Nájdené rozsudky pre výraz: nájom nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
155 dokumentov
32 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vlastníkovi pozemku patrí z titulu vlastníctva, aby rozhodol o zmene hraníc, t.j. aby napr. rozdelil pozemok na dve, či viac častí, a aby niektoré z týchto častí aj predal inému. Tento záver vyplýva aj z metodického pokynu DR SR k zdaňovaniu dodania a nájmu nehnuteľnosti podľa § 38 zákona o DPH (postupy podľa metodických pokynov sú daňové orgány povinné dodržiavať), kde sa uvádza: "Oslobodenie od dane sa vzťahuje aj na dodanie pozemku s výnimkou dodania stavebného pozemku. Stavebný pozemok je oslobodený od dane len za predpokladu, ak sa dodáva spolu so stavbou, ktorá je po 5-tich rokoch od prv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a z členiek sená tu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcove j, v práv nej veci žalobcu : R. a T. S., M. X. , B. , zastúpeného JUDr. P. B. , advokátom, B. advokátska kancelária so sídlom v B. , Z. X. , proti žalovanému : Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , N ová ulica 13,
Právna veta: Riešenie územného plánu obce obsahuje vymedzenie riešeného územia (územie jednej obce alebo viacerých obcí na základe údajov z katastra nehnuteľností) a jeho geografický opis. V zmysle uvedeného územný plán obce nemusí obsahovať konkrétne označenie pozemkov aj s parcelnými číslami. Takéto podrobné označenie by mohol obsahovať len územný plán zóny.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/ 48/201 3 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Ba biakovej , CSc. a členov senátu JUDr. Jar oslavy Fúrovej a Mgr. Petra M elichera , v právnej veci žalobcu : HaRT , s pol. s r. o. (resp. s. r. o.) , Hrnčiarska 12, Košice, zastúpeného JUDr. Jozefom Vaškom , advokát om, Szakkayho 1, Košic e, proti žalovanému : Finančné riaditeľstv o Slove
Právna veta: Daňové úrady a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky chránia fiškálne záujmy štátu. Ich úlohou je vykonávať zisťovanie, či daňové subjekty si splnili v súlade s hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Podľa § 19 ods. 1 prvá, druhá a tretia veta zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je v dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/ 42 /201 3 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Ba biakovej , CSc. a členov senátu JUDr. Jar oslavy Fúrovej a Mgr. Petra M elichera , v právnej veci žalobcu : HaRT , s pol. s r. o. (resp. s. r. o.) , Hrnčiarska 12, Košice, zastúpeného JUDr. Jozefom Vaškom , advokát om, Szakkayho 1, Košic e, proti žalovanému : Finančné riaditeľstv o Slov
Právna veta: Pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako orná pôda, ale je územným plánom obce, resp. zóny, určený na zastavanie, je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným pozemkom, a preto je stavebným pozemkom aj pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/ 5/201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Ba biakovej, CSc. a členov senátu Mgr. Petra M elichera a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. , v právnej veci žalobcu : HaRT , s pol. s r. o. (resp. s. r. o.) , Hrnčiarska 12, Košice, IČO: 31 648 568, zastúpeného JUDr. Jozefom Vaškom, advokátom, Szakkayho 1, Košice, proti žalovanému : Finančné r
Právna veta: Z ustanovenia § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov nemožno vyvodiť, že by sa tento zákon vzťahoval aj na zmluvy o nájmoch stavieb, v ktorých sú umiestené nebytové priestory.

Úryvok z textu:
Žalobca sa ostatne upravenou žalobou domáhal, aby žalovanej bola uložená povinnosť vypratať nehnuteľnosti a nebytové priestory v B. na R. ul. č. 37, zapísané na čiastočnom výpise z LV č. 2162 pre kat. úz. P., ako pare. č. 937/7 a pare. č. 973/8 a na nich postavenú stavbu, súpisné č. 1687, ktorá pozostáva zo športovej haly, posilňovne, sauny, náraďovne, skladovacích priestorov, šatne, sprchy, sociálneho zariadenia, komunikačných priestorov, kongresovej haly, dielne, garáže, hotelovej ubytovacej č
Právna veta: Podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný. Predpokladom zodpovednosti za zí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu B. A. , bývajúceho v D. , zastúpeného JUDr. E. C. proti žalovanej M. , IČO : X. , o vydanie bezdôvodného obohatenia , vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 10 C 103/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudk u Krajského
Meritum o 96 067 Kč s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 43/2 012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej žalobcov 1/ Ing. M. S.B. M. , 2/ Š. M. , zastúpených Mgr. Ing. S ., advokátkou so sídlom v O., Česká republika, proti žalovanému B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. M ., advokátkou v N., o zaplatenie 96 067, - Kč s príslušenstvom, vedenej na Okresnom s úde Trenčín pod sp. zn. 27 C 214/2009, o dovolan í žalobcov 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v T renčíne z 26. augusta 2010
Meritum o zaplatenie 1 500 000,– Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., P., IČO: X., zast. M., advokátom, M., proti žalovanému: E., D., IČO: X., zast. J., advokátom, M., o zaplatenie v Bratislave č. k. 4 Cob 121/2006-127 zo dňa 13. 06. 2007 v znení opravného uznesenia č. k. 4 Cob 121/2006-165 zo dňa 16. 11. 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o dovolaní zastavuje . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu
Meritum § 2 písm. I/ zákona č. 595/2003 Z.z., daňový výdavok
Najvyšší súd 8Sžf/ 2/201 2 Slovenskej republiky ROZS UDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov se nátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobcu: D. D. , A. , B. , Ž. , IČO: X. , zastúpený: advokátom J.. B. M. , AK so sídlom F. , Č. , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vazovova 2, Bratislava, (pôvodne Daňového riaditeľstva, N ová
MENU