Nájdené rozsudky pre výraz: nájomné

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3139

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1332 dokumentov
18680 dokumentov
233 dokumentov
122 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhľadom na argumentáciu žalovaného, že bolo jeho právom jednostranne zvýšiť nájomné, považuje dovolací súd za potrebné k tomu na tomto mieste stručne uviesť, že povaha právneho vzťahu nájmu včítane nájmu bytu, ako vzťahu obligačného, pojmovo predpokladá vytvorenie maximálneho priestoru pre uplatnenie autonómie vôle a zmluvnej voľnosti strán. Tomu zodpovedá a s tým korešponduje požiadavka, aby štátna moc uznávala a aprobovala autonómne prejavy vôle jednotlivcov a im zodpovedajúce konania, pravda pokiaľ také konania nezasahuje do práv tretích osôb. Predmetná ochrana autonómie vôl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov: 1/ J. Č. a 2/ D. Č. , obidvaja bytom v T. ktorí sú v dovolac om konaní zastúpení JUDr. R. G. , advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v T. , proti žalovanému: PaedDr. M. H. , bytom v T. , ktorý je v dovolacom konaní zastúpený JUDr. T. S.,
Právna veta: Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom určil, že výpoveď nájmu nebytového priestoru z 26. septembra 1994 je neplatná. Rozhodnutie odôvodnil tým, že zo strany navrhovateľky nedošlo k porušeniu povinnosti v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb."), pretože v dôsledku odpojenia prípojky elektrickej energie do objektu, sa objekt stal neužívateľným, takže nájomné nemusela platiť. Odvolací súd na odvolanie
Právna veta: Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter. S poukazom na uvedené prichádza aplikácia ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. do úvahy len vtedy, ak sú pre to dané dôležité dôvody. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie preto zahŕňa posúdenie predmetu konania i pomerov účastníkov na oboch procesných stranách, pričom na pomery účastníka, ktorý deleg ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: R. , bytom G. , proti odporcom: 1/ T. , bytom Z. 2/ A. bytom Š., 3/ M. , bytom Š., o zaplatenie nájomného, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 6 C 3 /2013 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky vec doteraz vedenú na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 6 C 3/2013 p r i k a z u j e na prejednanie O kresnému súdu Spišská Nová Ves. O d ô v o d n
Právna veta: Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) O.s.p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov rozsudkom z 26. marca 2001, č. k. 15C 94/00-29, uložil žalovanému povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa v Divadle J. Z. v P., Nám. legionárov č. 6, na prvom poschodí, a to bar pre návštevníkov, salónik, šatne, balkón a kuchyňu, do 15 dní a zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 2 300,- Sk. Tento rozsudok na odvolanie žalovaného preskúmal Krajský súd v Prešove, ktorý ho svojím rozsudkom z 20. marca 2002, sp. zn. 2Co 455/01, potvrdil. Krajský súd rozho
Právna veta: Súdny zmier je svojou povahou dohoda účastníkov uzavretá počas konania, ktorou si upravujú svoje práva a povinnosti a ktorá vyžaduje schválenie súdom. Predpokladá dva dispozitívne úkony účastníkov konania - návrh na uzavretie zmieru a jeho prijatie druhým účastníkom (účastníkmi) a úkon súdu - schválenie. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné rozlišovať dva základné pojmy - zmier a súdny zmier. Zmier je dohoda účastníkov konania, urobená v priebehu konania, ktorou si účastníci upravujú subjektívne hmotné práva a povinnosti. Ak súd dohodu účastníkov (zmier) schváli, stáva sa súdnym zmierom. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ F. K. , 2/ L. K. , 3/ J. K. , 4/ E. K. , všetci zastúpení JUDr. E.. B. , proti žalovanému M. J., zastúpenému zákonným zástupcom V. J., zastúpeným JUDr. E. Ľ. , o nájomné a bezdôvodné obohatenie, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. V -2 12 C 156/95, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 22. júna 2009, sp . zn. 6 Co 200/2008 takto
