Nájdené rozsudky pre výraz: nariadenie predbežného opatrenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 811

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

983 dokumentov
5895 dokumentov
261 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia neodkladné opatrenia
Právna veta: V konaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musia byť rešpektované minimálne požiadavky zodpovedajúce princípom spravodlivého procesu, resp. základnému právu na súdnu ochranu. Rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí mať predovšetkým rovnako ako iné rozhodnutia zákonný podklad, musí byť vydané príslušným orgánom a nemôže byť prejavom svojvôle, teda musí byť primeraným spôsobom odôvodnené. Účelom predbežného opatrenia je dočasná úprava práv a povinností, ktorá nevylučuje, že o právach a povinnostiach vo veci samej bude rozhodnuté inak, než v konaní o predbežnom op ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob do /25 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : A. a. s., so sídlom E. , IČO: X. , právne zastúpeného advokát skou kanceláriou B. , so sídlom P., IČO: X. , proti žalovan ému : S., so sídlom O. , IČO: X. , právne zastúpenému advokát skou kanceláriou O. , so sídlom G. , IČO: X. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresn om súd e Bratislava I pod sp. zn. 25Cb /148/2015 , o dovolaní žalo vaného
Právna veta: Nemožno považovať za porušenie práva na spravodlivý proces nariadenie neodkladného opatrenia rozhodnutím odvolacieho súdu, proti ktorému už nie je prípustné odvolanie ako riadny opravný prostriedok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob do /1/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : D. , a.s. , so sídlom Č. , IČO: X. , zastúpeného A. , so sídlom M. , IČO: X. , proti žalovan ým : 1/ I., so sídlom N. , IČO: X. , zastúpené ho advokátom JUDr. R. , so sídlom X. a advokát skou kanceláriou B. , so sídlom E. , IČO: X. , 2/ I., so sídlom N. , IČO: X. , zastúpené ho A. , so sídlom Š., IČO: X. , 3/ D. , so sídlom A. , IČO: X. , zastúpené ho A. , so sí
Právna veta: Konanie o nariadení predbežného opatrenia a konanie vo veci samej sú dvoma samostatnými konaniami, ktoré od seba nie sú navzájom závislé v tom zmysle, že by na vydanie rozhodnutia vo veci samej bolo potrebné najprv nariadiť predbežné opatrenie. Predbežné opatrenie je samostatným právnym prostriedkom ochrany ohrozených či porušených práv účastníkov, ktorý má dočasný charakter a je možné ho nariadiť tak pre dobu pred začatím konania vo veci samej, ako i pre dobu od podania žaloby vo veci samej až do právoplatného skončenia veci (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. novembra 2005, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u S.Z.Z., , Základná organizácia č. X.T.X. , zastúpeného JUDr. Ľ. P., ad vokát om so sídlom v T. , proti žalovan ým so sídlom v P., P. O. BOX č. X. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Trenčí n pod sp. zn. 14 C 251/2007 , o dovolaní žalovaných proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 3. júla 200 9, sp. zn. 19 Co 178/2009 , rozhodol t a k t o : Dov
Právna veta: Podľa § 102 ods. 1 O. s. p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Aj keď citované ustanovenie nezahŕňa možnosť nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu, že by výkon rozhodnutia by bol ohrozený, súdna judikatúra dospela k záveru, že po začatí konania je aj táto možnosť prípustná a dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi je potrebné vyložiť tak, že je podeň možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie di ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J., A. , IČO: X. , zastúpený advokátom JUDr. R. , s. r. o., P., IČO: X. , proti žalovaným: 1/ S., nar. X. , bytom K.K. , 2/ F. , nar. X. , bytom P. , 3/ B. , s. r. o., K.K. , IČO: X. , žalovaní 1/ a 3/ zastúpen í Advokátskou kanceláriou V. , s. r. o., S., IČO: X. , o nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie žalovaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre, z 01. m ar
Právna veta: Predbežné opatrenia sú predbežnými predovšetkým v tom zmysle, že ich možno nariadiť (aj) pred začatím konania. Ich predbežnosť spočíva tiež v tom, že sa nimi neprejudikujú práva účastníkov, ani tretích osôb. Predbežné opatrenie možno nariadiť v každej veci, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní, teda aj vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Pri predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov účastníkov, sa súd spravidla nevyhne tomu, že ním nariaďované predbežné opatrenie bude mať - hoci aj len dočasne - zhruba rovnaký obsah, ako rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého O. M. , narodeného X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, bývajúceho u matky, dieťa rodičov J. B. , bývajúcej v K. , a M. M. , bývajúceho v K. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 25 P 116/2011, o dovolaní matky zastúpenej JUDr. A. K. , advokátkou so sídlo
