Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092744
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: námietky


Približný počet výsledkov: 30583 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: námietky
  • namietka nájdené 145794 krát v 30583 dokumentochKľúčové slová: neplatnosť uznesenia členskej schôdze, predstavenstvo družstva, námietky, členská schôdza

Zbierka NS 3/2016
R 21/2016
Uznesenie
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Dunajská Streda rozsudkom č. k. 5Cb 68/2008 – 287 zo dňa 30.10.2012 určil, že uznesenie mimoriadnej členskej schôdze P. D. v H. č. 16 z 15.3.2008, ktorým členská schôdza schválila volebný poriadok pre voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zrušila rozhodnutie predstavenstva družstva zo 17.10.2007 o vylúčení Zoltána Bodóa, schválila obnovenie členstva Z. B. v P. D. v H., schválila zmenu stanov, odvolala doterajších členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, zvolila nového .
Kľúčové slová: námietky, zmenkový platobný rozkaz, späťvzatie žaloby , platobný rozkaz

Zbierka NS 2/2008
R 19/2008
Stanovisko
Právna veta: I. Po podaní námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu rozhoduje o späťvzatí žaloby súd, ktorý vydal zmenkový platobný rozkaz. II. Ak po vydaní zmenkového platobného rozkazu, proti ktorému neboli podané námietky, bola v lehote na podanie námietok žaloba vzatá späť, je na rozhodnutie o späťvzatí žaloby a zastavení konania príslušný podľa § 208 O. s. p. odvolací súd.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní rozhodnutí senátov obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 175 v spojení s § 174 ods. 4 O. s. p. a § 208 O. s. p. Senát 50 uznesením z 31. januára 2006, vydaným pod sp. zn. 5 Obo 299/2005, pripustil späťvzatie žaloby, zrušil zmenkový platobný rozkaz vydaný súdom prvého stupňa a konanie zastavil. Podľa odôvodnenia rozhodnutia žalobca po tom, ako žalovaný podal proti vydanému zmenkovému platobnému rozkazu .
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Za dôležitý dôvod na delegovanie veci podľa súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré vzhľadom na svoju závažnosť môžu odôvodňovať vznik pochybností verejnosti alebo procesných strán o nezaujatosti súdu a či vec bude nestranne a nezaujato prerokovaná a posúdená. Ak je taká pochybnosť preukázaná, hoci nie všetci sudcovia by mohli byť vylú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 7. júla 201 6 v Bratislave, v trestnej veci proti ob žalovanej M. Z. a spol. , pre pokračovací obzvlášť závažnom zločine poisťovacieho podvodu podľa § 223 ods. 1, ods. 3 písm. c/, ods. 5 písm. a/ Tr. zák. a iné , vedenej na Okresn om súde Nitra pod sp. zn. 33 Tk 1 .
Právna veta: Žiada sa uviesť, že aj pokiaľ ide o vzťah sudcu k účastníkovi konania, alebo k jeho zástupcovi, ktorý je (bol) sudcom (nepôsobiacom na rovnakom súde), je súdna prax jednotná v názore, že kolegiálny vzťah, ktorý neprekročí tomu zodpovedajúce medze, objektívne nezakladá dôvod pochybovať o nezaujatosti sudcu, keďže vzájomné vzťahy medzi sudcami sú založené na profesionalite a kolegiálnosti (obdobne napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Nc 1/2012, sp. zn. 7 Nc 35/2012, sp. zn. 1 Nc 9/2012, sp. zn. 1 Nc 8/2010 a iné). Len samotná existencia profesionálnych (kolegiálnych) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletú K. , narodenú X. , zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, dieťaťa rodičov S., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. V. , advokátom , so sídlom Adv okátskej kancelárie v P. a M. , bývajúceho v o V. , zastúpeného advokátom JUDr. J., so sídlom Advokátskej kancelárie v T. , o úpravu styku, vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 3 P .
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti

