Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1002088
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60886
USSR: 33976
NSČR: 116511
NSSČR: 62646
USČR: 75993
EUR-LEX (sk): 11443
EUR-LEX (cz): 11481
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415710
Krajské súdy (ČR): 38884
Posledná aktualizácia
23.05.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: nariadenie predbežného opatrenia


Približný počet výsledkov: 833 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nariadenie predbežného opatrenia
  • nariadenie nájdené 68525 krát v 34781 dokumentoch
  • predbezny nájdené 19861 krát v 5473 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 33167 krát v 9696 dokumentochPrávna veta: "Pre posúdenie, či sú v danom prípade predpoklady pre zastavenie konania z dôvodu prekážky veci už rozhodnutej alebo prekážky skôr začatého konania je potrebné posúdiť, či v konaniach ide o totožných účastníkov konania a\ o totožný predmet konania o nariadenie predbežného opatrenia. Pri nariadení predbežného opatrenia sa zásadne vychádza z toho, čo je alebo bude predmetom konania vo veci samej, teda v súvislosti s akým nárokom je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je daná obava, že výkon súdneho rozhodnutia o konkrétnej veci samej je ohrozený. Predbežné opatrenie je viazané ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : v I. rade M. , s. r. o., T. , IČO : X. , v II. rade Ing. Z. , N. , obidvaja zastúpení Advokátska kancelária JUDr. D. , s. r. o. T. , IČO : X. , proti žalovanému : V. , a. s., M. , IČO : X. , o nariadenie predbežného opatrenia , na dovolanie navrhovateľa v I. a II. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2 Cob/406/2012 -167 zo dňa 09. 11. 2012 , takto r o z h o d o l .
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 144 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. S., bývajúceho v B. , 2/ A. S., bývajúce j v B. , zastúpených Mgr. M. Č. , advokátom so sídlom v K. , proti odporkyni P. , a.s. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , zastúpen ej advokátskou kanceláriou Š., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2 C 252/2013, o dovolan iach navrhovateľov a .
Právna veta: V zmysle § 83 O.s.p. bráni začatie konania tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. V tomto ustanovení vyjadrená prekážka veci začatej (litispendencia) patrí k podmienkam konania, ktorých nedostatok súdu znemožňuje rozhodnúť vo veci samej. Prekážka veci začatej bráni tomu, aby bola prejednaná a rozhodnutá vec, o ktorej už bolo skôr začaté konanie. Takýto nedostatok podmienky konania nemožno odstrániť, preto súd po jeho zistení musí konanie v ktoromkoľvek štádiu bez ďalšieho zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.). O prekážku veci začatej ide v zmysle uvedeného ustanovenia vtedy, keď v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. O. F. , bývajúceho v B. , prechodne v B. , proti odporcom 1/ S., so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ H. , so sídlom v B. , IČO: X. , 3/ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, IČO: 00151866, 4/ Okresnej prokuratúre Bratislava II , so sídlom v Bratislave, Kvetná č. 13, 5/ Slovenskej republike – Minis terstvu spravodlivosti Slovenskej republiky .
Právna veta: Pred nariadením predbežných opatrení sa spravidla nevykonáva dokazovanie tak, ako je upravené v § 122 a nasl. O.s.p.; postačuje osvedčenie relevantných skutočností. Neúplnosť alebo nesprávnosť skutkových zistení súdov nižších stupňov nie je (ani v iných prípadoch) takým nedostatkom, ktorý by rozhodovacia prax najvyššieho súdu považovala za dôvod zakladajúci procesnú vadu konania v zmysle § 237 O.s.p. (viď viaceré rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp. zn. 2 Cdo 130/2011, 3 Cdo 248/2011, 5 Cdo 244/2011, 6 Cdo 185/2011 a 7 Cdo 38/2012). Ani nesprávne vyhodnotenie dôkazov (pokiaľ sa vykonáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. K. , bývajúceho v B. , proti odporcovi M. Š., bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. Ľ. H. , advokátom so sídlom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 25 C 126/2013, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Brat islave z 12. septembra 2013 sp. zn. 9 Co 498/2013 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Bratislave .
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že samotná existencia dlhu sama o sebe nemôže byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Takýmto dôvodom môžu byť len skutočnosti, ktoré opodstatňujú obavu, že by prípadný výkon rozhodnutia mohol byť zmarený. U dlžníka to môže byť znižovanie majetku, ktorý je možné postihnúť pri výkone rozhodnutia alebo konanie, ktoré inak podstatnou mierou negatívne ovplyvňuje jeho majetkové pomery. V konaní však zo strany navrhovateľa neboli preukázané základné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, keď navrhovateľ neosvedčil ohrozenie budúceho výkonu rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: T. , X. , IČ: X. , zastúpený: V. , s. r. o., P., IČO: X. , proti odporcovi 1/: H. , a. s., M. , IČO: X. , odporcovi 2/: S., a. s., J., IČ O: X. , o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 31Cb 188/2012, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 07. januára 2013, č. k.: lCob 466/2012 -230, takto r o z h .
