Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti návrhu na začatie konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 113

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1621 dokumentov
938 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Kandidátom, resp. protikandidátom, ktorý je oprávnený na podanie volebnej sťažnosti v zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení, sa rozumie taká fyzická osoba, ktorá vo voľbách získala najmenej 10 % hlasov voličov príslušného volebného obvodu, a nie ten, koho politická strana prisľúbila zaradiť na kandidátnu listinu a ešte pred registráciou návrh na jeho zaradenie stiahla späť.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 27. januára 1999 po predbežnom prerokovaní volebnej sťažnosti J. P., B., takto r o z h o d o l : Volebnú sťažnosť J. P. o d m i e t a , pretože ju podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 28. decembra 1998 doručené podanie J. P. označené ako „petícia občanov obce Lipová“, v ktorom sa uvádza, že dole podpísaní občania tejto obce vyjadrili
Právna veta: Samotné tvrdenie sťažovateľa o tom, že kandidoval vo voľbách a že získal najmenej 10 % voličov, nepostačuje na to, aby ho Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o volebnej sťažnosti považoval za oprávneného navrhovateľa podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení. V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 písm. c) cit. zákona musí volebná sťažnosť (popri všeobecných náležitostiach uvedených v § 20 cit. zákona) obsahovať údaje a dôkazy o tom, že je takýmto oprávnený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 17. februára 1999 po predbežnom prerokovaní volebnej sťažnosti J. D., R., okres V., takto r o z h o d o l : Volebnú sťažnosť J. D. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 29. decembra 1998 doručené podanie J. D., R., okres V. (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. A. S., označené ako „sťažnosť
Právna veta: Zo znenia čl. 73 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý kogentne určuje, že Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, nemožno žiadnou prípustnou interpretačnou metódou vyvodiť individuálne právo poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na 150-členný ústavodarný a zákonodarný orgán v Slovenskej republike. Preto je zjavne neopodstatnený podnet podaný na Ústavný súd Slovenskej republiky, v ktorom sa tvrdí porušenie takéhoto neexistujúceho práva.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 15. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených JUDr. Ing. I. Š., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vo veci porušenia ústavného práva upraveného v čl. 73 ods. 1 a čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky prijatím uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 482 zo 4. decembra 1996 a takto r o z h o d o l : Podnet skupiny poslancov
Právna veta: Aj keď konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa začalo na návrh (§ 175x ods. 1 a § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 a2 Občianskeho súdneho poriadku), má nesporovú povahu a uplatňuje sa v ňom vyšetrovacia zásada, so zreteľom na ktorú je objasnenie skutkového stavu vecou súdu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trenčín uznesením zo 14. novembra 2011, č. k. 17 D 828/2010-9 návrh dedičky X. na prejednanie majetku po poručiteľovi X. odmietol (§ 43 ods. 2 O.s.p.). Rozhodnutie odôvodnil tým, že dedička svoj neúplný návrh na prejednanie novoobjaveného majetku nedoplnila o potrebné údaje, hoci bola na to riadne vyzvaná s poučením, ako treba opravu a doplnenie vykonať, resp. aké budú následky nerešpektovania tejto výzvy v určenej lehote. Na odvolanie dedičky X. Krajský súd v Trenčíne uznesením z 5
Právna veta: V zmysle novelizovaného ustanovenia § 30 O.s.p. s účinnosťou od 1. januára 2012, súdy už nemajú možnosť preskúmať osobné a majetkové pomery účastníka žiadajúceho o ustanovenie právneho zástupcu ani právomoc ustanoviť účastníkovi právneho zástupcu pre súdne konanie. Uvedená kompetencia prešla v plnom rozsahu do právomoci Centra právnej pomoci zriadeného zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov. V prípade, že účastník požiada súd o ustanovenie právneho zástupcu, je súd povinný iba odkázať účastníka s jeho žiadosťou na príslušné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. J., bývajúceho v D. , proti odporcom 1/ Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, 2/ Okresnému súdu Martin, so sídlom v Martine, E.B. Lukáča 2A, o zaplatenie 1.000.000 Eur, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 13C/123/2013, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. feb
