Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
76 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu odvolací súd otázku č. 2/ (či premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy za rozhodnutie o väzbe má byť posudzované podľa § 23 zákona č. 58/1969 Zb.) vyriešil správne, keď premlčanie nároku posudzoval podľa Občianskeho zákonníka. Zákon č. 58/1969 Zb. totiž náhradu nemajetkovej ujmy neupravoval, a teda nepoznal. Na tom nič nemení skutočnosť, že odškodnenie vo forme náhrady škody ako peňažného plnenia pripúšťal pri bolesti a sťažení spoločenského uplatnenia, ktoré vo svojej podstate mali povahu ujmy nemajetkovej. Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej uj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/75/2017 7210226922 30. septembra 2019 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2019:7210226922.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Daniely Švecovej a JUDr. Ivana Machyniaka vo veci žalobkyne R. Ď., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcej v T., Y. XX, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kerecman s.
Právna veta: O nesúhlase Národnej banky Slovenska s postúpením veci Okresným súdom Bratislava.

Úryvok z textu:
Kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ D. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom E. XX, N. X., korešpondenčná adresa D. 8, E., 2/ S.. N. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom E. XXXX/XX, E., 3/ P.. R. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom Z. XX, Košice, proti žalovanej: Slovenská republika - Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 5, Bratislava, o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2
Právna veta: Základným predpokladom zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím v zmysle citovaného ustanovenia § 1 zákona č. 58/1969 Zb. je zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, ktorým bola spôsobená škoda a to pre jeho nezákonnosť príslušným orgánom. Pre správnu interpretáciu tohto ustanovenia však nestačí vychádzať len z jazykového znenia, teda z doslovného gramatického výkladu, ale súdna judikatúra (systematickým a logickým extenzívnym výkladom) dospela k záveru, že ak došlo k zastaveniu trestného stíhania alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihlia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/27/2012 6110206422 19.02.2014 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2014:6110206422.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobcu Bc. H. D., bývajúceho v U., proti žalovanej Slovenskej republike - M
Meritum náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/134/2020 3818203033 30. novembra 2020 JUDr. Oľga Trnková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:3818203033.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. J., bývajúceho v P., Z. X/X, zastúpeného Mgr. Petrou Hrubou, advokátkou so sídlom v Ilave, Mierové námestie 93, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slove
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/8/2019 1114219990 27. marca 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:1114219990.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. W., bývajúceho v K., zastúpeného advokátom JUDr. Bohumilom Vašičkom, so sídlom v Bratislave, Odeská 25, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Brat
Meritum o náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. M. T. , bývajúceho v B. , zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. D. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti odpor kyni Slovensk ej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám estie č. 13, o náhradu škody a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 26 C 159/2006 , o dovol
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/152/2018 1111235703 30. septembra 2020 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1111235703.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Machyniaka a sudcov JUDr. Daniely Švecovej a JUDr. Ľubora Šeba v spore žalobcu H.. Š. H., nar. X.XX.XXXX, bývajúceho v X., U. XX, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú kon
Meritum 27 341,45 eur a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/65/2020 6416209949 29. septembra 2020 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6416209949.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcu J., bytom v M., zastúpeného AS Legal, s.r.o., so sídlom v Bratislave Hlučín
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd 4 Cdo 110/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. – I. a.s. , P., zastúpeného JUDr. P. K. , advokátom v B. , proti žalovaným 1/ Ministerstvu financií Slovenskej republiky , Bratislava, Štefanovičova č. 5 a 2/ Slovenskej republike , v menej ktorej koná Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava, Štefanovičova č. 5, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 16 C 136/2001, o dovolan
MENU