Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 556

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

84 dokumentov
3906 dokumentov
22 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: žaloba podľa § 249 OSPsprávny orgán konečný návrh výroku
R 95/2004
Právna veta: V konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku musí žaloba, okrem všeobecných náležitostí podania, obsahovať konečný návrh výroku o zrušení napadnutého správneho rozhodnutia a o vrátení veci žalovanému správnemu orgánu.

Úryvok z textu:
Návrhom z 18. decembra 2003, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky 22. decembra 2003, sa žalobkyňa v zastúpení advokátky domáhala určenia neplatnosti prepustenia zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru (ďalej len „PZ“) podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže PZ a Železničnej polície (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) a určenia, že jej služobný pomer so žalov
Právna veta: Podľa § 21 ods. l zákona č. 181/1995 Z.z. dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 181/1995 Z.z. dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu L., bytom B., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v S., proti žalovanému Krajskému lesnému úradu v Prešove, Masarykova 10, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 18.apríla 2007 č.j.: 01/2007/00229-Uh., na odvolanie žalobcu
Právna veta: Medzi podstatné náležitosti žaloby patrí označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré žalobca napáda (§ 249 ods. 2 OSP). Z jazykového výkladu tejto obligatórnej náležitosti žaloby vyplýva, že zákon v súvislosti s identifikáciou napádaného správneho rozhodnutia predpokladá okrem uvedenia jeho čísla a dátumu jeho vydania, aj uvedenie správneho orgánu, ktorý ho vydal. Minimálne tieto tri identifikačné údaje tvoria podľa všetkých procesnoprávnych predpisov na úseku správneho práva (podľa Správneho poriadku, Daňového poriadku, atď.) vo všeobecnosti zákonmi požadované formálne náležitosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Nds/8/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J. K., bytom F., právne zastúpeného JUDr. Martinou Rodákovou, advokátkou so sídlom Humenská 21, Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 1, Bratislava, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajský dop
Právna veta: Zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neupravuje bliţšie spôsob zvolávania valného zhromaţdenia, neustanovuje ani lehotu, v akej sa má zvolať a neupravuje ani ďalšie procesné postupy okolo vnútro -spoločenského ţivota takýchto spoločenstiev.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov JUDr. Eleny Kováčovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: J. J., zastúpeného JUDr. P. N., advokátom, proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 2178/2007 zo dňa 1. februára 2008, na odvolanie žalobcu proti rozsudku
Právna veta: Nakoľko predmetom súdneho preskúmania je predovšetkým zákonnosť rozhodnutia (nie iba jeho vecná správnosť) má včasné, správne a úplné formulovanie žalobných dôvodov zásadný význam. Táto požiadavka na žalobcu je v správnom súdnictve o to významnejšia, že podľa § 250h OSP je súd viazaný rozsahom žaloby od jej podania a žalobca uplynutím dvojmesačnej lehoty od doručenia napadnutého rozhodnutia správneho orgánu, nemá možnosť požadovať odpustenie zmeškania tejto lehoty. Je žiaduce pripojiť k žalobe aj odpis napadnutého rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 247 ods. 1 OSP ako aj súdnej judikatúry a ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. bytom B., L., zastúpeného JUDr. E., advokátom v B, K., proti žalovanému Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Bratislava, Prievozská 2/B, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 8447/723/04-920/Ba z 8. júla 2004 a č. 570/2004- 920/Hia z 2. septembra 2004, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 4. decembr
Právna veta: Podľa piatej časti OSP, § 244 ods. 1, v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa piatej časti, druhej hlavy OSP, rozhoduje súd o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v prípadoch (§ 247 ods. 1 OSP), v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal jeho zákonnosť, pričom posúdi súd i zákonnosť prv urobeného správneho rozhodnutia a postupu. Treba považovať za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/16/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: P., S., so sídlom K., B., IČO: X., právne zastúpeného J.. J. H., advokátom
Právna veta: Z dispozičnej zásady, ktorou sa súd v správnom súdnictve riadi, vyplýva žalobcovi z ustanovenia § 249 ods. 2 O.s.p. zákonná povinnosť uviesť okrem všeobecných náležitostí žaloby (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p.) aj označenie rozsahu, v ktorom je rozhodnutie napadnuté, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a aký konečný návrh robí. Podľa ustanovenia § 247 ods. 1 O.s.p. treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie žalobcu, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správneho orgánu, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky zo 4. septembra 1997 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 23. júna 1997 a jeho následného zrušenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením konanie zastavil. Z odôvodnenia: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd vecne príslušný na preskúmanie rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy (§ 246 ods. 2 písm. a) O.s.p.) primáme sa zaoberal otázkou, či sú splnené zákonné podmienky pre súdne konanie podľa
Právna veta: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti týchto osôb priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 3 OSP). V správnom súdnictve prejednávajú súdy na základe žalôb prípady, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/40/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012200408 Dátum vydania rozhodnutia: 21.05.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012200408.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr
Právna veta: Podľa citovaných zákonných ustanovení ako aj súdnej judikatúry a ustálenej súdnej praxe (bližšie napr. ZSP 1/1997, R 64/1998, ZSP 8/1998, R 58/2001, R 95/2004, ZSP 5/2005) treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie a zdôvodnenie žalobcu, že rozhodnutím alebo postupom, ktorý napáda, bol ukrátený na svojich právach, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu. Ďalej musí žalobca tvrdiť, že správny orgán pri vydaní napadnutého rozhodnutia porušil zákon, a to tak, že odkáže na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, či už hmotného, alebo procesnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/23/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015201076 Dátum vydania rozhodnutia: 04.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201076.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: O. O., narodený XX. E. XXXX, bytom K. č. XXX,
MENU