Nájdené rozsudky pre výraz: náhradné doručenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 384

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

113 dokumentov
721 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p. vychádza z toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j. v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď tento pojem nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnej dobe doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom. Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta vracia späť odosielateľovi (odosielajúcemu súdu). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 41 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Stavebné bytové družstvo Bratislava IV , so sídlom v Bratislav e, Polianky 9 , IČO: 00 169 731 , zastúpený JUDr. Jozefom Drvárom , advokát om so sídlom Belinského 16, 851 01 Bratislava , proti žalovaným : 1/ P. 2/ M. zastúpená Mgr. Róbertom Schronkom, advokátom so sídlom Štúrova 37, 949 01 Nitra, o vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I V pod sp
Kľúčové slová: náhradné doručenie
Právna veta: Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle práve odcitovaného ustanovenia § 47 ods. 2 O. s. p. vychádza z toho, že adresát sa v čase doručenia (t. j. v konkrétny deň, v ktorý sa doručuje) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď pojem miesto tu nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnom čase doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom. 12. Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/145/2016 1210216833 25. 08. 2016 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2016:1210216833.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne GENERAL FACTORING, a. s., so sídlom v Bratislave, Košická 56, proti žalovaným 1/ P. U., trvale bytom v J. B. XXX, t. č. na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníčkou M. X., Okresný súd Zvolen a 2/ MUDr. I. K., bývajúcej
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej nepreberaním zásielok adresátom. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení je predpísané súčasné splnenie viacerých podmienok, ktoré sú stanovené kumulatívne; preto ak z nich nie je splnená čo i len jedna, neuplatní sa fikcia doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. Medzi tieto podmienky patrí aj skutočnosť, že zásielka je doručovaná na adresu, na ktorej sa adresát v čase jej doručovania zdržuje.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. F. J. a 2/ D. J., bývajúcich v B. , zastúpených advokátkou Mgr. A. A. , so sídlom v B. , proti žalovanej O. B. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. L. B. , advokátom so sídlom v D. , o nahradenie vyhlásenia prejavu vôle , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 14 C 103/2001, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2
Kľúčové slová: náhradné doručenieplatobný rozkaz
R 19/1998
Právna veta: Ak nedôjde k platnému doručeniu písomnosti určenej právnickej osobe na adresu jej sídla do vlastných rúk postupom podľa § 47 OSP (§ 173 OSP), žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku neukladá povinnosť súdu doručovať písomnosť následne osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil platobný rozkaz vydaný 3. februára 1997 pod č.k. 48 Cb 221/94-15. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovanému sa nepodarilo platobný rozkaz doručiť do vlastných rúk, preto podľa § 173 ods. 2 O.s.p. ho bolo potrebné zrušiť. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca a navrhol jeho zrušenie a vrátenie veci na ďalšie konanie. Poukázal na to, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že súd sa pokúsil platobný rozkaz doručiť nielen do sídla
Právna veta: 1. Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie vychádza z toho, že adresát sa v čase doručenia (v určitý konkrétny deň) fakticky zdržiava v mieste doručenia a má z tohto dôvodu možnosť si doručovanú zásielku bezprostredne po náhradnom doručení prevziať alebo vyzdvihnúť. Gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“ nemôže byť iný len ten, že zákon vyžaduje a predpokladá, že adresát sa v dobe doručovania v mieste doručenia skutočne zdržuje a že len nebol zastihnutý tam, kde má doručovateľ písomnosť doručiť. Zdržovanie sa v mieste doručenia v podstate teda znamená, že s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. F. , zastúpeného JU Dr. R. G. , proti žalovanému F. L. , o zaplatenie 440 000, - Kč s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 7 C 137/2003, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. októbra 2008, sp. zn. 5 Co 172/2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 28.
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že v danej veci navrhovateľ je právnickou osobou, bolo potrebné pri posudzovaní včasnosti podania jeho opravného prostriedku na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu, skúmať splnenie zákonných podmienok doručovania písomností právnickým osobám v zmysle špeciálnej právnej úpravy ustanovenej v § 25 Správneho poriadku, podľa ktorého náhradné doručenie prichádza do úvahy len v prípade, že doručovanú zásielku do vlastných rúk sa vôbec nepodarí doručiť na adresu právnickej osoby a takáto zásielka sa vráti správnemu orgánu ako nedoručená. Z uve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: G., s. r. o., M., B., proti odporcovi: Správa katastra Martin, za účasti účastníka konania: F. T., s. r. o., M., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 9.7.2007 č. V 2200/2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 23Sp 40/2007-15 zo dňa 7.1.2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajskéh
Právna veta: Zmenkový platobný rozkaz sa môže účinne doručiť do vlastných rúk aj náhradným doručením podľa § 47 ods. 2 OSP.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil zmenkový platobný rozkaz zo 16. októbra 1998, č. k. Zm 78/98-9, z dôvodu, že ho nebolo možné doručiť odporky- ni 2) do vlastných rúk. Zrušil ho s poukazom na ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a zmenkový platobný rozkaz ponechať v platnosti. V odvolaní uviedol, že ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. sa týka len platobného rozkazu a § 175 O. s. p. nevylučuje pri zmenko
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdnom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Miesto, deň ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. E. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného Mgr. Zuzanou Zajíčkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad 17, proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia S lovenskej republiky , Bratislav a, Námestie Ľudovíta Štúra 1, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12 C 1 6/200 7, o dovo
MENU