Nájdené rozsudky pre výraz: nález ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7916

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11845 dokumentov
41099 dokumentov
2 dokumenty
246 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Ustanovenie § 394 ods. 1 Tr. por. upravuje podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú nedostatkov skutkových zistení, vrátane osoby páchateľa - ako skutočností alebo dôkazov súdu skôr neznámych, ktoré vyšli najavo až po právoplatnosti rozhodnutia. Netýkajú sa zmeny právneho stavu, t.j. zákonných podkladov posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu. Nález Ústavného súdu SR, že právny predpis, jeho časť alebo niektoré ustanovenie nie je v súlade s Ústavou, preto nemôže byť „novou skutočnosťou súdu skôr neznámou“ v zmysle § 394 ods. 1 Tr. por. a tým len jednou z podmienok obnovy konania, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „NS SR“) na základe poznatkov senátov trestnoprávneho kolégia NS SR a podnetu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zistil, že ak je podaný návrh na povolenie obnovy konania vo veci, ktorá skončila právoplatným rozhodnutím, ktorý vychádza zo skutočností predpok
Právna veta: K námietke žalobkyne o nenariadení ústneho pojednávania v správnom konaní, najvyšší súd konštatoval, že táto neobstojí, pretože správny poriadok predpokladá dve formy správneho konania, a to ústnu formu a formu písomnú. Nariadenie ústneho pojednávania správnym orgánom je obligatórne iba v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis (§ 21 ods. 1 správneho poriadku), pričom v ostatných prípadoch, je len na zvážení konajúceho orgánu, či ústne pojednávanie nariadi alebo nie. Zákon č. 529/2002 Z. z., v súlade s ktorým bola žalobkyni uložená pokuta, neukladá príslušným správnym orgánom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 5Sžo/ 235/2010 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti M. , spol. s r. o., so sídlom M. , IČO: X. , zastúpenej Mgr. P. N. , advokátom so sídlom K. , proti žalovanému Sloven skej obchodnej inšpekcii , Ústredný inšpekto rát Sloven
Právna veta: Rovnaké právne účinky, aké v zmysle § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších prepisov (ďalej len dotknuté ustanovenie) vyvoláva vyhlásenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 21. decembra 2012 vo vzťahu k § 41 ods. 2 Trestného zákon, je potrebné pri použití extenzívnej interpretácie dotknutého ustanovenia vyvodiť a j vo vzťahu k ustanoveniu § 35 ods. 2, časť vety za bodkočiarkou Tr. zák. v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky(ďalej „NS SR“) vrámci činnosti podľa § 23 ods. 1 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov zistil nejednotný postup súdov nižšieho stupňa v prípade návrhu na obnovu konania podaného v súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z28. novembra 2012, sp.zn. PL. US 106/2011, pokiaľ sa týka aplikácie ustanovenia § 41bods. 1 zákon
Právna veta: Trestný zákon č. 140/1961 Zb. účinný od 1. januára 1962 vo vzťahu k trestaniu súbehu nerátal s využitím asperačnej zásady v súvislosti s hornou hranicou trestnej sadzby úhrnného trestu, len stanovil, že ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Prvky asperačnej zásady boli využité len v rámci právnej úpravy ukladania trestu odňatia slobody obzvlášť nebezpečnému recidivistovi. Prelom v uplatňovaní asperačnej zásady pri trestaní súbehu priniesol zákon č. 171/ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Richarda Bureša na neverejnom zasadnutí 22. júla 2014 v trestnej veci proti odsúdenému J. L. vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 23Ntok 2/2013 , o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu z 25. februára 2014 takto r o z h o d o l : Podľa § 19 4 ods. 1 písm. b/ Tr. por. napadnuté uznesenie k