Právna veta: Pri posúdení otázky, či miestnosť alebo súbor miestností je bytom (vychádzajúc z ustanovenia § 118 ods. 1, 2 a § 685 a nasl. OZ) je treba vychádzať zo stavebnoprávnych predpisov. Vymedzenie pojmu bytu teda predpokladá právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o tom, že miestnosť alebo súbor miestností sú trvalo určené na bývanie ako samostatné bytové jednotky. Rozhodujúcim pre otázku, či v konkrétnom prípade ide o byt je kolaudačný stav a nie stav faktický, t.j. spôsob užívania miestností alebo súboru miestností. Ak sa v kolaudačnom rozhodnutí povoľuje užívanie stavby k určenému účelu, potom a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu K. C., bývajúceho v N., proti žalovanému S., so sídlom N., IČO: X., zastúpenému JUDr. A. E., advokátom v N., o určenie platnosti nájomnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 14 C 188/1998, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre
Právna veta: Rozhodnutie o trovách konania je vnútorne jednotnou procesnoprávnou otázkou, pri ktorej nemožno samostatne hovoriť na jednej strane o ustanoveniach upravujúcich náhradu trov konania podľa zásady úspechu (výsledku konania), a na druhej strane odlišných ustanoveniach v zmysle § 213 ods. 2 O.s.p. Takýto názor je aj v súlade s názormi prezentovanými v odbornej právnickej literatúre (napr. Števček/Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok – Komentár, Nakladatelství C. H. Beck, 2009, str. 635). Procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ OB. , 2/ O. , 3/ O. , všetci zastúpení JUDr. P. J., advokátom, Advokátska kancelária G. , so sídlom v T. , proti odporcom 1/ Lesy Slovenskej republiky, š.p. , so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 8, 2/ Slovenský pozemkový fond Bratislava , so sídlom v Bratislave, Búdková cesta č. 36, 3/ K. R. , bývajúcej v K. , 4/ U. , so sídlom vo V., o určenie neplatnos ti náj
Meritum Nájom bytu
Právna veta: Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k výmenou získanému bytu nie je uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 1. júla 2004, č. k. 6 C 125/03-80, uložil odporcom 1/ a 2/ povinnosť v lehote troch dní zaplatiť navrhovateľovi 2 395,- Sk s poplatkom z omeškania 2,5 promile denne od 11. novembra 1999 do zaplatenia. V časti o zaplatenie 2 195,- Sk návrh zamietol z dôvodu, že uvedenú sumu odporcovia uhradili. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že odporcovia 1/ a 2/, ako nájomcovia družstevného bytu na Žehrianskej ul.
Meritum Nájom
Právna veta: Osobitným právnym predpisom" v zmysle § 696 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý umožňuje prenajímateľovi jednostranným právnym úkonom zvýšiť nájomné, nie je zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách ani cenové opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky regulujúce v určitých prípadoch výšku nájomného. Zo samej skutočnosti, že štát v určitých prípadoch stanovením maximálnej výšky nájomného reguluje výšku nájomného za účelom zamedzenia nežiaduceho cenového vývoja nájomného, nevyplýva oprávnenie prenajímateľa jednostranne zvýšiť nájomné v nadväznosti na zmeny v urč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M., a.s. so sídlom v Č., zastúpenej JUDr. E., advokátom so sídlom v D., proti žalovaným 1/ I. a 2/ G., obom bývajúcim v Č. č. 331, o zaplatenie 2027,87 € (61 091,50 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 12 C 41/2006, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19. jú
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia krajského súdu považoval odvolací súd za dôležité poznamenať, že hoci žalobca odvádzal svoju legitimáciu na podanie žaloby od skutočnosti, že po úmrtí jeho matky sa stal jej právnym nástupcom a tým pádom aj zmluvnou stranou zmluvy o nájme pohrebného miesta, nájom hrobového miesta smrťou pôvodného nájomcu (matky žalobcu) zanikla. V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na § 24 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z. z., ktorý ustanovuje: „Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/389 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. A.. M. , narodený dňa X. , bytom M. , proti žalovanému : Obec Zákopčie , Obecný úrad, Stred 824, Zákopčie, právne zastúpenému: Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca, o nečinnosti žalovaného , na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 21 S/79 /201 5-52 zo dňa 29
MENU