SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111215
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti obžaloby


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náležitosti obžaloby
  • nalezitost nájdené 27186 krát v 13327 dokumentoch
  • obzaloba nájdené 12417 krát v 3088 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 4 dokumenty


Kľúčové slová: náležitosti obžalobného návrhu, náležitosti obžaloby, vznesenie obvinenia, obžalobný návrh

Zbierka NS 6/2016
R 51/2016
Uznesenie
Právna veta: Nie je teda v príslušnom smere postupom v prípravnom konaní, vrátane odmietnutia návrhov obvinených na doplnenie dokazovania, daný dôvod na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi podľa § 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por. (eventuálne vecné nedostatky postupu orgánov činných v prípravnom konaní sú sankcionované úplnou alebo čiastočnou „prehrou“ prokurátora v súdnom konaní, ako je zovšeobecnené vo vyššie označenom judikatúrnom rozhodnutí najvyššieho súdu). Iná je však (sčasti) situácia vo vzťahu ku obligatórnym náležitostiam obžaloby, a to (primárne) podľa § 235 písm. c/ Tr. por. Tu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 35 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti obvinenému Ing. S. T. a spol. pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražb e podľa § 266 ods. 1, ods. 2 písm. c/, písm. d/, písm. e/, ods. 3 písm. a/ Trestného zákona a iné, na neverejnom zasadnutí 14. decembra 2015 v Bratislave, o sťažnosti .
Kľúčové slová: ochranné opatrenie, verejné zasadnutie, náležitosti obžaloby, obžalovaný, rozhodnutie o ochrannom opatrení, zhabanie veci

Zbierka NS 6/2003
R 103/2003
Uznesenie
Právna veta: Ochranné opatrenie - zhabanie veci podľa § 73 ods. 1 písm. d/ Trestného zákona na hlavnom pojednávaní bez návrhu prokurátora podľa § 230 ods. 1 Trestného poriadku možno uložiť, len ak ide o vec patriacu obžalovanému. Ak ide o vec, ktorá nepatrí obžalovanému a prokurátor navrhol jej zhabanie podľa § 178 ods. 1 Trestného poriadku v obžalobe, prípadne podľa § 178 ods. 2 Trestného poriadku aj samostatne, ale ešte pred skončením hlavného pojednávania, najneskoršie v záverečnej reči na hlavnom pojednávaní, môže súd podľa § 230 ods. 2 Trestného poriadku vyhradiť rozhodnutie o zhabaní vec nepatriacej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v Žiline z 8. októbra 2002, sp. zn. 3 T 10/02, vo výroku o zhabaní vecí. V ostatných častiach ponechal napadnutý rozsudok nedotknutý. Z odôvodnenia: Vyššie označeným rozsudkom boli obžalovaní P. H. a Ing. G. F. uznaní za vinných zo spolupáchateľstva pokračovacieho trestného činu podvodu podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že ako spoločníci investičného združenia SHAKTI Invest so sídlom na Ul. F .
Právna veta: Totožnosť skutku znamená jeho zhodnosť, identitu, vyžaduje skúmanie, či sa trestné konanie týka tej istej udalosti vo vonkajšom svete toho istého skutkového deja, preto musí byť skutok, pre ktorý je obvinený trestne stíhaný, presne označený s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne s uvedením iných skutočností, pokiaľ ich treba na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. To ale neznamená, že musí ísť od začiatku trestného stíhania až do jeho skončenia o naprostú zhodu popisu udalosti, o ktorej sa rozhoduje, t.j. že v uznesení o vznesení obvinenia, v obžalobe a v rozsudku sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určovaná účasťou na určitej udalosti, popísanej v obžalobnom návrhu, z ktorej vzišiel škodlivý následok. Skutok, popísaný v obžalobnom návrhu podľa náležitostí obžaloby (§ 235 písm. a /, písm. b/, písm. c/ Tr. por. ) a skutok ustálený súdom v jeho výroku - skutkovej vete, nie .
Kľúčové slová: dôvody dovolania, mimoriadne opravné prostriedky

