Nájdené rozsudky pre výraz: námietky v stavebnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
76 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné; stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/1/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcov: 1/ M... G., nar. X., bytom L.L., 2/ J. G., nar. X., bytom L.L., zastúpení advoká
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 61 ods. 1 stavebného zákona ustanovuje právo účastníkom stavebného konania predložiť svoje námietky, avšak najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/19/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcov: 1/ J. P., bytom O.O., 2/ I. P., bytom O.O., zastúpení advokátom JUDr. R. H., Advok
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účelom zásady koncentrácie konania v stavebnom konaní je stanovenie určitých limitov stavebného konania a jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Prešove (ďalej aj „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zrušil v zmysle § 250j ods. 2 písm. c/ a d/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného z 01. apríla 2010, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Obce Lendak z 12. októbra 2010, ktorým Obec Lendak povolila stavebníkom J. B. a M. B. stavbu „Novostavba hospodárskej budovy“ na pozemku parc. č. 1703 v k. ú. XX. Krajský súd na základe žaloby preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného ako
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66 (§ 88a ods. 7 stavebného zákona). Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžp/9/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobkyne K., bytom K., zastúpenej Mgr. Eugenom Gálikom, advokátom so sídlom Piaristická 2, Nitra, p
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 6 ods. 1 až 7 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/21/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcov: 1) A. A., bytom S., 2) R. K., L., 3) M. F., bytom J., 4) H. V., bytom V., 5) A. R., by
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí zaobstarať všetky potrebné doklady, t.j. rozhodnutia, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžp/10/2013 Identifikačné číslo spisu: 3112204529 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3112204529.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily
Merito veci PROCES - § 104a ods. 3 OSP.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Nds/1/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. J., bytom F., proti odporcom: 1/ Mgr. M., bytom F., 2/ D., bytom F., 3/ M., bytom P., právne zastúpeného JUDr. I., advokátom so sídlom v Ž., 4/ S., so sídlom M., vo veci vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 21S/53/2007, o nesúhlase
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžp/8/2013 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ J., 2/ M., obaja bytom V.J.S. obaja zastúpení JUDr. Martinom Kirňákom, advokátom, advokátska kancelária V. Strojárska č. 3998, proti žalovanému: Obvodný úrad Prešov, Nám. mieru č. 3, za účasti 1/ P., 2/ Š.Š., obaja bytom V.S.V. 3/ Mgr. J., bytom V.J.S.S. 4/ Ing. J
Merito veci stavebné - § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Najvyšší súd 8 Sžo 5/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej, v právnej veci žalobkýň: 1) C. V., 2) Ľ. D., obe právne zastúpené advokátom JUDr. F. F., proti žalovanému: Krajský s
Merito veci vecnú príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/4/2019 4015200433 9. júna 2020 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4015200433.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a členov senátu JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej PhD., Mgr. Petra Melichera, JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca), JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Mir
MENU