Nájdené rozsudky pre výraz: námietka zaujatosti pre pomer sudcu k veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zaujatosť sudcu môže byť zapríčinená vzťahom sudcu k predmetu konania alebo k účastníkovi konania. Zaujatosť sudcu daná vzťahom k veci, o ktorej má súd rozhodnúť, je právne významná len dokiaľ súd právoplatne rozhodne o veci, ktorej sa týka sudcova zaujatosť. Právne významná zaujatosť k veci je tiež iba pre to konanie, v ktorom súd môže rozhodovať o predmete konania, ku ktorému sudca prejavil svoju zaujatosť. Uplatnená námietka zaujatosti pre pomer sudcu k veci musí byť v príčinnej súvislosti s predmetom daného konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. júla 1999 prerokoval námietku zaujatosti sudcu JUDr. J. D. uplatnenú Mgr. G. K., bytom S., v konaní o podnete na začatie konania a takto r o z h o d o l : Námietku Mgr. G. K. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) dostal 12. apríla 1999 podnet Mgr. G. K., bytom S., v ktorom namietol porušenie práv zaručených čl. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,
Právna veta: Práve ústavou garantovaná nezávislosť sudcov, oddelenie súdnictva od iných štátnych orgánov a osobitný vzťah sudcu k štátu sudcovi umožňuje konať a rozhodovať nezávisle a nezaujato vo všetkých veciach, teda aj vo veciach, ktoré sa týkajú nielen štátu, s ktorým tento vzťah po dobu výkonu svojej sudcovskej funkcie udržiava, ale aj vo veciach týkajúcich sa orgánov správy súdu, nevynímajúc ani súd, na ktorom aktuálne vykonáva svoju funkciu. K tomuto postoju čl. 144 Ústavy Slovenskej republiky výslovne sudcovi priznáva nezávislosť pri výkone jeho funkcie a sudca je povinný sa týmto ústavným príkazo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Ndz/1/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z., P., IČO: X., proti žalovanému: Krajský súd v Banskej Bystrici, 974 87 Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Spr. 3024/11 z 18.8.2011, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici z prejednania a rozhodovania veci v
Právna veta: Zákonom predpokladané dôvody podmieňujúce zaujatosť alebo nezaujatosť sudcu na prejednanie a rozhodnutie pridelenej veci musia vyplývať z objektívnych skutočností. V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvod použiť okolnosti, ktoré spočívajú v postupe súdu v konaní o prejednaní veci. Postupom sa rozumejú procesné úkony súdu vrátane rozhodnutí, ktoré upravujú vedenie konania. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodnutie vo veci samej, ktoré je jeho ústavnou povinnosťou a preto túto okolnosť, že v inej veci meritórne rozhodol v prípade v jeho neprospech, zásadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Ndz/7/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z., P., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. I. Š., Advokátska kancelária, S., proti žalovanému: Krajský súd v Trenčíne, so sídlom Námestie sv. Anny 28, Trenčín, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Spr. 2901/11 zo dňa 16. augusta 2011, o návrhu na
Právna veta: V tejto súvislosti Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že základom pre vylúčenie sudcu môžu byť len objektívne existujúce zákonné dôvody, nie to, že účastník sa nestotožňuje s jeho rozhodovaním. Na dosiahnutie nápravy v občianskom súdnom konaní slúžia predovšetkým opravné prostriedky, nie námietka zaujatosti, ktorej účel je zásadne odlišný. Iba na tomto základe však bez ďalšieho nemožno urobiť záver o splnení podmienok ustanovenia § 14 ods. l OSP, ak súčasne nie sú k dispozícii ďalšie doložené skutočnosti, ktorých konkrétny obsah a charakter by objektivizoval uplatnenú námietku.Me ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Ndz/4/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., S.S., so sídlom P.P., B., IČO: X.X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou F. P., S.S., so sídlom M.M., B., IČO: X.X., proti žalovanému: Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Spr.
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Ndob/ 37/20 10 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa : P. , a. s., so sídlom S., právne zastúpeného JUDr. J. Č. , advokátom so sídlom D. , proti odporcovi : T. , so s ídlom X. , o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10. októbra 2002 , o vznesení námietky zaujatosti odporcom voči členom senátu 9 Cbs Krajsk ého súd u v Bratislave vo veci sp. zn. 9 Cbs 193/2004 , takto r o z h o d o l : Sud
Meritum námietka zaujatosti
Najvyšší súd 5Ndob/18/2009–148 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: M. H., bytom Z., 811 01 Bratislava, právne zastúpenej Mgr. V. S., bytom R., X. Bratislava, proti odporcovi: JUDr. M. B., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Z. S., a. s. v konkurze, V., X., IČO: X., so sídlom správcu H., 874 01 Banská Bystrica, o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, o vznesení námietky zaujatosti navrhovateľkou voči všetkým sudcom Kraj
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Ndob/37/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa: P., a. s., so sídlom S., právne zastúpeného JUDr. J. Č., advokátom so sídlom D., proti odporcovi: T., so sídlom X., o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10. októbra 2002, o vznesení námietky zaujatosti odporcom voči členom senátu 9 Cbs Krajskéh
Meritum námietka zaujatosti
Najvyšší súd 5Ndob/18/2009–148 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: M. H., bytom Z., 811 01 Bratislava, právne zastúpenej Mgr. V. S., bytom R., X. Bratislava, proti odporcovi: JUDr. M. B., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Z. S., a. s. v konkurze, V., X., IČO: X., so sídlom s
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Ndz/1/2014 Identifikačné číslo spisu: 7013201268 Dátum vydania rozhodnutia: 13.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:7013201268.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Spotrebiteľského združenia OSA, so sídlom Fedinova 9, Bratislava, IČ
MENU