Právna veta: Konanie o nariadení predbežného opatrenia a konanie vo veci samej sú dvoma samostatnými konaniami, ktoré od seba nie sú navzájom závislé v tom zmysle, že by na vydanie rozhodnutia vo veci samej bolo potrebné najprv nariadiť predbežné opatrenie. Predbežné opatrenie je samostatným právnym prostriedkom ochrany ohrozených či porušených práv účastníkov, ktorý má dočasný charakter a je možné ho nariadiť tak pre dobu pred začatím konania vo veci samej, ako i pre dobu od podania žaloby vo veci samej až do právoplatného skončenia veci (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. novembra 2005, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u S.Z.Z., , Základná organizácia č. X.T.X. , zastúpeného JUDr. Ľ. P., ad vokát om so sídlom v T. , proti žalovan ým so sídlom v P., P. O. BOX č. X. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Trenčí n pod sp. zn. 14 C 251/2007 , o dovolaní žalovaných proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 3. júla 200 9, sp. zn. 19 Co 178/2009 , rozhodol t a k t o : Dovolanie o d .
Právna veta: V dovolaní sa namieta, že postupom odvolacieho súdu bola žalovanej odňatá možnosť pred súdom konať. Odňatím možnosti konať pred súdom sa v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. rozumie procesne nesprávny postup súdu znemožňujúci účastníkovi konania realizáciu jeho procesných práv, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. Dovolací súd zo spisu nezistil, že by v konaní pred súdmi nižších stupňov došlo k takejto procesnej vade. Podľa § 102 ods. 1 O.s.p. ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. M. S., bývajúcej v B. , zastúpen ej A. L. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej M. – S., s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpenej A. , s.r.o ., so sídlom v B. , IČO: X. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 12 C 244/2009, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 29. marca 2010 sp. zn. 4 Co 86/2010, takto .
Právna veta: Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení a to z dôvodu, že nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pre nariadenie predbežného opatrenia je postačujúce, pokiaľ sú okolnosti, z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť návrhu na toto dočasné opatrenie, aspoň osvedčené. Miera osvedčenia sa riadi danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia. Preukázanie alebo aspoň osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia posudzuje len podľa obsahu návrhu a k nemu pripojených, prípadne dod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej repu bliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky vo veci v právnej veci žalobkyne M. V. , bývajúcej v S., toho času v M. , zastúpenej JUDr. Ľ. S., advokátkou so sídlom v M. , proti žalovanému Z. V. , bývajúcemu v S., toho času v S., zastúpenému JUDr. D. M. , advokátom so sídlom v B. , o určenie rozsahu užívania veci patriacej do bezpodielového vlastníctva manželov , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 4 Co 324/2012 , z .
Právna veta: Konanie o nariadenie predbežného opatrenia vykazuje oproti štandardnému civilnému konaniu určité osobitosti. Jednou z nich je, že pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia. Pred nariadením predbežného opatrenia nemusí byť nárok dokázaný, musí však byť aspoň osvedčený. Osvedčenie (na rozdiel od dokazovania) znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 126 /2013 Slovenskej repu bliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky vo veci v právnej veci žalobcov 1/ P. M. , bývajúceho v M. , 2/ M. M. , bývajúcej v Č. , 3/ M. M. , bývajúceho v K. , 4/ L. Ď. , bývajúcej v T. , 5/ A. M. , bývajúceho v Č. , 6/ J. R. , bývajúceho v Č. a 7/ J. R. , bývajúceho v Č. , všetkých zastúpených JUDr. L. L. , advokátom so sídlom v P., proti žalovaným: 1/ DOMA, a.s., so sídlom v Prešove, Petrovanská 34, IČO: 36 486 001, 2/ M. M. , .
Právna veta: Ustanovenie § 114 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu v rámci prípravy pojednávania povinnosť doručiť odporcovi (žalovanému) do vlastných rúk návrh na začatie konania (žalobu) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu. Ak je však predmetom návrhu nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť doručiť ostatným účastníkom (aj) prílohy návrhu zákon neukladá (§ 75 ods. 8 druhá veta O.s.p.). Rovnako nie je povinnosťou súdu doručovať účastníkom konania vyjadrenia k odvolaniu; zákon výslovne takúto povinnosť súdu neukladá. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu druhého účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu A. S., bývajúce ho v S., zastúpeného S., so sídlom v P., proti žalovan ým: 1/ P. , s.r.o. , so sídlom v B. , 2/ R. a.s. , so sídlom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej n a Okresnom súde Poprad pod sp. z n. 7 C 36 /20 12, o dovolaní žalo vaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 9. júla 201 2 sp. zn. 7 Co 91 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e .
