SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347446
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na starobný dôchodok


Približný počet výsledkov: 1242 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nárok na starobný dôchodok
  • narok nájdené 131901 krát v 31597 dokumentoch
  • na nájdené 2456827 krát v 67056 dokumentoch
  • starobny nájdené 32268 krát v 3077 dokumentoch
  • dochodok nájdené 79041 krát v 5123 dokumentochPrávna veta: Podľa § 273 ods. 5 zákona o sociálnom poistení poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok do 31. decembra 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2005 (§ 273 ods. 2), má nárok na starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a dovŕšil vek najmenej 62 rokov. Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2005. Citované ustanovenie sa vzťahuje len na prípady, kedy poistenec nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok pred 1. januárom 2005. Keďže ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9So/129/20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci navrhovateľ a J.. O. Š., bytom K. X. , B. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie , Ul. 29. augusta 8, Bratislava o starobný dôchodok , na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. .
Právna veta: Ţiadateľovi o starobný dôchodok z I. AA zvýhodnenej pracovnej kategórie vzniká nárok na takúto dávku po 31. decembri 1999 dovŕšením veku 56 rokov len vtedy, ak jeho zamestnanie, zaradené do I. AA kategórie trvalo 31. decembra 1999 a ak v ňom zamestnanec odpracoval najmenej 9, 5 roka.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa P. G., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. januára 2009, č.k. 25 Sd/199/2008-18, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Právna veta: Ak je príspevok za sluţbu, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, povaţovaný za výsluhový dôchodok, môţe od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania sluţobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na účely príspevku za sluţbu. Aţ po takom stanovení výšky starobného dôchodku moţno sumu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa JUDr. J. J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19. augusta 2008, č.k. 38Sd/125/2007-38, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej .
Kľúčové slová: nárok na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok policajtov, obdobie dôchodkového poistenia

Zbierka NS 5/2011
R 59/2011
Právna veta: Ak doba výkonu sluţby policajta zakladá nárok na výsluhový dôchodok, nemoţno ju hodnotiť pri výpočte výšky starobného dôchodku vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Jej vylúčenie pre zistenie výšky dávky, na ktorú vznikne nárok vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia zodpovedá § 60 ods. 2 v spojení s § 255 ods. 5 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Obdobie výkonu sluţby policajta, ktoré pre výšku výsluhového dôchodku hodnotiť nemoţno, lebo nezaloţilo nárok na výsluhový dôchodok alebo nemalo vplyv na jeho výšku však treba hodnotiť vo všeobecnom systéme sociálne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci navrhovateľky G. M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne číslo X. z 9.júna 2008, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 3.novembra 2008, č.k. 42Sd/136/2008-51, takto r o .
Kľúčové slová: zvýšenie dôchodku, Invalidný dôchodok, nárok na starobný dôchodok, podmienky nároku na starobný dôchodok

Zbierka NS 5/2011
R 61/2011
Právna veta: Dovŕšenie dôchodkového veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok bez podania ţiadosti o starobný dôchodok samo o sebe nezakladá právo na výplatu starobného dôchodku, a teda ani na jeho zvyšovanie za dobu odpracovanú po vzniku nároku.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Idy Hanzelovej v právnej veci navrhovateľa I. L. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o zvýšenie dôchodku, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 26. februára 2009, č.k. 37Sd/1/2009-22, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Právna veta: Pre slovenského nositeľa sociálneho poistenia je od účinnosti nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 záväzné vyjadrenie nositeľa sociálneho poistenia Poľskej republiky o započítaní doby poistenia, získanej na jeho území.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Idy Hanzelovej v právnej veci navrhovateľky Ing. K. Š., zastúpenej JUDr. Ing. V. Š. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o výšku starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 17. júna 2008, č.k. 5 Sd 151/04-125, takto r o z h o .
Kľúčové slová: výsluhový príspevok, nárok na starobný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok

Zbierka NS 7/2011
R 105/2011
Právna veta: Nárok na starobný dôchodok podľa § 173i ods. 2 v spojení s § 12 ods. 2 a § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 222/2003 Z. z. (účinného od 1. júla 2003) môže po 30. júni 2002 vzniknúť len takému policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorý v čase od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 požiadal o priznanie starobného dôchodku alebo pomerného starobného dôchodku a konanie o nich nebolo právoplatne skončené, ak súčasne splnil podmienku vykonávania profesionálnej služby v rozsahu, zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa § 38 alebo § 137 ods.1 zákona č. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Ľubice Filovej, v právnej veci navrhovateľky V. C., zastúpenej JUDr. L. S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 11. marca 2009, č.k. 24Sd/328/2008-60, v znení uznesenia z 28. mája 2009, č. .
Právna veta: Výsluhový príspevok nie je rovnocenný výsluhovému dôchodku priznanému podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z., zostáva výsluhovým príspevkom podľa zákona č. 73/1998 Z. z. a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sa na účely trvania nároku na dávku výsluhového zabezpečenia priznanú podľa predchádzajúcich predpisov iba považuje.

Úryvok z textu:
9So/112/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a člen ov senátu JUDr. Ľubice Filovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci navrhovateľky Mgr. M. I., zastúpenej JUDr. Mgr. R. M. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29.augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok , o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 8. apríla 2009, č.k. 6Sd 91/08 -22, takto r o .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už viackrát vo svojich rozhodnutiach vyslovil, že v zmysle prechodného ustanovenia § 125 ods.1, 2 zákona č.328/2002 Z.z. sa v ňom uvedené starobné dôchodky za výsluhové dôchodky iba považujú, a to na účely ich ďalšej výplaty a valorizácie v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov, nie sú však výsluhovými dôchodkami, ktoré možno priznať podľa § 38 zákona č.328/2002 Z.z. Tento záver nakoniec podporuje aj ustanovenie § 121 zákona č.328/2002 Z.z., podľa ktorého „ o dávkach sociálneho zabezpečenia, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/48/2014 8013200987 08.07.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:8013200987.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci navrhovateľky: E., bytom R., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. .
Právna veta: Získaná doba v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a v zamestnaní zaradenom do II. pracovnej kategórie sa na účely zníženia dôchodkového veku pre nárok na starobný dôchodok nemôže sčítať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So /71/20 12 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadsk ej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľa R. Š., nar. X. , bytom X. M. , proti odporkyni Sociáln ej poisťov ni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8 , o starobn ý dô chod ok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajsk ého súdu v Nitr e z 5 . marc a 20 12, č. .
Kľúčové slová: dôchodkový vek, teoretická výška dôchodku, podmienky nároku na starobný dôchodok

Zbierka NS 3/2007
R 40/2007
Právna veta: Žiadateľa o dávku, ktorému už vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, nemožno diskriminovať horším zaobchádzaním, ako s poistencami z vlastného všeobecného systému sociálneho poistenia. Práva, vyplývajúce zo splnenia vekovej podmienky a podmienky odpracovanej doby v zamestnaní, musia zostať zachované.

Úryvok z textu:
... o sociálnom poistení, navrhovateľ už raz podmienku nároku na starobný dôchodok splnil a odporkyňa nemôže tvrdiť opak, lebo rozhodnutie iného orgánu verejnej správy o splnení vekovej podmienky nároku na starobný dôchodok zo strany navrhovateľa je pre ňu záväzné. Ak navrhovateľovi vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, neznamená .
Právna veta: Ak určenie vekovej hranice, od ktorej možno žene mimoriadne poskytovať starobný dôchodok závisí na posúdení, či sa trvalé starala alebo sa trvalé stará o maloleté dieťa, ktoré jej bolo zverené do výchovy najmenej po zákonom určenú dobu pred vznikom nároku na starobný dôchodok, treba súčasne s ospravedlnením doby najviac dvoch rokov zamestnania, ktorá chýba ku dnu vzniku nároku na dôchodok ospravedlniť aj každú dôchodkovo významnú skutočnosť, ktorá je s ňou súbežná, vrátane doby starostlivosti o maloleté dieťa, ktorá sa ňou prekrýva.

