Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983061
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60544
USSR: 33732
NSČR: 115395
NSSČR: 61920
USČR: 75141
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413943
Krajské súdy (ČR): 37878
Posledná aktualizácia
21.03.2019 06:48

Nájdené rozsudky pre výraz: nájomný vzťah


Približný počet výsledkov: 336 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nájomný vzťah
  • najomny nájdené 7455 krát v 1695 dokumentoch
  • vztah nájdené 97963 krát v 24676 dokumentochPrávna veta: Podľa § 715 prvá veta Občianskeho zákonníka so súhlasom prenajímateľov sa môžu nájomcovia dohodnúť o výmene bytu. Súhlas aj dohoda musia mať písomnú formu. Podľa § 716 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo na splnenie dohody o výmene bytu sa musí uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa, keď bol s dohodou vyslovený súhlas; inak právo zanikne. Dohoda o výmene bytov je dvojstranný (prípadne viacstranný) právny úkon (zmluva), ktorého účastníkmi sú nájomcovia vymieňaných bytov (nie však aj prenajímatelia). Občiansky zákonník osobitnú úpravu tejto zmluvy neobsahuje (okrem v ustanovení § 715 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 1. júla 2004, č. k. 6 C 125/03-80, uložil odporcom 1/ a 2/ povinnosť v lehote troch dní zaplatiť navrhovateľovi 2 395,- Sk s poplatkom z omeškania 2,5 promile denne od 11. novembra 1999 do zaplatenia. V časti o zaplatenie 2 195,- Sk návrh zamietol z dôvodu, že uvedenú sumu odporcovia uhradili. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že odporcovia 1/ a 2/, ako nájomcovia družstevného bytu na Žehrianskej ul. č. 3 v B., .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podnájomný vzťah je vzťahom odvodeným od nájomného vzťahu a je od tohto hlavného nájomného vzťahu závislý čo do svojho vzniku a čo do svojho trvania. Táto akcesorická povaha podnájmu sa prejavuje v tom, že ak zanikne hlavný nájomný vzťah, zaniká aj vzťah od neho odvodený, t.j. podnájomný vzťah. Tento následok platí bez ohľadu na to, či podnájom bol dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú. Keďže aj podnájom dohodnutý na dobu neurčitú môže trvať maximálne po dobu trvania nájmu, teda len v určitom časovom úseku vymedzenom trvaním hlavného nájmu, nejestvuje rozumný dôvod spájať s touto skutočnosťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
6 M Cdo 21/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. L. Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne T. , so sídlom v R. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ E. H. , bývajúcej v R. , zastúpenej JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v R. , 2/ Ing. Z. H. , bývajúcemu v R. , 3/ D. D. , bývajúcej v P. a 4/ A. Č. , bývajúcej v J., o zaplatenie 11 003,78 EUR s prísl. , .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Vychádzajúc z cit. ustanovenia § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka, nevyhnutným predpokladom začatia plynutia zákonnej trojmesačnej výpovednej lehoty, uplynutím ktorej dochádza k zániku nájomného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom bytu, je doručenie písomnej výpovede nájmu bytu nájomcovi, pričom na doručenie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použije § 46 O.s.p. V tejto súvislosti dovolací súd zhodne s konštatovaním v mimoriadnom dovolaní poukazuje na to, že ani z ustanovení § 710 a nasl. Občianskeho zákonníka pojednávajúcich o zániku nájmu bytu, ani z § 46 O.s.p., ako ani z iných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu ZH Kredit, s.r.o. , Karadžičova 10, Bratislava, IČO : 36 049 581, zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom v Bratislave, Karadžičova 10, proti žalovanému P. J., bytom Ž. , o zaplatenie 405,23 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina, pod sp.zn. 24 C 144/20 09, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 27. júla 2010, sp.zn. 8 Co 158/2010, takto r o z h .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: V danom prípade išlo o zdaniteľný obchod medzi personálne prepojenými osobami. Pri tomto type obchodov sa skúma existencia ekonomického dôvodu (kauzy) ako podporného interpretačného prostriedku netypickej daňovej transakcie na okolnosti prevodu ekonomického vlastníctva, a to najmä v prípadoch, ak ide o odovzdanie bez fyzického prevzatia veci vo forme traditio longa manu (angl. delivery by long hang), na ktoré následne nadväzuje fyzické prevzatie tovaru. Prevod ekonomického vlastníctva vo forme traditio longa manu je výrazne spochybnený následným správaním žalobcu. Nadobudnutie ekonomického vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf/25/2013 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : ARIES, spol. s r.o., Železničná č. 93, 050 01 Revúca, IČO: 36 046 108, zast. : ATTORNEYS GROUP, s.r.o., Kláry Jarunkovej č. 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 836 998, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo .
