Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064938
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti odvolania


Približný počet výsledkov: 222 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náležitosti odvolania
  • nalezitost nájdené 26640 krát v 13075 dokumentoch
  • odvolania nájdené 51977 krát v 25005 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 40 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 4421 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: V § 205 ods. 3 O.s.p. stanovená (zákonná) lehota, v rámci ktorej môže odvolateľ rozšíriť rozsah a dôvody odvolania, sa vzťahuje iba na odvolanie, ktoré má všetky predpísané náležitosti. Ak odvolanie tieto náležitosti nemá, je súd povinný odvolateľa vyzvať, aby chýbajúce náležitosti doplnil a uložiť mu (sudcovskú) lehotu na ich doplnenie. Pokiaľ odvolateľ doplnil odvolanie do rozhodnutia odvolacieho súdu, je bez právneho významu, že k tomu došlo až po uplynutí odvolacej lehoty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 30 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. L. , bývajúceho v P. , zastúpeného Mgr. Monikou Miklovičovou, advokátkou so sídlom v Piešťanoch, E. Belluša 6752/8 , proti žalovanému Technickému skúšobnému ústavu Piešťany, š. p. , so sídlom v Piešťanoch, Krajinská cesta 2929/9, zastúpenému JUDr. Danielou Suchánkovou, advokátkou so sídlom v Piešťanoch, M. Waltariho 7 , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a .
Právna veta: Rozsah a dôvody odvolania môže odvolateľ meniť, modifikovať a dopĺňať. Využitie tohto práva odvolateľom je v zmysle § 205 ods. 3 O.s.p. obmedzené do uplynutia odvolacej lehoty. Rozsah a dôvody odvolania možno rozšíriť len za predpokladu, že odvolanie spĺňa obsahové náležitosti, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 205 ods. 1 a ods. 2 O.s.p. Nemožno totiž rozširovať niečo, čo vôbec nie je v odvolaní uvedené. Lehota, do ktorej môže odvolateľ rozširovať dôvody odvolania, sa teda vzťahuje len na také odvolanie, ktoré má všetky zákonom požadované náležitosti. Nedopadá na povinnosť súdu dbať o odstráne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ P. S., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. Igorom Gažíkom, advokátom so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta 7, 2/ P. H. , bývajúceho vo V.V. , proti žalovanému T. F. , bývajúcemu vo V.V. , zastúpenému JUDr. Kristínou Jošthovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Nám. M.R. Štefánika 10 , o určenie neplatnosti darovacej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 8 C 58/2 007, o dovolaní .
Právna veta: Z ustanovenia § 41 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 veta prvá O.s.p.). Citované ustanovenie § 43 ods. 2 prvá veta O.s.p. v spojitosti s § 211 ods. 2 O.s.p. primerane platí aj pre odvolacie konanie. Odmietnutie odvolania v zmysle citovaného ustanovenia § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p. pre nedostatok ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. , zastúpeného L. L., advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1 / L. , 2/ S., 3/ S., 4/ S., 5/ Š., 6/ V. , 7/ N. , 8/ S., 9/ M. , 10/ M. , 11/ M. , 12/ M. , 13/ P. , 14/ M. , 15/ M. , o na vrátenie vlastníctva k nehnuteľ nostiam , vedenej na Okresnom súde Bratislava V, pod sp.zn. 39 C 160/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 19. augusta 2011, sp .
Kľúčové slová: neprípustnosť odvolania, nedostatok náležitostí odvolania ako dôvod pre odmietnutie odvolania

Zbierka NS 4/2012
R 77/2012
Rozsudok
Právna veta: V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorého podkladom je posudok (lekárska správa) o poklese schopnosti vykonávať pracovnú činnosť súd skúma aj to, či pri posudzovaní boli vzaté do úvahy všetky relevantné námietky účastníka konania, a teda či taký posudok je úplný, logický a presvedčivý a či dokazovanie v správnom konaní bolo vykonané v dostatočnom rozsahu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu: T. L. , bytom J. X. , N. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , pracovisko Nitra, (právny nástupca Krajského úradu v Nitre) Štefánikova 88, Nitra o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 2002/00919 -301/036 zo dňa 15. februára 2002 a č. 2003/04783 - 301/036 zo dňa 18. apríla 2003 na odvolanie žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Nitre z 22. .
Kľúčové slová: odvolanie proti rozsudku, daňové priznanie, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

