Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na vyrovnanie dedičských podielov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ ten, kto je zapísaný v katastri ako vlastník pozemkov, nie je účastníkom občianskeho súdneho konania, nemožno pre nedostatok vecnej legitimácie vyhovieť žalobe o vyrovnanie dedičských podielov potvrdením vlastníctva oprávnenej osobe, ktorá žalobou uplatnila nárok len proti pôvodnému nadobúdateľovi poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, ako oprávnený podľa zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 293/1992 Zb.“), vyrovnania dedičského podielu po poručiteľovi P. P., zomrelom 8. júla 1956, potvrdením spoluvlastníckeho podielu v rozsahu jednej štvrtiny k bližšie ozačeným pozemkom v kat. úz. Á. Okresný súd L. uvedenú žalobu rozsudkom zamietol v podstate pre nedostatok pasívnej legitimácie žalovanej, ktorá v čase po
Právna veta: Právo na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zák. SNR č. 293/1992 Zb. môžu uplatniť aj takí dedičia, ktorí uzavreli dohodu o vyporiadaní dedičstva. Pod nadobudnutím poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov len jedným alebo niektorým z dedičov nemožno rozumieť výlučne len jednu osobu.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným Okresnému súdu v Liptovskom Mikuláši sa navrhovateľky 1/ a 2/ domáhali vyrovnania dedičských podielov potvrdením vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom z nich po 1/4-ine, a k ďalším pozemkom každej z nich po 1/8-ine, lebo tieto nehnuteľnosti v dedičskom konaní po J. P. (otcovi všetkých účastníčok konania) vedenom na bývalom Štátnom notárstve v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. D 851/86 nadobudli iba odporkyne II a II/. V návrhu uviedli, ako sú predmetné nehnuteľnosti vedené v evi
Právna veta: Uplatnením práva na súde nenastane spočívanie plynutia premlčacej doby v zmysle ustanovenia § 112 Občianskeho zákonníka, ak v dôsledku späťvzatia návrhu na začatie konania dôjde k zastaveniu súdneho konania. Právo na vyrovnanie dedičských podielov muselo byť oprávnenou osobou uplatnené u povinnej osoby v prekluzívnej lehote najneskôr 30. júna 1993 a na súde vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe plynúcej od uplatnenia nároku u povinnej osoby.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom zamietol žalobu o vyrovnanie dedičských podielov po nebohom A. H., zomrelom 16. februára 1974, z dôvodu premlčania práva. Na odvolanie žalobcov Krajský súd v T. rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, žalovanej náhradu trov odvolacieho konania nepriznal a pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že žalobcovia si právo na vyrovnanie dedičských podielov po nebohom A. H. uplatnili prvýkrát 27. decembra 1991 na Štátnom notárst
Meritum Premlčanie.
Kľúčové slová: dedičské podielyvšeobecná premlčacia doba podľa OZ
R 69/1994
Právna veta: Právo na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/ 1992 Zb. sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Obč. zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Žiari nad Hronom zamietol návrh na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/1992 Zb. Vychádzal z právneho názoru, že ak návrh došiel súdu až 1. 7. 1993, teda potom ako uplynula lehota na uplatnenie si nároku na vyrovnanie dedičského podielu (30. 6. 1993), došlo k zániku tohoto práva. Krajský súd v Banskej Bystrici v dôsledku podaného odvolania podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal vec a rozsudok okresného súdu zrušil a vrátil podľa § 221 ods. 1, 2 O.s.p. n
Právna veta: k poručiteľ bol vlastníkom viacerých poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov, pri úvahe, či vyporiadaním dedičstva bol znížený dedičský podiel ostatných dedičov v zmysle § 13 zákona SNR č. 293/1992 Zb. treba vychádzať z toho, či k zníženiu dedičského podielu došlo vo vzťahu ku všetkým uvedeným pozemkom a nielen k tomu z nich, o ktorý má navrhovateľ záujem. Pri posúdení toho, či bol znížený dedičský podiel dediča, treba vychádzať zo stavu, ktorý bol v čase vyporiadania dedičstva.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným na súde 29. júna 1993 navrhovateľ, ako osoba oprávnená podlá zákona SNR č. 293/1992 Zb., sa domáhal vyrovnania dedičských podielov potvrdením svojho podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zapísaným v pozemnoknižných vložkách č. 450,990 a 3656 kat. územia M. Okresný súd v Galante rozsudkom z 19. októbra 1993 návrh zamietol. Pri rozhodovaní vychádzal predovšetkým z tvrdení navrhovateľa, že dedičské konania po právnych predchodcoch účastníkov nie sú právoplatne skončené. Už
Meritum o vyrovanie dedičských podielov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A., bývajúcej v Ž., 2/ I. bývajúceho v B., 3/ D., bývajúceho v B., všetkých zastúpených JUDr. J., advokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ B., bývajúcej v K., 2/ Ľ., bývajúcemu v S., o vyrovnanie dedičských podielov, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2 C 201/2005, na dovolanie žalobcov 1/ až 3/ proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. októbra
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repub liky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z člen ov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu J. L. , nar. X. , S., zastúpeného advokátom JUDr. L. P. , M. , proti žalovanému Krajské mu pozemkovému úradu v Žiline, A. Kmeťa č. 17, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KPÚ
Meritum o obnovu konania
Najvyšší súd 5 Cdo 292 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republik y v právnej veci žalobkyne Ing. V. D. K. , za stúpenej JUDr. D. D. , proti žalovanému M. M.M. , zastúpenému JUDr. F. M. , v konaní o návrhu žalo bkyne na povolenie obnovy konania , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp.zn. 7 C 22/2009, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 21. septembra 2010 sp. zn. 19 Co 194 /2009 , takto r o z h o d o l : Dov
Meritum 20 957,70 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/109/2018 5712201945 8. augusta 2019 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:NSSR:2019:5712201945.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ A. F. bývajúcej v Y., 2/ A. J. bývajúcej v Y., 3/ V. V., bývajúcej v Y., 4/ C. N., bývajúceho v Y., 5/ M. A., bývajúcej v M., 6/ U. U., bývajúcej v L., 7/ X. V., bývajúcej vo A., 8/ R. V. bývajúceho v H., 9/ R. Q., b
MENU