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Súdy sú povinné dbať na to, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (§ 100 O.s.p.). V dovolaní vyslovené pochybnosti dovolateľky o nezaujatosti a nestrannosti zákonných sudcov nemožno považovať za právne relevantné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Žilinského samosprávneho kraja , so sídlom v Žiline, Komenského 48, IČO: 37 808 427, 2/ Oravského múzea P.O. Hviezdoslava, so sídlom v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 7, IČO: 36 145 106, proti žalovanej KABONA, spol. s r.o. , so sídlom v Medzibrodí nad Oravou 168, IČO: 36 385 107, za stúpenej JUDr. Jozefom Polákom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1718 o vyprata nie .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je lex specialis vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto účastníctvo a s tým spojené právo podať opravný prostriedok v konaní o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady je potrebné vykladať v kontexte osobitne upraveného okruhu účastníkov konania v ustanoveniach § 9 ods. 2 a ods. 5 vety tretej zákona č. 260/2011 Z. z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : Dipl. mat. M . B., bytom K ., právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, Bratislava , proti odporcovi: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, za účasti : 1/ M . B. a 2/ B . B., obaja bytom D ., v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu č . MAGS SNM 50821/12/33981/13 - 28669/10, .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
260/2011 - Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Právna veta: Nájomný pomer vzniknutý transformáciou niektorého zaniknutého užívacieho vzťahu v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov treba považovať za nájomný pomer dojednaný na dobu neurčitú v zmysle ustanovenia § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zánik právnickej osoby, ktorá v nájomnom pomere vystupovala ako nájomca, nemá za následok zánik nájomného vzťahu, ale spôsobuje prechod práv a povinností na právneho nástupcu, pokiaľ existuje a pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné. Z ustanovení Občianskeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemá za následok zánik nájomného vzťahu, pokiaľ zákon výslovne neustanoví niečo iné. Uvedený záver bolo treba prijať nielen preto, že povinnosť platiť nájomné nemôže byť izolovaná od existencie nájomného vzťahu, ale i preto, že ... možného zániku pôvodného užívateľa a neskoršieho nájomcu). Riešenie týchto otázok bolo potrebné hľadať vo všeobecnej úprave nájomných vzťahov, teda v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka. Podľa § 492 Občianskeho zákonníka ustanovenia o záväzkoch, ktoré vznikajú .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Na danú vec nemožno aplikovať ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako sa toho domáhala žalovaná. Toto ustanovenie ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa § 676 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ale o obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je pozitívny, spočíva teda v určitom správam nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnosť sama osebe „spochybňuje" nečinnosť spoluvlastníkov — prenajímateľov. Je celkom zrejmé, že ešte počas trvania pôvodného nájomného vzťahu prejavili vôľu v nájomnom vzťahu so žalovanou zotrvať aj v ďalšom období, avšak za iných zmluvných podmienok. Žalovaná tieto podmienky, ... § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka (ako sa toho domáhala žalovaná), keďže ešte pred skončením pôvodného nájomného vzťahu uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, spoluvlastníci priestorov (ich okruh bol iný ako v prípade prvej .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Z povahy zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov ako normy lex specialis vo vzťahu k Občianskemu zákonníku ako normy lex generalis vyplýva, že nemožno vylúčiť dôvody zániku nájomného vzťahu upravené v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve, resp. všeobecné dôvody zániku záväzkov ako napr. odstúpenie od zmluvy. Podľa názoru dovolacieho súdu nemožno zo žiadneho ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúceho sa nájomnej zmluvy, ani z ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov vyvodiť vylúčenie možnosti aplikácie všeobecných ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako normy lex specialis vo vzťahu k Občianske mu zákonníku ako normy lex generalis vyplýva, že nemožno vylúčiť dôvody zániku nájomného vzťahu upravené v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve, resp. všeobecné dôvody zániku záväzkov ako napr. odstúpenie od zmluvy. Podľa názoru .