Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814123
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48281
USSR: 30515
NSČR: 104556
NSSČR: 56147
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399900
Krajské súdy (ČR): 29935
Posledná aktualizácia
19.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: námietka zaujatosti voči predsedníčke senátu


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: námietka zaujatosti voči predsedníčke senátu
  • namietka nájdené 111732 krát v 23017 dokumentoch
  • zaujatost nájdené 28745 krát v 4683 dokumentoch
  • voci nájdené 37438 krát v 16400 dokumentoch
  • predsednicky nájdené 30747 krát v 22745 dokumentoch
  • senat nájdené 125515 krát v 44812 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 16 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 4 dokumenty


Skutočnosť, že sudca účastníka konania (resp. jeho zástupcu) osobne pozná, nie je dôvodom pre vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci - posudzovanie nestrannosti sudcu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Posúdenie nestrannosti sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či možno usudzovať, že by sudca zaujatý mohol byť. Rozhodujúcim prvkom v otázke rozhodovania o zaujatosti, resp. nezaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená. Treba rozhodnúť v každom jednotlivom prípade, či povaha a stupeň vzťahu sú také, že prezrádzajú nedostatok nestrannosti súdu (pozri Pullar proti Spojenému kráľovstvu), teda či je tu relevantná obava z nedostatku nezaujatosti. Relevantnou je len taká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Uverejnené v bulletine 8/2013
Právna veta: Podľa § 30 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca, prísediaci, vyšší súdny úradník, probačný a mediačný úradník, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, k ich obhajcom, zákonným zástupcom a splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa ustálenej súdnej praxe sa pomerom k prejednávanej veci rozumie, že uvedený orgán alebo jemu blízka osoba, boli poškodení prejednávanou trestnou činnosťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . augusta 2013 sám doplnil. V sťažnosti uviedol, že v konaní o návrhu na povolenie obnovy konania 29. mája 2013 podal námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu Mgr. Adriane Némethovej. Námietku zaujatosti odôvodnil tým, že sudkyňa vedome a úmyselne porušuje zákon ako i jeho práva, poskytuje neoprávnenú ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Vo všeobecnosti treba pripomenúť, že dôležitými dôvodmi v zmysle citovaného zákonného ustanovenia sú najmä také okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie a rozhodnutie veci. Pritom treba prihliadať aj na požiadavku hospodárnosti konania. Dôležitým dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /, písm. i/ Tr. zák. v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. Námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu Mgr. Pamele Záleskej a ostatným sudcom Okresného súdu Nitra resp. aj sudcom Krajského súdu v Nitre podala v danej veci ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Najvyšší súd v danej súvislosti zdôrazňuje, že rozhodnutie o odňatí veci príslušnému súdu a prikázaní inému súdu toho istého druhu a stupňa podľa § 23 ods. 1 Tr. por. v inej veci toho istého obžalovaného (resp. tých istých obžalovaných), neznamená automaticky konštatovanie existencie dôležitých dôvodov na takýto postup aj v inej jeho trestnej veci. Inými slovami povedané, existencia takýchto dôležitých dôvodov na odňatie a prikázanie veci inému súdu v zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa posudzuje v každom jednotlivom prípade individuálne na základe špecifických okolností každého jednotl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /, písm. i/ Tr. zák. v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. Námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu Mgr. Pamele Záleskej a ostatným sudcom Okresného súdu Nitra resp. aj sudcom Krajského súdu v Nitre podala v danej veci ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Za dôležité dôvody súdna prax považuje napríklad hospodárnosť trestného konania, rýchlosť konania, potrebu vykonávania spoločného konania, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov, tiež však aj okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, ako hlavného predpok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odňatie a prikázanie veci podľa § 23 Tr. por., doručený Okresnému súdu Trnava dňa 19. apríla 2017. Obžalovaný predovšetkým vzniesol námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu okresného súdu JUDr. K. B., ktorú odôvodnil tým, že sudkyňa je voči nemu zaujatá, pretože nekoná plynule, neustále zamieta jeho ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito sťažnosť obž.
... . 2 5 Ndt 9/2007 V rámci odôvodnenia podanej sťažnosti v podstate zopakoval tie isté dôvody, pre ktoré aj vzniesol námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu Krajského súdu v Bratislave JUDr. Alžbete Horváthovej. Najvyšší súd Slovenskej republiky na podklade podanej sťažnosti postupom podľa § 147 ods ...
Súvisiace predpisy:
87/1950, 9/2007
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... rozhodovania tejto veci. Odôvodnenie V hore označenej veci podľa § 15a OSP žalobcovia listom zo dňa 25. marca 2008 uplatnili námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu 19S Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Eve Vaškovej. Zaujatosť JUDr. Evy Vaškovej vidia v tom, že podľa ich názoru „sa ...
Súvisiace predpisy:
2/2008
Merito o určenie výživného
... veci vedenej na uvedenom súde pod sp. zn. 8 CoP 274/06. Odôvodnenie: Podaním z 5. decembra 2007 uplatnil žalovaný námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu 8 Co Krajského súdu v Košiciach rozhodujúceho o jeho odvolaní proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 20. júna 2006 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 5/2008
Merito dovolanie obvineného
... obvineného Z.. 3 Tdo 9/2008 6 Obhajca obvineného Mgr. V. Š. v mene obvineného vzniesol námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu odvolacieho súdu, a to opäť z dôvodov uvádzaných aj v teraz podanom dovolaní (odročenie verejného zasadnutia, ... Tr. por. námietka zaujatosti nebola vznesená bezodkladne. Na základe uvedeného dovolací súd zistil, že o vznesených námietkach zaujatosti voči predsedníčke senátu bolo vždy rozhodnuté v súlade so zákonom spôsobom, že nie je z vykonávania úkonov trestného ...
Súvisiace predpisy:
300/2005, 45/2007, 6/2007, 90/2007, 8/2007
Merito Petržalka o určenie neúčinnosti započítania pohľadávok a o námietke zaujatosti
... 191/2004-157 podľa § 219 OSP ako vecne správne potvrdil. Žalobca pred podaním odvolania, dňa 4. apríla 2008, vzniesol námietku zaujatosti voči predsedníčke senátu Krajského súdu v Košiciach, JUDr. Drahomíre Brixiovej pre pochybnosť, či sudca vykonávajúci právomoci konkurzného súdu podľa zákona č. 328/1991 ...
Súvisiace predpisy:
75/2008, 257/1992, 71/1992, 7/2005, 191/2004
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.