Právna veta: V ustanovení § 15a ods. 3 O.s.p. sú zakotvené podstatné obsahové náležitosti námietky zaujatosti s tým, že sankciou za to, že podanie, ktoré nespĺňa tieto náležitosti je, že súd na takéto podanie neprihliadne a v takom prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ide teda o špeciálnu právnu úpravu, ktorá však súčasne neobsahuje osobitnú úpravu odstraňovania obsahových nedostatkov námietky zaujatosti. Za tejto situácie (aj napriek jeho kontraproduktívnosti vo vzťahu k zámeru sledovanom novelou úpravy postupu pri konaní a rozhodovaní o námietkach zaujatosti) treba aj na podanie, ktorého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 193/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. I. P. , bývajúceho v B. , 2/ JUDr. J. V. – D. , T. X. , B. , 3/ Ing. D. R. , bývajúceho v S.S. , 4/ I. K. , bývajúcej v B. , T. X. a 5/ L. K. , bývajúceho v Č. , zastúpených JUDr. M. B. , advokátom v S.S. , proti žalovaným 1/ A.Č. , bývajúcemu v S.S. , 2/ M. Č. , bývajúcej v S.S. , 3/ A. , a.s. S., D. , S., 4/ M. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, .
Právna veta: Rozhodovanie krajského súdu o námietke zaujatosti podľa § 16 ods. 1 O.s.p. nemožno považovať za rozhodnutie odvolacieho súdu. Aby mohol krajský súd v zmysle citovaného zákonného ustanovenia o námietke zaujatosti rozhodnúť, musí zákonom vymedzeným postupom (§ 15, § 15a ods. 1 O.s.p.) predseda okresného súdu alebo vec prejednávajúci sudca okresného súdu vec predloží nadriadenému súdu, v danom prípade krajskému súdu). Nadriadený súd (v danom prípade krajský súd) o tom, či je sudca vylúčený alebo nie je, rozhoduje nie na základe odvolania ale na základe zákonom predpokladaného postupu nižši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne L., bývajúcej v N., zastúpenej J., advokátkou v N., proti žalovanému M., Š., o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, o námietke zaujatosti vznesenej žalobkyňou L., vedenej na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 14 C 149/2002, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 19. septembra 2007 sp. zn. 5 NcC 7/2007 t a k t o : Dovolacie konanie z a s t a v u j .
Kľúčové slová: nadriadený súd, vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti

Právna veta: Vzhľadom na ustanovenie § 15a ods. 5 O.s.p. [z ktorého vyplýva, že ak sa námietka zaujatosti týka len okolností ustanovených v § 14 ods. 3 O.s.p. (podľa tohto ustanovenia dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach), súd na námietku zaujatosti neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá] vyslovil názor že v tomto prípade sa vec nemala vôbec nadriadenému súdu predkladať (na rozhodovanie).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M. podnikateľa, obchodné meno Ing. M. – L., s miestom podnikania M., IČO: X., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom v K., proti žalovaným 1/ E. so sídlom v S., IČO: X., zastúpenému JUDr. S. K. advokátkou v K., 2/ I. so sídlom v S., IČO: X., zastúpenému spoločnosťou H. so sídlom v B., IČO: X., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 10 C 122/2009, v .
Právna veta: Za nestranného sudcu právna prax považuje takého sudcu, ktorý je podľa svojho vedomia a svedomia a z titulu funkcie nezávislý na prejednávanej veci a účastníkoch sporu (ich zástupcoch) v tom zmysle, že je voči nim neutrálny, že voči nim nemá žiadne predsudky, sympatie ani antipatie, teda že účastníci sú v jeho očiach úplne rovní, a že k právnemu vzťahu, ktorý rieši, nezískal vzťah ešte predtým, než mu vec pripadla na prejednanie a rozhodnutie, a je teda dostatočný predpoklad, že bude môcť vec posudzovať úplne nezávisle a slobodne. V konaní v súvislosti s právom účastníka spochybniť nezaujatos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: P., a.s. V. , L. , zastúpeného JUDr. D. , správkyňou konkurznej podstaty úpadcu, B.N. , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Námestove so sídlom Nám. A. Bernoláka č. 381/4, Námestovo, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. OPÚ -2010 -08/00785/dam zo dňa 1.10.2010, v konaní o námietke zaujatosti vznesenej navrhov ateľom , takto r o z h o d o l : Sudcovia Krajského súdu .
Právna veta: Námietka zaujatosti ako procesný úkon účastníka konania musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti (§ 15a ods. 3 O. s. p.). Okrem všeobecných náležitostí, ktoré zákon vyžaduje pri každom podaní (§ 42 ods. 3 O. s. p.), musí obsahovať osobitné náležitosti, a to označenie sudcu, ktorého zaujatosť namieta, konkrétne skutočnosti, z ktorých vyvodzuje zaujatosť sudcu, ako aj údaj o tom, kedy sa účastník o dôvode vylúčenia dozvedel. Taktiež z ust. § 14 ods. 1 O. s. p. je zrejmé, že pochybnosti o nezaujatosti sudcu možno mať iba so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Ndob 10 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu : Ing. F. L. , CSc., N. , proti žalovanému : B. S., spol. s r. o., C. , IČO: X. , o určenie povinnosti umožniť nahliadnutie do účtovných dokladov žalovaného , vedenej na Krajskom súde v Bratisla ve pod sp. zn. 29Cb 17/2001, o námietke zaujatosti sudcov Najvyššieho súdu S lovenskej repub liky - JUDr. Jozefa Štefanku, JUDr. Štefana Šatku, JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany .
Právna veta: Zákonom predpokladané dôvody podmieňujúce zaujatosť alebo nezaujatosť sudcu na prejednanie a rozhodnutie pridelenej veci musia vyplývať z objektívnych skutočností. V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvod použiť okolnosti, ktoré spočívajú v postupe súdu v konaní o prejednaní veci. Postupom sa rozumejú procesné úkony súdu vrátane rozhodnutí, ktoré upravujú vedenie konania. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodnutie vo veci samej, ktoré je jeho ústavnou povinnosťou a preto túto okolnosť, že v inej veci meritórne rozhodol v prípade v jeho neprospech, zásadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Ndz /7/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z., P., =ČO: X., zastúpen ého advokátom JUD r. I. Š., Advokátska kancelária , S., proti žalovanému: Krajský súd v Trenčíne , so sídlom Námestie sv. Anny 28, Trenčín, o pre skúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Spr . 2901 /11 zo dňa 16. augusta 20 11 , o návrhu na vylúčenie sudcov Krajského súdu v Trenčíne vo veci vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 13S/ 94 / .
Kľúčové slová: koncentračná zásada , námietka premlčania, dôkazná povinnosť, koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania

Zbierka NS 2/2010
R 13/2010
Uznesenie
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... 2 Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (OZ) o bezdôvodnom obohatení. Neprihliadol na námietku premlčania časti práva žalobcu vznesenú žalovaným (jeho zástupcom) na odvolacom pojednávaní. Odôvodnil to tým, že „ide o skutočnosť, ... subjektívnej premlčacej lehoty). Nič mu teda nebránilo v tom, aby na základe týchto dôkazov (podkladov) po vznesenej námietke premlčania vo veci meritórne rozhodol. Ak tak neurobil, vec po právnej stránke nesprávne posúdil (§ 243f, ods. .
Právna veta: Nejednotnosť rozhodovania všeobecných súdov v niektorých otázkach upravených zákonom č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, ktorá bola prekonaná zákonom stanoveným zjednocujúcim mechanizmom, nenesie bez ďalšieho znaky zlyhania štátu, v ktorom by bol opodstatnený záver, že ak štát v konaní o náhradu škody podľa tohto zákona vznesie námietku premlčania, koná v rozpore s dobrými mravmi.

Úryvok z textu:
... ale poškodiť právo (niekoho iného).14. V zákonom stanovených prípadoch je výkonom práva tiež vznesenie námietky pr emlčania. Námietka premlčania je jednostranný právny úkon dlžníka v konaní pred súdom, ktorým dlžník namieta uplynutie premlčacej doby ... , c/ súdnej moci posudzuje opodstatnenosť žaloby smerujúcej proti štátu] poznačuje špecifickými znakmi aj problematiku účinkov námietky premlčania vznesenej štátom v takomto konaní. Žalobcom zadefinovaná (a s poukázaním na konkrétne okolnosti vysvetlená) .
Kľúčové slová: námietky proti exekúcii

Zbierka NS 6/2002
R 100/2002
Rozsudok
Právna veta: Exekútor nie je oprávnený podať odvolanie podľa § 50 ods. 4 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa vyhovelo námietkam proti exekúcii. Ak odvolací súd na základe odvolania podaného neoprávnenou osobou preskúmal napadnuté rozhodnutie a meritórne rozhodol, hoci podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. mal odvolanie odmietnuť, je jeho konanie postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
... exekučné konanie aplikovať ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podlá § 50 ods. 4 Exekučného poriadku proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie. Odvolanie, ako opravný prostriedok, nie je v Exekučnom poriadku osobitne upravené. Pri riešení otázky, ... z 25. augusta 2000, sp. zn. 8 Co 252/00, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že námietky povinného zo 6. apríla 2000 zamietol. V odôvodnení svojho zmeňu- júceho rozhodnutia uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne .
Právna veta: Námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu nie je možné považovať za odvolanie. Ide o samostatný opravný prostriedok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Súdny poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní sa vyrubuje uznesením. Konanie o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu nie je možné zastaviť pre nezaplatenie súdneho poplatku.