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Písomný prejav vôle je doručený druhému účastníkovi v okamihu, kedy sa ocitne vo sfére jeho dispozície, ibaže zákon stanoví určitý spôsob doručovania. Písomnosť sa ocitne vo sfére dispozície druhého účastníka tým, že získa možnosť zoznámiť sa s jej obsahom. Nie je pritom nevyhnutné, aby sa druhý účastník skutočne s obsahom prejavu vôle zoznámil. Rozhodujúce je, aby mal objektívnu možnosť obsah písomnosti poznať. Občiansky ani obchodný zákonník nepredpisuje doručenie zásielky obsahujúcej právny úkon smerujúci k započítaniu do vlastných rúk druhého účastníka. Takúto zásielku je možné druhej str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splatnými pohľadávkami na nájomnom, a ko aj pre ďalšie pohľadávky na nájomnom, ktoré by vznikli v budúcnosti za podmienky trvania nájomného vzťahu, v čase nastania ich splatnosti. Z výpovede svedka P. H. vyplynulo, že predmetom rokovania 22. decembra 2008 bolo i vzájomné .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Právne úkony člena diplomatického zboru v Slovenskej republike, ktoré majú súkromnoprávnu povahu nemožno považovať za úkony súvisiace so zastupovaním záujmov vysielajúcej krajiny. Právomoc súdu Slovenskej republiky je daná aj vtedy, ak sa osoby požívajúce imunity a výsady dobrovoľne podrobia jeho právomoci. O taký prípad ide, ak sa strany v zmluve dohodli, že v prípade súdneho sporu je príslušný súd Slovenskej republiky. Z právomoci súdu Slovenskej republiky je vyňatý spor, stranou ktorého je osoba, ktorej diplomatické výsady a imunity pretrvávajú podľa článku 39 bod 2 Viedenského dohovoru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátu, účastníci nájomnej zmluvy si v súlade so ZMPSaP zvolili právny poriadok Slovenskej republiky na riešenie sporov vzniknutých z tohto nájomného vzťahu. Rovnako v súlade so zákonom si zvolili za príslušný súd rozhodovať súdne spory, a to súd v mieste predmetu nájmu ... si v súlade so zákonom č. 97/1963 Zb. zvolili právny poriadok Slovenskej republiky na riešenie sporov vzniknutých z tohto nájomného vzťahu a rovnako v súlade s týmto predpisom si zvolili za príslušný súd rozhodovať súdne spory, t. j. súd v .
Súvisiace predpisy:
97/1963 - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
Zbierka NS 10/2015
R 101/2015
Rozsudok
Kľúčové slová: predmet dane z príjmov, príjmy oslobodené od dane, daňovník nezriadený na podnikanie
Právna veta: Príjmy daňovníka nezriadeného na podnikanie, plynúce z činnosti, na ktorej účel daňovník vznikol (hlavná činnosť daňovníka), sú od dane oslobodené. Preto nie je možné daňové výdavky súvisiace s príjmami z hlavnej činnosti priraďovať k príjmom, ktoré dani podliehajú.

Úryvok z textu:
... nákladov bezpochyby považované za daňový výdavok. Rovnako tak, nie je zrejmé, prečo mzdové náklady na pracovníkov venujúcich sa nájomným vzťahov a cestovné nemajú podľa názoru súdu „priamu väzbu “ na dosiahnuté zdaniteľné príjmy. Z odôvodnenia krajského súdu vôbec ... období, žalobca neúčtoval o výnosoch a výška záväzku nebola známa a úplne ignoroval, že svedok potvrdil existenciu nájomného vzťahu). Dôkazy, ktoré predložil žalovaný k vyjadreniu k protokolu a ktoré preukazovali úhradu nájomnéh o od p. J. .
Súvisiace predpisy:
595/2003 - Zákon o dani z príjmov
Právna veta: Z dikcie vyplýva, že územie obce (viď vyššie „územie Bratislavy“) môže tvoriť viacero katastrálnych území. V prípade hlavného mesta Bratislavy to tak aj je. Bratislava má niekoľko katastrálnych území, t. j. územno-technických jednotiek, ktoré sa zhodujú s jej jednotlivými mestskými časťami, až na niektoré prípady, kde územie rozľahlejšej mestskej časti je rozdelených na ďalšie katastrálne územia. Zákon výslovne upravuje, že iba časť obce nemusí mať vlastné katastrálne územie, v žiadnom prípade obec ako územný samosprávny celok. Ak územie obce tvorí niekoľko katastrálnych území, neznamená to, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práve zákon č. 260/2011 Z.z., ktorým štát na obce delegoval plnenie svojej povinnosti kompenzácie oprávnených nájomcov za zrušenie nájomných vzťahov k reštituovaným bytom, preto je potrebné príslušnosť na podávanie a prijímanie žiadostí vyklad ať v kontexte predovšetkým tohto zákona ... podmienky v zmysle ust anovenia § 7a zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení .
Súvisiace predpisy:
260/2011 - Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Zbierka NS 4-5/1997
R 60/1997
Rozsudok
Právna veta: Ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom pozemku nedošlo k žiadnej dohode, vzniká dňom účinnosti zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších zmien a doplnkov (t. j. 24. júnom 1991) medzi nimi nájomný vzťah; vlastníkovi uvedeným dňom vzniká nárok na zaplatenie nájomného od užívateľa pozemku.

Úryvok z textu:
... nájomný vzťah možno len vtedy, ak medzi jeho účastníkmi existuje nájomná zmluva. Uvedený právny názor však nekorešponduje s platným právom, takže ho nemožno akceptovať. Riešenie takéhoto vzťahu by podľa názoru Najvyššieho súdu malo vychádzať s využitím princípu analógie legis z nájomného vzťahu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.