Úryvok z textu:
... žiadosť navrhovateľky o mimoriadne poskytovanie starobného dôchodku z dôvodu, že do dovŕšenia veku, potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok, chýba navrhovateľke viac ako dva roky. Súd zaujal stanovisko, že navrhovateľka splnila podmienky pre mimoriadne ... ak sa žena starala o dieťa aspoň posledné tri roky pred dosiahnutím veku určeného pre vznik nároku na starobný dôchodok. Z vykonaného dokazovania vyplýva, že navrhovateľka požiadala o mimoriadne poskytovanie starobného dôchodku s účinnosťou od 1 .
Kľúčové slová: mimoriadne poskytovanie starobného dôchodku občanom, poistenec má nárok na starobný dôchodok

Zbierka NS 1/2002
R 18/2002
Právna veta: Mimoriadne poskytnúť starobný dôchodok podľa § 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení neskorších predpisov možno aj v prípade, ak občan splní zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok podľa § 174 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje tieto podmienky odchylne od ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom zabezpečení tak, že dôchodkový vek u baníkov I.AA pracovnej kategórie zvyšuje z 55 rokov na 56 rokov a znižuje požadovanú dobu výkonu zamestnania ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zb. je obsiahnutá len odchylná úprava podmienok vzniku nároku na starobný dôchodok pre zamestnancov I. zvýhodnenej pracovnej kategórie, ktorej cieľom je práve im umožniť, aby pre vznik nároku na starobný dôchodok splnili buď podmienky uvedené v tomto ustanovení alebo podmienky ... občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 1999 zamestnanie I. pracovnej kategórie, má po 31. decembri 1998 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej .
Právna veta: 1. Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov len na sociálne zabezpečenie vojakov. Tieto ustanovenia však zostali v platnosti a naďalej sa po 30. apríli 1998 aplikovali, napríklad vo vzťahu k policajtom, u ktorých zákonodarca vylúčil použitie týchto ustanovení až od 1. júla 2002 (§ 143a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákono ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa ktorej žiadateľ splnil dňa 11.11.1996 všetky podmienky nároku na starobný dôchodok podľa § 132 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb., pričom od vzniku nároku na starobný dôchodok pracoval nepretržite až do 30.09.1998 a nebol naďalej ... , že vojak splnil všetky podmienky pre priznanie starobného dôchodku, vrátane skončenia služby pokračujúcej nepretržite od vzniku nároku na starobný dôchodok (dovŕšením dôchodkového veku) do dňa predchádzajúceho dňu 01.05.1998. Uvedeným dňom zanikla právomoc Vojenského úradu .
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, pracovné kategórie

Zbierka NS 4/2006
R 32/2006
Právna veta: Podmienkou pre zaradenie zamestnanca do zvýhodnenej pracovnej kategórie podľa § 15 ods. 1 zákona Č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov je vykonávanie rizikových prác, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia pracovníkov, prípadne sa vyznačujú trvalou a nadmernou namáhavosťou alebo nadmerným nebezpečenstvom úrazu a pod. sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne.

Úryvok z textu:
... , aby jej bol starobný dôchodok vymeraný z II. pracovnej kategórie a nie z III. pracovnej kategórie, ako rozhodla odporky- ňa. Nárok na starobný dôchodok podľa § 21 ods. 2, písm. b) zákona o sociál­ nom zabezpečení (ktorý treba použiť s poukazom na § 259 .
Kľúčové slová: poistenec má nárok na starobný dôchodok, starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok

