Nájdené rozsudky pre výraz: nárast trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
34 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti sú du o mal oletého M. F. , nar. X. , bývajúceho u A. F. v H. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom , dieťa matk y A. V. , bývajúcej v o V. , a otca M. F., bývajúceho v L. , t. č. na neznámom mieste , zastúpeného A. F., bývajúcou v H. , o zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti , vedenej na Okresnom súde Humen
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodnosti návrhu vzal Najvyšší súd Slovenskej republiky na zreteľ predovšetkým to, že v danom prípade ide o konanie o dedičstve (§ 175x O.s.p.). Miestna príslušnosť v tejto veci sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o výlučnej miestnej príslušnosti, konkrétne § 88 ods. 1 písm. l/ O.s.p., podľa ktorého namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého mal poručiteľ naposledy bydlisko. Ide teda o zákonom vyjadrenú zásadu, aby vec prejednal a rozhodol presne určený súd. Preto dôvodom pre výnimku z tejto zásady na základe návrhu na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi Š., zomrelom X., naposledy bývajúcom v K., za účasti dedičiek 1/ Ľ., bývajúcej v T., 2/ M., bývajúcej v K., o prejednanie novoobjaveného majetku, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 38 D 597/2004, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Košice II sp. zn. 38 D 597/2004 Okresnému súdu Trenčín n e v y h o v u j e . O d ô v o d n
Právna veta: Zákonodarca úpravou výlučnej miestnej príslušnosti vyjadril zámer, aby sa konanie o určitých veciach neuskutočňovalo na súde, ktorého miestna príslušnosť by bola daná všeobecnými kritériami (§ 84 a nasl. O.s.p.) alebo by vyplývala z možnosti účastníka zvoliť si spomedzi dvoch miestne príslušných súdov (§ 87 O.s.p.), ale aby vec prejednal a rozhodol práve ten súd, ktorého príslušnosť zákon stanovil odlišne podľa osobitných kritérií, ktorým z hľadiska miestnej príslušnosti priznal prioritu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ H., bývajúcej v N., 2/ Š., bývajúceho v M., 3/ V., bývajúcej v M., všetkých zastúpených J., advokátom so sídlom v D., proti žalovanému I., bývajúcemu v B., zastúpenému J., advokátkou so sídlom v B., o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 1 C 20/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu N
Právna veta: V súvislosti s tvrdením žalovanej 1/ o existencii vyživovacej povinnosti k ďalšej osobe (ktorou je podľa obsahu spisu jej syn, evidovaný ako uchádzač o zamestnanie), Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že samotné zaradenie osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie automaticky nezakladá vyživovaciu povinnosť rodiča k tejto osobe, ak pre to nie sú dané aj ďalšie zákonné predpoklady.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho vo V., zastúpeného JUDr. L., advokátom so sídlom v L., proti žalovaným 1/ E., bývajúcej v M., 2/ D., so sídlom v D., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 C 163/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 9 C 163/2008 Okresnému súdu Dunajská Stred
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Ľ. B. , bývajúce j v B. , zastúpen ej JUDr. V. Ž., advokát kou so sídlom v B. , proti žalovan ému Ing. L. K. , CSc. , bývajúcemu v B. , o urč enie vlastníctva k nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4 C 175/2009 , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Brezno sp. zn. 4 C 175/2009 Okresnému súdu Bratislava IV n e v y h o v u
Právna veta: Pri posudzovaní vady konania, že v prejednávanej veci bola účastníkovi súdom odňatá možnosť pred ním konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.), správnosť právnych záverov nie je právne relevantná, lebo prípadne nesprávne právne posúdenie veci prípustnosť dovolania nezakladá. Skutočnosť, že účastník má odlišný názor, než konajúce súdy, bez ďalšieho nezakladá a nedokazuje ním tvrdenú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Nesprávne právne posúdenie veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) je prípustným dovolacím dôvodom (ktorý možno uplatniť vtedy, ak je dovolanie prípustné), ale samo nesprávne právne posúdenie vec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 180 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. , so sídlom v P., zastúpenej advokátskou kanceláriou F. so sídlom v B. , proti žalovan ému M. , bývajúcemu v G. , za účasti S. (S.) so sídlom v K. , ako vedľajšieho účastníka na strane žalovanej, zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v R. , o zaplatenie 1 999 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 5 C 129 /2013, o dovolaní žalob
Právna veta: Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu predstavuje osobitný druh sporového konania, ktoré sa vyznačuje predovšetkým tým, že prebieha písomne a za použitia vzorových tlačív. V zmysle čl. 5 ods. 1 nariadenia môže súd nariadiť aj ústne pojednávanie, ak to považuje za potrebné, alebo ak o to požiada niektorá z procesných strán. Nejde teda o typické skrátené konanie, v ktorom by bola vylúčená účasť vedľajšieho účastníka...Každý vedľajší účastník, ktorý vstúpil do konania (t.j. aj vedľajší účastník uvedený v § 93 ods. 2 O.s.p.) má z procesného hľadiska rovnaké práva a povinnosti ako úča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 15 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. s.r.o., so sídlom v P., IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o. so s ídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej I. D. , bývajúcej v B. , za účasti S. (S.) so sídlom v K. , IČO: X. ako vedľajšieho účastníka na strane žalovanej, o zaplatenie 1 831,53 € s príslušenstvom , vede nej na Okr esnom súde Rožňava pod sp. zn. 8 C 453 /2013, o dovolaní žalobky
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných oprávnení účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva [v zmysle § 18 O.s.p. majú účastníci v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 15 4/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne C. s.r.o., so sídlom v P., IČO: X. , zast úpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o. so s ídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ej K. R. , bývajúcej v R. , za účasti S. (S.) so sídlom v K. , IČO: X. ako vedľajšieho účastníka na strane žalovanej, o zaplatenie 1 398 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 10 C 428 /2013, o dovolaní žalobky
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne B., bývajúcej v P., proti žalovaným 1/ P., s.r.o., so sídlom v B., zastúpenému JUDr.., advokátkou so sídlom v B., 2/ L., bývajúcemu v P., o určenie neplatnosti zmluvy, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 11 C 58/2009, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 11 C 58/2009 Okresnému súdu Prešov n e v y h o v u j e .
MENU