SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204141
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65215
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426364
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na výplatu dôchodkovej dávky


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nárok na výplatu dôchodkovej dávky
  • narok nájdené 123211 krát v 30275 dokumentoch
  • na nájdené 2335300 krát v 65134 dokumentoch
  • vyplata nájdené 6164 krát v 1853 dokumentoch
  • dochodkovy nájdené 21381 krát v 3612 dokumentoch
  • davka nájdené 21990 krát v 4222 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Krajské súdy SR 132 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: V zmysle § 89 ods. 2 zákona ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok, zníži sa suma úrazovej renty určená podľa § 89 ods.1 zákona o sumu tohto dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v sume zníženej podľa prvej vety aj vtedy, ak zanikol nárok na výplatu dôchodkovej dávky. Ak bol invalidný dôchodok priznaný po priznaní úrazovej renty na zníženie úrazovej renty podľa § 89 ods. 2 zákona je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má nárok ku dňu jeho priznania (§ 89 ods. 3 zákona). Z uvedených ustanovení vyplýva, že na účely zníženia úrazovej renty nie je rozhodujúce, z dôvodu akého zdravotného postihn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa D. M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o úrazovú rentu, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 21.mája 2009, č.k.12Sd/32/2009-26, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok .
Právna veta: Zákon č. 328/2002 Z. z. je predpisom, upravujúcim osobitný systém sociálneho zabezpečenia určeného okruhu osôb. Výsluhový dôchodok podľa tohto zákona je dávkou, ktorá sa poskytuje doživotne, nielen do dovŕšenia dôchodkového veku, určeného podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Úmyslom zákonodarcu bolo zákonom č. 328/2002 Z. z. poskytnúť policajtom výsluhový dôchodok, resp. naďalej poskytovať dovtedy priznané výsluhové príspevky ako dávky, ktoré majú povahu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho zabezpečenia až od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte z loženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa : JUDr. J. K. , bytom N. , proti odporkyni : Sociáln a poisťov ňa , ústredi e, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o výšku starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: Dôchodok za výsluhu rokov podľa § 40 resp. § 138 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nie je totožný s výsluhovým dôchodkom podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o samostatné dôchodkové dávky z dvoch rôznych systémov sociálneho zabezpečenia. Ak má dôchodca nárok na výsluhový dôchodok zo systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov a súčasne má nárok na pomerný starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho zapezpečenia (poistenia), neprichádza do úvahy pou ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 12. októbra 2004 potvrdil rozhodnutie od- porkyne z 15. marca 2004 v spojení so zmenovým rozhodnutím z 13. mája 2004. Uvedenými rozhodnutiami odporkyňa zrušila svoje rozhodnutia z 8. marca 2004, ktorými navrhovateľovi od 1. septembra 2002 podľa § 26a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpi­ sov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") priznala pomerný starobný dôchodok profesionálneho vojaka v sume 3 092,- Sk, od splátky za júl 2003 ho zvýšila .
Právna veta: Najvyššia výmera úhrnu vyplácaných dôchodkov (§ 56 zákona č. 100/1988 Zb.) sa nevzťahuje na nárok z dôchodkového pripoistenia podľa vyhlášky č. 182/1954 Ú. v..

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodnutím z 20. apríla 1979 priznal navrhovateľovi z nároku získaného podľa vyhlášky č. 182/1954 Ú.v. sumu 92 Kčs mesačne. Rozhodnutím z 1. marca 1991 mu zvýšil od 1. marca 1991 starobný dôchodok na sumu 3800 Kčs mesačne. Listom z 20. mája 1991 mu oznámil, že najvyššia výmera vyplácaných dôchodkov, vrátane dôchodkového pripoistenia, je 3800 Kčs mesačne, takže rozhodnutie z 1. marca 1991 je správne a právoplatné. Napokon rozhodnutím z 31. marca 1992 zamietol navrhovateľovi .
Právna veta: Podľa § 75 ods. 1 zákona suma vdovského dôchodku je 60% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku. Podľa § 81 ods. 2 vety prvej zákona ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci navrhovateľky M. P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o výšku vdovského dôchodku v súbehu so starobným dôchodkom, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 7. mája 2009, č.k. 25Sd /302/2008 – 22, takto r o z h o d o l : .
Kľúčové slová: zameškané výživné, súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok

Zbierka NS 1/2002
R 17/2002
Rozsudok
Právna veta: Splátky na úhradu zameškaného výživného na dieťa nemožno započítať do úhrnu dôchodku a iných príjmov v zmysle § 54 ods. 2 a 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ak sú použité na úhradu dlhu dieťaťa, ktorý v minulosti vznikol v dôsledku neplatenia výživného zo strany jeho rodiča.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 9. decembra 1998 odporkyna zamietla žiadosť navrhovateľky o zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu ku dňu 1. júla 1998 s odôvodnením, že požadované zvýšenie jej nenáleží, lebo úhrn jej dôchodku a výživného pre dcéru, ktoré je v sume 2 000 Sk mesačne, presahuje sumu 1,15-násobku životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov, t. j. sumu 4 899 Sk mesačne. Ďalším rozhodnutím, tiež z 9. decembra 1998, odporkyna potom od splátky za mesiac júl 1998 zvýšila .
Právna veta: V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje § 58 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, orgán dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky musí upraviť tuzemský dôchodok pre súbeh s dôchodkom vyplácaným z cudziny.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 2. augusta 2000 odporkyúa podľa § 58 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) upravila navrhovateľke od 6. októbra 2000 invalidný dôchodok na sumu 2 361,- Sk mesačne spolu s vdovským dôchodkom v sume 954,- Sk, teda priznal jej na výplatu sumu 3 315,- Sk mesačne. Krajský súd v N. na návrh navrhovateľky preskúmal rozhodnutie odporkyne a rozsudkom z 2. októbra 2001 ho potvrdil. Zistil, že postup odporkyne bol správny .
Kľúčové slová: dôchodok za výsluhu rokov, výsluhový dôchodok, súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok

Zbierka NS 5/2003
R 98/2003
Uznesenie
Právna veta: Výsluhový dôchodok podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov a dôchodok za výsluhu rokov podľa § 42 zákona č. 100/1999 Zb. sú samostatné dávky dôchodkového zabezpečenia. Výsluhový dôchodok podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. a starobný dôchodok podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. (resp. pomerný starobný dôchodok podľa § 26a zákona č 100/1988 Zb.) nie sú dôchodkami rovnakého druhu, preto pri ich súbehu nemožno postupovať podľa § 55 zákona č. 100/1988 Zb..

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 21. mája 2001 odporkyňa vyslovila, že podľa § 26a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“) vznikol navrhovateľovi od 1. januára 2001 nárok na pomerný starobný dôchodok 2 909,- Sk mesačne, ktorý sa mu ale podľa § 55 tohto zákona nevypláca a 1. januára 2001 zaniká. Navrhovateľ vo včas podanom opravnom prostriedku žiadal napadnuté rozhodnutie preskúmať s odôvodnením, že ako bývalému vojakovi z povolania bol mu .
Právna veta: K súbehu nárokov na výplatu starobného a vdovského dôchodku dochádza splnením podmienok nároku na výplatu starobného dôchodku, ak podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku boli splnené už skôr. Pred posúdením, ktorý z dôchodkov pri ich súbehu je vyšší, treba najprv vypočítať osobitne výšku každého zo zbiehajúcich sa dôchodkov ku dňu, keď k ich súbehu došlo a zistiť v akej výške by vznikol nárok na samostatnú výplatu každého z nich. Len potom možno zistiť, ktorý z nich patrí dôchodcovi ako vyšší v plnej výške a z ktorého dôchodku, ako nižšieho, patrí len jedna polovica.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 8. marca 1995 priznala navrhovateľke od 1. februára 1995 starobný dôchodok upravený podľa § 56 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.‘j na sumu 1707 Sk a ponechala jej v plnej výške vdovský dôchodok v sume 2362 Sk a sirotský dôchodok pre jedno dieťa 1142 Sk. Krajský súd v K. preskúmal na základe opravného prostriedku navrhovateľky uvedené rozhodnutie odporkyne a rozsudkom z 13. februára 1996 ho potvrdil s .
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 66 ods. 4 aj podľa názoru odvolacieho súdu jednoznačne vyplýva, že základom pre zvýšenie starobného dôchodku za doby dôchodkového poistenia po vzniku nároku na tento dôchodok, je suma starobného dôchodku, ktorá bola vyplácaná ku dňu jeho zastavenia. Ak by zákonodarca mal v úmysle upraviť zvýšenie inak, spôsobom uplatňovaným navrhovateľkou, potom by v tomto ustanovení jednoznačne uviedol, že suma zvýšenia za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia sa pripočíta k sume starobného dôchodku, po jeho zvýšení podľa § 82 zákona.Tomuto záveru podľa názoru odvolacieho súdu nasve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistení valorizácia za roky, počas ktorých starobný dôchodok nebol vyplácaný, patrí až od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky. V období od zastavenia výplaty do dňa jej uvoľnenia navrhovateľke valorizácia nepatrila. Rozhodujúcim pre určenie ... príslušný kalendárny rok, v ktorom sa dôchodková dávka nevyplácala. Tieto zvýšenia patria od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky . Podľa § 82 ods. 20 zákona o sociálnom poistení zvýšenie dôchodkových dávok sa zlučuje s .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.