Nájdené rozsudky pre výraz: nariadiť hlavné pojednávanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
12 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo veciach, v ktorých bola pôvodne podaná obžaloba na krajský súd pred 1. septembrom 2004 a súčasne do 1. septembra 2004 v nich nebolo týmto súdom nariadené hlavné pojednávanie, a ak v čase od 1. septembra 2004 do 15. apríla 2005 nedošlo podľa prechodného ustanovenia § 454a Trestného poriadku účinného od 1. septembra 2004 k postúpeniu veci Špeciálnemu súdu, je na konanie vecne príslušný krajský súd, nakoľko prechodné ustanovenie § 454aa Trestného poriadku účinného od 15. apríla 2005 opätovne založilo vecnú príslušnosť krajského súdu, keďže účelom ustanovenia § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri sledovaní rozhodovacej činnosti senátov v zmysle § 21 ods. 4 písm. d) zákona č. 757/2004 Z. z. zistil, že v rozhodnutiach senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je rozdielny výklad prechodných ustanovení § 454a a § 454aa Trestného poriadku z hľadiska otázky vecnej príslušnosti súdu (krajského alebo špeciálneho), pokiaľ ide o veci, v ktorých bola pôvodne podaná obžaloba na krajský súd, ktoré ale nebo
Právna veta: Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba v lehote odpor, trestný rozkaz sa ruší zo zákona a samosudca musí nariadiť hlavné pojednávanie (§ 314g ods. 3 Tr. por..) Späťvzatie odporu nie je možné, a preto neprichádza do úvahy ani jeho vzatie na vedomie podľa § 250 ods. 4 Tr. por. per analogiam.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú v prospech mladistvej S. C. v trestnej veci vedenej na Okresnom súde v Nitre pod sp.zn. 5 T 86/95, podal generálny prokurátor SR, zrušil uznesenie uvedeného súdu prvého stupňa z 29. septembra 1995, citovanej sp.zn. a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Trestným rozkazom z 8. septembra 1995, sp.zn. 5 T 86/95, vydaným Okresným súdom v Nitre bola mladistvá
Právna veta: Podľa odseku 8 ustanovenia § 355 Tr. por. účinného do 31. augusta 2010, ak bol odpor podaný v lehote a nebol vzatý späť podľa odseku 6, trestný rozkaz sa ruší a samosudca tak, ako mu to ukladá odsek 3 tohto ustanovenia Trestného poriadku nariadi vo veci hlavné pojednávanie. Keďže predmetný trestný rozkaz bol z uvedených dôvodov zo zákona zrušený a samosudca bol povinný nariadiť hlavné pojednávanie, administratívne vyznačenie doložky právoplatnosti na trestnom rozkaze nemá oporu v zákone, je nulitné. Trestný rozkaz nenadobudol právoplatnosť a preto nemohli u neho nastať účinky právoplatné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Li povského a JUDr. Martina Piovar tsyho na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 31. augusta 2011 v trestnej veci obvineného D. D. , pre prečin nebezpečnéh o vyhrážania podľa § 360 ods. 1 , ods. 2 Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 4T 49/2009, o dovolaní, ktoré podal obvinený D. D. , zastúpený
Právna veta: Spojka „a“ v ustanovení § 349 ods. 1 Tr. por. spája dve rôzne kategórie trestných činov, t.j. na strane jednej prečinov v rozsahu definície podľa § 10 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. a na strane druhej zločinov, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje osem rokov. Keďže trestný čin spáchaný z nedbanlivosti je v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. vždy prečinom, pokiaľ nie sú dané podmienky uvedené v § 349 ods. 2 Tr. por. na vykonanie konania senátom, vykoná konanie o prečine samosudca bez obmedzenia trestnou sadzbou ustanovenou na prečin v osobit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Podpredsedníčka Okresného súdu Prievidza listom z 20. januára 2011, sp. zn. 3T 12/2010, sa obrátila na predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so žiadosťou o iniciovanie výkladu ustanovenia § 349 ods. 1 Tr. por. na základe toho, že Okresnému súdu Prievidza bola prokurátorom Krajskej prokuratúry Trenčín podaná 22. januára 2010 obžaloba na obv. Ing. J.B. a spol. pre prečin všeobecného ohrozenia podľa § 285 ods. 1, ods. 3 písm. a/, ods. 4 Tr. zák. tzn. p
Meritum § 221/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/3/2019 5117010854 2. októbra 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:5117010854.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí konanom 2. októbra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného JUDr. V. K., pre prečin p
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného G. P. pre prečin neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru sp olupáchateľstvom podľa § 20, § 218 ods. 1 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 24. septembra 2015 v Bratislave dovolanie obvineného G. P., zastúpeného obhajcom JUDr
Meritum spor o príslušnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného Ing. D. N. a spol. pre trestný čin podvodu podľ a § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 29. marca 2012 prerokoval podľa § 22 ods. 1 Tr. por. spor o príslušnosť medzi Okresným súdom Bratisl
Meritum odvolania obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému Mgr. M. N. a spol. pre spolupáchateľstvo prečinu nepriamej korupcie podľa § 20, § 336 ods. 1 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 18. júna 2015 v Bratislave odvolania obžalovaných Mgr. M. N. a Ing. I. L. a prokuráto
Meritum § 329/1,2 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/2/2019 9514100120 28. októbra 2019 JUDr. Peter Szabo predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2019:9514100120.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Štefana Michálika, JUDr. Františka Moznera, JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obvineného Ing. B. D. pre zločin prijímania úplatk
MENU