Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958224
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
20.01.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia


Približný počet výsledkov: 238 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • nahrada nájdené 216012 krát v 45152 dokumentoch
  • za nájdené 527310 krát v 53964 dokumentoch
  • stazenie nájdené 3165 krát v 415 dokumentoch
  • spolocensky nájdené 8705 krát v 2180 dokumentoch
  • uplatnenie nájdené 26220 krát v 10733 dokumentochPrávna veta: Správna interpretácia ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 z hľadiska vymedzenia prípadov hodných osobitného zreteľa závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom významným kritériom je závažnosť spôsobenej škody na zdraví a možnosti vyliečenia či eliminácie spôsobenej škody, tzn. či v dôsledku poškodenia zdravia je poškodený obmedzený vo svojom spôsobe života, či je nútený k pravidelným kontrolám u lekárov, prípadne k ďalším operatívnym zákrokom. Pri určovaní rozsahu odškodnenia súd má možnosť, aby podľa svojej úvahy posúdil, aké zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
6 Cdo 146/2011 Rozsudok V mene Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu J. C., bývajúceho v J., zastúpeného JUDr. F. K., advokátom so sídlom v P., proti žalovanému MVDr. D. G., bývajúcemu v S., za účasti Sociálnej poisťovne, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, pobočka Stará Ľubovňa, ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného, o náhradu škody z ...
Súvisiace predpisy:
437/2004 - Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Uverejnené v bulletine 13/2014
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 238 vymenúva znaky tých rozsudkov odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie procesne prípustné. Z právnej úpravy obsiahnutej v danom ustanovení je zrejmé, že zákonodarca v nej – zohľadňujúc mimoriadny charakter dovolania a možné dôsledky zrušenia rozhodnutia dovolacím súdom – vyjadril na jednej strane vôľu, aby určité rozsudky (výnimočne) napriek tomu, že už nadobudli právoplatnosť, mohli byť predmetom preskúmania v dovolacom konaní (viď napríklad § 238 ods. 1 až 3 O.s.p.). Na druhej strane tým ale zároveň vyjadril vôľu, aby iné rozsudky (než sú ním vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 146/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. G., bývajúcej v L., zastúpenej JUDr. I. H., PhD., advokátom so sídlom v K., proti žalovanej F., so sídlom v P., IČO: X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou G., s.r.o. so sídlom v K., IČO: X., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 10 C 156/2002, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 13. decembra 2012 sp. zn. 11 Co 46/2012, takto rozhodol ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: V rozhodovacej praxi najvyššieho súdu sa pod „prekvapivým rozhodnutím“ rozumie rozhodnutie, ktorým odvolací súd (na rozdiel od súdu prvého stupňa) za rozhodujúcu považoval skutočnosť, ktorú nikto netvrdil alebo nepopieral, resp. ktorá nebola predmetom posudzovania súdom prvého stupňa. Prekvapivým je rozhodnutie odvolacieho súdu „nečakane“ založené na iných právnych záveroch než rozhodnutie súdu prvého stupňa (viď tiež uznesenie najvyššieho súdu zo 17. septembra 2009 sp. zn. 3 Cdo 102/2008), resp. rozhodnutie z pohľadu výsledkov konania na súde prvého stupňa „nečakane“ založené nepredvídateľne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 165/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu F. M., bývajúceho v P., zastúpeného advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B., proti žalovanému 1/ D., a.s., so sídlom v Š., IČO: X., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného S., a.s. so sídlom v B., IČO: X., o zaplatenie 79 399,85 €, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 17 C 251/2010, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19. decembra ...
Súvisiace predpisy:
46/2011, 240/2013, 251/2010, 102/2008, 165/2014
Právna veta: Dovolací súd pri riešení otázky, či znenie ustanovenia § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. je možné interpretovať v tom smere, že uznanie invalidity je jediným alebo jedným z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, dospel k právnemu záveru odlišnému ako odvolací i prvostupňový súd. Účelom zákona č. 437/2004 Z.z. je stanoviť podmienky na priznanie a poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pričom v § 5 ods. 5 tohto zákona, je daná možnosť súdu, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie inval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 212/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Š., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. D. A., advokátom so sídlom v K., proti žalovanej S., so sídlom v B., IČO : X., o zvýšenie sťaženia spoločenského uplatnenia, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 79/2007, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. mája 2010 sp. zn. 6 Co 125/2009, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok ...