Právna veta: Novela Občianskeho súdneho poriadku vykonaná zákonom č. 384/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravila postup súdu v súvislosti s doručovaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Dôvodová správa k uvedenej novele uvádza, že takouto úpravou sa má vytvoriť priestor na to, aby sa odporca dozvedel o predbežnom opatrení až v okamihu, keď je voči nemu účinné. Preto mu nemožno doručovať ani návrh, ani prípadne odvolanie, ak bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre nariadenie predbežného opatrenia, vyjadriť. Z cit ovanej dikcie zákona ( § 75 ods. 6 O.s.p.) treba vyvodiť, že účastníci nemusia byť vypočutí, a že súd pri nariadení predbežného opatrenia nemusí ... nariadenie predbežného opatrenia bol aj návrh na zrušenie predbežného opatrenia, nebol v súlade s Občianskym súdnym poriadkom. Z vyššie uvedeného legislatívneho výkladu a z dôvodov v ňom uvedených je zrejmé , že uvedený postup sa vzťahuje len na rozhodovanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia .
Právna veta: V zmysle § 75 ods. 4 O.s.p. o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý má náležitosti podľa odseku 2, rozhodne súd bezodkladne najneskôr do 30 dní po doručení návrhu. Plynutie zákonnej lehoty na nariadenie predbežného opatrenia pre príslušný súd sa nespája s akýmkoľvek návrhom na nariadenie predbežného opatrenia, ale len s takým návrhom, ktorý spĺňa podmienky príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Ak súd vyzve žalobcu na odstránenie nedostatkov návrhu, nemôže súdu až do obdobia, kým tieto nedostatky žalobca neodstráni, vôbec vzniknúť povinnosť rozhodnúť v lehote do 30 dn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonnej lehoty na nariadenie predbežného opatrenia pre príslušný súd sa nespája s akýmkoľvek návrhom na nariadenie predbežného opatrenia, ale len ... nariadenie predbežného opatrenia nebola zjavná pasívna legitimácia žalovaného ako nositeľa hmotnoprávnej povinnosti, resp. povinnosti, ktorú v petite návrhu vyžadoval žalobca. Žalobca neosvedčil danosť a dôvodnosť nariadenia predbežnéh o opatrenia. Nebolo ani jasné, aká bezprostredná ujma žalobcovi hrozí. O trovách konania o nariadenie predbežného opatrenia .
Právna veta: Vychádzajúc z nálezu ústavného súdu možno konštatovať, že o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia rozhodoval miestne nepríslušný súd, pričom podľa existujúcej právnej úpravy odporca nemal nijakú možnosť domôcť sa toho, aby vo veci konal a rozhodol súd miestne príslušný, teda v konečnom dôsledku, aby vo veci konal a rozhodol zákonný sudca. Nedostatok procesnej podmienky miestnej príslušnosti je v zásade podľa platnej právnej úpravy odstrániteľným nedostatkom podmienok konania. Osobitnou kategóriou je však konanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v prípadoch, v ktorých nie je da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nariadenie predbežného opatrenia (§ 75 ods. 8 druhá veta O. s. p.). Námietku miestnej príslušnosti uplatnil odporca v odvolaní proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia. Podľa názoru dovolacieho súdu, ak súd prvého stupňa pred rozhodnutím o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia .
Právna veta: Nemožno považovať za porušenie práva na spravodlivý proces nariadenie neodkladného opatrenia rozhodnutím odvolacieho súdu, proti ktorému už nie je prípustné odvolanie ako riadny opravný prostriedok.

Úryvok z textu:
... nariadenie predbežného opatrenia mal súd prvej inštancie doručovať výlučne žalobcovi , pre doručenie uznesenia o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia žalovaným 1/, 2/ a 3/ nebol daný zákonný dôvod. Taktiež odvolanie žalobcu proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia .
Právna veta: Príslušnosť na rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia upravuje ustanovenie § 74 O.s.p. Podľa § 74 ods. 2 veta prvá O.s.p. je na nariadenie predbežného opatrenia príslušný súd, ktorý je príslušný na konanie o veci. Vecne príslušným na nariadenie predbežného opatrenia je okresný súd vo veciach uvedených v § 9 ods. 1 O.s.p. a krajský súd vo veciach uvedených v § 9 ods. 2 O.s.p. Aj na rozhodnutie o návrhu účastníka, aby súd v zmysle § 77 ods. 2 O.s.p. zrušil predbežné opatrenie, je vecne príslušný okresný súd (okrem vecí, v ktorých ako prvostupňové rozhodujú krajské súdy). V dano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Podľa § 74 ods. 2 veta prvá O.s.p. je na nariadenie predbežného opatrenia príslušný súd, ktorý je príslušný na konanie o veci. Vecne príslušným na nariadenie predbežného opatrenia je okresný súd vo veciach uvedenýc h v § 9 ods. 1 ... súdu prvého stupňa zamietajúcemu jej návrh na zrušenie predbežného opatrenia (výrok I.) a pri postúpení návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia na rozhodnutie súdu prvého stupňa (výrok III.) nešlo o rozhodovanie odvolacieho súdu vo veci samej, nebolo povinnosťou .
