Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31977

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12473 dokumentov
220278 dokumentov
2295 dokumentov
27 dokumentov
8 dokumentov
49 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia týkajúceho sa náhrady trov konania náležite nevyhodnotil, z akých dôvodov považoval úspech žalobcu v preskúmavacom konaní za čiastočný a súčasne pre posúdenie úspešnosti žalobcu jasným a zrozumiteľným spôsobom nevyhodnotil námietky žalobcu uvedené v žalobe. Senát odvolacieho súdu dáva do pozornosti, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre konštatuje, že súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení svojho rozhodnutia dbať aj na jeho celkovú presvedčivosť, teda na to, aby premisy zvolené v rozhodnutí, ako aj závery, ku kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: EURA , občianske združenie , so sídlom Tupého 25/A, Bratislava, v zastúpení JUDr. Vladimírom Šárnikom, advokátom, so sídlom Národného oslobodenia 25, Bernolákovo, proti žalovanému: Minister stvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného zo dňa 24. septembra 2009 a rozhodnutia č. SLV -464/OLVS -200
Právna veta: Podľa § 151 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia. Podľa § 151 ods. 2 veta pred bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf /129 -135/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, IČO: 33281131 , zastúpeného JUDr. Máriou Kuttnerovou , advokátkou so sídlom Kozačeka 2003/40, Zvolen , proti žalovanému Finančné riaditeľstvo, Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie z ákonnosti rozhodnutí žalovaného č. 1100301/1/1303659/2012/14003 zo 6. decembra 2012, č. 1100301/1/1303618/2012/14003 zo
Právna veta: V správnom súdnictve v konaní o žalobách rozhoduje súd o náhrade trov konania predovšetkým podľa § 250k ods. 1 OSP, podľa ktorého ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania; môže tiež rozhodnúť, že sa náhrada trov celkom alebo sčasti neprizná, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ide o osobitné ustanovenie, ktoré upravuje iba právo na náhradu trov konania úspešného žalobcu a v odseku 1 v podstate vylučuje primerané použitie § 142 OSP, hoci úspech v konaní sa u žalobcu posudzuje rovnako ako pri použití § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. P. M. , I. a 2/ PhDr. M. M. , obaja bytom v T. , obaja zastúpení Vojčík & Partners , s.r.o., so sídlom v Košiciach, Rázusova 28, proti žalovanému Okresnému úradu Trnava , so sídlom v Trnave, Kollárova 8, za účasti Ing. P. V. , bytom v T. , zastúpeného JUDr. Štefanom Bugalom , advokátom so sídlom v Trnave, J. Fándlyho 32, o preskúmanie zákonnosti rozh odnutia Krajského úr
Právna veta: Práva zodpovedajúce vecným bremenám môžu byť dvojakého druhu, a to buď spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem) alebo patria určitej osobe (pôsobia in personam). Ak práva zodpovedajúce vecným bremenám patria určitej fyzickej osobe, tieto neprechádzajú na jej právneho nástupcu a zanikajú najneskôr smrťou fyzickej osoby. Pôjde napr. o právo doživotného užívania bytu alebo domu, ktorý oprávnená osoba (obvykle rodič) previedla (napr. darom) na osoby povinné z vecného bremena. Toto právo nemožno zmluvne prevádzať a neprechádza na inú osobu. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž r/68/2016 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Kataríny Benczovej v právnej veci navrhovateľky: M. S., nar. X. , bytom T. , právne zastúpenej: Mgr. Ľuboš Jurčo, advokát so sídlom Pribinova 25, Bratislav a, proti odporcovi: Okresný úrad Žilina , katastrálny odbor, so sídlom A. Kmeťa
Právna veta: Podľa § 150 OSP, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania priznať. Aplikácia tohto ustanovenia teda prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady pre priznanie náhrady trov konania, súd však dospeje k záveru, že sú tu dôvody osobitného zreteľa a musí ísť o celkom výnimočný prípad.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A., P., X., proti žalovanému: 1/ R. V., Z., X., odporcovi – žalovanému: 2/ I. – správca konkurznej podstaty úpadcu R., D., so sídlom správcu G., X., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 3233,85 Sk, o odvolaní žalovaného 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 8 Cbi 301/04–28 zo dňa 10. augusta 2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v Košiciach č.
