SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207404
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti odvolania


Približný počet výsledkov: 225 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náležitosti odvolania
  • nalezitost nájdené 27982 krát v 13730 dokumentoch
  • odvolania nájdené 53085 krát v 25477 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 45 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 4456 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 1 dokument


Právna veta: V § 205 ods. 3 O.s.p. stanovená (zákonná) lehota, v rámci ktorej môže odvolateľ rozšíriť rozsah a dôvody odvolania, sa vzťahuje iba na odvolanie, ktoré má všetky predpísané náležitosti. Ak odvolanie tieto náležitosti nemá, je súd povinný odvolateľa vyzvať, aby chýbajúce náležitosti doplnil a uložiť mu (sudcovskú) lehotu na ich doplnenie. Pokiaľ odvolateľ doplnil odvolanie do rozhodnutia odvolacieho súdu, je bez právneho významu, že k tomu došlo až po uplynutí odvolacej lehoty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 30 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. L. , bývajúceho v P. , zastúpeného Mgr. Monikou Miklovičovou, advokátkou so sídlom v Piešťanoch, E. Belluša 6752/8 , proti žalovanému Technickému skúšobnému ústavu Piešťany, š. p. , so sídlom v Piešťanoch, Krajinská cesta 2929/9, zastúpenému JUDr. Danielou Suchánkovou, advokátkou so sídlom v Piešťanoch, M. Waltariho 7 , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a .
Právna veta: Nevyzývanie na odstránenie vady podania neznamená, že odvolateľ ju nemôže odstrániť sám z vlastnej iniciatívy, a to prípadne aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania do rozhodnutia o odvolaní. Zo žiadneho ustanovenia C. s. p. nevyplýva zákaz, resp. nemožnosť strany takto postupovať. Pokiaľ by Civilný sporový poriadok sledoval zámer neumožniť strane z vlastnej iniciatívy odstrániť vadu odvolania, spočívajúcu v absencii odvolacích dôvodov, aj po uplynutí odvolacej lehoty, mal byť v ňom tento zákaz výslovne alebo aspoň dostatočne jasne vyjadrený. Ak takáto úprava v C. s. p. nie je, nemô ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/119/2018 4414205361 26. 06. 2019 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2019:4414205361.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne Poľnohospodár Nové Zámky a. s., so sídlom v Nových Zámkoch, Komjatická 67, IČO: 31 431 160, zastúpenej advokátskou kanceláriou advocatius s. r. o., so sídlom v Bratislave, Palackého 12, v mene ktorej koná ako konateľka advokátka .
Právna veta: Rozsah a dôvody odvolania môže odvolateľ meniť, modifikovať a dopĺňať. Využitie tohto práva odvolateľom je v zmysle § 205 ods. 3 O.s.p. obmedzené do uplynutia odvolacej lehoty. Rozsah a dôvody odvolania možno rozšíriť len za predpokladu, že odvolanie spĺňa obsahové náležitosti, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 205 ods. 1 a ods. 2 O.s.p. Nemožno totiž rozširovať niečo, čo vôbec nie je v odvolaní uvedené. Lehota, do ktorej môže odvolateľ rozširovať dôvody odvolania, sa teda vzťahuje len na také odvolanie, ktoré má všetky zákonom požadované náležitosti. Nedopadá na povinnosť súdu dbať o odstráne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ P. S., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. Igorom Gažíkom, advokátom so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta 7, 2/ P. H. , bývajúceho vo V.V. , proti žalovanému T. F. , bývajúcemu vo V.V. , zastúpenému JUDr. Kristínou Jošthovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Nám. M.R. Štefánika 10 , o určenie neplatnosti darovacej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 8 C 58/2 007, o dovolaní .
Právna veta: Z ustanovenia § 41 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 veta prvá O.s.p.). Citované ustanovenie § 43 ods. 2 prvá veta O.s.p. v spojitosti s § 211 ods. 2 O.s.p. primerane platí aj pre odvolacie konanie. Odmietnutie odvolania v zmysle citovaného ustanovenia § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p. pre nedostatok ná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. , zastúpeného L. L., advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1 / L. , 2/ S., 3/ S., 4/ S., 5/ Š., 6/ V. , 7/ N. , 8/ S., 9/ M. , 10/ M. , 11/ M. , 12/ M. , 13/ P. , 14/ M. , 15/ M. , o na vrátenie vlastníctva k nehnuteľ nostiam , vedenej na Okresnom súde Bratislava V, pod sp.zn. 39 C 160/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 19. augusta 2011, sp .
Kľúčové slová: nedostatok náležitostí odvolania ako dôvod pre odmietnutie odvolania, neprípustnosť odvolania