Zbierka NS 4-5/1998
R 74/1998
Rozsudok
Právna veta: Založenie, zrušenie alebo zmena oprávnenia alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb je vecne závislá od rozhodnutia odvolacieho orgánu, a to bez ohľadu na to, či odvolací orgán napadnuté rozhodnutie preskúmal alebo odvolacie konanie zastavil. Pri apelačnom systéme, ktorým sú ovládané konania správnych orgánov (aj finančných podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) je nielen právoplatnosť, ale aj rozsah uldadaných, menených alebo zrušovaných práv závislá od rozhodnutia odvolacieho orgánu. Až týmto rozhodnutím, ak bolo podané odvolanie sa rozhodlo de jure o právach a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani dôkaz, ktorý nemôže mať, prípadne ktorý má z úradnej povinnosti zabezpečiť správca dane. Vôbec už za podstatnú náležitosť odvolania nemožno považovať dôkaz, ktorý neexistuje a ktorý má nahradiť právne uváženie správneho orgánu. (Opačné posúdenie by umožnilo zastaviť ... ktoré malo trpieť vadami. V zmysle ustanovenia § 46 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. za náležitosť odvolania treba považovať len také dôkazy, na ktoré odvolateľ v odvolaní poukazuje, ktorými môže disponovať a ktorými podľa aplikujúceho .
Kľúčové slová: dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, rozvod manželstva, procesná vada konania

Zbierka NS 5/2010
R 41/2010
Uznesenie
Právna veta: Procesné vady konania v zmysle § 237 O. s. p. nezakladajú prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu odmietajúcemu odvolanie (§ 218 ods. 1 O. s. p.) proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozvedené manželstvo.

Úryvok z textu:
... . mája 2008 sp. zn. 5 Co 114/208 jeho odvolanie odmietol s odôvodnením, že tento opravný prostriedok nemá zákonom požadované náležitosti odvolania (§ 205 ods. 1 a 2 O.s.p.), najmä z neho nie je zrejmé, v akom rozsahu sa rozhodnutie .
Právna veta: Ak bolo rozhodnutie odvolacieho súdu o odvolaní zrušené dovolacím súdom, je odvolací súd povinný ešte pred svojím ďalším rozhodnutím o odvolaní doručiť účastníkovi zrušujúce rozhodnutie a vytvoriť mu procesnú možnosť reagovať v primeranej lehote na situáciu, ktorá vznikla zrušením rozhodnutia odvolacieho súdu. Porušenie týchto povinností odvolacím súdom má za následok odňatie možnosti účastníka pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.).

Úryvok z textu:
... súdu o dmietnut ie odvolania v zmysle ustanovenia § 218 ods. 1 písm. d) O. s.p. pre nedos tatok náležitostí odvolania prichádza do úvahy len vtedy, ak ide o také nedostatky, pre ktoré nemožno v odvolacom konaní pokračovať. Iný postup súdu .
Právna veta: Poučenie o možnosti podať dovolanie a lehote na jeho podanie nie je predpísanou náležitosťou rozsudku.

Úryvok z textu:
... rozsudku podľa § 157 ods. 1 O. s. p., je okrem iného aj poučenie o lehote na podanie odvolania a náležitostiach odvolania podľa § 205 ods. 1 a 2 O. s. p., poučenie o možnosti výkonu rozhodnutia. Z citovaného procesného ustanovenia je .
Kľúčové slová: vady odvolania, odvolacia lehota, doplnenie chýbajúcich náležitostí, lehota na rozšírenie rozsahu a dôvodov odvolania

Zbierka NS 2/2014
R 20/2014
Rozsudok
Právna veta: Lehotu na odvolanie a na rozšírenie rozsahu a dôvodov odvolania (§ 205 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) nemožno stotožňovať s lehotou na odstránenie vád odvolania. Ak k odstráneniu vady odvolania došlo do rozhodnutia odvolacieho súdu, odvolací súd ho musí (ako bezvadné) preskúmať, pričom nie je rozhodujúce, či k odstráneniu vady došlo po uplynutí lehoty.