Úryvok z textu:
... sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu. Z citovaných ustanovení vyplýva, že poplatníkom je aj odporca, ktorý podal námietky proti vydanému zmenkovému platobnému rozkazu, keďže podľa Sadzobníka súdnych poplatkov je podanie námietok v zmenkovom konaní poplatkovým ... súd odvolací, zrušil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bol účastník zaviazaný na zaplatenie súdneho poplatku za námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu. V tejto veci odvolací súd vychádzal z názoru, že účastník na zaplatenie súdneho .
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, námietka zaujatosti sudcu

Zbierka NS 1/2008
R 2/2008
Uznesenie
Právna veta: I. V zmysle § 30 ods. 1 Trestného poriadku účinného do 1. Januára2006 sudcu možno vylúčiť z vykonávania úkonov trestného konania v konkrétnej veci len celkom výnimočne a zo závažných dôvodov,ktoré by mu zjavne bránili rozhodnúť objektívne, nezaujato a spravodlivo v súlade so zákonom pre jeho vzťah k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka. II. Sama skutočnosť, že sudca v minulosti prichádzal v rámci plnenia pracovných povinností do styku s procesnou stranou alebo s príbuznými procesnej strany, neodôvodňuje jeho vylúčenie z vykonávani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... naplnenia zákonných predpokladov, ktoré však neboli v prejednávanom prípade splnené. Keďže senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 Toš rozhodujúci o námietke zaujatosti nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by zakladali zaujatosť menovaného predsedu senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, rozhodol tak, ako je uvedené ... Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením o námietke zaujatosti, ktorú vzniesol predseda senátu J. M. podľa § 30 ods. 6 Trestného poriadku rozhodol, že nie je vylúčený .
Kľúčové slová: náležitosti obžalobného návrhu, náležitosti obžaloby, vznesenie obvinenia, obžalobný návrh

Zbierka NS 6/2016
R 51/2016
Uznesenie
Právna veta: Nie je teda v príslušnom smere postupom v prípravnom konaní, vrátane odmietnutia návrhov obvinených na doplnenie dokazovania, daný dôvod na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi podľa § 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por. (eventuálne vecné nedostatky postupu orgánov činných v prípravnom konaní sú sankcionované úplnou alebo čiastočnou „prehrou“ prokurátora v súdnom konaní, ako je zovšeobecnené vo vyššie označenom judikatúrnom rozhodnutí najvyššieho súdu). Iná je však (sčasti) situácia vo vzťahu ku obligatórnym náležitostiam obžaloby, a to (primárne) podľa § 235 písm. c/ Tr. por. Tu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spôsobom.“ (týka sa to aj bodu 2 obžalobného návrhu). V obsahovej nadväznosti, nemožno súhlasiť so sťažnostnou námietkou proku rátora, formulovanou tak, že skutková veta obžalobného návrhu pomenúva verejné obstarávania, ktoré sa mali manipulovať, ... 1 Tr. por., so zameraním na skôr uvedené okruhy relevantnej problematiky, zároveň aj bez viazanosti sťažnostnými námietkami pri univerzálnom prieskume podľa naposledy označeného ustanovenia. Takto zistil, že sťažnosť prokurátora je dôvodná len čiastočne, .
Kľúčové slová: platitelia poistného, platenie poistného, dlžné poistné

Zbierka NS 1/2005
R 7/2005
Rozsudok
Právna veta: Poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené za¬platenie nemožno použiť na úhradu dlhov tretích osôb v oblasti práva súkromného. Námietka, že povinnosť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené zaplatenie zanikla zaplatením dlhu zo súkromnoprávneho vzťahu, je právne bezvýznamná.