Právna veta: Najvyšší súd poznamenáva, že mimoriadne opravné prostriedky majú vo všeobecnosti umožniť potrebný a nevyhnutný zásah do právoplatného rozhodnutia, ak existujú pre takýto zásah dôležité dôvody, ktoré pre takýto zásah do právoplatného rozhodnutia zákon vyžaduje a tieto dôvody zároveň prísne limituje. Úmyslom zákonodarcu nebolo poskytnúť odsúdenému(nej) bezbrehú možnosť dosiahnuť zmenu každého rozhodnutia, s ktorým sa odsúdený(á) nestotožňuje, bez toho, aby pre takýto výnimočný postup existovali zákonodarcom definované a v zákone zakotvené kritériá. Ustanovenia o dovolaní poskytujú ochranu len pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . d/ Trestného poriadku a poukazuje na to, že vo veci sa viedlo skrátené vyšetrovanie, preto nie je odôvodnenie obžaloby esenciálnou náležitosťou obžaloby. Poškodeným nie je známe, že by obvinená namietala porušenie svojich práv na obhajobu v odvolacom konaní. Obvinená bola počas celého .
Právna veta: Vyšetrovateľ konal nezákonne, čím pokračoval v porušovaní práva obvinenej na obhajobu, ktoré jej prislúchajú i napriek tomu, že je advokátka. Je nepochybné, že OČTK závažným spôsobom pochybili, keď ignorovali žiadosti o ustanovenie obhajcu. Už prvú, aj keď v nej výslovne neuvádzala ustanovenie obhajcu z dôvodu nedostatku prostriedkov na náhradu trov obhajoby, mali v súlade s § 62 ods. 1 Tr. por. posúdiť ako žiadosť podľa § 40 ods. 2 Tr. por., pretože bolo nesporné, že nejde o povinnú obhajobu podľa § 37 ods. 1, 2, 3 Tr. por. Obvinená konala včas pri podaní žiadostí. Bezodkladne potom, čo došlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodu omisívneho konania obvinenej a finančný prospech spoločností, ktorý v príčinnej súvislosti s jej konaním nadob udli. Nedostatky vo formálnych náležitostiach obžaloby, (absencia očíslovania strán, pečiatky a podpisu prokurátora) , sú odstrániteľné opätovným doručením obžaloby. V popise čiastkových útokov je uvedený súvis so .
Právna veta: V danej súvislosti treba zdôrazniť, že pokiaľ ide o výšku úplatku zákon nestanovuje žiadnu hodnotovú hranicu. Úplatok je neoprávnená výhoda spočívajúca v majetkovom obohatení alebo inom zvýhodnení (napr. v protislužbe). Z hľadiska naplnenia tohto znaku nie je teda rozhodujúca výška úplatku i keď jeho kvantifikácia nepochybne determinuje, spolu s ďalšími okolnosťami, materiálnu stránku činu. V oblasti výkonu štátnej moci a správy nemožno tolerovať zásadne žiadne úplatky, a to ani nepatrnej hodnoty. Na druhej strane odvolací súd sa stotožňuje s názorom samosudcu špeciálneho súdu, že obžalobnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obžaloby z 2. augusta 2005, č. VII Gv 336/04) zákonným požiadavkám ustanovenia § 235 písm. c/ Tr. por., o náležitostiach obžaloby. Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry po rozhodnutí o vrátení veci prokurátorovi na .
Merito dovolanie obvineného
... nebola zhojená ani následným rozhodnutím odvolacieho súdu, ktorý poškodenej toto postavenie odňal. K ďalši emu porušeniu zákona došlo absenciou podstatných náležitostí obžaloby, keď odôvodnenie obžalobného návrhu neobsahovalo opísanie skutkového deja s uvedením dôkazov odôvodňujúcich podanie obžaloby. Skutok bol v obžalobe posudzovaný podľa .
Merito dovolanie obvineného
... súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je u vedený v obžalobnom návrhu, pričom ustanovenie § 235 Trestného poriadku ustanovuje náležitosti obžaloby. Obvinený namietal, že Okresná prokuratúra Humenné v obžalobe , č. k. 1Pv 454/14/7702 -26 , zo 4. decembra 2014 tieto .
Merito § 336a/1a, 3a Tr. zák. a iné
... súd, ktorý rozhoduje na základe podanej obžaloby o skutku uvedenom v obžalobnom návrhu (§ 278 ods. 1 Tr. por.). Jednotlivé náležitosti obžaloby sú uvedené v § 235 Tr. por., v rámci ktorých je v písm. c) uvedený „obžalobný návrh, v ktorom musí .
Merito § 266/1, 2c,d,e, 3a Tr.zák. a iné
... veci na d ošetrenie za účelom objasnenia základných skutkových okolností. Vyslovila nesúhlas s názorom špecializovaného súdu, že skutky naďalej nespĺňajú náležitosti obžaloby podľa § 235 písm. c) Tr. por., resp. uznesenia o vznesení obvinenia podľa § 206 ods. 3 Tr. por. Podľa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.