Nájdené rozsudky pre výraz: námietka zaujatosti proti všetkým sudcom Okresného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhľadom na to, že rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 ústavy), možno sudcu vylúčiť z prejednávania a rozhodovania sporu skutočne iba výnimočne a z naozaj závažných dôvodov, ktoré mu celkom zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom nezaujato a spravodlivo. Nadriadený súd môže vylúčiť namietaného sudcu z prejednania a rozhodovania veci až vtedy, keď je evidentné, že vzťah sudcu nie je stranou len tvrdený, ale že skutočne existuje a svojou povahou a intenzitou vykazuje znaky relevantné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/8/2020 1118209848 9. júna 2020 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2020:1118209848.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Z.. G. Z., bytom T. XXXX/XX, C., proti žalovaným: 1/ Carlton Property, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava, IČO: 36 860 492, zastúpeného Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní. Z dikcie citovaného ustanovenia vyplýva, že zákon taxatívne vymenúva dôvody vzniku pochybnosti o nezaujatosti toho-ktorého orgánu a pre ktoré v prípade ic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Richarda Bureša, v trestnej veci proti odsúdenému T. P. vedenej na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. 5Nto 6/2014, pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných lát ok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b /, písm. c/ , ods.
Právna veta: Podľa existujúcej súdnej praxe námietka zaujatosti vznesená procesnou stranou proti všetkým sudcom konkrétneho súdu sa považuje za návrh na delegáciu v zmysle ustanovenia § 23 Tr. por. Toto ustanovenie sa vzťahuje na situáciu, kedy z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Význam, resp. dôležitosť dôvodu na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí v Bratislave dňa 19. novembra 2014 v trestnej veci odsúdeného R. B. o povole nie obnovy konania vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 2Nt 22/2014, o odsúdený m vznesenej námietke zaujatosti sudcov Krajského súdu v Nitre a návrhu na odňatie a prikázanie v
Právna veta: Nestrannosť je neodmysliteľným atribútom pojmu súd. Nestrannosť sa obyčajne definuje ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti). Možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorý sa pokúša zistiť, čo si sudca myslel pro foro interno, a objektívny prístup, pri ktorom sa skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti v tomto smere. Aplikujúc tento prístup potom rozlišujeme nestrannosť subjektívnu (konkrétnu) a nestrannosť objektívnu alebo štrukturálnu (abstraktnú). Subjektívna nestrannosť sa prezumuje, až kým nie je preukázaný opak, pričom spravidla sa posudzuje podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému I. Č. pre zločin útoku na verejného činiteľa v štádiu pokusu podľa § 14 ods. v Bratislave o návrhu na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. rozhodol t a k t o : Trestná vec obvineného I. Č. vedená pod sp. zn. 28 T 98/2012 sa Okresnému
Právna veta: Z dôležitých dôvodov môže byť trestná vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná (delegovaná) inému súdu toho istého druhu a stupňa. Pojem „dôležité dôvody" zákon bližšie nedefinuje. Judikatúrou súdov boli ako dôležité dôvody pre delegáciu veci akceptované predovšetkým také okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, ďalej lepšie výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na občanov a čo najrýchlejšie prejednanie veci. Nie je možné prehliadať ani požiadavku, aby konanie nespôsobovalo nadmerné náklady (komplexná stránka hospodárnosti), ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndt/43/2018 5918010330 16. januára 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:5918010330.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD., a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obžalovanému U. O. pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c) Tr. zák.
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z pojednávanianámietka zaujatosti sudcov
Právna veta: 6.1. Sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania veci buď na základe uplatnenia námietky zaujatosti stranou sporu (§ 52 C.s.p.), alebo na základe návrhu (oznámenia) samotného sudcu (§ 50 C.s.p.). 6.2. Obsahom práva na prerokovanie veci pred nestranným súdom pritom nie je povinnosť súdu vyhovieť každému návrhu oprávnených osôb a vždy vylúčiť sudcu z ďalšieho prerokovávania a rozhodovania sporu pre zaujatosť. Obsahom základného práva na prerokovanie veci nestranným súdom je len povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndob/9/2020 1118211052 1. júla 2020 JUDr. Jana Veselá Zemaníková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1118211052.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: ARTHUR CONSULTING, s.r.o., so sídlom Zámocká 6455/10, Bratislava, IČO: 35 779 845, zastúpeného advokátkou Mgr. Alicou Mendlovou, so sídlom Riečna 2, Bratislava, proti žalovanému: FACTA, s.r.o., so sídlom Zámoc
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 3 Ndt 11 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom 15. júla 2015 v Bratislave v trestnej veci ob žalovaného R. K. pre trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 148 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona a iné , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci , takto r o z h o d o l :
Meritum určenie otcovsta a iné
Najvyšší súd 1 Nc 23 /20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. Ľ. P. , bytom T., proti odporcovi JUDr. O. G., bytom T., o určenie otcovstva a iné, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 19 C 48 /20 10 , o návrhu odporcu na vylúčenie sudcov Krajského súdu v Trenčíne z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na tomto súde pod. sp. zn. 19NcC 13/2010 takto r o z h o d o l : Sudcovia Krajského súdu v Trenčíne
Meritum odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. A. Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci obžalovanému A... H. a spol. pre obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľa § 186 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 24 . apríla 2012 o návrhu obžalovaného M. N. na odňatie a prikázanie veci po dľa § 23 ods. 1 Tr. por. , t
MENU