Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48283
USSR: 30515
NSČR: 104565
NSSČR: 56158
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399907
Krajské súdy (ČR): 29959
Posledná aktualizácia
21.10.2017 01:14

Nájdené rozsudky pre výraz: námietka miestnej nepríslušnosti


Približný počet výsledkov: 28 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: námietka miestnej nepríslušnosti
  • namietka nájdené 111732 krát v 23017 dokumentoch
  • miestny nájdené 19051 krát v 6278 dokumentoch
  • neprislusnosti nájdené 331 krát v 232 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 71 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské a okresné súdy SR 154 dokumentov


Skutočnosť, že sudca účastníka konania (resp. jeho zástupcu) osobne pozná, nie je dôvodom pre vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci - posudzovanie nestrannosti sudcu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Posúdenie nestrannosti sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či možno usudzovať, že by sudca zaujatý mohol byť. Rozhodujúcim prvkom v otázke rozhodovania o zaujatosti, resp. nezaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená. Treba rozhodnúť v každom jednotlivom prípade, či povaha a stupeň vzťahu sú také, že prezrádzajú nedostatok nestrannosti súdu (pozri Pullar proti Spojenému kráľovstvu), teda či je tu relevantná obava z nedostatku nezaujatosti. Relevantnou je len taká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Miestna príslušnosť sa riadi zásadou perpetuationis fori vyjadrenou v § 11 ods. l O.s.p., t.j. že miestna príslušnosť všeobecného súdu dieťaťa určená podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia súdu, trvá po celú dobu konania. Je preto vylúčené, aby súd, ktorého miestna príslušnosť bola založená prvým rozhodnutím vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, pri podaní ďalšieho návrhu na začatie konania reagoval na zmenu okolností, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť súdu, vyslovením miestnej nepríslušnosti podľa § 105 O.s.p. Zmena okolností daná zmenou bydliska d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , dovolateľ uviedol, že obsahom petitu jeho námietky miestnej nepríslušnosti podanej podľa § 105 ods. 1 O.s.p. ani jeho odvolania proti uzneseniu súdu prvého stupňa o zamietnutí námietky miestnej nepríslušnosti Okresného súdu Vranov nad Topľou nebol návrh ... príslušným na rozhodovanie o uplatnenom návrhu na úpravu práv a povinností rodičov k maloletému, odvolací súd námietku miestnej nepríslušnosti vznesenú otcom spolu s návrhom na postúpenie veci na ďalšie konanie Okresnému súdu Bratislava V, považoval ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že poverenie na vykonanie exekúcie je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Poverenie na vykonanie exekúcie však nemá priame právne účinky voči osobe povinného, preto povinný voči nemu ani nemôže využiť žiadne opravné prostriedky (§ 44 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani sa nedomáhal postúpenia veci súdu, ktorý by mal byť podľa jeho názoru súdom miestne príslušným. Nakoľko námietka miestnej nepríslušnosti nebola podaná pri prvom úkone, ktorý povinnému v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku patril, (prípadný) nedostatok ... vystupuje v rôznych veciach ako navrhovateľ alebo 2) keď miestnu príslušnosť namieta odporca. V takom prípade však námietka miestnej nepríslušnosti musí byť vznesená pri prvom úkone, ktorý odporcovi patrí a ak túto svoju zákonnú možnosť do ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Podľa ust.