Právna veta: Ustanovením § 567f ods. 2 Tr. por. v znení zákona č. 291/2009 Z.z. nie je dotknuté ustanovenie § 564 ods. 3 až 5 Tr. por. Preto vec, v ktorej bola podaná obžaloba pred 1. januárom 2006 a v ktorej koná v prvom stupni krajský súd v súlade s ustanovením § 564 ods. 4 Tr. por. nie je možné na základe prechodného ustanovenia § 567f ods. 2 Tr. por. postúpiť okresnému súdu ako vecne príslušnému. Ustanovenie § 567f ods. 2 Tr. por. je potrebné interpretovať ako pravidlo pre zachovanie pôsobnosti a príslušnosti, založenej pre iný než špecializovaný trestný súd podaním obžaloby, návrhu na schválenie do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením na základe sťažnosti obvineného Ing. R.S. na neverejnom zasadnutí podľa § 149 ods. 1 Tr. por. v znení účinnom do1. januára 2006 zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. januára 2010, sp. zn. 2 T 3/05, o postúpení veci Okresnému súdu Senica. Z o d ô v o d n e n i a: Napadnutým uznesením rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici pri predbežnom prejednaní obžaloby v trestnej veci obvineného V. K. a spol. na neverejnom zasadnutí
Právna veta: Podľa čl. 125 ods. 3 ústavy ak ústavný súd svojim rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v odseku l je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto predpisy vydali sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia. Treba preto posúdiť v predmetnom prípade hmotnoprávne účinky nálezu ústavného súdu o nesúlade právnych predpisov. Tie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte predsedníčky JUDr. Margity Fridovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu: Mgr. K. S., L. C. u Z. G., S., zast. JUDr. A. G., advokátkou, B., T. proti žalovanému: S., O. o zaplatenie 791 713,68,- Sk s prísl., na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 Cob 215/05-91 zo dňa 12. januára 2006
Právna veta: Z čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva právo každého na právnu pomoc v konaní pred súdmi, ako aj inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy. Zo zásady ústavne konformného výkladu vyplýva tiež požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných metód výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, ktorý zabezpečí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu realizáciu Ústavou Slovenskej republiky garantovaných práv fyzických alebo právnických osôb. Inak povedané, všetky orgány verejnej moci sú povinné v pochybnostiach vykladať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /1/20 11 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu V. B. , miestom podnikania K. , zastúpený JUDr. S. P. , advokátkou so sídlom v K. , proti žalovanému Daňové mu úradu Košice II, so sídlom v Košiciach, Garbiarska 1 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z
Právna veta: Pokračujúce prieťahy v konaní okresného súdu po už vydanom náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky a extrémna dĺžka konania v pracovno-právnom spore, ktorý má pre účastníka pracovno-právneho vzťahu existenčný charakter (neplatnosť odvolania z funkcie, neplatnosť výpovede z pracovného pomeru a náhrada mzdy), ohrozujú dôveryhodnosť štátnej moci a špecificky moci súdnej v očiach priamych účastníkov konania, ako aj všeobecné vnímanie fungovania demokratického a právneho štátu verejnosťou.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. septembra 2014 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka prerokoval sťažnosť Ing. arch. Ľ. H., zastúpenej advokátom JUDr. Tiborom Šafárikom, Štúrova 20, Košice, ktorou namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Košice II v konaní vedenom pod sp. zn. 19 C 10/2011 (
Právna veta: V dôsledku účinkov nálezu Ústavného súdu Slovenskej repub-liky zo 7. júna 2006, č. k. PL. ÚS 25/05-51, uverejneného 19. júla 2006 v čiastke č. 171 Zbierky zákonov Slovenskej republiky pod č. 460/2006 Z. z. neprávoplatné rozhodnutia orgánu sociálneho pois-tenia podľa § 263 ods. 2 a ods. 4 až ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o so-ciálnom poistení stratili svoj zákonný podklad, teda sú nezákonné a súd ich musí zrušiť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 9. decembra 2005 podľa § 2501 ods. 2 a 250j ods. 2, písm. c) a e) O. s. p. zrušil rozhodnutie odporkyne zo 16. sep­ tembra 2004, ktorým podľa §§ 73, 112 ods. 4 a 6, § 263 ods. 5 a § 293a záko­ na č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") navrhovateľke od 8. novembra 2004 znížila invalidný dôchodok na 3 632,- Sk. Rozhodol tak s poukazom na usta­ novenie § 195 ods. 1, 2 a § 196 zákona o sociálnom poi
MENU