložených trov právne bezvýznamné. Súdy v základnom konaní nespochybnili skutočnosť, že späťvzatím žaloby žalobkyňa procesne zavinila zastavenie konania, že vedľajšiemu účastníkovi vzniklo právo na náhradu trov konania v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p., že Združenie vstupom do kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MCdo 9/2 013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803 , zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktore j koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír , proti žalovanému M. , bývajúcemu v B. , za účasti Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS , so sídlom v Prešove, Nám
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. má žalobca vo veci plný úspech vtedy, keď súd vyhovie jeho žalobe v plnom rozsahu. Žalovaný má vo veci plný úspech vtedy, keď súd žalobu v plnom rozsahu zamietne. Ak nejde o prípad, kedy bolo žalobe celkom vyhovené, musí byť v zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 O.s.p. náhrada trov pomerne rozdelená. To vyžaduje určiť pomer úspechu oboch účastníkov (oboch strán) vo veci a od úspechu účastníka (víťaznej strany) odčítať jeho neúspech (t.j. mieru úspechu druhej strany). Vo výške rozdielu má účastník právo, aby mu druhý účastník (druhá strana) nahradil pomernú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. – C. , s.r.o. , so sídlom v K. , IČO : X. , proti žalovan ým 1/ A. C. a 2/ Ing. P. C. , obom bývajúcim v K. , zastúpeným JUDr. K. M. , advokátkou so sídlom v P., o zaplatenie 486,62 EUR s prísl. , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 16 C 23/2009 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 30. apr
Právna veta: V prípade zamietnutia alebo odmietnutia mimoriadneho dovolania, dovolací súd prizná náhradu trov dovolacieho konania úspešnému účastníkovi proti Slovenskej republike - Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Generálny prokurátor Slovenskej republiky požiadal listom, zn. VI Gc 1002/01-1, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k výkladu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o trovách dovolacieho konania a ich náhrade v prípade zamietnutia alebo odmietnutia mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky podlá § 243e a nasl. O. s. p. Poukázal na rozdielne rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - sp. zn. M Cdo 10/99, M Cdo 27/00,
Meritum Trovy konania
Právna veta: Ak súd v uznesení o zastavení konania nerozhodol aj o trovách konania a dotknutý účastník sa proti uzneseniu neodvolal, nemôže navrhnúť doplnenie rozhodnutia odvolacieho súdu o trovy prvostupňového konania.

Úryvok z textu:
Uznesením z 18. augusta 1995 Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, potvrdil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 18. mája 1995, č. k. 33 Cb 80/95-88, ktorým zastavil konanie podľa § 10 ods. 2 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení zmien a doplnkov, pretože žalobca nezaplatil súdny poplatok ani po výzve súdu, ktorá mu bola doručená 6. apríla 1995. Súdny poplatok bol žalobca povinný zaplatiť vo výške 500 000 Sk, a keďže zaplatil len 50 000 Sk, krajský súd mu túto sumu
Právna veta: V sporovom konaní (v danom prípade ide o také konanie) sa otázka náhrady trov konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (§ 142 ods. 1 O.s.p.) a princípom procesného zavinenia na zastavení konania (§ 146 ods. 2 veta prvá O.s.p.). Len výnimočne môže súd v konaní (procesne) úspešnému účastníkovi nepriznať náhradu trov konania. Občiansky súdny poriadok v § 150 ods. 1 O.s.p. priznáva súdu moderačné právo zmierniť dôsledky (dopady) ustanovení upravujúcich náhradu trov konania. Pokiaľ sú splnené predpoklady uvedené v tomto ustanovení, môže súd výnimočne nepriznať náhradu trov konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/24/2011 4606205372 13.03.2014 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2014:4606205372.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z. V., bývajúceho v H., zastúpeného JUDr. Jánom Paučom, advokátom v Žiari nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 6, proti žalovanému K. S., bývajúcemu v K., zastúpeného JUDr. Katarínou Macháčkovou, advokátkou
Právna veta: Súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania, resp. nemusí zaviazať stranu, ktorá spôsobila vznik trov svojím zavinením, aby tieto trovy nahradila protistrane. Použitie tohto ustanovenia preto negatívne dopadá na stranu sporu, ktorá by inak mala právo na náhradu trov konania. Z tohto dôvodu musí aplikácia daného ustanovenia zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musí mať vždy výnimočný charakter (pozri napr. R 34/1982). Zákon pre rozhodnutie o nepriz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1213224058 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1213224058.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X. D., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. Ing. Branislavom Pechom, PhD., advokátom Advokátskej kancelárie Pecho & Partners, so sídlom v Nitre, Piaristická 2, IČO: 46 869 565, proti žalovaným 1/ OTP Banka Slovensko, a.s.,
Právna veta: Účastníkovi, u ktorého nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, možno uložiť povinnosť nahradiť trovy konania štátu (§ 148 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) len ak v konaní nemal vo veci úspech alebo mal úspech len čiastočný - súd nemôže zaviazať celkom úspešného účastníka sporu zaplatiť štátu (ani sčasti) náhradu trov konania, ktoré štát platil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1/ Ing. M. K., bytom T., zastúpený JUDr. V. V., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v G., 2/ Ľ. S., bytom T. a 3/ M. Z., bytom N., proti odporcom: 1/ H. H., bytom N., 2 / M. T., 3/ M. V., bytom N., 4/ Z. V., bytom N., odporcovia 3/ a 4/ zastúpení JUDr. M. K., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v T., 5/ E. M., bytom B., 6/ P. H., bytom N., 7/ M. C., bytom Č
Meritum o určenie vlastníctva, uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu a vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: N., H., X., IČO: X., proti žalovanému: J., K., X., správca konkurznej podstaty úpadcu: S., R., X., IČO: X., zast. J., advokátom, K., X., o určenie vlastníctva, uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu a vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 15 Cbi 5/2004-177 zo dňa 8. februára 2007, takto r o z h o d o l : Najv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/1/2014 3610202418 29.04.2014 JUDr. Mária Šramková ECLI:SK:NSSR:2014:3610202418.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa X. X., bytom X., proti odporcom 1) KOVOMONT BM s.r.o., so sídlom v Partizánskom, Záhradnícka č. 1135, právne zastúpený JUDr. Editou Balážikovou, advokátkou, Advokátska kancelária JUDr. Edity Balážikovej, s.r
Meritum o náhradu škody z ublíženia na zdraví
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. P. , bytom P., proti odpor com 1) KOVOMONT BM s.r. o., so sídlom v Partizánskom , Záhradnícka č. 1135 , právne zastúpen ý JUDr. Editou Balážikovou, advokátkou , Advokátska kancelária JUDr. Edity Balážikovej , s.r. o., so sídlom v Partizánskom , Jesenského č. 231/5, 2) Sociálna poisťovňa, a. s., Bratislava, U l. 29. augusta č. 8 – 10 , o náhradu škody z ublíženia na zdra
MENU