Zbierka NS 9/2018
R 76/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení, ktoré má charakter rozhodnutia vo veci samej, je prípustné dovolanie podľa ust. § 420 CSP.

Úryvok z textu:
... ich zrušenia Krajským súdom v Trnave, ako súdom odvolacím, bol na základe uvedených uznesení Okresného súdu Trnava o nariadení predbežných opatrení, oprávnený konať za obchodnú spoločnosť - žalobcu. Predbežným opatrením, resp. neodkladným opatrením nemôže súd založiť konateľské oprávnenie fyzickej ... známok za žalobcu ako prevodcu. Odvolací súd sa nestotožnil s názorom žalovaného 1/, že v čase od nariadenia predbežných opatrení uzneseniami Okresného súdu Trnava č. k. 36Cb/541/2015-180 a č. k. 36Cb/542/2015-146, .
Zbierka NS 10/2014
R 143/2014
Uznesenie
Kľúčové slová: podanie urobené elektronickými prostriedkami, procesná lehota, lehoty v sporovom konaní
Právna veta: Trojdňová lehota na doplnenie podania urobeného elektronickými prostriedkami (§ 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) je lehotou procesnou. Pre jej počítanie, plynutie a zachovanie platia ustanovenia § 55 a § 57 Občianskeho súdneho poriadku. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods. 1 O.s.p.). Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti, určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1 O.s.p.). Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písom ne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo .
Právna veta: Zmena žaloby nesmie byť v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. To, či dôsledky určitého procesného postupu alebo úkonu sú v súlade s touto zásadou posudzuje súd. Ustanovenie § 95 ods. 1 O.s.p. dáva preto žalobcovi možnosť zmeniť žalobu (len) so súhlasom súdu; súd zmenu žaloby nepripustí (tiež) vtedy, ak by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenej žalobe (§ 95 ods. 2 O.s.p.). V prípade nepripustenia zmeny žaloby pokračuje súd v konaní o pôvodnej žalobe, pričom žalobkyňa môže uplatniť svoj nárok v novom konaní. Osobitne treba zdôrazniť, že úvaha, či výsle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1/, 2/ na zastavenie konania nevyhovel (pokladal ich za nedôvodné). Rovnako nevyhovel ani návrhu žalovanej 2/ na zrušenie uznesenia o nariadení predbežného opatrenia (súd nezistil dôvody na jeho zrušenie). Rozhodnutie odôvodnil okrem iného tým, že predmetom tohto konania je určenie neplatnosti podnájomnej zmluvy .
Zbierka NS 9/2018
R 93/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba
Právna veta: Vylúčenia majetku (veci) z konkurznej podstaty úpadcu sa môže domáhať len osoba, ktorej majetok bol do súpisu zaradený. Vylučovacou žalobou je možné domáhať sa vylúčenia náhradného peňažného plnenia (finančného ekvivalentu) získaného správcom konkurznej podstaty za speňažený majetok z konkurznej podstaty len vtedy, ak ide o peňažné plnenie získané speňažením majetku zapísaného do konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
... Bratislave v uznesení sp. zn. 1CoKR/11/2011, ktorým potvrdil uznesenie Okresného súdu Bratislava I o zamietnutí návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia, kde na str. 3 konštatoval, že žalobcom požadovaná finančná čiastka nie je súčasťou súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu. 14. V .
Zbierka NS 8/2018
R 74/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: výzva na zaplatenie súdneho poplatku , následky nezaplatenia poplatku
Právna veta: Pre účely zákona o súdnych poplatkoch sa celým konaním rozumie konanie na súde prvej inštancie a konanie na odvolacom súde, ktoré sa končí právoplatným rozhodnutím veci odvolacím súdom. Súdom priznané oslobodenie od súdnych poplatkov zásadne zaniká právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým sa konanie o veci končí a na dovolacie konanie sa (ak nie je výrokom uznesenia, ktorým sa oslobodenie priznáva, výslovne určené inak) nevzťahuje.

Úryvok z textu:
... , e/ žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona, f/ vznikl a poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Podľa § 6 ods. 1 <aspi://module='ASPI'&link='71/1992%20Zb.%25236'&ucin -k-dni='30.12.9999'> zákona .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.