Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078232
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na čiastočný invalidný dôchodok


Približný počet výsledkov: 146 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nárok na čiastočný invalidný dôchodok
  • narok nájdené 116929 krát v 29239 dokumentoch
  • na nájdené 2249702 krát v 63592 dokumentoch
  • ciastocny nájdené 13166 krát v 6169 dokumentoch
  • invalidny nájdené 29418 krát v 3433 dokumentoch
  • dochodok nájdené 73739 krát v 4916 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 127 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov


Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. totiž nevyplýva, že by poistencovi, ktorý má nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa zák.č. 100/1988 Zb., nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, najmä ak na účely zákona č. 461/2003 Z.z. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u poberateľa čiastočného invalidného dôchodku je 50%.

Úryvok z textu:
9So/ 90 /20 10 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a čle niek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľ a: E. B. , bytom P. X. , K. proti odporkyni Sociálnej poisťovni , ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava o invalidný dôchodok , na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 30 . apríla 2010, č. k. .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, posudzovať zdravotný stav

Zbierka NS 5/2006
R 43/2006
Uznesenie
Právna veta: Pri posudzovaní schopnosti žiadateľa o dávku sociálneho zabez­pečenia (poistenia), ktorá je podmienená dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vykonávať trvalé zamestnanie, treba vždy pri­hliadať okrem rozsahu zachovaných pracovných schopností i na vek občana, dosiahnutú kvalifikáciu, ako aj prípadnú možnosť re­kvalifikácie na iné vhodné alebo primerané zamestnanie.

Úryvok z textu:
... invalidity pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 29 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení alebo čiastočnej invalidi­ ty pre nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení. Hodnotenia posudkových lekárov vychádzajúce z vyšetrenia navrhovateľa a jeho zdravotnej dokumentácie .
Právna veta: Pre trvanie nároku na čiastočný invalidný dôchodok v období pre 1.1.1995 nie je ustanovenie § 37 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. o nároku na výplatu dôchodku po dobu šiestich kalendárnych mesiacov použiteľné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 8. marca 1995 zrušil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 27. mája 1994, ktorým tento orgán odňal navrhovateľovi od 12. júna 1994 čiastočný invalidný dôchodok a súčasne mu zastavil jeho výplatu, a to na základe posudku Posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia so sídlom v P. z 12. mája 1994, podľa ktorého navrhovateľ nie je invalidný ani čiastočne invalidný. V odôvodnení svojho rozsudku krajský súd poukázal na posudky Posudkovej komisie sociálneho .
Kľúčové slová: invalidný dôchodok podľa zákona 461/2003, čiastočný invalidný dôchodok, pokles zárobku, podstatný pokles zárobku

Zbierka NS 2/1999
R 45/1999
Rozsudok
Právna veta: Lehota 12 kalendárnych mesiacov na posúdenie podstatného poklesu zárobku podľa § 37 ods. 8 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. neplynie od dátumu zasadnutia orgánu, na ktorom sa porovnanie vykonalo, ale od posledného dňa obdobia, za ktoré už bolo porovnanie vykonané.

Úryvok z textu:
... z 1. apríla 1996, napadnuté rozhodnutie odporkyne potvrdil s odôvodnením, že k termínu kontroly ekonomickej podmienky nároku na čiastočný invalidný dôchodok, určenému na apríl 1995 navrhovateľka dosiahla za 15 dní v marci 1995 hrubý zárobok 1224 Sk, čo ... mu vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, lebo zotrvala na stanovisku, že kontrola ekonomickej podmienky trvania nároku na čiastočný invalidný dôchodok má byť vykonaná vždy po uplynutí jedného roka od kontroly na zárobku, ktorá už bola vykonaná. .
Kľúčové slová: zárobková činnosť, príjem zo zárobkovej činnosti, hrubý zárobok

Zbierka NS 3/1999
R 69/1999
Rozsudok
Právna veta: Príjem zo zárobkovej činnosti v cudzine u zamestnávateľa so sídlom v cudzine nie je vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa § 16 zákona č. 247/1994 Z. z. v znení zákona č. 374/1994 Z. z. a teda ani hrubým zárobkom v zmysle § 12 ods. 2, resp. § 169b zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 308/1995 Z. z..

