Nájdené rozsudky pre výraz: nariadenie súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
3204 dokumentov
43 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K charakteru konania o návrhu na vydanie predbežného opatrenia je nutné uviesť, že toto konanie má svoje špecifiká, ktoré ho odlišujú od zásad, na ktorých stojí základné konanie v tom, že ich použitie je limitované dosiahnutím účelu predbežného opatrenia, a preto sa neuplatňujú v celej šírke, ale s dôkazom na rýchlosť ochrany práv a spoľahlivosť tvrdení navrhovateľa na úrovni osvedčenia skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre záver o potrebe a nevyhnutnosti predbežného opatrenia. Pred nariadením predbežného opatrenia alebo zamietnutím návrhu na jeho nariadenie súd nevykonáva dokazovanie, ale vyc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcov : 1/ Ľ. P. , bývajúcej v K. K. , toho času v B. B. , 2/ J. P. , bývajúceho v K. K. , toho času v B. B. , zastúpených JUDr. Romanom Juríkom, advokátom so sídlom v Nových Zámkoch , Jazerná 19 , proti žalovaným : 1/ Všeobecnej úverovej banke , a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 1, IČO: 31 320 155, 2/ Dražobnej spoločnosti , a.s., so sídlom v Bratislave, Gunduličova 3, IČO
Kľúčové slová: rozsudok cudzozemského súduúčinky uznaného cudzieho rozhodnutia
R 22/2000
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Rozsudkom cudzozemského súdu v zmysle § 384a Trestného poriadku a čl. 1 písm. b/ Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, dojednaného 21. marca 1983 v Štrasburgu (uverejneného v Zbierke zákonov SR pod č. 553/1992 Zb.) sa rozumejú aj také rozhodnutia súdu, ktoré na rozsudok, ktorým bol uložený trest odňatia slobody nadväzujú, ak ukladajú odsúdenému povinnosť uložený trest odňatia slobody alebo jeho časť vykonať, napr. rozhodnutie podľa § 64 ods. 1 veta za bodkočiarkou Trestného zákona, že podmienečne prepustený odsúdený zvyšok trestu vykoná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom na návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na uznanie rozhodnutia súdu z Českej republiky, po vypočutí generálneho prokurátora Slovenskej republiky podlá § 384a Trestného poriadku uznal na území Slovenskej republiky právoplatné uznesenie Okresného súdu O. v Českej republike zo dňa 22. januára 1993, sp. zn. Pp 69/90, v spojení s uznesením Krajského súdu v O. zo dňa 30. augusta 1993, sp. zn. 5 To 293/93, ktorým bolo podlá § 64 ods
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku), a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Musí ísť o taký stav právnych vzťahov (nie len faktických), ktorý bezpodmienečne vyžaduje dočasnú a rýchlu súdnu úpravu. Predbežné opatrenie je inštitútom procesného práva, ktoré môže súd použiť, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 27P/32/2016 7216201811 28. 01. 2016 JUDr. G.Tomčovčíková Šandalová ECLI:SK:OSKE2:2016:7216201811.1 Uznesenie Okresný súd Košice II v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa T. B., L. G., B.. XX.X.XXXX, toho času sa nachádzajúce v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na Rastislavovej ulici č. 43 v Košiciach, zastúpené kolíznym opatrovníkom Ú
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: I. Ak navrhovateľ ako dôkaz osvedčenia uplatneného nároku doloží zmenku, platí bez ohľadu na povahu procesného nástroja, ktorý navrhovateľ použil, že: 1. pokiaľ z akýchkoľvek okolností prejednávanej veci vyplynie konajúcemu súdu súvislosť s nekalou povahou či neprípustnosťou uplatneného nároku, je tento ex offo povinný zabezpečiť prieskum nároku v intenciách možnej absolútnej neplatnosti úkonu, v ktorom má nárok základ; 2. pokiaľ súd nevzhliadne žiadnu nekalosť či neprípustnosť predloženého návrhu, súd pristúpi k prieskumu uplatneného nároku v rozmedzí prípadne vznesených námietok zohľadňujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedníčka obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na návrh ministra spravodlivosti postupom podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ a podľa čl. 19 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhli, aby na spoločnom rokovaní oboch kolégií bolo zauja
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí sa riadi procesnými pravidlami štátu, kde sa má rozhodnutie vykonať. V zmysle šiestej časti O.s.p. súdy uskutočňujú výkon súdom schválenej dohody o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom (§ 272 a nasl. O.s.p.). Naproti tomu starostlivosť súdu o maloletých je upravená v § 176 a nasl. O.s.p. Je potrebné preto rozlišovať, či ide o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí podľa § 272 a nasl. O.s.p., alebo konanie o starostlivosti súdu o maloletých podľa § 176 a nasl. O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky vo veci výkonu rozhodnutia o výchove malolet ého B. I., narodeného X. , za stúp eného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, so ciálnych vecí a rodiny Bratislava , Vazovova č. 7/A, Bratislava 1, dieťa rodičov: matky Ing. M. I., bývajúcej v Č. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. V. M. , s.r.o. so sídlom v B. a otca O. I., bývajúceho vo V. , zastúpeného advokátskou kanceláriou K. , s.r.o. so sídlom
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neupravuje možnosť zastavenia konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, neznamená, že konanie nemožno zastaviť, ak poplatník nezaplatí súdny poplatok za návrh na začatie konania (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky C. , so sídlom v Č. , N. , IČO: X. , zastúpenej F., so sídlom v B. , IČO: X. , za ktorú koná JUDr. B. , PhD., konateľ a advokát, proti odporkyni A. , bývajúcej v T., o zaplatenie 410,52 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 10 C 320/2013, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 27. februára 2014 sp. zn. 8 Co 110/2014, t
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/56/2014 Identifikačné číslo spisu: 5110234505 Dátum vydania rozhodnutia: 05.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5110234505.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej, členiek senátu JUDr.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie upravuje požiadavky na odstupové vzdialenosti medzi stavbami, ktoré vytvárajú medzi sebou voľný priestor. Tieto vzdialenosti sú regulatívom, ktorý zohľadňuje konkrétne podmienky výstavby vyplývajúce z požiadaviek urbanistických, architektonických, životného prostredia, hygienických, veterinárnych, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej oc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/168/2015 Identifikačné číslo spisu: 5014200779 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5014200779.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a čle
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
9Sžso/48/2008 Najvyšší súd Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S 201/2007-40 z 20.02.2008 takto
MENU