Meritum Vady podania
Právna veta: Súd nesmie meritórne rozhodnúť o zmenenej žalobe, ktorá má znaky vadného podania. Účinok zmeny žaloby, ktorým je spočívanie plynutia premlčacej lehoty, nastáva dňom doručenia podania na súd a nie až dňom, kedy súd o zmene žaloby rozhodne. Tento účinok nastane aj v prípade, ak je podanie obsahujúce zmenu žaloby neúplné.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Pezinok rozsudkom z 20. septembra 2013 č. k. 7C/92/2008-254 (v poradí druhým) zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/ domáhali voči žalovaným pôvodne 1/ až 6/ zaplatenia sumy 99 581,76 eur spoločne a nerozdielne spolu s príslušenstvom titulom získania bezdôvodného obohatenia z absolútne neplatného právneho úkonu, resp. ktorou sa alternatívne domáhali uloženia povinnosti žalovanému 1/ zaplatiť sumu 11.949,81 eur, žalovanému 2/ sumu 19.916,35 eur, žalovanému 3/ sumu 970,72 eur
Právna veta: Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie/sťažnosť elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP) teda do elektronickej podateľne, je nevyhnutné považovať aj takýto spôsob doručenia podania, t. j. prostredníctvom portálu eŽaloby () ministerstva spravodlivosti určeného pre podania na súdy, za doručené ,,súdu“ elektronickými prostriedkami. K tomu, aby nastali účinky podaného odvolania zaslaného elektronickými prostriedkami, je nevyhnutné, aby strana sporu (účastník konania) uviedla správny súd, ktorému má byť odvolanie/sťažnosť adresované a pokiaľ podanie vo veci sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2CdoGp/1/2019 2712204243 26. augusta 2019 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2019:2712204243.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne EOS KSI Česká republika, s.r.o., so sídlom v Prahe, Novodvorská 994, Česká republika, IČO: 251 17 483, zastúpenej TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, proti žalovanému F
Právna veta: Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Medzi práva, ktoré procesné predpisy účastníkom občianskeho súdneho konania priznávajú patrí nepochybne aj právo na preskúmanie vecnej správnosti prvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v B. proti žalovaném u M. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti výpovede a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 8 C 492/1995 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. augusta 2011 sp. zn. 3 Co 280/2011 , takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobcu odmieta . Žalovanému nepriznáva náhradu trov dovolacieho kon
Meritum Petícia
Právna veta: 1. Otázka počtu podpisov voličov na petičných hárkoch predložených politickou stranou alebo politickým hnutím pred registráciou kandidátnych listín je právne nerozhodná. Ústavný súd je totiž viazaný rozhodnutiami volebných komisií o zaregistrovaní kandidátnych listín. Táto viazanosť plynie z nedostatku právomoci ústavného súdu zrušovať rozhodnutia volebných komisií (argumentum a simili - § 63 ods.l písm. c/ a písm. b/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/l993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov). 2. Ak volebná sťažn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol volebnú sťažnosť politického hnutia a politickej strany pre jej neopodstatnenosť. Z odôvodnenia: I. Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenská národná strana 11. októbra 1994 podali na Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") sťažnosť podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") na nezákonnosť volieb, ktorou žiadali zrušiť výsledky volieb dosiahnuté politickou stranou Demokratická únia Slovenska vo vo
Právna veta: Ako už najvyšší súd uviedol v rozhodnutí z 15. októbra 2009 sp. zn. 3 Cdo 180/2008 je správca aj po právnej úprave zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vykonanej zákonom č. 268/2007 Z.z., účinnej od 1. júla 2007, oprávnený pri výkone správy majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mene vlastníkov, na účet vlastníkov vymáhať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Najvyšší súd sa s týmito závermi, na ktorých spočíva uvedené rozhodnutie, stotožňuje aj v preskúmavanej veci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 193 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľov 1/ F. C. , bytom P., 2/ M. C. , bytom P., 3/ A. F. , bytom M. 4/ L. G. , bytom H. , 5/ J. H. , bytom Š., 6/ Ing. M. H. , bytom .R. , 7/ S. L. , bytom S., 8/ A. P. , bytom .R. , 9/ K. K. , bytom .R. , 10/ P. K. , bytom .R. , 11/ Ing. P. O. , bytom M. , 12/ M. J., bytom S., 13/ A. K. , bytom .R. , 14/ P. P. , bytom .R. , 15/ B. P. , bytom .R. , 16/ F. H. , by
MENU