SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346308
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náhradné pozemky


Približný počet výsledkov: 191 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhradné pozemky
  • nahradny nájdené 9391 krát v 2676 dokumentoch
  • pozemok nájdené 56947 krát v 5363 dokumentochPrávna veta: V predmetnej právnej veci je v neposlednom rade potrebné zohľadniť aj podstatu a účel reštitúcií, ktorými sú zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spočívajúcich vo svojvoľnom odňatí pozemkov vlastníkov v rozhodnom období (v tomto prípade od 25. februára 1948 do 1. januára 1990) a obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde. V súčasnosti je navrhovateľom právoplatným a vykonateľným rozhodnutím obvodného pozemkového úradu priznané právo na náhradu za pozemky (parcely č. XXXX, č. XXXX a č. XXXX v k. ú. O.); sú teda oprávnenými osobami podľa reštitučného zákona č. 503/2003 Z. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžz/3/2012 4012200191 27.03.2013 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2013:4012200191.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľov: 1./ V. M., rod. X., nar. XX. U. XXXX, bytom v O., V., 2./ .
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že ťarchu vyrovnania formou náhradných pozemkov, žalovaný správny orgán nemôže preniesť na vlastníka pôvodných pozemkov, a preto jeho povinnosťou v súčinnosti so Slovenským pozemkovým fondom bolo žalobcovi ako vlastníkovi pôvodných pozemkov ponúknuť na vyrovnanie náhradné pozemky vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej jeho pôvodným pozemkom v obvode pozemkových úprav a takúto ponuku s ním prerokovať. Finančná náhrada by prichádzala do úvahy len v krajnom prípade, a to predovšetkým v tom prípade, pokiaľ by vlastník pôvodných pozemkov odmietol na vyrovnanie náhr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sžo 433 /2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD . a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD ., v právnej veci žalobcu : Občianske združenie príslušníkov príbuzenstva s priezviskom P. , zastúpený advo kátkou JUDr. L. K. , proti žalovanému : Obvodný pozemkový úrad v Senci , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia .
Právna veta: Nie je totiž možné opomenúť, že zákon č. 66/2009 Z.z. poskytnutie náhrady vlastníkovi pozemku pod stavbou v podobe náhradného pozemku podmienil ochotou vlastníka stavby na uzavretie zámennej zmluvy a tiež ďalšou podmienkou, ktorou je existencia pozemku vo vlastníctve vlastníka stavby, súceho na zámenu. Až neuplatnenie uvedeného postupu je dôvodom usporiadania pomerov k pozemku pod stavbou v rámci konania o nariadení pozemkových úprav, pričom osobou oprávnenou požiadať o nariadenie pozemkových úprav je len vlastník stavby, kedy sa má prihliadnuť na jeho potreby, pričom aj v rámci nariade ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 MCdo 2/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. J., bývajúceho vo Z.Z. a 2/ Ing. Ľ., bývajúceho vo Z.Z., 3/ Ing. V., bývajúceho vo Z.Z., 4/ JUDr. D., bývajúcej v B., 5/ A., bývajúcej vo Z.Z., všetci zastúpení JUDr. E., advokátom vo Z.Z., proti žalovanej S., so sídlom vo Z.Z., IČO: X., zastúpenej Mgr. I., advokátom vo Z.Z., o zaplatenie náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku, vedenej na Okresnom súde Z. pod sp. zn. 13 C .
Kľúčové slová: vyvlastňovacie konanie, vyvlastňovacia náhrada, výstavba diaľnice

Zbierka NS 6/2019
R 57/2019
Právna veta: Nárok na vyššiu vyvlastňovaciu náhradu pre účely výstavby diaľnice - tak, ako táto výška vyplýva z výroku právoplatného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je predmetom súdneho prieskumu v správnom súdnictve - sa vyníma z právomoci správnych orgánov, a tým nepriamo i z právomoci súdov v správnom súdnictve o preskúmanie zákonnosti vyvlastňovacích rozhodnutí (§ 8 ods. 3 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľníc a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov). Tieto nároky si vlastník uplatňuje v civilnom sporovom konaní žalobou proti sta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dňa 23.07.2012. Za nedôvodnú vyhodnotil krajský súd námietku žalobcu na poskytnutie náhradného pozemku za vyvlastnené nehnuteľnosti, resp. vyššej náhrady za vyvlastnenie z dôvodu, že navrhovateľ vyvlastnenia nedisponuje žiadnymi náhradnými pozemkami, ktoré by mohol použiť na zámenu, a z toho dôvodu môže poskytnúť .
Kľúčové slová: odstrániteľný nedostatok podmienky konania

Zbierka NS 6/2011
R 94/2011
Právna veta: Postup podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, konkrétne podľa ustanovenia § 104 Občianskeho súdneho poriadku, sa použije primerane len na riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... týmto podaním sa navrhovateľka nedomáhala preskúmania zákonnosti vyššie špecifikovaného rozhodnutia odporcu, ktorým jej bol priznaný reštitučný nárok vo forme poskytnutia náhradných pozemkov resp. finančnej náhrady za vyvlastnené nehnuteľnosti, ale v ňom vyjadrila svoj nesúhlas s výškou finančnej náhrady, ktorá jej má byť .
Právna veta: Keďže prvostupňový súd pripustil zmenu petitu žaloby, podľa názoru odvolacieho súdu pripustil, že v žalobe došlo k pisárskej chybe. Ak následne zastavil konanie podľa § 250d ods. 3 O.s.p. z dôvodu nedodržania lehoty na podanie žaloby (§ 250b ods. 1 O.s.p.) a neprejednal vec v merite, odvolací súd dospel k záveru, že jeho rozhodnutie je arbitrárne a žalobkyni bolo odňaté právo na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
... , ktorý podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vo veci schválenia umiestnenia náhradných pozemkov podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v rámci urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích vzťahov konanie zastavil. Zo spisu .
Právna veta: Konanie podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim je rozdelené na etapy, z ktorých každá nasledujúca začína po právoplatnom rozhodnutí správneho orgánu predstavujúcim ukončenie predchádzajúcej etapy.

