Nájdené rozsudky pre výraz: námietka zaujatosti sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1065

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

585 dokumentov
2066 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za dôvody vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestného konania v zmysle § 30 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať púhu skutočnosť, že v čase súdneho konania bol v dennej tlači uverejnený článok, týkajúci sa prejednávanej trestnej veci a to ani vtedy, keby sa publikovaný článok zakladal na informáciách, ktoré poskytol oznamovacím prostriedkom v súlade s ustanovením § 8a ods. 1 Tr. por. sudca, ktorý sa má zúčastniť jej prejednania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR o námietke zaujatosti sudcov podanej zo strany obvineného M.S. rozhodol tak, že sudcovia Krajského súdu v Bratislave pobočka v Nitre - JUDr. M.Š., JUDr. J.V., JUDr. B.O. a JUDr. S.H. nie sú vylúčení z vykonávania úkonov v trestnej veci proti obvinenému M.S., vedenej pod sp.zn. 1 T 14/93. Z odôvodnenia: Na obvineného M.S. bola podaná obžaloba pre skutok posudzovaný ako trestný čin podvodu podlá § 250 ods. 1,4 Tr.zák. v podstate na tom skutkovom základe, že v čase od 23. apríla
Právna veta: 1. Zložitosť veci nemožno predpokladať. Zložitosť veci zbavuje súd zodpovednosti za pretrvávanie právnej neistoty účastníka vtedy, ak súd priebežne robí úkony prispievajúce k odstráneniu príčin zložitosti veci. 2. Správanie sa účastníka konania môže súd zbaviť zodpovednosti za prieťahy v konaní, len ak dôsledkom správania účastníka je spomalenie postupu konania. Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo na konanie bez zbytočných prieťahov. Prieťahy v konaní, ktoré sú dôsledkom uplatnenia procesných práv účastníkom konania, nemajú povahu zbytočných prieťahov. 3. Relevantné správanie sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 27. októbra 1997, v senáte vo veci podnetu M. B., bytom T., prechodne bytom K., zastúpenej JUDr. J. F., advokátom, o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletej M. na čas po rozvode, vedenom na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 15 C 157/95 takto r o z h o d o l : Právo M. B. (predtým M.) na prerokovani
Právna veta: Aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa právo zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje prostredníctvom povinností Ústavného súdu Slovenskej republiky prejednať návrh na odmietnutie niektorého zo sudcov pre jeho zaujatosť. Ak sudca spravodajca poučí predkladateľa podania o vadách jeho podania a požiada ho o odstránenie vád v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom, také správanie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno hodnotiť ako prejav zaujatosti sudcu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky prerokoval na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 1998 námietku zaujatosti sudcu JUDr. J. D. uplatnenú M. H., bytom Ľ., v konaní o podnete na začatie konania a takto r o z h o d o l : Námietku M. H. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) dostal 24. septembra 1998 podnet M. H., bytom Ľ., v ktorom namietal porušenie Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v konaní pred Okresným súd
Právna veta: Zaujatosť sudcu môže byť zapríčinená vzťahom sudcu k predmetu konania alebo k účastníkovi konania. Zaujatosť sudcu daná vzťahom k veci, o ktorej má súd rozhodnúť, je právne významná len dokiaľ súd právoplatne rozhodne o veci, ktorej sa týka sudcova zaujatosť. Právne významná zaujatosť k veci je tiež iba pre to konanie, v ktorom súd môže rozhodovať o predmete konania, ku ktorému sudca prejavil svoju zaujatosť. Uplatnená námietka zaujatosti pre pomer sudcu k veci musí byť v príčinnej súvislosti s predmetom daného konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. júla 1999 prerokoval námietku zaujatosti sudcu JUDr. J. D. uplatnenú Mgr. G. K., bytom S., v konaní o podnete na začatie konania a takto r o z h o d o l : Námietku Mgr. G. K. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) dostal 12. apríla 1999 podnet Mgr. G. K., bytom S., v ktorom namietol porušenie práv zaručených čl. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,