§ 14 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Náležitosti návrhu upravuje ust. § 12 ZKR. Medzi podmienky, ktoré je súd povinný skúmať, patrí aj podmienka, či je v danej veci miestne príslušný na konanie podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p. Konkurzné konanie nezačína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, ale podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodnutím súdu o začatí konkurzného ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., a. s., R., IČO: X., zastúpený JUDr. J. V., advokátom so sídlom S., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o námietke miestnej nepríslušnosti, takto rozhodol: Na konanie je vecne a miestne príslušný Okresný súd Košice I. Odôvodnenie: Navrhovateľ S. R. - D. Ú. K ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 105 ods. 1 O.s.p. súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ alebo ak miestnu príslušnosť namieta odporca, súd skúma miestnu príslušnosť aj podľa § 84 až 87. Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma len na námietku účastníka, ak ju uplatní najneskôr pri prvom úkone, ktorý účastníkovi patrí. Z uvedených ustanovení vyplýva, že pokiaľ už súd začal konať vo veci samej, môže svoju miestnu príslušnosť skúmať len na námietku účastníka, a to iba vtedy, ak ju účastník uplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ak ju uplatní najneskôr pri prvom úkone, ktorý účastníkovi patrí. Takým (úkonom) bolo podanie odporu, avšak odporkyňa v podanom odpore námietku miestnej nepríslušnosti nenamietala vôbec. Platobný rozkaz je tak právoplatný a vykonateľný, keď bol vydaný zákonným súdom – miestne a vecne príslušným“. Proti uvedenému ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Podľa čl. I ods. 1 Ústavy SR Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. V zmysle ustálenej judikatúry ústavného súdu obsahom princípu právneho štátu je vytvorenie právnej istoty, že na určitú právne relevantnú otázku sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dáva rovnaká odpoveď. Pochybil preto odvolací súd, keď tiež ponechal bez povšimnutia žalovaným predložené rozhodnutie Krajského súdu v Prešove 3Ncb/2/2011-81 z 21. júna 2011. Uvedený vadný procesný postup odvolacieho súdu, ktorý napĺňa ustanovenie § 237 písm. f/ O. s. p., j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 85 ods. 2 O. s. p. Okresný súd Bratislava I. Odvolací súd sa vo svojom rozhodnutí opomenul vysporiadať s námietkou miestnej nepríslušnosti uplatnenou žalovaným v odvolaní a bez akejkoľvek logickej argumentácie sa odklonil od rozhodnutia iného senátu Krajského súdu v Prešove. Napadnuté ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... námietke miestnej nepríslušnosti vznesenej v odvolaní. O tejto námietke mal rozhodovať okresný súd, aby tak 3 3 Cdo 297/2015 v prípade, že jej nebude vyhovené, mal žalovaný právo domáhať sa nápravy v opravnom (odvolacom) konaní. Odvolací súd tým, že rozhodol o vznesenej námietke miestnej nepríslušnosti ... Cdo 297/2015 Proti tomu uzneseniu podal žalovaný odvolanie, v ktorom zároveň vzniesol námietku miestnej nepríslušnosti súdu prvého stupňa s odôvodnením, že podľa sídla žalovaného je miestne príslušný ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spisu vyplýva, že žalovaná nesúhlasí s návrhom žalobcu na prikázanie veci na Okresný súd Prievidza, už pri prvom úkone vzniesla námietku miestnej nepríslušnosti 2 5 Ndc 12/2016 v zmysle § 85 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého je všeobecným súdom právnickej ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Merito zaplatenie 664 €
... , pretože škoda nastala v okrese Krupina a svedkovia bývajú v okrese Zvolen. Z obsahu spisu, vzhľadom na ich predchádzajúce podania (námietka miestnej nepríslušnosti) vyplýva, že odporcovia s prikázaním veci Okresnému súdu Zvolen nesúhlasili, pretože majú trvalý pobyt v obvode Okresného súdu Námestovo. Podľa ...
Súvisiace predpisy:
206/2009
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... účastníkom dopravnej nehody. Z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že krajský súd sa podrobne zaoberal všetkými námietkami žalobcu uplatnenými v žalobe. Námietku miestnej nepríslušnosti nepovažoval krajský súd za dôvodnú, pretože prvý skutok (zo dňa 3.8.2008) žalobca spáchal v územnom obvode OK PZ ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 372/1990, 150/2009, 71/1967, 315/1996
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.