Zbierka NS 3/1999
R 68/1999
Právna veta: Starobný a pomerný starobný dôchodok nie sú samostatnými druhmi dávok dôchodkového zabezpečenia (§ 7 písm. a/ bod 1 zákona č. 100/1988 Zb..) Líšia sa len výškou prislúchajúcej výmery, a preto musí odporkyňa v konaní o priznanie starobného dôchodku skúmať aj okolnosti podmieňujúce priznanie pomerného starobného dôchodku. Ak žiadateľ o dávku nesplnil podmienky na priznanie starobného dôchodku, ale splnil podmienky na priznanie pomerného starobného dôchodku, musí orgán sociálneho zabezpečenia, rozhodujúci o nároku na starobný dôchodok, priznať žiadateľovi pomerný starobný dôchodok, a to bez osobi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom potvrdil rozhodnutie z 5. februára 1992, ktorým Slovenská správa sociálneho zabezpečenia ako právna predchodkyňa odporkyne (ďalej len odporkyňa) zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie starobného dôchodku pre nesplnenie podmienky doby zamestnania vyžadovanej pre nárok na túto dávku dôchodkového zabezpečenia v § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“). Napadnutým roztri súdkom krajský súd vo veci rozhodol .
Právna veta: K súbehu nárokov na výplatu starobného a vdovského dôchodku dochádza splnením podmienok nároku na výplatu starobného dôchodku, ak podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku boli splnené už skôr. Pred posúdením, ktorý z dôchodkov pri ich súbehu je vyšší, treba najprv vypočítať osobitne výšku každého zo zbiehajúcich sa dôchodkov ku dňu, keď k ich súbehu došlo a zistiť v akej výške by vznikol nárok na samostatnú výplatu každého z nich. Len potom možno zistiť, ktorý z nich patrí dôchodcovi ako vyšší v plnej výške a z ktorého dôchodku, ako nižšieho, patrí len jedna polovica.

Úryvok z textu:
... splnením podmienok nároku na výplatu starobného dôchodku, ak podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku boli splnené už skôr. Navrhovateľke vznikol nárok na starobný dôchodok (a boli splnené i podmienky na jeho výplatu) dňa 1. februára 1995 vo výške zodpovedajúcej výpočtu podľa zákona č. 100 .
Právna veta: Dobu zamestnania v Zbore ozbrojenej ochrany železníc od 1. apríla 1991 do 28. mája 1992 a v Železničnej polícii od 29. mája 1992 do 31. decembra 1999 nemožno hodnotiť ako dobu služby príslušníka Zboru národnej bezpečnosti na účely § 129 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a v I. alebo II. kategórii funkcií podľa § 130 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... zákona na účely dôchodkového zabezpečenia sa doba od skončenia tohto pracovného vzťahu považuje za dobu zamestnania do dňa vzniku nároku na starobný dôchodok, najdlhšie však do dňa účinnosti tohto zákona, teda najdlhšie do 31.03.1991. K tomuto dňu navrhovateľ ... . pracovnej kategórie podľa § 14 ods. 2 zákona, resp. v I. a II. kategórii funkcií, skorší vznik nároku na starobný dôchodok. Navrhovateľ nespĺňal podmienku trvania zamestnania zaradeného do I. alebo II. kategórie funkcií ani k 31.12.1992, ani k .
Právna veta: Starostlivosť slovenskej štátnej občianky o dieťa do veku troch rokov, poskytovanú mimo územia Slovenskej republiky, treba hodnotiť ako náhradnú dobu získanú podľa doterajších zákonov o sociálnom zabezpečení a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo zo žiadneho z týchto právnych predpisov nevyplýva podmienka poskytovania takejto starostlivosti len na území vtedajšieho Československa.

Úryvok z textu:
... Slovenskej republiky, predstavujúcu dobu poistenia v rozsahu 18 rokov a 134 dní, čím navrhovateľka splnila podmienku potrebnej doby poistenia pre nárok na starobný dôchodok. Dobu starostlivosti o deti do troch rokov veku v období od 1. augusta 1974 do 28. januára 1979, podľa názoru .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.