Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov právneho zastúpenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2240

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8131 dokumentov
19730 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri rozhodovaní o náhrade nákladov konania musí súd zohľadňovať samotný účel procesu v správnom súdnictve, ktorým je poskytovanie ochrany porušeným alebo ohrozeným skutočným subjektívnym hmotným právam a právom chráneným záujmom. Súdne konanie nemôže popierať svoje skutočné spoločenské poslanie a nemôže sa stať len nástrojom, slúžiacim na vytváranie ľahkého a neodôvodneného zisku na úkor protistrany, spočívajúceho v zaplatení nákladov za zastúpenie advokátom. Porušením práva na spravodlivý proces podľa článku 46 Ústavy Slovenskej republiky a práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi podľa jej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sži/4/2014 7013200774 26.02.2015 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2015:7013200774.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 19, 811 03 Bratislava, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bardač s.r.o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava, proti žalovanému: Starosta Obce
Právna veta: Nevyčíslením trov právneho zastúpenia nezaniká právo na priznanie ich náhrady. O povinnosti náhrady trov konania rozhoduje súd bez návrhu. Do trov konania patrí aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát alebo komerčný právnik. Ak účastníkovi, ktorého zastupoval advokát alebo komerčný právnik, priznal súd náhradu trov, patrí mu aj náhrada trov právneho zastúpenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 17. októbra 1994 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1,258 121 Sk a nahradiť trovy konania v sume 50 324 Sk na účet právneho zástupcu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že na základe objednávky č. INV/KOM žalovaný dodal žalobcovi 6 ks buldozérov, ale vyfaktú- roval mu cenu za 8 ks buldozérov, preto rozdiel vo výške 1,258 121 Sk žalobca žiadal vrátiť. Žalovaný podaním z 12. októbra 1994 uznal pohľadávku v celom rozsahu, preto súd návrhu vyho
Kľúčové slová: ustanovenia o tarifnej odmeneurčovacia žalobanáhrada trov súdneho konania
R 112/2014
Právna veta: Ak je predmetom konania žaloba o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok podľa ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, pre účely určenia výšky súdneho poplatku i pre účely určenia výšky náhrady trov konania ide o konanie, ktorého predmet nemožno oceniť peniazmi. Pri výpočte výšky náhrady trov konania, ktoré pozostávajú z náhrady trov právneho zastúpenia, je potrebné aplikovať ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2MObdoV/ 3/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V. Z. P. , a. s. , M. , B. , IČO: X. , proti žalovanému: zastúpeného JUDr. F. N. , advokátom, AK F. N. & P., K. , B. , o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 5Cbi 111/2005, o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z
Právna veta: Požiadavka preskúmateľnosti rozhodnutia vyplýva z § 157 ods. 2 O.s.p. V zmysle tohto zákonného ustanovenia súd v odôvodnení rozsudku uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Odôvodnenie rozsudku musí byť presvedčivé. V prípade odôvodnenia výroku o trovách konania by s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R., s.r.o., so sídlom v P., zastúpeného JUDr. D. B., advokátkou v T., proti žalovaným 1/ S., s.r.o., so sídlom v B., zastúpenému JUDr. G. S., advokátkou v B., 2/ M., B., zastúpenému JUDr. J. N., advokátom v P., o neplatnosť kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde v Prievidzi pod sp. zn. 8 C 19/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudk
Právna veta: Účelom vyhlášky je na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii) upraviť spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom. Vyhláška pri určení odmeny advokáta preferuje zmluvnú odmenu (dohoda medzi advokátom a jeho klientom); v prípade že k dohode nedôjde, na určeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1) L. , s.r.o., 2) M. , s.r.o., 3) T. M. SK, s.r.o., 4) D. P. SK, s.r.o., 5) L. , s.r.o., všetci zastúpení advokátom JUDr. E. K. , proti odporcovi : Daňový úrad Kráľovský Chlmec, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej moci, konajúc o odvolaní navrhovateľov v prvom až piatom rade proti rozsudku Krajského súdu v Koši ciach č.k. 7 S 11798/2010 -25 zo dň