Súvisiace predpisy:
437/2004 - Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Právna veta: Podľa § 99 zákona č. 461 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociálnom poistení“/ poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
7 Sžso 70/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej. PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu J. K., bytom v B., Š. ul. č. X., zastúpeného JUDr. J., advokátom advokátskej kancelárie v P., ul. L. č. X, proti žalovanému Sociálna poisťovňa – ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku bolestného, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Zákon č. 437/2004 Z.z. upravuje podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia, ako i zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia (§ 1 cit. zák.). V osobitných ustanoveniach potom zákon vymedzuje základné pojmy (bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia) a pojmy na účely tohto zákona (poškodenie na zdraví, poškodený, poskytovateľ náhrady - § 2), upravuje náhradu za bolesť (§ 3), náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4 Sžso 23/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: M. O., bytom v M., zast. JUDr. D., advokátom so sídlom v K., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Ulica 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 223-3205/2007, 1107033611, zo dňa 17. augusta 2007, na odvolanie žalobcu proti ...
Súvisiace predpisy:
437/2004 - Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Právna veta: Pre účely preskúmavanej veci je potrebné uviesť, že podľa § 579 ods. 2 Občianskeho zákonníka smrťou veriteľa právo zanikne, ak bolo plnenie obmedzené len na jeho osobu; zanikne aj právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. V zmysle citovaného ustanovenia právo na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia zaniká smrťou veriteľa bez ohľadu na to či toto právo bolo alebo nebolo priznané právoplatným rozhodnutím súdu (R 20/1966). Pokiaľ je totiž právo na bolestné a na odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia zadosťučinením poskytovaným za bolesti, ktoré poškode ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Oprávnený podal 19. septembra 2012 súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie voči povinnej. V návrhu za exekučný titul označil rozsudok Okresného súdu Brezno z 20. marca 2012 č.k. 6 C 299/2008-179 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. augusta 2012 sp. zn. 16 Co 147/2012, ktorými bola povinnej uložená povinnosť zaplatiť oprávnenému: I. náhradu za bolesť vo výške 9 314,18 € a za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 13 371,50 €, II. náhradu trov konania pred súdom prvého ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: V posudzovanej veci predmetom sporu je nepochybne nárok žalobcu vyplývajúci z právneho vzťahu sociálneho poistenia, právna úprava ktorého je obsahom zákona č. 461/2003 Z.z. Tento zákon okrem iného vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia a právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia. Náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia a bolestného považuje za úrazovú dávku, ktorá sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje z úrazového poistenia. Právneho vzťahu z úrazového poistenia sa zúčastňuje poškodený, ktorý na účely poskytovania úrazových dávok je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 166/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobcu : S. T., bývajúci S., zastúpený JUDr. M. C., advokátom v B., proti žalovaným : 1/ M. T. S., so sídlom v Ž., zastúpený JUDr. V. R., advokátkou v Ž., 2/ Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8, o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Uverejnené v bulletine 11/2014
Právna veta: Nesprávne právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov je v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považovaný za relevantný dovolací dôvod, ktorým možno úspešne odôvodniť (len) procesne prípustné dovolanie (viď § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.); zároveň je zhodne zastávaný názor, že samo nesprávne právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov nezakladá procesnú prípustnosť dovolania (porovnaj napríklad rozhodnutia sp. zn. 1 Cdo 62/2010, sp. zn. 2 Cdo 97/2010, sp. zn. 3 Cdo 53/2011, sp. zn. 4 Cdo 68/2011, sp. zn. 5 Cdo 44/2011, sp. zn. 6 Cdo 41/2011 a sp. zn. 7 Cdo 26/2010). Vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 157/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. M. Ď., bytom v U., v dovolacom konaní zastúpený Mgr. Martinom Berecom, advokátom so sídlom v Trenčíne, Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, proti žalovanému: SAD Prievidza, a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza, v dovolacom konaní zastúpený spoločnosťou ADVOKÁTI, s.r.o., Klariská 7, Bratislava, v mene ktorej koná Mgr. Ján Buocik, konateľ a advokát, za účasti vedľajšej účastníčky: ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Vrátenie daru zo strany obdarovaného v zmysle § 630 Občianskeho zákonníka je možné v podstate považovať za zvláštny prípad odstúpenia od zmluvy. Právny vzťah sa ruší od počiatku a účastníci konania sú si povinní vrátiť všetko, čo na základe darovania získali, respektíve čo získal obdarovaný. Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné uviesť, že právny záver odvolacieho súdu o tom, že právo domáhať sa vrátenia daru je osobným právom darcu, ktoré jeho smrťou zaniká (§ 579 ods. 2 Občianskeho zákonníka), je vo všeobecnosti potrebné považovať za správny. Pri uplatňovaní nárokov z vráten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mravy. Smrťou veriteľa právo zanikne, ak bolo plnenie obmedzené len na jeho osobu, zanikne aj právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (§ 579 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Vrátenie daru je jednostranným právnym úkonom, ktorého forma nie je stanovená. Darcovi vzniká právo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Okresný súd zastavil konanie s odôvodnením, že zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení boli zrušené s účinnosťou od 1. januára 2004 okrem iného aj ustanovenia § 195 ods. 5, § 198 ods. 1 písm. a) až c), § 199 až § 213, § 214 ods. 4, § 219 ods. 2 zákona č. 211/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Týmto dňom zostala právomoc súdu podľa § 198 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce rozhodovať pre zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania len o vecnej škode a o nárokoch na zvýšenie odškodnenia za bolesť a nárokoch na zvýšenie odško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ostatných nárokoch, o náhrade za stratu na zárobku alebo za stratu na dôchodku, náhrade za bolesť v základnej výške, o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v základnej výške a o náhrade za účelne vynaložené náklady spojené s liečením, upravených už Zákonom o sociálnom poistení prešla ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Ustanovenie § 107 OSP upravuje postup súdu v prípade, ak v priebehu konania účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19. o. s. p.) , pričom postup, ktorý z neho vyplýva, prichádza do úvahy iba v prípade, ak účastník konania stratí spôsobilosť byť účastníkom konania až po jeho začatí, (t. j. v deň podania návrhu na začatie konania na súd) mala osoba označená ako účastník konania spôsobilosť byť účastníkom konania. Ak účastník v priebehu súdneho konania stratí spôsobilosť byť účastníkom konania súd posúdi, či táto okolnosť bráni ďalšiemu pokračovaniu vo veci alebo či možno v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo povinnosti, ktorá je predmetom konania len na osobu účastníka konania a ich povaha vylučuje prechod na právneho nástupcu (napr. náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia), ďalej aj v prípade, ak právny predpis predpokladá existenciu osobitného účastníka konania (§ 191a a nasl. O. s. p.), v ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Uverejnené v bulletine 3/2014
Právna veta: 1. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje vtedy, ak má škoda, resp. ujma na zdraví preukázateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Podľa ustálenej súdnej praxe je ním preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho se ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aktivít v dobe pred vznikom škody. U uvedeného vyplýva, že je na posúdení súdu, aké zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je v konkrétnej posudzovanej veci „primerané“. V predmetnej veci však, ako správne uviedol odvolací súd, nešlo ... odôvodnením napadnutého rozsudku odvolacieho súdu a v podrobnostiach odkazuje na jeho správne dôvody, vedúce k nezvýšeniu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia žalobkyne. Závery odvolacieho súdu nevybočili z hľadísk stanovený zákonom (§ 132 O.s.p.) a sú ...
Súvisiace predpisy:
437/2004 - Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Právna veta: Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia stanovená na základe počtu bodov stanoveného v lekárskom posudku predstavuje jednorázové odškodnenie za bolesti spôsobené poškodením zdravia, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov, za nepriaznivé dôsledky pre životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho osobných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh. Pre správne určenie výšky odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia je nevyhnutné najskôr zistiť, aké mal poškodený predpoklady pre svoje uplatnenie v živote a v spoločnosti pred vznikom ško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia len o 20 %, v odôvodnení svojho rozhodnutia bližšie nevysvetlil. Vzhľadom na uvedené žalobca navrhol, aby dovolací súd zmenil napadnutý rozsudok tak, že potvrdzuje rozsudok súdu prvej inštancie, ktorým súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ...
Súvisiace predpisy:
437/2004 - Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Právna veta: Ak odvolací súd mení rozhodnutie súdom prvého stupňa, musí v odôvodnení zmeňujúceho rozhodnutia vysvetliť dôvod potreby zmeny náhľadu na „primeranosť“. To znamená, že musí poukázať na určité konkrétne skutkové alebo právne významné okolnosti a s poukazom na ne vysvetliť, prečo a z akých dôvodov dospel k názoru, že „primeranou“ nie je náhrada, ktorú určil súd prvého stupňa, ale náhrada iná (nižšia alebo vyššia). Keďže odvolací súd pri zmene rozhodnutia (§ 220 O.s.p.) v dôsledku zmeny náhľadu na „primeranosť“ priznanej náhrady škody svojím rozhodnutím nahradzuje rozhodnutie súdu prvého stupňa, m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa zamieta, 3. žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni do 3 dní náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia 3 078 000 Sk, 4. žaloba o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia nad sumu 5 130 000 Sk sa zamieta. Vec v rozsahu ... náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, i keď sú vo vyhláške č. 32/1965 Zb., ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.