Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na odpočítanie dane

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1214

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

79 dokumentov
3148 dokumentov
12 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov preto zakotvuje oprávnenia daňových orgánov, aby mohli zisťovať, či daňové subjekty si splnili svoje povinnosti stanovené príslušnými hmotnoprávnymi predpismi. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, zákon o správe daní a poplatkov obsahuje osobitnú úpravu zisťovania preverovania základu dane alebo iných skutočnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/24/2013 1011201375 30.01.2014 JUDr. Jarmila Urbancová ECLI:SK:NSSR:2014:1011201375.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti MMJ SERVIS, s. r. o., so sídlom v
Právna veta: Dokladom o zaplatení dane nie je len výpis z účtu daňovníka. Ak daňovník uskutoční aj iným preukázateľným spôsobom zaplatenie dane, splnil jednu z podmienok na uplatnenie svojho nároku na odpočet dane podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán napadnutými rozhodnutiami potvrdil dodatočný platobný výmer daňového úradu na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 1999 v sume 252 111 Sk, december 1999 v sume 7 642 Sk a platobný výmer toho istého daňového úradu o zvýšení dane z pridanej hodnoty za to isté obdobie. Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia napadnutých rozhodnutí a vrátenia veci na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Uviedol, že žalovaný správny orgán nesprávne posúdil splnenie podmienok na
Kľúčové slová: doklad o zaplatenie danínárok na odpočítanie dane
R 70/2002
Právna veta: Dokladom o zaplatení dane nie je len výpis z účtu daňovníka. Ak daňovník uskutoční aj iným preukázateľným spôsobom zaplatenie dane, splnil jednu z podmienok na uplatnenie svojho nároku na odpočet dane podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán napadnutými rozhodnutiami potvrdil dodatočný platobný výmer daňového úradu na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 1999 v sume 252 111 Sk, december 1999 v sume 7 642 Sk a platobný výmer toho istého daňového úradu o zvýšení dane z pridanej hodnoty za to isté obdobie. Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia napadnutých rozhodnutí a vrátenia veci na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Uviedol, že žalovaný správny orgán nesprávne posúdil splnenie podmienok na
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie dane
R 107/2002
Právna veta: Ak daňové orgány nezistili v náležitom rozsahu skutkový stav veci, je záver žalovaného, že žalobca nemal podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, predčasný. Nedostatočné zistenie skutkového stavu veci je dôvodom, aby súd podľa § 250j ods. 2 O. s. p. rozsudkom zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného.