Právna veta: Pre účastníka, ktorý sa o svoje procesné práva má starať vo vlastnom záujme, podanie návrhu a vyčíslenie trov nemôže znamenať výraznejšiu záťaž. Aj stručná požiadavka účastníka konania, či už v žalobe alebo v priebehu konania „žiadam trovy" predstavuje zatiaľ síce ešte nešpecifikovaný, ale predsa len relevantný návrh na priznanie náhrady trov konania. Z uvedeného vyplýva, že na to, aby sa priznala náhrada trov konania, treba navrhnúť, spravidla pred rozhodnutím vo veci samej, aj výrok o náhrade trov konania a predložiť vyčíslenie tejto náhrady, pretože bez vyčíslenia nemožno takúto náhr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /54/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobkyne Ing. S. S., bytom O. , zastúpenej JUDr. J. T. , advokátom so sídlom O. , proti žalovanému Ministerstv u školstva Slovenskej republiky, so sídlom Stromová 1 , Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. CD -2007 -22758/45800 -1:02 z 10. januára 2008, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave , č. k. 3S /38/200 8-109 z 10. no
Právna veta: Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť lehotu dlhšiu alebo určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí. Občiansky súdny poriadok vychádza pri určovaní lehoty na splnenie určitej povinnosti zo zásady, že lehotu na plnenie stanoví súd. Jej dĺžka je v zásade 3 dni, súd je však v odôvodnených prípadoch oprávnený určiť aj lehotu dlhšiu alebo stanoviť, že peňažné plnenie možno uskutočniť v splátkach, pričom súčasne určí výšku splátok a podmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Š. R., bývajúcej vo V., zastúpenej JUDr. N. B., advokátom so sídlom v M., proti žalovaným 1/ P. H., bývajúcemu vo V., 2/ E. H., bývajúcej vo V., oboch zastúpených JUDr. J. V., advokátom so sídlom v B., o právo prechodu, vedenej na Okresnom súde v Martine pod sp. zn. 10 C 6/2000, o návrhu žalobkyne na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2007,
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa nestotožňuje s tvrdením žalobcu, že predmetom súdneho prieskumu nebolo konanie a rozhodnutie v priestupkovej věci, ale jednalo sa o rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Z obsahu spisu a rozhodnutí vyplýva, že zadržanie vodičského preukazu súviselo so zistením, že žalobca sa dopustil priestupku podľa § 27 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z.z., na úseku výberu mýta tým, že jazdil na vyhradených pozemných komunikáciach bez zaplatenia príslušného poplatku. Predmetné konanie klasifikuje osobitný predpis ako priestupok, a toto konanie zodpovedá aj klasifikácii po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201998 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201998.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. M. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y., zastúpený advokátkou JUDr. Ivanou Slávikovou, so sídlom Mostová 2, Brat islava proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, Bratislava, o
Právna veta: Súd priznal žalobcovi daň z pridanej hodnoty v rozpore s právnou úpravou a bez riadneho odôvodnenia vo výške 20 %. Keďže daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby a sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 20 % bola zavedená až od 01. 01. 2011, nemôže byť sadzba DPH 20 % priznaná za úkony vykonané pred 01. 01. 2011 /§ 19 ods. 2 a § 85j zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov/.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., a. s. B. , IČO : X. , zastúpeného JUDr. N. K. , advoká tkou so sídlom v B. , proti žal ovanému : D. P. , S., zastúpenému JUDr. M. Š., advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 334 08 5,39 eur /10 064 656,60 Sk / s príslušenstvom , na odvolanie žalobcu a žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. Z -2-37Cb 640/94 -607 zo dňa 21. 08. 2012 , takto r o z h o
Meritum Dovolanie
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania
R 41/1993
Právna veta: Ak krajský súd rozhodol vo veci samej pred účinnosťou zák. č. 519/1991 Zb., nemohol vo výroku rozsudku vysloviť prípustnosť dovolania (§ 238 ods. 2 písm. a/ O.s.p..) Ani v prípade ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v dobe od 1.1.1991 do 31.12.1991 (čl. III bod 1 písm. d/ zák. č. 519/1991 Zb.), nemožno dodatočne v čase účinnosti zák. č. 519/1991 Zb. vysloviť prípustnosť dovolania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 25. novembra 1991 č.k. 14 Co 397/91-38 potvrdil rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici z 29.augusta 1991 č.k. 17 C 93/91-20 vo výroku, ktorým bola žalovanej uložená povinnosť vydať žalobcom 1., 2. parcelu EN č. 2269 - záhradu o výmere 119 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 807 kat.úz. Polomka a vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť okresnému súdu trovy obhliadky. Krajský súd zmenil rozsudok okresného súdu vo výroku o náhrade trov právneho zast
MENU