Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025801
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61303
USSR: 34251
NSČR: 118499
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11811
EUR-LEX (cz): 11849
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417861
Krajské súdy (ČR): 40346
Posledná aktualizácia
18.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: námietka zaujatosti voči sudkyni krajského súdu


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: námietka zaujatosti voči sudkyni krajského súdu
  • namietka nájdené 137818 krát v 29110 dokumentoch
  • zaujatost nájdené 36080 krát v 6723 dokumentoch
  • voci nájdené 47577 krát v 21148 dokumentoch
  • sudkyna nájdené 7971 krát v 2551 dokumentoch
  • krajsky nájdené 445363 krát v 56645 dokumentoch
  • sud nájdené 2701236 krát v 61270 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 1 dokument


Právna veta: Podľa § 14 ods. 3 OSP dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach. Citované zákonné ustanovenie § 14 ods. 3 OSP výslovne vylučuje, aby dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci boli okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci. S účinnosťou od 15. októbra 2008 sa rozšírilo negatívne vymedzenie okolností, na ktoré súd neprihliada pri rozhodovaní o vylúčení sudcu tak, že ako dôvod pochybnosti o sudcovej nezaujatosti bol vylúčený dôvod spájaný s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. P. B. , bytom v P., proti odporcovi Okresnému úradu Poprad , so sídlom v Poprade, Partizánska 690/87, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu z 24. novembra 2011, č.j. 2011/526/2782 -RV, o námietke zaujatosti sudkyne vznesenej navrhovateľom, takto r o z h o d o l : Sudkyňa Krajského súdu v Prešove JUDr. Eva Sláviková n i e j e v y l ú č e n á z prejednávania a .
Právna veta: Námietka zaujatosti ako procesný úkon účastníka konania musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti (§ 15a ods. 3 O. s. p.). Okrem všeobecných náležitostí, ktoré zákon vyžaduje pri každom podaní (§ 42 ods. 3 O. s. p.), musí obsahovať osobitné náležitosti, a to označenie sudcu, ktorého zaujatosť namieta, konkrétne skutočnosti, z ktorých vyvodzuje zaujatosť sudcu, ako aj údaj o tom, kedy sa účastník o dôvode vylúčenia dozvedel. Taktiež z ust. § 14 ods. 1 O. s. p. je zrejmé, že pochybnosti o nezaujatosti sudcu možno mať iba so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom.

Úryvok z textu:
... veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom. Žalo bca v ko naní pod sp. zn. 29 Cb 17/2001 vzniesol námietku zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Bratislave JUDr, Jarmile Glončákovej, ktorá je zákonnou sudkyňou konajúcou v predmetnej veci. O tejto námietke rozhodol senát Najvyššieho súd .
Právna veta: Samo podanie podnetu na disciplinárny postih teda nevylučuje namietaného sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu (právnej veci). Až v prípade, že by sudca v dôsledku proti nemu smerujúceho určitého podania (napríklad sťažnosti, civilnej žaloby, trestného oznámenia, podnetu na začatie disciplinárneho konania) nedokázal zachovať požadovaný nadhľad a zo všetkých okolností prejednávanej veci by bolo zrejmé, že stratil schopnosť pristupovať nezaujato k sporu, stranám sporu, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní, boli by dané podmienky pre jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . z a s t a v u j e. O d ô v o d n e n i e námietku zaujatosti voči sudkyniam Krajského súdu v Bratislave B. a B.. Námietku zaujatosti odôvodnil tým, že voči menovaným sudkyniam podal podnet na začatie discipl inárneho konania .
Merito o námietke zaujatosti
... o d n e n i e V rámci odvolacieho konania na pojednávaní 14. októbra 2008 splnomocnený zástupca žalobkyne vzniesol námietku zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Bratislave Mgr. Barbore Bartekovej z dôvodu blízkeho rodinného pomeru zákonného sudcu na súde prvého stupňa (JUDr. Ivana Barteka) a .
Merito námietka zaujatosti, § 14 ods. 3 OSP
... . z prejednávania a ro zhodovania vo veci za taký, ktorý by mohol vyvolať pochybnosti o nezaujatosti tejto sudkyne. Odporca v námietke zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Prešove Mgr. M. Ž. okrem toho, že Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvisiacom konaní vedenom na Kraj skom súde .
Merito o zaplatenie 6 245 534,18 Eur s prísl.
... na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 2 Cob 36/2010 žalobca podaním zo dňa 9. 12. 2010 uplatnil námietku zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Bratislave JUDr. H. K. . Námietku zaujatosti odôvodnil tým, že podľa informácií získaných od obchodného partnera žalobcu, ktoré boli žalobcovi .
Merito námietka zaujatosti, § 14 ods. 3 OSP
... /2007 z 24. mája 2007 (§ 250zf Občianskeho súdneho poriadku) odporkyňa dňa 25. 05.2010 vznies ol opakovane námietku zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Prešove Mgr. M. Ž. , tentoraz z dôvodu , že Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvisiacom konaní vedenom ... a a rozhodovania vo veci za taký, ktorý by moh ol vyvolať pochybnosti nezaujatosti tejto sudkyne . Odporkyňa v námietke zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Prešove Mgr. M. Ž. okrem to ho, že Najvyšší súd S lovenskej republiky v inom konaní .
Merito § 140 O.s.p. - zaujatosť
... . , P., L. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni , ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava v konaní o výšku starobného dôchodku, o námietke zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Nitre , JUDr. Viole Takáčovej, PhD. , jednohlasne , takto r o z h o d o l : Sudkyňa Krajského súdu v .
Merito konkurz
... r.o., B. v konkurze, a následne vystupoval ako účastník konania – fyzická osoba podaním zo dňa 7. júla 2009 vzniesol námietku zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Bratislave JUDr. B. H.. Súdny poplatok nezaplatil ani na základe výzvy doručenej dňa 10. augusta 2009. Podaním zo dňa .
Merito námietka zaujatosti, § 14 ods. 3 OSP
... prejednávani a a rozhodovania vo veci za taký, ktorý by moh ol vyvolať pochybnosti nezaujatosti tejto sudkyne . Odp orkyňa v námietke zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Prešove Mgr. M. Ž. okrem toho, že Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvisiacom konaní vedenom na Krajskom súde Prešov .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.