Úryvok z textu:
... platiteľom poistného, ale aj zistením, že po­ istné nebolo odvedené včas a v správnej výške na adresu žalovanej. Nezoh­ ľadnila námietku žalobcu, podľa ktorej už boli pohľadávky na poistnom od­ vedené prikázaním pohľadávky žalovanej (odvod na zdravotné poistenie) proti žalobcovi v .
Kľúčové slová: prekročenie právomoci, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, osobná sloboda sa zaručuje, škoda

Zbierka NS 10/2018
R 96/2018
Uznesenie
Právna veta: Námietky chýb rozhodnutia a konania vzmysle § 374 ods. 1 (ods. 3) Trestného poriadku, s označením dôvodu dovolania podľa požiadavky odseku 2 naposledy označeného ustanovenia (teda uplatnené riadne), sú obligatórnou náležitosťou dovolania - ak je v dovolaní uvedená aspoň jedna taká námietka, bude sa ňou dovolací súd zaoberať (pokiaľ sú splnené ostatné zákonné podmienky dovolacieho konania). Dovolací súd sa však nebude zaoberať námietkami uplatnenými po uplynutí lehoty na podanie dovolania uvedenej v § 370 ods. 1, 2 Trestného poriadku (teda nie včas), okrem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovení im vyplývala priamo z ustanovenia § 1 Trestného poriadku v relevantnom znení. Tak uvedená námietka, ako i námietka týkajúca sa nesprávneho použitia ustanovenia o úhrnnom treste, pritom podľa obvineného odôvodňuje rovnako existenciu dovolacieho ... boli predložené v podanom dovolaní (v následnom podaní obvineného zjavne nejde len o bližšiu konkretizáciu už uplatnenej námietky, ale o námietku kvalitatívne inej chyby rozhodnutia) - o ktorom bolo dovolacím súdom rozhodnuté. Aj keď bolo toto rozhodnutie .
Kľúčové slová: členská schôdza, družstvo, vznik a zánik členstva

Zbierka NS 1/1999
R 15/1999
Uznesenie
Právna veta: Návrh, aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, môže podať iba člen, ktorého sa rozhodnutie týka, a podľa § 231 Obchodného zákonníka je zaručením jeho práva na súdnu ochranu. Ak člen družstva, ktorý bol rozhodnutím členskej schôdze z družstva vylúčený, podal návrh,aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné (§ 231 ods. 4 Obchodného zákonníka), nemôže súd návrh zamietnuť s odôvodnením, že navrhovateľ nepožiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie o jeho vylúčení prijala, alebo že námietku neoznámil predstavenst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Súd preto návrh zamietol a v ďalšom dokazovaní sa nezaoberal dôvodnosťou vylúčenia navrhovateľa z družstva a jeho námietkami vznesenými k tomuto vylúčeniu. Proti zamietajúcej časti rozsudku sa odvolal navrhovateľ a navrhol, aby odvolací súd rozsudok ... Návrh možno podať na súd len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu. Podľa cit. ust. zákona obidve mesačné lehoty majú charakter prekluzívnych lehôt a žiadosť o zaprotokolovanie .
Kľúčové slová: obnova konania v konaní, konanie vo veciach služobného pomeru, nulita správnych aktov

Zbierka NS 4-5/1998
R 72/1998
Rozsudok
Právna veta: Skutočnosť, že o odvolaní proti rozhodnutiu o nepovolení obnovy konania rozhodol právny nástupca správneho orgánu prvého stupňa, predstavuje jeden z prípadov nulity správneho aktu, ku ktorej súd prihliada z úradnej povinnosti bez ohľadu na to, či žaloba poukazovala na vady (nulitu) aktu, alebo sa domáhala aj jeho zrušenia pre nezákonnosť. Povinnosť súdu zaoberať sa nulitou správneho rozhodnutia z úradnej povinnosti nie je prelomením dispozičnej zásady, ktorou je správne súdnictvo ovládané, ale jej logickým vyústením. Na týchto záveroch nič nemení to, že zákonodarca nulitu aktu výslovne neuprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nulitu aktu výslovne neupravil. Ak zrušuje súd napadnuté rozhodnutie po zistení, že ide o rozhodnutie nulitné, nezaoberá sa prípadnými ďalšími námietkami žaloby, lebo zákonnosť nemožno skúmať len z aktu, ktorý existuje (rozhodnutie odvolacieho orgánu vo veci nebolo vydané). Z uvedených dôvodov .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.