Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na dávku v nezamestnanosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
607 dokumentov
16 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: podmienky nároku na dávku v nezamestnanostizvyčajné bydlisko
Zbierka NS 4/2015
R 47/2015
Právna veta: Bydlisko v jednom členskom štáte nemusí v zmysle čl. 65 ods. 5 písm. a) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 12. apríla 2012 podľa § 250j ods. 2 písm. d) OSP zrušil rozhodnutie žalovanej, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o nepriznaní nároku na dávku v nezamestnanosti a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na čl. 61 ods. 1 a 2, čl. 65 ods. 2 a 5 písm. a) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 (ďalej len „základné nariadenie“). Považoval za preukázané, že žalobkyňa bola od 12. au
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že v dôvodoch rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Silvana Di Paulo je uvedené, že bydlisko v jednom členskom štáte nemusí bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte. Z uvedeného dôvodu je potrebné u žalobcu zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov Veľkej Británie tak, ako keby boli dosiahnuté podľa právnych predpisov Slovenskej republiky v zmysle čl. 61 ods. 1 základného nariadenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUD r. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: P. D. , narodený X. , bytom S., L. ul. č. X. proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o dávku v nezamestnanosti, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Tr enčíne z 25.
Právna veta: Podľa základného pravidla obsiahnutého v čl. 61 ods. 1 a 2 základného nariadenia sa doby poistenia v nezamestnanosti dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu zohľadnia ako keby boli dosiahnuté podľa slovenských právnych predpisov v prípade, že daná osoba bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ukončila doby poistenia dosiahnuté podľa slovenských právnych predpisov. Z dôvodu, že žalobkyňa takto doby poistenia podľa slovenských právnych predpisov bezprostredne pred jej zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahla, bolo potr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobkyne M. S., bytom v K. , H. ul. č. X. , zastúpenej JUDr. Annou Lacovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Pražská č. 4, proti žalovanej Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Pokiaľ ide o judikatúru nielen k pojmom bydlisko, či pobyt, ale aj k prístupu a vykladaniu ZN a VkZN v častiach, ktoré sa týkajú prerokúvanej veci, odvolací súd odkazuje napr. na rozsudok ESD vo veci C- 90/97 Robin Swaddling c/a Adjudication Commisioner z 25. februára 1999, ktorého výrok znel nasledovne: „Článok 10a Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, vo svojej upravenej a aktualizovanej verzii Nariadením Rady (EHS) č. 2001/83 z 2. júna 1983, tak ako bolo upravené Nariadením ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu , v právnej veci žalobkyne: Bc. J. Š., trvale bytom K. , právne zastúpená ad vokátkou JUDr. Gabrielou Kľačanovou, AK so sídlom v Martine, A. Kmeťa č. 28 , proti žalovan ej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8,
Právna veta: „Nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len „dávka“) vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak. Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie

Úryvok z textu:
Najvyšší súd / Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslav a Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : I., nar.: X. , bytom Z. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom ul. Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolani
Právna veta: Podľa preskúmavaného rozhodnutia pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie žalobkyňa nedosiahla doby poistenia v nezamestnanosti v zmysle slovenskej legislatívy. Z uvedeného dôvodu by bolo možné zohľadniť dobu poistenia v nezamestnanosti dosiahnutú na území V.B. do celkovej doby poistenia v nezamestnanosti v súlade s čl. 61 ods. 1 základného nariadenia, len v prípade preukázania pevných väzieb a bydliska na území Slovenskej republiky počas výkonu posledného zamestnania na území V.B.. Potom, ako žalovaná (vrátane prvostupňového správneho orgánu) posúdila zachovanie väzieb žalobk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalob kyne : Mgr. A. , bytom B. , právne zast. JUDr. J., advokátom , H. , proti žalovanej : Sociálna poisťovňa - ústredie , ul. 29. a ugusta č. 8 , 850 00 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 zákona suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5% za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Podľa odseku 7 citovaného ustanovenia poistencovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňa podmienky nároku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa J. Ď., ybtom K., zastúpeného advokátom JUDr. M. G., advokátom, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, B., o výšku predčasného starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 6. fe
Právna veta: Žalobkyňa bola v období od 1. júla 2005 do 31. januára 2010 na rodičovskej dovolenke; z toho dôvodu došlo u nej podľa § 26 ods. 1 zákona v znení účinnom pred 1. februára 2010 k prerušeniu povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti. Dobrovoľne poistená počas rodičovskej dovolenky nebola. V období troch rokov pred vznikom nároku na dávku v nezamestnanosti teda žalobkyňa nebola povinná platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti a nemala vymeriavací základ, z ktorého by sa pred 1. februára 2010 mohla vypočítať dávka v nezamestnano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobkyne: Z. O. , bytom U. , V. N. T. , zastúpenej JUDr. An dreou Císarovou, advokátkou so sídlom Kominárska č. 2, 4, Bratislava, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava,
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov nebráni priznaniu neprávom odopretej dávky v nezamestnanosti alebo jej priznaniu v riadnej výške za dobu viac ako tri roky, ak nárok na dávku v nezamestnanosti bol uplatnený včas, ale o nároku na podporu v nezamestnanosti nebolo rozhodnuté a žiadateľovi bol priznaný len preddavok na podporu v nezamestnanosti.

Úryvok z textu:
9Sžso/15/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Ne vedelovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu J. M. , proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 232 -811/2009 z 18. mája 2009, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajské
MENU