Úryvok z textu:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky rozhodnutím zo 4. októbra 2000 potvrdilo rozhodnutie Daňového úradu B. zo 6. júla 2000, ktorým bol žalobcovi znížený nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vykázaný za zdaňovacie obdobie máj 1997 v sume 2 662 825 Sk o sumu 2 111 077 Sk na sumu 551 748 Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie vyššie uvedeného rozhodnutia žalovaného. Namietal nedostatočne zistený skutkový stav a nesprávne právne posúdenie veci, ako aj
Právna veta: Zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v ustanovení § 20 ods. 1 viaže nárok platiteľa na odpočet dane pri prijatých plneniach, ak boli prijaté na účely uskutočnenia zdaniteľných plnení. Tento nárok ďalej časovo a vecne podmieňuje splnením všetkých podmienok zakotvených v odseku 2. Daňový doklad spôsobilý k odpočtu musí obsahovať predpísané náležitosti a musí ho vydať platiteľ, a to konkrétna fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa atribúty platiteľa dane z pridanej hodnoty. Takouto osobou môže byť len podnikateľ, na ktorého dopadá povinnosť odviesť da ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 31. júla 2000 Daňový úrad B. B. v zmysle § 15 ods. 15 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.‘j znížil žalobcovi nadmerný odpočet uplatnený v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie apríl 2000 o sumu 160 770 Sk a priznal nadmerný odpočet v sume 317 470 Sk. Druhým rozhodnutím z toho istého dňa určil žalobcovi v zmysle § 44 ods. 3 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani
Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a) a v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť, keďže to zákon neustanovuje, ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani pri dobromyseľnosti platiteľa, prijímajúceho zdaniteľné plnenie. Naopak, zákonodarca z dôvodu zabránenia ľahkej zneužiteľnosti požaduje, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet zákon stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžfk/8/2018 6017200055 12. 12. 2018 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2018:6017200055.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členiek senátu JUDr. Sone Langovej (sudca spravodajca) a JUDr. Anny Peťovskej PhD. v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobcu): GAMO, a.s., Banská By
Právna veta: Najvyšší súd zdôrazňuje, že preukázanie dodávky služby len faktúrou, krycím listom čerpania a súpisom vykonaných prác nie je postačujúce, a to ani za stavu, keď daňový subjekt preukáže, že disponuje výsledkom poskytnutej služby (nakoľko v danom prípade nebolo preukázané, že sťažovateľ disponuje výsledkom predmetnej služby od deklarovaného dodávateľa). Z hľadiska uplatnenia nároku na odpočítanie dane je faktúra, resp. iná listina relevantným dokladom (formálna podmienka), len ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje odrážajú skutočne reálne plnenie (materiálna podmienka). Technicky je možné vyh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/15/2017 4016200144 31. 01. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:4016200144.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci sťažovateľa: PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, Nové Zámky,
Právna veta: Ani samotná fyzická existencia časti predmetného tovaru v sklade žalobcu nepreukazuje, že tento tovar reálne dodala žalobcovi spoločnosť NDP SLOVAKIA s.r.o. Navyše sklad, ktorý používa žalobca, užívajú aj ďalšie spoločnosti, okrem iných i NDP SLOVAKIA s.r.o.,. Tovar v sklade podľa zistení finančných orgánov nie je jednoznačne označený, nie je teda možné hodnoverne preukázať, že ten-ktorý tovar je práve vo vlastníctve žalobcu, či inej osoby. Vlastníctvo tovaru nemôže žalobca preukázať ani skladovými kartami, pretože skladovú evidenciu zásob vedie účelovo tak, že jednotlivé skladové zásoby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014201081 Dátum vydania rozhodnutia: 10. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3014201081.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právn ej veci žalobcu: EUROEX SLOVAKIA s. r. o., Kopčianska, Bratislava, IČO: 50 308 343, právne zastúpený JUDr
Právna veta: Vo všeobecnosti samotná faktúra so všetkými zákonnými náležitosťami a doklad o jej úhrade, vrátane zhodných tvrdení účastníkov zmluvného vzťahu, sú síce formálnou podmienkou uplatnenia si nároku na odpočítanie DPH na vstupe, nie sú však postačujúcou podmienkou pre priznanie práva na odpočet DPH, pokiaľ nie sú odrazom reálneho plnenia deklarovaným dodávateľom. Technicky je totiž možné vyhotoviť akýkoľvek doklad znejúci na určité plnenie bez ohľadu na to, či takéto plnenie bolo skutočne poskytnuté a rovnako je technicky možné previesť akékoľvek peňažné prostriedky na akýkoľvek účet, resp. vystav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014200854 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3014200854.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: ALBERT com s. r. o., so sídlom Skladová 8, Prievidza, IČO: 36 699 322, právne
Právna veta: Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie neznamená absolútnu povinnosť správcu dane „dokazovať“ dovtedy, dokiaľ sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia tvrdenia daňového subjektu ohľadne ním v daňovom priznaní uvádzaných a správcom dane preverovaných skutočností. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty uznaný ako oprávnený. Ak v článkoch obchodného reť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 104526973/2016 zo dňa 21.12.2016. 2. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že po preskúmaní správnej žaloby, vyjadrenia žalovaného k nej a administratívneho spisu dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného je
MENU