SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti závetu


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náležitosti závetu
  • nalezitost nájdené 29791 krát v 14535 dokumentoch
  • zavet nájdené 2206 krát v 317 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 39 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Skutočnosť, že listina obsahujúca závet pozostáva z viacerých listov, ktoré nie sú spojené, nezakladá bez ďalšieho neplatnosť závetu. Záver o platnosti takéhoto závetu je ale opodstatnený, len ak sú vylúčené pochybnosti o pravosti, pravdivosti, súvislosti a nadväznosti jednotlivých listov závetu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ M. H. , bývajúceho v L. a 2/ D. B. , rod. H. , bývajúcej v H. , oboch zastúpených JUDr. D. S., advokát kou so sídlom v P., proti žalovanej JUDr. V. M. , rod. H. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. M. C. , advokátom so sídlom v B. , o určenie neplatnosti závetu a vydedenia , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 8 C 116/2005 , o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v .
Kľúčové slová: náležitosti závetu, závet, jednostranný právny úkon, dátum podpísania závetu

Zbierka NS 5/2004
R 77/2004
Právna veta: Dátum podpísania závetu musí byť pod následkom jeho neplatnosti uvedený priamo v závete (na začiatku alebo na konci závetu), ktorý sa má dovŕšiť podpisom závetcu, a v prípade závetu podľa § 476b Občianskeho zákonníka aj podpismi svedkov, resp. iba podpismi svedkov (§ 476c Občianskeho zákonníka.) Ustanoveniu § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka nezodpovedá, ak dátum podpísania závetu obsahuje iba osvedčovacia doložka notára alebo iného úradu oprávneného osvedčovať pravosť podpisu na listinách.