Právna veta: 1. Ústava Slovenskej republiky neumožňuje plénu Ústavného súdu Slovenskej republiky, aby rozhodlo o zaujatosti sudcov senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky ani zákon nepriznávajú jednému senátu právo rozhodovať o zaujatosti iného senátu. 2. Zákon č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov neumožňuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky uplatniť námietku zaujatosti sudcu voči všetkým členom senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky naraz.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte 18. augusta 1999 predbežne prerokoval podnet Ing. I. L., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. S. Ch., B., na začatie konania pre porušenie základného práva a slobody zaručených čl. 17 ods. 2 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru, odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti, Bratislava a Krajskej prokuratúry v Br
Právna veta: O námietke zaujatosti, ktorá bola vznesená procesnou stranou proti celému senátu na základe toho, že sa cíti ukrátená opatrením predsedu senátu pri vedení hlavného pojednávania (§ 203 ods. 3 Trestného poriadku), rozhodne senát podľa § 31 ods. 2 Trestného poriadku v znení novely č. 173/2000 Z. z., účinnou od 1. septembra 2000.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť obžalovaných M. Ž. a E. Ž. proti uzneseniu Krajského súdu v Ž. z 15. mája 2001, sp. zn. 3 T 9/00, zamietol ako nedôvodnú. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd na základe námietky zaujatosti vznesenej všetkými obžalovanými, vrátane M. Ž. a E. Ž., podlá § 31 ods. 2 Trestného poriadku, rozhodol, že predsedníčka senátu JUDr. E. K., sudkyňa JUDr. Z. J. a prísediaci Š. Ž., J. P. a J. Š., nie sú vylúčení z vykonávania úkonov trestného konania v
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľompracovný pomer zhoršenie zdravotného stavu
R 61/2004
Právna veta: Splnenie povinnosti zamestnávateľa spočívajúcej v zabezpečení nového vhodného zamestnania zamestnancovi, s ktorým rozviazal pracovný pomer z dôvodu organizačných zmien [§ 46 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce v znení platnom do 1. apríla 2002] treba posudzovať podľa stavu existujúceho v čase dania výpovede. Na zhoršenie zdravotného stavu zamestnanca v neskoršom čase nemožno prihliadnuť a zaťažiť zamestnávateľa povinnosťou zabezpečiť takémuto zamestnancovi ďalšie nové vhodné zamestnanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 14. septembra 1995, č. k. 12C 86/94-58, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 16 391,70 Sk spolu s príslušenstvom a vo zvyšku žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že ich náhradu účastníkom konania nepriznal a zároveň zaviazal žalovaného zaplatiť na účet súdu titulom súdneho poplatku sumu 652,- Sk. Predmetom konania bol nárok žalobcu na zaplatenie „ušlého priemerného zárobku" za obdobie od 1. februára do 3. augusta 1994 a od 9. októbra 1994
Právna veta: I. V zmysle § 30 ods. 1 Trestného poriadku účinného do 1. Januára2006 sudcu možno vylúčiť z vykonávania úkonov trestného konania v konkrétnej veci len celkom výnimočne a zo závažných dôvodov,ktoré by mu zjavne bránili rozhodnúť objektívne, nezaujato a spravodlivo v súlade so zákonom pre jeho vzťah k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka. II. Sama skutočnosť, že sudca v minulosti prichádzal v rámci plnenia pracovných povinností do styku s procesnou stranou alebo s príbuznými procesnej strany, neodôvodňuje jeho vylúčenie z vykonávani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením o námietke zaujatosti, ktorú vzniesol predseda senátu J. M. podľa § 30 ods. 6 Trestného poriadku rozhodol, že nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestných veciach obžalovaného JUDr. P. P. vedených na Najvyššom súde SR pod sp. zn. 2Toš 2/2007 a 2Tošs 2/2007 ). Z odôvodnenia: Špeciálny súd v Pezinku rozsudkom z 30. novembra 2006, sp. zn. PK 2 Tš 15/2005, uznal obžalovaného JUDr. P. P. za vinného z trestného činu pod
Meritum o vylúčení sudcov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o deti Š, M, narodeného X a maloletú G, narodenú X, obe bývajúce v T, maloletá G zastúpená kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, J. Záborského č. 1826/8, deti rodičov, matky, A Š, bývajúcej v T, zastúpenej JUDr. A F, advokátom v K, a otca, Doc. RNDr. I Š, CSc., bývajúceho v T, t.č. bývajúceho v P, o návrhu matky o zvýšenie výživného, ved
Meritum O vylúčení sudcov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. B. bývajúceho v B, zastúpeného JUDr. M. F. advokátom v B., proti odporcovi Doc. Ing. B.B. CSc., bývajúcemu v B., zastúpenému Mgr. M. T., advokátom v B., o zvýšenie vyživovacej povinnosti, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 8 C 130/2004 a na Krajskom súde v Bratislave pod sp.zn. 5 Co 235/07, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Bratislave takto
MENU