Úryvok z textu:
... projektu majú vlastníci na výzvu správneho orgánu v lehote 60 dní právo vyjadriť sa k spôsobu vyrovnania pridelením náhradných pozemkov v obvode pozemkových úprav, alebo poskytnutím náhrady v peniazoch. Po uplynutí tejto lehoty správny orgán rozhodnutím určí obvod ... otázke náhrady za pozemky, čo žalobca podľa obsahu administratívneho spisu aj využil a o jeho námietkach ohľadne poskytnutia náhradných pozemkov rozhodli správne orgány prvého a druhého stupňa (rozhodnutie Krajského úradu v K. zo 7. mája 2001 a .
Právna veta: Zákon č. 66/2009 Z.z. je zákonom, ktorý predpokladá ustanovenie § 151o ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka - zriadenie vecného bremena zákonom. Vzhľadom k tomu, že je predpisom, ktorým sa upravujú vlastnícke vzťahy k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obcí a vyšších územných celkov nadobudnutých podľa osobitných predpisov, pričom problém náhrady za nútené obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov pozemkov pod stavbami priamo nerieši, avšak v ustanovení § 4 odkazuje na úpravu v ustanoveniach § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka, pri riešení otázky náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pozemkom (ďalej len "vlastník stavby"), môže poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve. Náhradný pozemok v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, ... v rámci nariadených pozemkových úprav sa usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou vykoná buď formou poskytnutia náhradného pozemku v obvode úprav, alebo formou finančnej náhrady, avšak len za kumulatívneho splnenia troch podmienok, ktorými .
Právna veta: Povinnosťou správneho orgánu v zmysle § 20 Správneho poriadku bolo podanie bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka konania. Pokiaľ tak správny orgán neurobil trpí jeho postup nezákonnosťou a žalobcovi vzniká právo na uplatnenie svojich nárokov, ktoré mu vznikli nezákonným postupom uvedeného orgánu štátnej správy.

Úryvok z textu:
... konania obvodný pozemkový úrad vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v primeranej lehote, ktorú mu zároveň určí, navrhol náhradné pozemky. Slovenský pozemkový fond pri výbere náhradných pozemkov prihliada na potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného predpisu. Podľa § 8 ods. 1 až 6 zákona .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa nestotožnil s názorom krajského súdu, že pre vec je podstatnou skutočnosť, že účastníci konania podľa zákona č . 229/1991 Zb. a podľa zákona č. 503/2003 Z.z. neboli totožní. Práve naopak, podstatnou bola totožnosť predmetu konania. Aj vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona č. 229/1991 Zb., podľa ktorého ak oprávnených osôb je viac a nárok na vydanie veci uplatnia len niektoré z nich, vydá sa im vec celá. Tak tomu bolo aj v prípade navrhovateľa, keď jeho bratovi, prípadne jeho právnym nástupcom, bol vydaný celý spoluvlastnícky podiel po pôvodných vlastní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporca povinný postupovať podľa zákona č. 503/2003 Z.z. a konať o priznaní náhrady za reštituované pozemky vo forme náhradných pozemkov alebo finančnej náhrady. Ak by odporca zistil, že predmetné nehnut eľnosti nie je možné vydať z dôvodu, že už právoplatným .
Právna veta: Podľa § 249 ods. 1, 2 OSP konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí. Podľa štvrtej hlavy piatej časti OSP ustanovujúcej konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy sa postupuje, ak fyzická osoba alebo právnická osoba tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prá vnych následkov „výpisu“ a prípadných rozhodnutí a ich zrušenia. Žiadala aj uložiť mu povinnosť priznať jej zodpovedajúci náhradný pozemok v jeho správe a schváliť ho ako náhradný a tým umožniť vklad do katastra nehnuteľností. Krajský s úd ... že žalobky ňa sa domáhala voči žalovanému 1/ prešetrenia jeho postupu a určenia, aby konal a poskytol jej zodpovedajúci náhradný pozemok. Žiadosť odôvodňovala tým, že nečinnosťou správneho orgánu je poškodzovaná na svojom práve užívať svoj pozemok a vzniká jej .
Právna veta: Predpokladom navrátenia vlastníctva v zmysle § 6 ods. 1 písm. k/ zákona o pôde oprávneným osobám je, aby pozemok zákonom stanovenom období, t. j. v čase od 25.02.1948 do 01.01.1990 prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Jedná sa o zdvojenú podmienku, ktorá je zákonom upravená z toho dôvodu, že sa jedná o reštitúciu o navracanie vlastníctva k nehnuteľnostiam alebo poskytovanie náhrady za také nehnuteľnosti, za ktoré štát vyplácal kúpnu cenu. (...)Pod pojmom „tieseň“ treba rozumieť taký hospodársky, sociálny al ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ), čo povinná osoba neakceptovala. Pr itom práve poskytnutie náhradného pozemku umožňovalo reštituentom získať plnohodnotnú protihodnotu za predmet reštitúcie a to bez toho, aby museli svoj nárok v reštitúcii ... . Opätovne poukázali na skut očnosť, že povinná osoba už reštituentom ponúkla v rámci mimosúdneho riešenia na výber 3 náhradné pozemky, ktoré bezdôvodne odmietli a namiesto toho požadovali neprimerane vysokú finančnú náhradu (viac ako 2,5 mil. Eur .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.