Úryvok z textu:
Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom z 22. decembra 2000, č. k. 5 C 814/00-34, určil, že závet zriadený 4. marca 1998 poručiteľom J. L. nar. 28. decembra 1913, zomr. 20. novembra 1998, je platný. Svoje rozhodnutie založil na zistení, že predmetný závet poručiteľ nenapísal síce vlastnou rukou, ale ho vlastnou rukou podpísal a pred svedkami súčasne prítomnými pri podpisovaní závetu výslovne prejavil, že závet obsahuje jeho poslednú vôľu. Okresný súd potom uzavrel, že sporný závet vyhovuje požiadavkám .
Právna veta: Pre platnosť vlastnoručného (holografného) závetu (§ 476a Občianskeho zákonníka) sa vyžaduje po formálnej stránke, aby ho napísal priamo poručiteľ a to písaným písmom, ktoré je prejavom jeho osobnosti vyplývajúcej z jeho rukopisu. Môže ísť preto o akúkoľvek abecedu, aj o použitie tlačeného písma, nesmie však ísť o mechanické znaky alebo o použitie mechanických písacích pomôcok (holografné aj alografné) a písmo musí byť čitateľné. Nevyhnutnou podmienkou platnosti závetu je podpis, ktorý musí dostatočne identifikovať pisateľa a musí obsahovať dátum, kedy bol podpísaný. Pre posúdenie, či v hologr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastnou rukou poručiteľa alebo či postačuje, aby tieto údaje boli v tomto závete uvedené aj inak je podstatné, že táto náležitosť závetu je uvedená v druhom odseku ustanovenia § 476 Občianskeho zákonníka. Z tohto zaradenia vyplýva, že požiadavka , že „v ... podpis a tieto údaje na závete boli doplnené až na matričnom úrade pred príslušným pr acovníkom, keď jednou z podstatných náležitostí závetu je, aby z neho bol zjavný dátum, kedy bol podpísaný. Ďalej súd prvého stupňa zdôraznil, že je nepochybné, .
Právna veta: Pre sporové konanie, začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O.s.p.), treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 O.s.p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov (R 65/2003). Procesným dôsledkom nerozlučného spoločenstva je, že a) rozhodnutie sa týka všetkých spoločníkov (s rovnakým výsledkom), b) práva a povinnosti spoločníkov sú nerozlučné, c) procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, čoho dôsledkom je aj to, že procesný úkon niektorého zo spoločn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požaduje, je právny úkon platný. Je teda zrejmé, že odvolací súd neplatnosť predmetného úkonu nevyvodil z nesplnenia osobitných náležitostí závetu, ale zo spôsobu (procesu) vyhotovenia notárskej zápisnice, ktorá tento úkon obsahovala, ktorý spôsob (proces) jej vyhotovenia ... odlišný od podpísania závetu. Uvedením dňa, mesiaca a roku, kedy bol závet podpísaný, sa nedovršujú obsahové náležitosti závetu; dátum pripojený k závetu vypovedá o tom, kedy bol závet poručiteľom podpísaný a dovŕšený a umožňuje tak .
Právna veta: Podľa § 3 ods. 7 Správneho poriadku ustanovenia o základných pravidlách konania uvedených v odsekoch 1 až 6 sa primerane použijú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení. Napriek právnej skutočnosti, že samotný zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov priamo vylúčil aplikáciu Správneho poriadku na rozhodovací proces týkajúci sa vydania súhlasu, Najvyšší súd nielen v zmysle čl. 1 ods. 1 veta prvá ústavy Slovenskej republiky ale aj v zmysle Rezolúcie č. (77) 31 Výboru ministrov Rady Európy o správnom konaní zastáva právny náz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) , a to pod následkom neplatnosti závetu, ak by takéto pevné spojenie nebolo urobené, by presahoval rámec platnej právnej úpravy určujúcej náležitosti závetu a zasiahol by do právnej istoty účastníkov občianskoprávnych vzťahov pre oblasť dedenia. Zároveň by prakticky znamenal faktické zúženie možnosti zriaden .
Meritum o určenie neplatnosti záveru
... preukázané, že by Z nevedela (nemohla) čítať alebo písať, prípadne že by konala v duševnej poruche. Podľa názoru dovolateľky preto „náležitosti závetu boli zachované“. Súdy, ktoré vychádzali z iného právneho názoru, nerozhodli správne, keď žalobe vyhoveli. Žalovaná vzhľadom na to žiadala, aby .
Meritum o určenie neplatnosti závetov
... pre túto formu závetu sa vyžaduje, aby bol v ňom uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Bez uvedených náležitostí závet nie je platný. Svedkovia závetu musia byť spôsobilí na svedecký úkon, t.j. musia byť spôsobilí na právne úkony, nemôžu .
Meritum o určenie neplatnosti závetu a listiny o vydedení
... práva, ktoré im majú pripadnúť. Citované ustanovenie § 477 Obč. zákonníka určuje ako podstatnú a teda obligatórnu náležitosť závetu ustanovenie, resp. označenie dediča, ktorý je povolan ý dediť závetom. Neustanovuje však priamo, akým spôsobom má byť ... 2007 sp. zn. 21 Cdo 1859 /2006 (dostupný na www.nsoud.cz). Tiež s použitím historického výkladu náležitosti závetu , týkajúcej sa určitosti ustanovenia dediča , možno vyššie uvedený právny záver podporiť názorom vysloveným v publikácii autorov F. .
... 91/2006, ako aj záverom uvedených v rozhodnutí tohto súdu sp.zn. 4 Cdo 93/2009, pokiaľ sa týkalo formálnych náležitostí závetu ako listiny o vydedení z hľadiska posúdenia platnosti právnych úkonov. Záverom uviedli, že odvolací súd pochybil, keď nevykonal požadované dokazovania .
Meritum o určenie neplatnosti Listiny o vydedení a závetu
... /2006 , ako aj záverom uvedených v rozhodnutí tohto súdu sp.zn. 4 Cdo 93/2009, pokiaľ sa týkalo fo rmálnych náležitostí závetu ako listiny o vydedení z hľadiska posúdenia platnosti právnych úkonov. Záverom uviedli, že odvolací súd pochybil, keď nevykonal požadované dokazovania .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.