Zbierka NS 4/2012
R 77/2012
Rozsudok
Právna veta: V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorého podkladom je posudok (lekárska správa) o poklese schopnosti vykonávať pracovnú činnosť súd skúma aj to, či pri posudzovaní boli vzaté do úvahy všetky relevantné námietky účastníka konania, a teda či taký posudok je úplný, logický a presvedčivý a či dokazovanie v správnom konaní bolo vykonané v dostatočnom rozsahu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu: T. L. , bytom J. X. , N. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , pracovisko Nitra, (právny nástupca Krajského úradu v Nitre) Štefánikova 88, Nitra o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 2002/00919 -301/036 zo dňa 15. februára 2002 a č. 2003/04783 - 301/036 zo dňa 18. apríla 2003 na odvolanie žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Nitre z 22. .
Kľúčové slová: daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, daňové priznanie, odvolanie proti rozsudku

Zbierka NS 4-5/1998
R 74/1998
Rozsudok
Právna veta: Založenie, zrušenie alebo zmena oprávnenia alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb je vecne závislá od rozhodnutia odvolacieho orgánu, a to bez ohľadu na to, či odvolací orgán napadnuté rozhodnutie preskúmal alebo odvolacie konanie zastavil. Pri apelačnom systéme, ktorým sú ovládané konania správnych orgánov (aj finančných podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) je nielen právoplatnosť, ale aj rozsah uldadaných, menených alebo zrušovaných práv závislá od rozhodnutia odvolacieho orgánu. Až týmto rozhodnutím, ak bolo podané odvolanie sa rozhodlo de jure o právach a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani dôkaz, ktorý nemôže mať, prípadne ktorý má z úradnej povinnosti zabezpečiť správca dane. Vôbec už za podstatnú náležitosť odvolania nemožno považovať dôkaz, ktorý neexistuje a ktorý má nahradiť právne uváženie správneho orgánu. (Opačné posúdenie by umožnilo zastaviť ... ktoré malo trpieť vadami. V zmysle ustanovenia § 46 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. za náležitosť odvolania treba považovať len také dôkazy, na ktoré odvolateľ v odvolaní poukazuje, ktorými môže disponovať a ktorými podľa aplikujúceho .
Kľúčové slová: procesná vada konania, rozvod manželstva, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu

Zbierka NS 5/2010
R 41/2010
Uznesenie
Právna veta: Procesné vady konania v zmysle § 237 O. s. p. nezakladajú prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu odmietajúcemu odvolanie (§ 218 ods. 1 O. s. p.) proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozvedené manželstvo.

Úryvok z textu:
... . mája 2008 sp. zn. 5 Co 114/208 jeho odvolanie odmietol s odôvodnením, že tento opravný prostriedok nemá zákonom požadované náležitosti odvolania (§ 205 ods. 1 a 2 O.s.p.), najmä z neho nie je zrejmé, v akom rozsahu sa rozhodnutie .
Právna veta: Ak bolo rozhodnutie odvolacieho súdu o odvolaní zrušené dovolacím súdom, je odvolací súd povinný ešte pred svojím ďalším rozhodnutím o odvolaní doručiť účastníkovi zrušujúce rozhodnutie a vytvoriť mu procesnú možnosť reagovať v primeranej lehote na situáciu, ktorá vznikla zrušením rozhodnutia odvolacieho súdu. Porušenie týchto povinností odvolacím súdom má za následok odňatie možnosti účastníka pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.).

Úryvok z textu:
... súdu o dmietnut ie odvolania v zmysle ustanovenia § 218 ods. 1 písm. d) O. s.p. pre nedos tatok náležitostí odvolania prichádza do úvahy len vtedy, ak ide o také nedostatky, pre ktoré nemožno v odvolacom konaní pokračovať. Iný postup súdu .
Právna veta: Poučenie o možnosti podať dovolanie a lehote na jeho podanie nie je predpísanou náležitosťou rozsudku.

Úryvok z textu:
... rozsudku podľa § 157 ods. 1 O. s. p., je okrem iného aj poučenie o lehote na podanie odvolania a náležitostiach odvolania podľa § 205 ods. 1 a 2 O. s. p., poučenie o možnosti výkonu rozhodnutia. Z citovaného procesného ustanovenia je .
Kľúčové slová: lehota na rozšírenie rozsahu a dôvodov odvolania, doplnenie chýbajúcich náležitostí, odvolacia lehota, vady odvolania

Zbierka NS 2/2014
R 20/2014
Rozsudok
Právna veta: Lehotu na odvolanie a na rozšírenie rozsahu a dôvodov odvolania (§ 205 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) nemožno stotožňovať s lehotou na odstránenie vád odvolania. Ak k odstráneniu vady odvolania došlo do rozhodnutia odvolacieho súdu, odvolací súd ho musí (ako bezvadné) preskúmať, pričom nie je rozhodujúce, či k odstráneniu vady došlo po uplynutí lehoty.

