Nájdené rozsudky pre výraz: námietka zaujatosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11532

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3689 dokumentov
14556 dokumentov
2 dokumenty
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov a zabezpečia najmä dôveru občanov v nestranné, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu. Z článku 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a článk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci odsúdeného M. B. vo veci návrhu na zmenu spôsobu výkonu trestu prerokoval na neverejnom zasadnutí 11. novembra 2015 v Bratislave námietku zaujatosti vznesenú proti sudcom Krajského súdu v Trenčíne odsúdeným M. B. a takto r o z h o d o l : Podľa § 23 ods. 1 Trestného po
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu pochybnosti o zaujatosti sudcu
Právna veta: Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre pochybnosť o nezaujatosti. Nestrannosť je potrebné skúmať jednak zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t. j. treba zistiť osobné presvedčenie zákonného sudcu a jednak z objektívneho hľadiska nestrannosti posúdením, či sú poskytnuté dostatočné záruky pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti v danom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti, sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: JUDr. D. T. , bytom Ľ. , X. , právne zastúpenej: JUDr. Gabriela Igazová, advokátka so sídlom Mýtna 11, 811 07 Bratislava, proti odporcovi: Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, za účasti: 1./ Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia č. 4 -37 Záhorská Bystrica - Leopoldov ma jer, Ľubovnianska 8, 851 07 Br
Právna veta: Subjektívny názor sudcu o jeho zaujatosti nie je takou skutočnosťou, ktorá by sama osebe zakladala rozhodnutie o vylúčení sudcu z prejednávania v jemu pridelenej veci v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. Náhodné a ojedinelé stretnutia sudcu s osobou, ktorá je neskôr obvinená, tiež nemôže preukazovať pomer zákonného sudcu k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k procesným stranám alebo k inému orgánu činnému v tomto konaní. Aby sa tak stalo, museli by byť zistené ďalšie relevantné skutočnosti preukazujúce takýto pomer, čo doposiaľ nebolo preukázané.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 N dt 25 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr . Štefana Harabina a sudcov JUDr . Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 24 . novembra 2016 v Bratislave v trestnej veci obvineného JUDr. J. A. a spol., o vylúčení sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na tomto súd
Právna veta: Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom miestne príslušným. Jedným z dôvodov na postup podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je pritom aj zaujatosť všetkých sudcov príslušného súdu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 2. marca 2017 v Bratislave v trestnej veci odsúdeného A. B. , pre prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr . zák., v konaní o povolení obnovy konania vo veci Okresného súdu Komárno, sp. zn. 11T 37/2016, o námiet
Právna veta: Obava (pocit) z nestrannosti, nestačí na založenie dôvodných pochybností o nedostatku nezaujatosti vzhľadom na právne (ústavné i zákonné) garancie nezávislosti sudcov a zákonné povinnosti sudcov konať vo veci bez predsudkov, nezávisle a nestranne. Pokiaľ nedôjde k preukázaniu konkrétnych pochybností, nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti namietaného sudcu zo subjektívneho hľadiska.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: M . P., bytom J ., zastúpený JUDr. Jozef Harakaľ, advokát so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, proti žalovaným: P., štátny občan S., obaja zastúpení obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o. , so sídlom Karadžičova 2 , 811 09 Bratislava , IČO: 35 906 464 , v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Pavol Blahušiak , 3/ I. J., bytom M. , o ochranu osobnosti , ved
Právna veta: Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 O. s. p., ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi súdu. Sudcovia sú vylúčení nielen vtedy, ak majú pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom, ale pre ich vylúčenie stačí len pochybnosť o ich nezaujatosti. Nejedná sa preto o subjektívny pocit sudcu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a ani o hodnotenie pocitov účastníkov konania k nestrannosti sudcu. Subjektívny pocit sudcu k veci, k účastníkovi konania alebo k ich zástupcom však nestačí pre vylúčenie sudcu vtedy, ak intenzita tvrdeného pocitu sudco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. K., R., K. P. č. X., zastúpeným JUDr. F. F., advokátom, P., 010 01 Žilina, proti žalovanému: Ing. A.. P. M., bytom T., 010 01 Žilina, zastúpeným JUDr. A. H., advokátkou,., 010 01 Žilina, o zaplatenie 108 106,– Sk s príslušenstvom, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 13Cob/163/2008, o zaujatosti sudcu, takto r o z h o d o l : Sudkyňa Krajského súdu v Žiline JUD
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republik y U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obžalovaného P. N. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2, písm. a/, písm . b/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. a/ Tr. zák. a § 139 ods. 1 písm . b/ Tr. zák. a iné prerokoval na neverejnom zasadnutí 11. septembra 2013 v Bratislave námietku zauj
Právna veta: : Sudcu z prejednávania a rozhodovania veci možno vylúčiť buď na základe námietky zaujatosti uplatnenej účastníkom konania (§ 15a O.s.p.) alebo na základe oznámenia samotného sudcu o skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť vylúčený (§ 15 O.s.p.). Vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania veci však nemožno len preto, že takáto námietka zaujatosti alebo oznámenie sudcu boli (pre pochybnosti o nezaujatosti) podané. Do obsahu základného práva na prejednanie veci pred nestranným súdom totiž nepatrí povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb na vylúčenie sudcu alebo súdnych osôb z ďal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. M. D. , bývajúce ho v M. , proti žalovaným 1/ Slovensk ej republik e – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13 , 2/ Slovenskej republike – Okresný súd Martin , so sídlom v Martine, E.B. Lukáča č. 2A, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch z dôvodu odmeňovania , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 9 C 165/2009
Právna veta: Za nestranného sudcu právna prax považuje takého sudcu, ktorý je podľa svojho vedomia a svedomia a z titulu funkcie nezávislý na prejednávanej veci a účastníkoch sporu (ich zástupcoch) v tom zmysle, že je voči nim neutrálny, že voči nim nemá žiadne predsudky, sympatie ani antipatie, teda že účastníci sú v jeho očiach úplne rovní, a že k právnemu vzťahu, ktorý rieši, nezískal vzťah ešte predtým, než mu vec pripadla na prejednanie a rozhodnutie, a je teda dostatočný predpoklad, že bude môcť vec posudzovať úplne nezávisle a slobodne. V konaní v súvislosti s právom účastníka spochybniť nezaujatos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: P., a.s. V. , L. , zastúpeného JUDr. D. , správkyňou konkurznej podstaty úpadcu, B.N. , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Námestove so sídlom Nám. A. Bernoláka č. 381/4, Námestovo, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. OPÚ -2010 -08/00785/dam zo dňa 1.10.2010, v konaní o námietke zaujatosti vznesenej navrhov ateľom , takto r o z h o d o l : Sudcovia Kr
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležité dôvody v zmysle § 23 Tr. por. môžu byť dôvody, ktoré zabezpečujú nestranné a zákonné prerokovanie veci, náležité zistenie skutkového stavu potrebného na rozhodnutie, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich základných zásad trestného konania. Medzi dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci v zmysle § 23 Tr. por. patrí aj vylúčenie všetkých sudcov prís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Viliama Dohňanského v trestn ej veci obvine ného J. H. pre pokračovací prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 6. februára 2013 v Bratislave námietku zaujatos ti vznesenú proti sudcom Krajského súdu v Tr enčíne obvine ným J. H. a rozhodol t a k t o : P
MENU