Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1854

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

201 dokumentov
5334 dokumentov
6 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie rozhodnutianáležitosti rozhodnutia
R 48/2002
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia musí obsahovať všetky zákonné náležitosti vrátane odôvodnenia. Musí z neho byť zrejmé, na základe akých skutkových a právnych okolností orgán sociálneho zabezpečenia rozhodol.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom zo 17. mája 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 13. januára 2000, ktorým bol znížený vdovský a starobný dôchodok navrhovateľky od 16. februára 2000 tak, že navrhovateľke prislúcha starobný dôchodok vo výške 1 165 Sk a vdovský dôchodok 2 770 Sk, spolu 3 935 Sk. Krajský súd napadnuté rozhodnutie zrušil pre jeho nepreskúmateľnosť. Poukázal na skutočnosť, že z rozhodnutia odporkyne, z jej následného vyjadrenia k návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ani z dáv
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nariadenie ústneho pojednávania vo veciach správneho trestania závisí od okolností každého konkrétneho prípadu s tým, že pokiaľ orgán verejnej správy ústne pojednávanie nenariadi (samozrejme, za podmienky, že povinnosť nariadiť ústne pojednávanie nevyplýva z osobitného predpisu), musí byť z odôvodnenia vydaného rozhodnutia zrejmé, ktoré skutočnosti boli podkladom pre vydanie rozhodnutia a akými úvahami sa orgán verejnej správy riadil (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku). Inak povedané, je potrebné, aby odôvodnenie spĺňalo atribúty udržateľnosti vydania rozhodnutia bez nariadenia ústneho pojednávan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 3Asan/9/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5016200693 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Rumana ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200693.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak rozhodnutie žalovaného o uložení sankcie za priestupok v časti pokiaľ ide o jej výšku na hornej hranici sadzby je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, potom v správnom konaní došlo k podstatnej vade, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trnave rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. rozhodnutie Krajského stavebného úradu Trnava zo dňa 19. marca 2012, ktorým bolo zmenené rozhodnutie Obce Borovce zo dňa 21. decembra 2011 doplnením výroku o trovách konania, a zrušil aj vyššie špecifikované prvostupňové rozhodnutie Obce Borovce, ktorým bol žalobca ako obvinený z priestupku uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stav
Merito veci Oprava rozhodnutia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak žalobca nemal dôvod mať pochybnosti o podstate správneho rozhodnutia a o jeho obsahu vydaním rozhodnutia o jeho oprave, nebol ukrátený na svojich právach.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach žalobu na preskúma­ nie v záhlaví rozsudku uvedeného rozhodnutia žalovaného zamietol a žalob­ covi náhradu trov konania nepriznal. Prvostupňový súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného, ktorým bol zamietnutý rozklad žalobcu a bolo po­ tvrdené prvostupňové správne rozhodnutie o odňatí licencie z dôvodu nedo­ držania povinnosti ustanovenej v rozhodnutí o udelení licencie v bode M-úhrady, podľa ktorej držiteľ licencie bol povinný uhradiť jednorazov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonná úprava je jednoznačná napr. pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrok rozsudku presne označovať trestný čin, ktorého sa týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných k tomu, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. U priestupkov je obdobná právna úprava a výrok rozhodnutia o priestupku musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a času jeho spáchania, vyslovenie viny, druh a výmeru sankcie. Pri iných správnych ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/58/2016 Identifikačné číslo spisu: 8015200555 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8015200555.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd, rovnako ako aj krajský súd, poukazuje na skutočnosť, že z dikcie zákona o správnom konaní priamo nevyplýva, ako má odvolací orgán postupovať v prípade viaczložkového výroku, ak je potrebné meniť len jeden alebo viaceré zložky výroku. Podľa ustálenej judikatúry zmena rozhodnutia nemusí byť úplná, ale môže byť aj čiastočná s tým, že odvolací správny orgán musí vo svojom rozhodnutí jednoznačne vyjadriť, ktorý výrok preskúmavaného rozhodnutia mení a v ktorej časti rozhodnutie potvrdzuje a odvolanie zamieta.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/55/2015 Identifikačné číslo spisu: 8013200977 Dátum vydania rozhodnutia: 16.12.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8013200977.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu J
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Absencia nevyhnutných obsahových náležitostí výroku má vplyv na zákonnosť rozhodnutia, konkrétne v otázke vymedzenia správneho deliktu, za ktorý sa ukladá sankcia a táto absencia je potom spôsobilá vyvolať nezákonnosť predmetného rozhodnutia. Vymedzenie deliktu tak ako bolo uvedené vyššie je zmätočné a spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia. Rozhodnutie o uložení sankcie musí vo výroku obsahovať riadne popísanie skutku a musí byť z neho zrejmé bez akýchkoľvek pochybností, akého správneho deliktu sa žalobca dopustil, kedy sa deliktu dopustil a v čom spočíva spáchaný delikt. Je nepochybné, že u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/30/2014 1012200746 18.06.2015 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2015:1012200746.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc., a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho 24,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V rámci verejnoprávnej zodpovednosti za protispoločenské konanie právna teória rozoznáva trestné činy, priestupky, iné správne delikty, ďalšej špecifikácii ešte správne disciplinárne delikty a správne delikty poriadkové. Deliktom je len také porušenie povinnosti (konanie alebo opomenutie), ktoré konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím kritériom medzi jednotlivými druhmi deliktov podľa závažnosti je miera ich typovej spoločenskej nebezpečnosti vyjadrenej v znakoch skutkovej podstaty, u iných správnych deliktoch a disciplinárnych deliktoch ešte aj okruh subjektov, ktoré sa deliktu môžu dopu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/241/2015 Identifikačné číslo spisu: 1014200189 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1014200189.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a člen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa odvolacieho súdu v prípadoch ak odôvodnenia rozhodnutí, vydaných v správnom konaní sú dostatočne podrobné, zodpovedajúce zákonným požiadavkám ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku, nie je potrebné v odôvodnení rozsudku súdu prvého stupňa opakovať dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu, v danom prípade o povolení výnimky (napr. rozsudok NS SR sp. zn. 2Sžo/95/2007). Aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky, týkajúcej sa požiadaviek riadneho odôvodnenia rozsudku súdu, na ktorú žalobca poukazuje v odvolaní, súd v odôvodnení svojho rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/8/2015 Identifikačné číslo spisu: 1014200226 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200226.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. J
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Citované ustanovenie § 47 ods. 6 správneho poriadku upravuje situácie, ak sa v písomnom vyhotovení rozhodnutia zistí formálna alebo obsahová chyba. Oprava takýchto chýb sa robí neformálnym spôsobom v texte rozhodnutia a správny orgán o nej nevydáva rozhodnutie. Spravidla sa oprava uskutočňuje tak, že sa nesprávny údaj prečiarkne a uvedie správny údaj. Na konci rozhodnutia sa uvedie, kto a kedy opravu vykonal, pripojí sa podpis a odtlačok pečiatky. Správny poriadok neobsahuje taxatívny výpočet toho, aké chyby sa môžu takýmto spôsobom opraviť, len demonštratívne uvádza, že ide o chyby v písaní, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžo/16/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: eZmluva.sk, s.r.o., so sídlom Dvory 1933/20, Púchov, IČO: 47 537 817, právne zastúpený: Advokát Ivor, s.r.o., so sídlom Mojmírova 1161/1, Púchov proti žalovanej: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie,
MENU