Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1150

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

173 dokumentov
1621 dokumentov
6 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak rozhodnutie žalovaného o uložení sankcie za priestupok v časti pokiaľ ide o jej výšku na hornej hranici sadzby je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, potom v správnom konaní došlo k podstatnej vade, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trnave rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. rozhodnutie Krajského stavebného úradu Trnava zo dňa 19. marca 2012, ktorým bolo zmenené rozhodnutie Obce Borovce zo dňa 21. decembra 2011 doplnením výroku o trovách konania, a zrušil aj vyššie špecifikované prvostupňové rozhodnutie Obce Borovce, ktorým bol žalobca ako obvinený z priestupku uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stav
Právna veta: Nariadenie ústneho pojednávania vo veciach správneho trestania závisí od okolností každého konkrétneho prípadu s tým, že pokiaľ orgán verejnej správy ústne pojednávanie nenariadi (samozrejme, za podmienky, že povinnosť nariadiť ústne pojednávanie nevyplýva z osobitného predpisu), musí byť z odôvodnenia vydaného rozhodnutia zrejmé, ktoré skutočnosti boli podkladom pre vydanie rozhodnutia a akými úvahami sa orgán verejnej správy riadil (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku). Inak povedané, je potrebné, aby odôvodnenie spĺňalo atribúty udržateľnosti vydania rozhodnutia bez nariadenia ústneho pojednávan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Asan/9/2017 5016200693 31. 07. 2018 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2018:5016200693.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci žalobcu (sťažovateľ): BRAMIA, s.r.o., IČO: 36 314 307, Námestie Matice Slo
Právna veta: Ak žalobca nemal dôvod mať pochybnosti o podstate správneho rozhodnutia a o jeho obsahu vydaním rozhodnutia o jeho oprave, nebol ukrátený na svojich právach.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach žalobu na preskúma­ nie v záhlaví rozsudku uvedeného rozhodnutia žalovaného zamietol a žalob­ covi náhradu trov konania nepriznal. Prvostupňový súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného, ktorým bol zamietnutý rozklad žalobcu a bolo po­ tvrdené prvostupňové správne rozhodnutie o odňatí licencie z dôvodu nedo­ držania povinnosti ustanovenej v rozhodnutí o udelení licencie v bode M-úhrady, podľa ktorej držiteľ licencie bol povinný uhradiť jednorazov
Právna veta: Podľa § 47 (nazvaného „Náležitosti rozhodnutia“) ods. 6 Správneho poriadku chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. Zo zákonnej úpravy personálneho rozkazu, ako určitého typu rozhodnutia o personálnom a funkčnom zaradení profesionálnych vojakov so vzťahom k Slovenskej republike jednoznačne vyplýva, že uvedenie presného zákonného ustanovenia vo výroku tohto typu rozhodnutia, podľa ktorého sa personálny rozkaz vydáva, je jeho podstatnou materiálnou náležitosťou. Tá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen ov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu: Mgr. A.. K. , nar. X. , O. , zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. K. so sídlom H. , proti žalovanému : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Personálny úrad , Krížna 42, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti
Právna veta: Podľa § 184 ods. 1 zákona č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej len „Spravovací poriadok“) základom súdneho spisu o vylúčenej veci je rovnopis rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie. Do súdneho spisu o vylúčenej veci sa ďalej vloží fotokópia obžaloby alebo návrhu na začatie konania, prípadne fotokópie tých častí pôvodného súdneho spisu, ktoré sú v ňom naďalej potrebné a ktoré sú podľa uváženia predsedu senátu, ktorý o vylúčení rozhodol, nevyhnutné na rozhodnutie o vylúčenej veci. Vylúčenie ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Ing. M. B. , S., IČO X. , DIČ X. , zastúpeného JUDr. M. K. , advokátom, M. , V. nad T., proti žalovaném u: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová 13, Banská Bystrica v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/225/12979 -115230/2009/990705 -r zo dňa 16 .októbra 2009, na odvolanie žalo bcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 2S/ 82 /200
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu zaujala stanovisko aj k otázke nevyhnutnosti konkretizácie skutku a jeho miesta v rozhodnutí. Zákonná úprava je jednoznačná pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrok rozsudku presne označovať trestný čin, ktorého sa týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, U priestupkoch je obdobná právna úprava, keď výrok rozhodnutia o priestupku musí obsahovať tiež po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/33 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUD r. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, so sídlom Hlavné nám. 12, Kežmarok, v zastúpení Beňo & partners, Advokátska kancelária, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad , proti žalov
Právna veta: Zákonná úprava je jednoznačná pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrok rozsudku presne označovať trestný čin, ktorého sa týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. U priestupkoch je obdobná právna úprava. Výrok rozhodnutia o priestupku musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a času jeho spáchania, vyslovenie viny, druh a výmeru sankcie. Široká oblasť iných správnych de ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7Sžo/ 72/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci žalobcu: Vý chodoslovenská energetika, a.s. so s ídlom Košice, Mlynská č. 31, proti žalovanému: Štátna energetická inšpekcia Trenčín, so síd lom Trenčín, Hurban ova č. 59, o preskúmanie rozhodnut
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu zhodne s názorom súdu prvého stupňa odôvodnenie napadnutého rozhodnutia žalovaného nie je možné považovať za náležite odôvodnené v súlade s právnou úpravou ustanovenou v § 47 ods. 3 Správneho poriadku, keď žalovaný dôvody svojho rozhodnutia oprel len o skutkové zistenia vyplývajúce z posudku posudkového lekára Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny a právnu úpravu ustanovenú v § 14 ods. 6 v spojení s § 45 ods. 14 zákona č. 447/2008 Z. z., konštatujúc v závere rozhodnutia, že žalobca nie je podľa lekárskeho posudku druhostupňového správneho orgánu odkázaný na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte z loženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Ľubici Filovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalob cu : I., bytom N. , S., právne zastúpeného : JUDr. Šimonom Cibulkom, advokátom, so sídlom Trenčín, Hodžova 53, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Špitálska 8, Bratisl
Právna veta: Zákonná úprava je jednoznačná napr. pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrok rozsudku presne označovať trestný čin, ktorého sa týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. U priestupkov je obdobná právna úprava a výrok rozhodnutia o priestupku musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a času jeho spáchania, vyslovenie viny, druh a výmeru sankcie. Pri iných správnych deliktoc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): V. B. , nar. X. , bytom S., zastúpený: Mgr. Iankom Troiakom, advokátom, so sídlom Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen , proti žalovanému: Okresný úrad Bansk
Právna veta: Z návrhu na začatie konania vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporkyne, za ktoré považuje záznam odporkyne z 10. mája 2006 – RDI. Odvolací súd sa stotožnil s názorom krajského súdu, že uvedený (interný) záznam nemá náležitosti rozhodnutia správneho orgánu o právach a povinnostiach fyzickej osoby v oblasti verejnej správy (§ 244 ods.2 OSP) a nemôže byť preto predmetom preskúmavania v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9So/98/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. I., bývajúceho v Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Bratislava, Ul. 29. augusta č.8, o preskúmanie zákonnosti RDI-likvidačného predpisu z 10.mája 2006, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniam Krajského súdu v Nitre z 2.apríla 2009, č.k.23Sd/76/2009-3 a č.k.23Sd/76/2009-5, rozhodol t a k t o: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenia Kr
MENU