Právna veta: Predbežné opatrenia sú predbežnými predovšetkým v tom zmysle, že ich možno nariadiť pred začatím konania. Ich predbežnosť spočíva tiež v tom, že sa nimi neprejudikujú práva účastníkov, ani tretích osôb. Predbežné opatrenie možno nariadiť aj v každej veci starostlivosti súdu o maloletých, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní. Nariadenie predbežného opatrenia nie je možné vtedy, ak sú dané podmienky pre konečné rozhodnutie. Pri predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov maloletého, sa súd spravidla nevyhne tomu, že ním nariaďované p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého R. K. , nar odeného X. , bývajúceho u matky a zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, so sídlom vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, dieťa rodičov M. Č. , bývajúcej vo V. , a J. K. , bývajúceho v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 9
Právna veta: Aplikácia predbežného opatrenia v zmysle § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. je veľmi aktuálnym a účinným prostriedkom preventívneho riešenia problematiky násilia. V jeho prospech svedčí najmä to, že v dôsledku jeho uplatnenia – zákazu vstupovania násilnej osoby sa ohrozenej osobe poskytuje pomerne rýchla ochrana, vďaka ktorej nemusí ďalej zotrvávať v spoločnom obydlí s násilnou osobou, ani nemusí opúšťať svoje obydlie, ak sa chce chrániť pred opätovnými útokmi násilnej osoby; nemusí žiť v strachu a obavách o svoj život a zdravie, a ani sa nemusí zaťažovať hľadaním náhradného ubytovania. Pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 304 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J. H. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. H. D. , advokátkou v B. , proti odporcovi R. N. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. E. H. , advokátkou v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp . zn. 16 C 55/2012, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 17. mája 2012 sp. zn. 14 Co 220/2012,
Právna veta: Ak súd nedoručil návrh na zrušenie predbežného opatrenia na vyjadrenie všetkým účastníkom konania podľa § 114 ods. 2 O.s.p., odňal im možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti D.T. C. , obe zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/ A, deti rodičov nebohej Ing. A. M. a Ing. arch. G. C. , zastúpeného JU Dr. T ., advokátom v B. , , za účasti starých rodičov M. M. a O. M. , oboch bývajúci ch v B., , o návrhu starých rodičov M. M. a O. M. , právne zastúpených Advokátskou kancelári
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov. Pred nariadením predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. preto postačuje, ak je osvedčené dôvodné podozrenie z násilia. Osvedčenie dôvodného podozrenia z násilia znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie všetky rozhodujúce), pričom postačuje, že osvedčená skutočnosť sa mu vzhľadom na všetky okolnosti javí ako nanajvýš pravdepodobná. Dôvodné podozrenie z násilia sa v prípadoch podľa § 76 ods. l písm. g/ O.s.p. preukazuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 355 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci navrhovateľky Ing. I. M. , bývajúcej v N. , proti odporcovi M. M. , bývaj úcemu v N. , zastúpenému JUDr. I. S., advokátkou so sídlom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , veden ej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 10 C 130/2012, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. augusta 2012 sp. zn. 5 Co 346/2012 , takto r o z h o d o l : Do
Právna veta: V prejednávanej časti konania platí pre trovy predbežného opatrenia ustanovenie § 145 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorému súd prizná náhradu trov konania, prizná aj náhradu trov predbežného opatrenia a zabezpečenia dôkazov. Z citovaného ustanovenia a contrario vyplýva, že sa v predbežnom opatrení o náhrade trov konania nerozhoduje. Výnimku tvorí osobitný prípad predbežného opatrenia podľa § 74 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého súdna prax priznáva náhradu trov konania už v konaní o tomto nároku, pretože sa naň hľadí ako na nárok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky A. V. , bývajúcej v B. , proti odporkyni JUDr. I. S., bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Z. H. , advokátkou, so sídlom v Ž. , o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej Okresným súdom Žiar nad Hronom pod sp.zn. 5 C 47/2010, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. apríla 2010 sp.zn. 17 Co 67/2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d
MENU