Úryvok z textu:
... dňoch, za ktoré dostával náhradu mzdy bolo by nevyhnutné podlá názoru odvolacieho súdu podmienku podstatného poklesu zárobku na ďalšie trvanie nároku na čiastočný invalidný dôchodok považovať za splnenú vzhľadom na znenie § 37 ods. 6 zákona č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení v znení neskorších .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok

Zbierka NS 1/2002
R 19/2002
Rozsudok
Právna veta: Aj vtedy, ak rozhodnutiu o opätovnom priznaní čiastočného invalidného dôchodku predchádzalo rozhodnutie o odňatí tejto dávky pre neplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, porovnateľným priemerným mesačným zárobkom, neobmedzeným podľa § 12 ods. 6 a zvýšeným podľa § 37 ods. 11 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov je ten zárobok, z ktorého bol naposledy vypočítaný čiastočný invalidný dôchodok pred jeho odňatím pre neplnenie ekonomickej podmienky.

Úryvok z textu:
... považuje za zánik nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľke zanikol nárok na čiastočný invalidný dôchodok pre nesplnenie ekonomickej podmienky od 6. augusta 1996, odvolací súd vyslovil pre odporkyňu záväzný ... či rozhodnutie o odňatí dávky nadobudlo právoplatnosť, lebo zákon obsahuje nevyvrátiteľnú právnu domnienku, že každý zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok pre neplnenie ekonomickej podmienky pred účinnosťou zákona č. 132/1998 Z. z. a zákona č .
Právna veta: Pri skúmaní splnenia ekonomickej podmienky rozhodujúcej pre vznik, trvanie alebo zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok pri zamestnaniach vykonávaných po 1. januári 1993 v Českej republike nemožno zohľadňovať zárobky, dosahované na jej území, ak dôchodca alebo jeho zamestnávateľ neplatí poistné na dôchodkové poistenie na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... území Slovenskej republiky. Povinnosťou odporkyne pri posudzovaní skúmania podmienky trvania nároku na čiastočný invalidný dôchodok navrhovateľa bolo preto zistiť, či po vzniku nároku na čiastočný invalidný dôchodok je možné odňať navrhovateľovi uvedenú dávku po 1. januári 1995 ... vyplýva, že navrhovateľ bol poberateľom čiastočného invalidného dôchodku od 21. júna 1990. Po vzniku nároku na čiastočný invalidný dôchodok navrhovateľ ďalej pracoval, a to v organizácii Geologický prieskum O., a.s., neskôr zmenenej .
Právna veta: V konaniach o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré neboli právoplatne skončené do 1. júna 1998, treba rozhodnúť o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 132/1998 Z. z.. Ak vznik nároku na čiastočný invalidný dôchodok bol podmienený splnením podmienky podstatného poklesu zárobku, treba jej splnenie posúdiť nielen podľa § 37 ods. 5 až 12 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. a zákona č. 308/1995 Z. z., ale aj podľa novej právnej úpravy dôchodkových nárokov, pokiaľ je to pre občana výhodnejšie (§ 162d ods. 1 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 12 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. ide vždy o nový vznik nároku na čiastočný invalidný dôchodok a keďže z toho dôvodu treba dávku znovu vymerať, pre hodnotenie plnenia ekonomickej podmienky je rozhodujúci priemerný mesačný zárobok, z .
Právna veta: Ak trvali zdravotné dôvody čiastočnej invalidity občana a odporkyňa 1. júna 1998 právoplatne nerozhodla o jeho žiadosti, ktorou sa opätovne domáhal priznania čiastočného invalidného dôchodku, odňatého pre neplnenie ekonomickej podmienky, skúmanej samostatne, treba v súlade s § 37 ods. 5 až 12 a § 162d zákona č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 132/1998 Z. z. porovnať zárobok občana, z ktorého mu bol pôvodne priznaný čiastočný invalidný dôchodok (po jeho úprave o prepočítací koeficient) a zárobkom dosahovaným v rozhodnom období, a tak zistiť z porovnateľného zárobku, či do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 107/1999 Z. z. Tento, okrem iného, doplnil zákon č. 100/1988 Zb. o § 162e, ustanovujúci povinnosť považovať zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok, ku ktorému došlo z dôvodu nesplnenia podmienky podstatného poklesu zárobku pred 1. júnom 1998, za zánik nároku na výplatu tohto .
Právna veta: Doručenie neformálneho podania, ktorým sa žiadateľ domáha priznania dávky sociálneho poistenia alebo jej zmeny, je okamihom doručenia žiadosti o dávku. Sociálna poisťovňa je povinná na jeho základe spísať žiadosť o dávku dôchodkového poistenia, v ktorej bude dátum podania neformálnej žiadosti uvedený ako dátum uplatnenia nároku.

Úryvok z textu:
... /2003 zsp. s výškou čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 vrátane zvýšení a pri súbehu nárokov na čiastočný invalidný dôchodok a nároku na invalidný dôchodok o výplate toho dôchodku, ktorý je vyšší. Keďže odporkyňa takto nepostupovala, je preskúmavané rozhodnutie vydané .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.