Úryvok z textu:
... ešte pred predložením veci odvolaciemu súdu. Ak napriek tomu odvolací súd napadnutým uznesením odvolanie odmietol pre nesplnenie zákonných podmienok upravujúcich náležitosti odvolania (§ 218 ods. 1 písm .d/ O.s.p.), hoci odvolanie v čase rozhodovania už nemalo vady, odňal žalovanému ... § 205 ods. 3 O.s.p. Odvolanie žalovaného podané po zákonnej lehote je nespôsobilé začať odvolacie konanie, pretože neobsahuje náležitosti odvolania a s poukazom na § 205 ods. 3, § 218 ods. 1 písm. d/, § 43 ods. 2 veta .
Kľúčové slová: oprávnenie podať odvolanie, posudzovanie právneho úkonu podľa obsahu, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie

Zbierka NS 5/2006
R 40/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak z odvolania nie je zrejmé, ktoré z viacerých výrokov rozsud­ku súdu prvého stupňa boli ním napadnuté a na ktoré sa vzťahuje suspenzívny účinok odvolania, ide o vadu odvolacieho konania, ktorú mal odvolací súd odstrániť procesným postupom vyplývajú­cim z ustanovenia § 43 v spojení s ustanovením § 209 O. s. p. v znení účinnom do 30. septembra 2004. Ak bol odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ob­sahujúci viac výrokov a odvolací súd preskúmal vecnú správnosť iba jedného z nich, nepreskúmaním ostatných výrokov odňal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Náležitosti odvolania spočívajúce v určení, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, nie sú obmedzené vždy len na individualizáciu napadnutého prvo­ stupňového rozhodnutia ... škody, ale aj určovacia žaloba z dôvodu, že z uvedeného podania žalobcov l/> 2/ sú zrejmé všetky náležitosti odvolania vyžadované ustanovením § 205 O. s. p. Pokiaľ preto odvolací súd preskúmal v odvolacom konaní rozsudok súdu prvého .
Právna veta: Podľa § 211 ods. 1 O.s.p. účinného do 30. júna 2007, keďže odvolanie bolo podané 27.3.2006, po predložení veci odvolaciemu súdu, odvolací súd doručí odvolanie proti rozhodnutiu ostatným účastníkom a vyzve ich, aby sa v lehote do 10 dní od doručenia výzvy k odvolaniu vyjadrili, ak to považujú za potrebné. Zákonom č. 341/2005, ktorým bol s účinnosťou od 1.9.2005 novelizovaný Občiansky súdny poriadok, boli na rozdiel od predchádzajúcej úpravy § 211 nanovo stanovené úkony, ktoré má odvolací súd vykonať po podaní odvolania a ktoré dovtedy vykonával súd prvého stupňa. Odvolací súd vykonáva a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd vykonať po podaní odvolania a ktoré dovtedy vykonával súd prvého stupňa. Odvolací súd vykonáva aj odstraňovanie vád odvolania. Náležitosti odvolania sú vymedzené jednak k odkazom na všeobecné náležitosti, ktoré musí obsahovať každé podanie (§ 42 ods. 3). Okrem toho musí .
Právna veta: Podľa úpravy zakotvenej v O.s.p. potom súd prvého stupňa bol povinný pokúsiť sa nedostatok každej náležitosti odvolania odstrániť výzvou na odstránenie vady, resp. na doplnenie alebo opravu podania a z tohto pravidla zákon pripúšťal len dve výnimky, keď súd prvého stupňa mohol bez ďalšieho (teda najmä bez výzvy na odstránenie vád odvolania) odmietnuť 1/ oneskorené odvolanie alebo 2/ odvolanie smerujúce proti takému rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nebolo prípustné. Aj možnosť odvolacieho súdu odmietnuť odvolanie z dôvodu uvedeného v ustanovení § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. v tomto zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnutia rozhodnutia súdu prvého stupňa alebo pôvodné dôvody odvolania; to však neplatí, ak sa neskorším podaním len dopĺňajú náležitosti odvolania v pôvodnom odvolaní chýbajúce (kedy ide v skutočnosti o odstránenie vád odvolania a tu potom nemá žiaden právny ... sa preto pri rozhodovaní o spôsobe naloženia s odvolaním musí predovšetkým zaoberať otázkou existencie zákonom predpísaných náležitostí odvolania. Podľa úpravy zakotvenej v O.s.p. potom súd prvého stupňa bol povinný pokúsiť sa nedostatok každej .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.