Úryvok z textu:
... ešte pred predložením veci odvolaciemu súdu. Ak napriek tomu odvolací súd napadnutým uznesením odvolanie odmietol pre nesplnenie zákonných podmienok upravujúcich náležitosti odvolania (§ 218 ods. 1 písm .d/ O.s.p.), hoci odvolanie v čase rozhodovania už nemalo vady, odňal žalovanému ... § 205 ods. 3 O.s.p. Odvolanie žalovaného podané po zákonnej lehote je nespôsobilé začať odvolacie konanie, pretože neobsahuje náležitosti odvolania a s poukazom na § 205 ods. 3, § 218 ods. 1 písm. d/, § 43 ods. 2 veta .
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, posudzovanie právneho úkonu podľa obsahu, oprávnenie podať odvolanie

Zbierka NS 5/2006
R 40/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak z odvolania nie je zrejmé, ktoré z viacerých výrokov rozsud­ku súdu prvého stupňa boli ním napadnuté a na ktoré sa vzťahuje suspenzívny účinok odvolania, ide o vadu odvolacieho konania, ktorú mal odvolací súd odstrániť procesným postupom vyplývajú­cim z ustanovenia § 43 v spojení s ustanovením § 209 O. s. p. v znení účinnom do 30. septembra 2004. Ak bol odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ob­sahujúci viac výrokov a odvolací súd preskúmal vecnú správnosť iba jedného z nich, nepreskúmaním ostatných výrokov odňal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Náležitosti odvolania spočívajúce v určení, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, nie sú obmedzené vždy len na individualizáciu napadnutého prvo­ stupňového rozhodnutia ... škody, ale aj určovacia žaloba z dôvodu, že z uvedeného podania žalobcov l/> 2/ sú zrejmé všetky náležitosti odvolania vyžadované ustanovením § 205 O. s. p. Pokiaľ preto odvolací súd preskúmal v odvolacom konaní rozsudok súdu prvého .
Právna veta: Podľa § 211 ods. 1 O.s.p. účinného do 30. júna 2007, keďže odvolanie bolo podané 27.3.2006, po predložení veci odvolaciemu súdu, odvolací súd doručí odvolanie proti rozhodnutiu ostatným účastníkom a vyzve ich, aby sa v lehote do 10 dní od doručenia výzvy k odvolaniu vyjadrili, ak to považujú za potrebné. Zákonom č. 341/2005, ktorým bol s účinnosťou od 1.9.2005 novelizovaný Občiansky súdny poriadok, boli na rozdiel od predchádzajúcej úpravy § 211 nanovo stanovené úkony, ktoré má odvolací súd vykonať po podaní odvolania a ktoré dovtedy vykonával súd prvého stupňa. Odvolací súd vykonáva a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd vykonať po podaní odvolania a ktoré dovtedy vykonával súd prvého stupňa. Odvolací súd vykonáva aj odstraňovanie vád odvolania. Náležitosti odvolania sú vymedzené jednak k odkazom na všeobecné náležitosti, ktoré musí obsahovať každé podanie (§ 42 ods. 3). Okrem toho musí .
Právna veta: Podľa úpravy zakotvenej v O.s.p. potom súd prvého stupňa bol povinný pokúsiť sa nedostatok každej náležitosti odvolania odstrániť výzvou na odstránenie vady, resp. na doplnenie alebo opravu podania a z tohto pravidla zákon pripúšťal len dve výnimky, keď súd prvého stupňa mohol bez ďalšieho (teda najmä bez výzvy na odstránenie vád odvolania) odmietnuť 1/ oneskorené odvolanie alebo 2/ odvolanie smerujúce proti takému rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nebolo prípustné. Aj možnosť odvolacieho súdu odmietnuť odvolanie z dôvodu uvedeného v ustanovení § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. v tomto zn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnutia rozhodnutia súdu prvého stupňa alebo pôvodné dôvody odvolania; to však neplatí, ak sa neskorším podaním len dopĺňajú náležitosti odvolania v pôvodnom odvolaní chýbajúce (kedy ide v skutočnosti o odstránenie vád odvolania a tu potom nemá žiaden právny ... sa preto pri rozhodovaní o spôsobe naloženia s odvolaním musí predovšetkým zaoberať otázkou existencie zákonom predpísaných náležitostí odvolania. Podľa úpravy zakotvenej v O.s.p. potom súd prvého stupňa bol povinný pokúsiť sa nedostatok každej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.