Kľúčové slová: procesná zodpovednosť späťvzatie návrhunáhrada trov konania
R 23/2013
Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku v správnom súdnictve dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých neprichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 250h ods. 2 veta za bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku ani aplikácia ustanovenia § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /3/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu Mgr. J., bytom B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou L ., s. r. o., so sídlom B . B., proti žalovanej Obci Kružlov , so sídlom Kružlov 141, IČO: X. , zastúpenej JUDr. L . J., advokátkou so sídlom P ., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovanej číslo: 363/2010 zo dňa 08. decembra 2010 na základe žaloby o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutianáhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 OSP ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Predovšetkým treba uviesť, že aj rozhodnutie o trovách konania musí byť riadne odôvodnené, musí byť presvedčivé a musí mu predchádzať dostatočné zisťovanie skutkového stavu, na ktorý bude možné bez akýchkoľvek pochybností aplikovať príslušné ustanovenia procesného predpisu upravujúce náhradu trov konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. H. , bývajúceho v P., zastúpeného Mgr. P. Š., advokátom v P., proti žalovanej G. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie poistného plnenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 24 C 124/2008, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. apríla 2011 sp. zn. 15 Co 121/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Ž
Kľúčové slová: povinnosť zaplatiť trovy konanianáhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 148 OSP štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal. Štát má právo na náhradu trov konania len proti tomu účastníkovi konania, ktorého by podľa výsledku konania postihovala povinnosť na náhradu trov konania voči druhému účastníkovi. Uložiť povinnosť nahradiť takéto trovy možno len tomu účastníkovi, u ktorého nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov a len v tom prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R. R. bytom v N. , P. ul. č. X. , narodeného X. , zastúpeného splnomocnenou zástupkyňou M. F., bytom v N. , P. ul. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o výšku invalidného dôchodku, o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 10. mája 2012, č. k. 19Sd/128/2011 -84, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovensk
Právna veta: Ak konajúci súd rozhodol o odročení nariadeného pojednávania na základe žiadosti účastníka z dôležitého dôvodu na jeho strane, ktorý zavinil, alebo je výsledkom náhody, ktorá sa mu prihodila, má účastník vystupujúci v konaní ako protistrana, ktorý sa dostavil na pojednávanie, právo od neho požadovať sumu 15 eur resp. 100 eur, ak bolo pojednávanie odročené z dôvodu na strane zástupcu účastníka, čo sa stalo v danom prípade. Na vznik tohto práva Občiansky súdny poriadok zároveň ustanovil kumulatívne splnenie ďalších dvoch podmienok a to jednak, že žiadosť o odročenie pojednávania bola súdu doruče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : INTE K spol. s r.o., so sídlom K ataríny Brúderovej 6, Bratislava , IČO : 35 792 221, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Hrivňáková & partners, s.r.o., so sídlom Májk ova 3, P.O. BOX 76, Bratislava, za ktorú koná JUDr. Margita Hrivňáková, konateľ a advokát, proti žalovanému : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , so sídlom Jána Šverm u 43, Bansk
Meritum Trovy konania
Kľúčové slová: náhrada trov konania
R 49/1993
Právna veta: Ak navrhovateľ vezme návrh späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta O. s. p., z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť odporcovi trovy konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 21. augusta 1992, č. k. 30 Cb 87/92-17, zastavil konanie podľa § 96 ods. 1 a 3 O.s.p., lebo navrhovateľ pred prvým pojednávaním vzal späť svoj návrh. O súdnom poplatku rozhodol v súlade s § 11 ods. 3,4,6 zákona č. 71/92 Zb. tak, že sa vráti navrhovateľovi krátený o 50.- Kčs. O trovách právneho zastúpenia odporcu rozhodol podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. a zaviazal navrhovateľa zaplatiť tieto vo výške 660.- Kčs na účet právneho zástupcu odporcu, preto
MENU